Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA KOJI NASTUPAJU U MAJU 2014. GODINE


UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013 - dr. pravilnik i 3/2014)

• Obveznik plaćanja naknade dužan je da naknadu iz čl. 7, 8, 9, 10, 11. i 11a Uredbe uplati u sledećim rokovima, i to:

za januar, februar i mart tekuće godine, do 15. maja tekuće godine

UREDBA O NAČINU ODREĐIVANJA CENA TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2013)

• Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a važi do 1. maja 2014. godine.

UREDBA O STAVLJANJU POD KONTROLU KORIŠĆENJA I PROMETA DIVLJE FLORE I FAUNE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2005, 45/2005 - ispr., 22/2007, 38/2008, 9/2010 i 69/2011)

• Sakupljanje zaštićenih vrsta puževa može se vršiti samo u periodu od 1. juna do 1. oktobra. U slučaju da se sakupljanje vrši za potrebe matičnog legla kod osnivanja farmi puževa, sakupljanje se izuzetno može vršiti u periodu od 1. maja do 1. oktobra.

• Sakupljanje zaštićene vrste poskoka može se vršiti svake treće godine i to samo u periodu od 15. maja do 1. avgusta.

UREDBA O PROGRAMU ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE ZVANJA U REVIZIJI ("Sl. list SRJ", br. 11/2000)

Ispit za sticanje zvanja ovlašćenog revizora i revizora polaže se pismeno. Ispit se organizuje u redovnim rokovima (maj i novembar).

UREDBA O UTVRĐIVANJU OPŠTEG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA PERIOD OD 2012. DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2012)

• Republički hidrometeorološki zavod je, u skladu sa svojim delokrugom rada, za vreme trajanja odbrane od poplava i leda, dužan da glavnom koordinatoru, koordinatoru, glavnom rukovodiocu, rukovodiocu na vodnom području, Republičkom centru za obaveštavanje, Gradskom centru za obaveštavanje, Ministarstvu unutrašnjih poslova - Sektoru za vanredne situacije i, po potrebi, Ministarstvu odbrane - Upravi za operativne poslove:

do 1. maja tekuće godine podnese glavnom koordinatoru, glavnom rukovodiocu i rukovodiocu na vodnom području izveštaj o uslovima formiranja leda i o ledenim pojavama u toku protekle zime. Istu obavezu imaju i druga preduzeća angažovana za praćenje i osmatranje pojava leda.

Izvor: Redakcija, 4.5.2014.