Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

TRANSPARENTNOST SRBIJA: PREPORUKE TS-A ZA UNAPRAđENJE PRAVOSUDNOG SISTEMA


Nezavisnost pravosuđa ugrožena je uplitanjem vlasti i predstavnika političkih partija u rad pravosuđa, navodi se u analizi sistema društvenog integriteta, koju je izradila Transparentnost Srbije (TS). Posle neuspešne reforme pravosuđa opisane u prethodnoj analizi iz 2011 godine, gotovo sve sudije su vraćene na funkcije. Bez efektivnih instrumenata za ocenu rada sudija, ovo je rezultiralo problemom u kvalitetu sudijskog rada.

Većina mehanizama za obezbeđivanje integriteta nosilaca sudijskih funkcija funkcioniše u praksi. Efektivnost sudskog nadzora nad izvršnom vlašću je unapređena, ali Upravni sud i dalje nema odgovarajuće kapacitete, dok vreme odlučivanja Ustavnog suda u "politički osetljivim" predmetima ponekad izaziva kritiku. Broj presuda za krivična dela povezana sa korupcijom je porastao. Statistika, međutim, uključuje neke predmete koji bi se teško mogli smatrati korupcijom, a većina kazni je ispod zakonskog minimuma. Suđenja u nekim od najvećih korupcionaških predmeta traju izuzetno dugo.

Zbog sve toga je TS u studiji formulisao sledeće preporuke:

1. Narodna skupština Republike Srbije trebalo bi da unapredi nezavisnost i odgovornost Visokog saveta sudstva (VSS), kroz ustavne izmene;

2. Narodna skupština Republike Srbije bi trebalo da izmeni propise kako bi se uklonio uticaj političkih institucija na proces izbora i razrešenja sudija i predsednika sudova;

3. VSS bi trebalo da odredi broj sudija u skladu sa potrebama kako bi se rešavali svi slučajevi u okviru razumnog roka, uključujući i aktuelna kašnjenja;

4. Sudovi bi trebalo da smanje rizik od korupcije i da plaćaju odštetu za propuštanje da se odluke donesu u razumnom roku;

5. VSS bi trebalo da primeni postupak za ocenivanje rada sudija i sprovede procedure za uspostavljanje odgovornosti sudija za greške u radu, koje ukazuju na nestručnost ili neprofesionalno postupanje;

6. Sudovi bi trebalo da obezbede da posebna prava koja imaju stranke u postupku ne predstavljaju prepreku za druge osobe da ostvare pravo naslobodan pristup informacijama, u meri u kojoj se te informacije mogu dati svakome;

7. VSS i sudovi bi trebalo da sprovedu analizu postupanja u slučajevima u kojima je reč o krivičnim delima u vezi sa korupcijom, a koji traju izuzetno dugo i da predstave javnosti razloge za trajanje postupaka;

8. Sudovi bi trebalo da objave statistiku o broju presuđenih predmeta povezanih sa korupcijom i izvode iz presuda;

9. Policija, tužilaštvo i sudovi bi trebalo da zajednički pripremaju i redovno objavljuju statističke prikaze koji sadrže broj policijskih prijava (u odnosu na broj osoba i broj dela), tuzilačkih izveštaja (o broju pokrenutih i vođenih krivičnih postupaka i o broju optuženih i broju dela) i sudskih izveštaja (pregled broja i vrsta presuda) za dela sa elementima korupcije.

10. Ministarstvo i Vlada Republike Srbije bi trebalo da obezbede pravo na kompenzaciju žrtvama korupcije, u skladu sa Građansko pravnom konvencijom Saveta Evrope, koju je Srbija ratifikovala;

11. VSS i sudovi bi trebalo da sprovedu specijalizaciju u sudovima za slučajeve kršenja antikorupcijskih zakona.

12. Pravosudna akademija trebalo bi da unapredi kvalitet stalnog usavršavanja sudija.

Izvor: Vebsajt Transparentnost Srbija, 29.04.2016.
Naslov: Redakcija