Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODREDBE ZAKONA O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU


ODREDBE ZAKONA O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) dragoceni metali su platina, zlato, paladijum i srebro;

2) legura dragocenog metala je čvrsta homogena smeša koju čini najmanje jedan dragoceni metal i jedan ili više drugih metala;

3) finoća je masa dragocenog metala sadržana u ukupnoj masi legure, izražena u hiljaditim delovima;

4) oznaka finoće je brojčana vrednost koja odgovara jednom od propisanih stepena finoće;

5) stepen finoće je najmanja masa dragocenog metala sadržana u ukupnoj masi neke legure, izražena u hiljaditim delovima;

6) državni žig je oznaka stepena finoće kojom se potvrđuje usaglašenost predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima, kao i to da je predmet od dragocenog metala izrađen u finoći jednakoj ili većoj od propisane za taj stepen finoće, a manjoj od narednog stepena finoće;

7) predmet od dragocenog metala je nakit, roba zlatara, kujundžije ili časovničara, kao i bilo koji drugi predmet napravljen od dragocenog metala ili njegovih legura, koji sadrži sve potrebne delove koji ga čine kompletnim;

8) mešoviti predmet je predmet čiji su sastavni delovi izrađeni od različitih dragocenih metala, njihovih legura, drugih metala ili drugih materijala, kao i predmet čiji su sastavni delovi izrađeni od jednog dragocenog metala različitih finoća;

9) prevlaka od dragocenog metala je sloj dragocenog metala koji se nanosi na predmet ili njegove delove hemijskim, elektrohemijskim, mehaničkim ili nekim drugim postupkom;

10) sredstvo za lemljenje je legura dragocenog metala koja se može koristiti samo kao vezivni materijal;

11) neobrađeni dragoceni metal je komad dragocenog metala ili njegove legure, namenjen za preradu ili obradu;

12) poluge, odlivci i granule od dragocenog metala su neobrađeni dragoceni metali, namenjeni daljoj preradi i obradi;

13) poluproizvod je predmet od dragocenog metala ili njegove legure namenjen za izradu gotovog proizvoda;

14) proizvođač je privredni subjekt koji je registrovan za obavljanje delatnosti proizvodnje predmeta od dragocenih metala u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata I KOME JE DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE IZDALA REŠENjE O ZNAKU PROIZVOĐAČA;

15) uvoznik odnosno zastupnik je privredni subjekt registrovan u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom, koji uvozi dragocene metalei predmete od dragocenih metala, odnosno koji zastupa proizvođača koji ga je ovlastio da za njegov račun preduzima radnje iz ovlašćenja u vezi sa stavljanjem dragocenih metala i predmeta od dragocenih metala na tržište Republike Srbije I KOME JE DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE IZDALA REŠENjE O ZNAKU UVOZNIKA ODNOSNO ZASTUPNIKA;

15A) PRIVREDNI SUBJEKT JE PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIK KOJI SE UPISUJE U ODGOVARAJUĆI REGISTAR U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE REGISTRACIJA PRIVREDNIH SUBJEKATA, A KOJI PREDMETE OD DRAGOCENIH METALA STAVLjA NA TRŽIŠTE;

16) znak proizvođača je znak kojim proizvođač označava predmete od dragocenih metala, u skladu sa ovim zakonom;

17) znak uvoznika, odnosno zastupnika je znak kojim uvoznik, odnosno zastupnik označava predmete od dragocenih metala, u skladu sa ovim zakonom;

18) označavanje predmeta od dragocenih metala je utiskivanje znaka proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika i odgovarajuće oznake finoće;

19) ispitivanje predmeta od dragocenih metala je postupak kojim se ocenjuje usaglašenost predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima;

20) žigosanje predmeta od dragocenih metala je označavanje predmeta od dragocenih metala državnim žigom ILI MEĐUNARODNIM ŽIGOM U SKLADU SA POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM SPORAZUMOM ČIJI JE POTPISNIK REPUBLIKA SRBIJA, odnosno u izuzetnim slučajevima izdavanje uverenja o potvrđivanju stepena finoće;

20A) PRIPREMLjENI PREDMETI OD DRAGOCENIH METALA RADI STAVLjANjA NA TRŽIŠTE SU PREDMETI KOJI SU ISPITANI I ŽIGOSANI I NALAZE SE U POSLOVNOM PROSTORU PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA ODNOSNO ZASTUPNIKA ILI DRUGOG PRIVREDNOG SUBJEKTA;

