Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: UTVRđENA NEUSTAVNOST ODREDABA čLANA 20. ZAKONA O NAčINU ODREđIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU


Ustavni sud je, na 12. sednici održanoj 30. juna 2016. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda, u predmetima ocene ustavnosti zakona:

- utvrdio da odredbe člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015), nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006).

Sud je odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 1. stav 2, člana 5. tačka 2) i čl. 7, 13. i 21. navedenog Zakona.

Sud je stavio van snage Rešenje Ustavnog suda IUz-244/2015 od 8. oktobra 2015. godine ("Službeni glasnik RS", broj 85/15) - (predmet IUz-244/2015).

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)

IV PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju

Član 20*

Zaposlenom u javnom sektoru za vreme primene ovog zakona prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja koji su propisani zakonom za odlazak u starosnu penziju.

Zaposleni iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na otpremninu u skladu sa propisima kojima se uređuje njegov radno-pravni status.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, radni odnos zaposlenog u javnom sektoru iz stava 1. ovog člana ne prestaje ako se poslodavac i zaposleni sporazumeju o nastavku radnog odnosa i dužini njegovog trajanja, u cilju obezbeđivanja stručnog i kontinuiranog obavljanja neophodnih funkcija organizacionog oblika.

Sporazumom iz stava 3. ovog člana može se utvrditi nastavak radnog odnosa zaposlenog najduže do navršenja 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Sporazum iz stava 3. ovog člana zamenjuje odredbe ugovora o radu, odnosno rešenje o zasnivanju radnog odnosa u delu kojim se uređuje vrsta i dužina trajanja radnog odnosa.

Poslodavac može, u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova za prestanak radnog odnosa iz stava 1. ovog člana, pribavljati podatke iz službene evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Izuzetno od st. 1-5. ovog člana, zaposlenom kome je navršenje radnog veka i nastavak radnog odnosa nakon navršenja radnog veka uređen posebnim zakonom, radni odnos prestaje u skladu sa posebnim zakonom.

Odredba stava 7. ovog člana ne primenjuje se na državne službenike. 

Izvor: Vebsajt Ustavni sud, 30.06.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija