Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POLICIJI: ZAKON STUPA NA SNAGU 5. FEBRUARA 2016. GODINE. PREDVIđENA JE REORGANIZACIJA MINISTARSTVA UNUTRAšNJIH POSLOVA, RAZDVAJANJE POSLOVA NA UNUTRAšNJE I POLICIJSKE, KAO I PODELA SLUżBENIKA NA POLICIJSKE, DRżAVNE I NAMEšTENIKE. PREDVIđENO JE UVOđENJE TESTOVA INTEGRITETA, KAO ISTRAżNE METODE KOJA SE KORISTI DA BI SE PROVERILA SKLONOST POLICAJCA KA KORUPCIJI


Novi Zakon o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 - dalje: Zakon) je neophodan kako bi postavio okvire rada policije i Ministarstva unutrašnjih poslova u budućem periodu, u skladu sa politikom Vlade Republike Srbije, poručio je ministar Nebojša Stefanović i dodao da Vlada želi "čistu policiju" u koju građani imaju poverenje.

Građani, kaže Stefanović, očekuju veću odgovornost i efikasniju državnu upravu, a tu svakako spada MUP, koji će za isti ili manji novac da pruža više usluga, na kvalitetniji način.

"Kao prvo, za povećanje efikasnosti bitna je motivacija ljudi za posao koji obavljaju. Cilj novog Zakona je da Ministarstvo bude organizacija u kojoj se zna ko šta radi, koje su mu obaveze, a koji kriterijumi i merila za ocenjivanje. Novi Zakon u tom smislu uređuje pitanje efikasnosti i motivacije onako kako se to radi u razvijenim državama Evrope", naveo je Stefanović.

Osim toga, bitna je, kaže, i dobro osmišljena organizacija i način obavljanja poslova koji je zbog nedostatka reforme u prethodnom periodu bio konfuzan, birokratski usmeren i koji je često dovodio do dupliranja poslova i nadležnosti. Zakonom, dodao je, jasno definišemo koji su to policijski poslovi, a koji su ostali poslovi koji podržavaju rad policije.

Takođe, ističe, organizaciju čine ljudi, a razvoj nekog sistema pre svega znači razvoj ljudi. Na to ukazuju primeri savremenih policija, ali i dobra praksa kao i saveti koje smo dobili od nekoliko država članica EU.

Novi Zakon, ukazao je, ograničava ovlašćenja ministra u nizu oblasti, a jedna od njih su svakako ljudski resursi. To se pre svega ogleda u smanjenju uticaja na selekciju i regrutaciju i karijerni razvoj koji će biti striktno propisani i javni, uvođenju jače unutrašnje kontrole, transparentnijem radu Ministarstva i izveštavanju javnosti, boljem planiranju, kako na nivou Ministarstva, tako i Direkcije policije.

"Sve ovo znači da ću kao ministar imati smanjene mogućnosti mešanja u spomenute procese, osim naravno tamo gde mi Zakon to nalaže, a to su jasno definisanje prioriteta razvoja Ministarstva, potpisivanje finalnih akata i odgovornosti na strateškom nivou za rad ovog resora. Važno je istaći i da ubuduće neće biti vanrednog unapređenja", rekao je Stefanović.

Reforma kao proces je dosta složena i planirana je u nekoliko faza, naveo je ministar i dodao da je, s obzirom na veliku organizaciju duge tradicije i stečenih navika, svestan da neće biti lako sprovesti reformu, naročito kada su finansijska sredstva ograničena.

"Usvajanjem novog Zakona postavili smo temelje, odnono uradili prvi korak ka jednom novom načinu rada čije rezultate, verujem, svi žele da vide što pre", naveo je ministar i dodao da očekuje da i ostali koraci budu sprovedeni u naredne dve do tri godine.

"Izazovi su veliki, a uključuju nove kvalitetnije obuke za zaposlene, a pre svega za rukovodioce kako bi ispunjavali neophodnu stručnost i kvalifikacije koje podrazumeva moderna policija", rekao je ministar.

Istakao je da ništa od toga do sada nije bilo adekvatno regulisano, ali je dodao da se na tome intenzivno radi.

"Uvođenje novih tehnologija, pre svega u domenu e-uprave i dostupnosti akata građanstvu, zahteva ogromna finansijska sredstva i tome težimo u saradnji sa drugim državnim organima", naveo je ministar.

Kao važnu novinu je istakao veća ovlašćenja Sektora unutrašnje kontrole (SUK).

"To ne podrazumeva veći broj službenika SUK-a, već testove integriteta i uvođenje imovinskih karata koji su obavezni za policijske službenike i starešine na rukovodećim pozicijama. Dakle, obavezno je prijavljivanje stečene imovine, i da li postoji komunikacija sa osobama iz kriminogene sredine", istakao je.

Jačanjem ovog sektora, poručuje jačamo zapravo integritet policije, ali se istovremeno borimo protiv korupcije i u svojim redovima.

"U poslednjih 20 meseci podneto je 277 krivičnih prijava protiv 285 policijskih službenika. Reč je o policajcima koji su uzeli mito, dilovali drogu, bavili se švercom i drugim kriminalnim aktivnostima", naveo je ministar.

Bez obzira na sve navode o racionalizaciji u policiji, trudimo se, naveo je Stefanović, da nijedan policajac koji svoj posao obavlja časno, ne ostane bez posla.

"Postoji deo ljudi u administraciji koji će morati da napusti Ministarstvo, jer to je zahtev države. Ne želim da bežim od ove teme, jer to jeste moja odgovornost, jer građani ne plaćaju ni mene niti moje kolege ministre da ulepšavamo stvarnost", rekao je ministar policije.

Naprotiv, ukazao je, naša obaveza je da radimo težak i odgovoran posao, jer želimo uspešnu Srbiju. 

Izvor: Vebsajt Tanjug, 04.02.2016.
Naslov: Redakcija