20B) STAVLjANjE NA TRŽIŠTE PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA JE PRVA ISPORUKA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE;

21) ovlašćeno telo je privredni subjekt, odnosno drugo pravno lice, ovlašćeno rešenjem ministra nadležnog za mere i dragocene metale koje sprovodi ocenjivanje usaglašenosti predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima, odnosno koje obavlja poslove ispitivanja i žigosanja tih predmeta;

22) kontrola predmeta od dragocenih metala obuhvata sve aktivnosti kojima podležu predmeti od dragocenih metala koji se stavljaju na tržište, a koje se odnose na ocenjivanje usaglašenosti tih predmeta sa propisanim zahtevima.

II. TEHNIČKI ZAHTEVI ZA PREDMETE OD DRAGOCENIH METALA

Član 6.

Najdragoceniji plemeniti metal je platina, a zatim zlato, papaladijum, pa srebro.

Predmeti od dragocenih metala (u daljem tekstu: predmeti) moraju ispunjavati tehničke zahteve u pogledu jednog od sledećih stepena finoće:

            1)         predmeti od platine:

            I           stepen finoće 950 hiljaditih delova (950/1000);

            II          stepen finoće 900 hiljaditih delova (900/1000);

            III         stepen finoće 850 hiljaditih delova (850/1000);

            2)         predmeti od zlata:

            I           stepen finoće 950 hiljaditih delova (950/1000);

            II          stepen finoće 840 hiljaditih delova (840/1000);

            III         stepen finoće 750 hiljaditih delova (750/1000);

            IV         stepen finoće 585 hiljaditih delova (585/1000);

            3)         predmeti od paladijuma:

            I           stepen finoće 950 hiljaditih delova (950/1000);

            II          stepen finoće 500 hiljaditih delova (500/1000);

            4)         predmeti od srebra:

            I           stepen finoće 950 hiljaditih delova (950/1000);

            II          stepen finoće 925 hiljaditih delova (925/1000);

            III         stepen finoće 800 hiljaditih delova (800/1000).

Predmeti, pored propisanih stepena finoće, mogu imati i finoću 999 hiljaditih delova (999/1000).

Izuzetno od odredbe stava 2. tačka 2) ovog člana, predmeti od zlata izrađeni kovanjem (zlatnici, spomen-plakete i sl) mogu imati finoću 900 hiljaditih delova (900/1000).

PREDMETI IZRAĐENI OD LEGURE DRAGOCENOG METALA ČIJA JE FINOĆA NIŽA OD NAJMANjEG STEPENA FINOĆE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA NE SMATRAJU SE PREDMETIMA OD DRAGOCENOG METALA U SMISLU OVOG ZAKONA.

Predmeti, pored tehničkih zahteva u pogledu stepena finoće, moraju ispunjavati i tehničke zahteve koji se odnose na stepen finoće sredstava za lemljenje, prevlaku od drugog dragocenog metala, delove od nedragocenih metala i nemetalne delove, ukoliko ih predmet sadrži, kao i druge zahteve u pogledu njihove izrade.

Ministar nadležan za dragocene metale (u daljem tekstu: ministar) bliže propisuje tehničke i druge zahteve iz stava 5. IZ STAVA 6. ovog člana.

Član 7.

Predmeti koji imaju finoću veću od finoće propisane za određeni stepen u članu 6. ovog zakona, a manju od narednog višeg stepena, smatraju se predmetima koji imaju finoću tog nižeg stepena, BEZ NEGATIVNIH ODSTUPANjA.

III. OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI

Član 8.

Proizvođač predmeta je dužan da predmete koje proizvede, označi svojim znakom proizvođača i oznakom finoće.

PORED ZNAKA PROIZVOĐAČA I OZNAKE FINOĆE PROIZVOĐAČ PREDMETA MOŽE PREDMETE OZNAČITI I ZNAKOM KOJI JE ZAŠTIĆEN U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJU ŽIGOVI, O ČEMU DIREKCIJI PRILAŽE DOKAZ.

Oznaka finoće iz stava 1. ovog člana mora po brojčanoj vrednosti da odgovara jednom od stepena finoće propisanih u članu 6. ovog zakona.

Proizvođač ne može predmete označavati drugim znacima ili oznakama, osim znakom proizvođača i oznakom finoće koji su određeni u skladu sa ovim zakonom.

