Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOšKOOG RAZVOJA OBJAVILO KONTROLNE LISTE U OBLASTI PROSVETE


Kontrolne liste, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) jesu dokumenti koji sadrže spisak prioritetnih pitanja, provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini mogućih štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika, predmetu i obimu provere.

Kontrolne liste nisu nepromenjive, odnosno inspekcija ima obavezu da najmanje dva puta godišnje preispituje njihovu sadržinu i, ako utvrdi da je to opravdano, da je menja i dopunjava.

Obrasci konačnih kontrolnih listi objavljuju se na internet stranici inspekcije i primenjuju se u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Svrha objave jeste prevencija, edukacija i informacija nadziranim subjektima da unapred tačno znaju koje su njihove obaveze i šta treba da urade da bi svoje postupanje uskladili sa propisima i sprečili štetu, i šta će konkretno inspektor da kontroliše.

Nadzirani subjekat može dostaviti inspekciji izveštaj o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika, koje je sproveo saglasno sadržini kontrolne liste i pravilima o proceni rizika.

Uz ovaj izveštaj, nadzirani subjekat inspekciji prilaže i odgovarajuću dokumentaciju, odnosno drugi materijal kojim se potkrepljuju nalazi iz izveštaja. Izveštaj ne može zameniti nalaze inspekcijskog nadzora, ali može prilično da pomogne inspekciji u utvrđivanju činjenica, rizika i stanja stvari.

Lažno prikazivanje ili prikrivanje činjenica u izveštaju povlači sa sobom odgovarajuće pravne posledice zbog sastavljanja isprave neistinite sadržine radi dovođenja nadležnog organa u zabludu i stavljanja nadziranog subjekta u povoljniji položaj.

Po završetku inspekcijskog nadzora, kontrolna lista čini sastavni deo zapisnika.

Ovde možete preuzeti kontrolne liste:

Kontrolne liste osnovna škola

Kontrolna lista srednja škola

Kontrolne liste srednja škola sa domom učenika

Kontrolne liste visokoškolske ustanove i ustanove učeničkog i studentskog standarda

Kontrolne liste predškolska ustanova

Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 04.04.2016.
Naslov: Redakcija