Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O PREGLEDIMA LIFTOVA U UPOTREBI: Upravnici zgrada u obavezi da jednom godišnje detaljno kontrolišu ispravnost lifta


Nova obaveza svih upravnika zgrada prema Pravilniku o pregledima liftova u upotrebi ("Sl. glasnik RS", br. 15/2017), biće da organizuju pregled liftova jednom godišnje. Ovo je, kako kažu u Ministarstvu privrede trebalo i do sada da rade predsednici skupština stambene zgrade, ali se nije poštovalo. Posledica toga su dotrajali liftovi koji se stalno kvare i koji su vrlo nebezbedni za korišćenje.

- Postoji osam akreditovanih tela koja će da pregledaju i odluče kojoj od 150 privatnih firmi će da povere popravku - kažu u ministarstvu.

Sve ostale detalja oko plaćanja organizuje upravnik u dogovoru sa stanarima.

Do sada niko nije kontrolisao ispravnost liftova starih i po nekoliko decenija. Dežurne službe Gradskog stambenog ili Vojno stambenog preduzeća su izlazile po potrebi kada dođe do kvara ili se neko zaglavi u liftu. Svaki remont liftova stanari organizovano plaćaju na rate kroz uplatnice "Infostana" ili kroz drugi ugovor.

Na uplatnicama "Infostana" postoji samo stavka koja se tiče održavanja higijene liftova.

- Održavanje higijene u zajedničkim delovima zgrade koja sa nama ima potpisan ugovor za pružanje pomenute usluge, plaća se putem mesečnih uplatnica JKP "Infostan tehnologije" i iznosi 217,91 dinara na mesečnom nivou. U okviru ove usluge održava se i higijena liftova, s tim što se horizontalne površine čiste jednom nedeljno, dok se pranje zidova lifta vrši jednom mesečno. Stambena zajednica može, a ne mora sa JP "Gradsko stambeno" zaključiti ugovor o održavanju higijene. Izbor je samih stanara da li će poverenje ukazati nama, ili nekoj drugoj od firmi koje postoje na tržištu - kažu u ovom javnom preduzeću.

Obaveze upravnika stambene zajednice

Obaveze upravnika određene su Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016), koji predviđa sledeće:

1. zastupa i predstavlja stambenu zajednicu;

2. podnosi prijavu za upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica;

3. podnosi prijavu za registraciju pravila vlasnika u skladu sa članom 17. stav 8. pomenutog zakona;

4. ističe rešenje o registraciji stambene zajednice na vidno mesto u stambenoj zgradi;

5. vrši popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i vrši njihovo označavanje;

6. uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i licima kojima su zajednički ili posebni delovi zgrade izdati u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu (za fizička lica ime, prezime i JMBG, a za pravna lica poslovno ime, adresa sedišta i matični broj);

7. izvršava odluke stambene zajednice;

8. na osnovu odluke skupštine stambene zajednice o upravljanju sredstvima stambene zajednice, raspolaže sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, u skladu sa propisima kojima se uređuje otvaranje, vođenje i gašenje tekućih računa;

9. predlaže skupštini stambene zajednice program održavanja i stara se o njegovoj realizaciji;

10. organizuje radove hitnih intervencija;

11. organizuje izvođenje radova na zajedničkim delovima zgrade i zemljištu za redovnu upotrebu zgrade, u skladu sa usvojenim programom održavanja i kontroliše da li se ovi radovi izvode;

12. vodi evidenciju o prihodima i rashodima stambene zajednice;

13. podnosi skupštini stambene zajednice izveštaj o radu, koji posebno sadrži prikaz ukupnih prihoda i rashoda stambene zajednice, realizovanih aktivnosti u odnosu na planirane, kao i iskorišćenja sredstava za realizaciju svake od aktivnosti;

14.vrši i druge poslove određene zakonom.

Ukoliko stanari ne izaberu upravnika zgrade, dobijaju profesionalnog upravnika koji ima nešto veća ovlašćenja.

Profesionalni upravnik vrši i sledeće poslove:

1. stara se o održavanju zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade;

2. prima prijave kvarova ili drugih problema (nepoštovanje kućnog reda, buka i drugi štetni uticaji u zgradi) svakim danom u nedelji u periodu od 00-24 časa;

3. na osnovu primljene prijave iz tačke 2. obaveštava nadležni organ o problemu, odnosno zahteva preduzimanje odgovarajućih mera od nadležnog organa;

4. evidentira svaku primljenu prijavu sa podacima o problemu i vremenu prijema, kao i sa drugim podacima ako su poznati – ime i prezime podnosioca prijave, licu koje je uzrokovalo problem i drugo;

5. obezbeđuje izvršenje radova na hitnim intervencijama;

6. predlaže skupštini stambene zajednice visinu naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta na osnovu najmanje tri prikupljene ponude od lica koja se bave održavanjem zajedničkih delova zgrade i zemljišta.

Profesionalni upravnik podnosi izveštaj o svom radu stambenoj zajednici, najmanje dva puta godišnje, ako drugačije nije ugovoreno, a u slučaju prestanka važenja ugovora o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja. Ovaj izveštaj podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka važenja ugovora. Takođe, odgovara stambenoj zajednici za štetu koju ona trpi zbog njegovih propusta u radu, kao i svakom vlasniku posebnog, odnosno samostalnog dela ukoliko zbog propusta pretrpe štetu na svom posebnom, odnosno samostalnom delu.

- U slučaju sprečenosti za rad ili odsustva, može izdati drugom licu koje ima licencu za obavljanje poslova profesionalnog upravnika, punomoćje za preduzimanje hitnih i neodložnih poslova, koje mora biti overeno u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa - kažu u "Gradskom stambenom".

Ukoliko stanari za upravnika stambene zajednice izaberu nekoga od komšija, odnosno vlasnika stanova, nije propisana naknada za njegove aktivnosti i obaveze, koje su svakako manje od onih koje ima profesionalni upravnik, kažu u ovom komunalnom preduzeću.

- Profesionalni upravnik za svoj posao ima nadoknadu, čija se visina određuje ugovorom o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja. U slučaju prinudne uprave, profesionalni upravnik ima pravo na nadoknadu čija je visina određena odlukom jedinice lokalne samouprave. Za sada nema zvaničnih podataka o pomenutoj nadoknadi, a cifre od 300-400 dinara po stanu na mesečnom nivou, za sada su samo na nivou predviđanja i pretpostavki stručne i šire javnosti.

Ipak, od januara ove godine, većina Beograđana je dobila žiro račune na koje treba mesečno po stanu da uplaćuje 300 dinara, bilo da su angažovali profesionalnog upravnika, bilo da je to neko iz redova stanara.

Izvor: Vebsajt Telegraf, Slađana Vasić, 02.03.2018.
Naslov: Redakcija