PROIZVOĐAČ NE MOŽE PREDMETE OZNAČAVATI DRUGIM ZNACIMA ILI OZNAKAMA, OSIM ZNAKOM PROIZVOĐAČA I OZNAKOM FINOĆE KOJI SU ODREĐENI U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, KAO I ZNAKOM IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

Ministar propisuje sadržinu, oblik i dimenzije znaka proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika i oznake finoće, način na koji se predmeti označavaju, opremu i izgled radnih prostorija koje moraju da poseduju proizvođači predmeta, kao i sadržinu i obrazac zahteva za dobijanje znaka proizvođača.

Član 9.

Znak proizvođača određuje se rešenjem koje na zahtev proizvođača donosi Direkcija.

Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se za period važenja od deset godina.

Znak proizvođača mora biti evidentiran kod Direkcije.

NAKON DOBIJANjA REŠENjA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PROIZVOĐAČ JE DUŽAN DA DOSTAVI DIREKCIJI MATRICU ZNAKA PROIZVOĐAČA I ZNAK PROIZVOĐAČA RADI UZIMANjA OTISKA.

Matrice znaka proizvođača i otisak žiga tog znaka čuvaju se u Direkciji.

Obnavljanje rešenja iz stava 1. ovog člana vrši se na zahtev proizvođača koji se podnosi najkasnije tri meseca pre isteka perioda za koji je rešenje izdato.

Ako Direkcija ne odluči po podnetom zahtevu u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva iz stava 5. IZ STAVA 6. ovog člana, a najkasnije do dana isteka perioda za koji je rešenje izdato, proizvođač može da koristi znak proizvođača na osnovu postojećeg rešenja.

Proizvođač je dužan da obavesti Direkciju o svim promenama u vezi sa poslovanjem ili sedištem, odnosno o svim promenama u njegovim organizacionim jedinicama, kao i o obustavi poslovanja u roku od 30 dana od dana nastanka promene ili obustave poslovanja.

Uz zahtev iz stava 5. IZ STAVA 6. ovog člana podnosi se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Ako se utvrdi da proizvođač ne ispunjava uslove u pogledu opreme i radnih prostorija koje moraju da poseduju proizvođači predmeta za dobijanje znaka proizvođača, Direkcija će doneti rešenje o odbijanju zahteva, iz stava 5. IZ STAVA 6. ovog člana.

Protiv rešenja iz stava 9. IZ STAVA 10. ovog člana proizvođač može izjaviti žalbu ministru u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Uz žalbu iz stava 10. IZ STAVA 11. ovog člana podnosi se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Rešenje ministra je konačno.

PROIZVOĐAČ JE DUŽAN DA U ROKU OD 15 DANA OD DANA PRIJEMA KONAČNOG REŠENjA O ODBIJANjU ZAHTEVA ZA OBNAVLjANjE REŠENjA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DOSTAVI DIREKCIJI ZNAK PROIZVOĐAČA RADI UNIŠTENjA.

Član 10.

Rešenje o određivanju znaka proizvođača može se ukinuti rešenjem Direkcije pre isteka roka iz člana 9. stav 2. ovog zakona, ako:

            1)         se utvrdi da proizvođač predmeta više ne ispunjava propisane uslove;

            2)         je proizvođač odnosno odgovorno lice kod proizvođača izvršilo krivično delo falsifikovanja znakova za označavanje predmeta za koje je pravosnažno osuđen;

            3)         proizvođač predmeta prestane da obavlja delatnost koja se odnosi na proizvodnju, odnosno izradu predmeta od dragocenih metala.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Žalba na rešenje ne zadržava njegovo izvršenje.

Rešenje ministra je konačno.

Uz žalbu iz stava 2. ovog člana podnosi se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Znak proizvođača za koji je ukinuto rešenje o znaku proizvođača ili je protekao period za koje je izdato rešenje, osim u slučaju iz člana 9. stav 6. STAV 7. ovog zakona, ne može se upotrebljavati.

PROIZVOĐAČ KOME JE UKINUTO REŠENjE IZ RAZLOGA IZ STAVA 1. TAČ. 1) I 2) OVOG ČLANA, NE MOŽE PODNETI NOVI ZAHTEV ZA ODREĐIVANjE ZNAKA PROIZVOĐAČA U ROKU OD ŠEST MESECI OD DANA PRIJEMA REŠENjA O UKIDANjU REŠENjA O ZNAKU PROIZVOĐAČA.

PROIZVOĐAČ JE DUŽAN DA ZNAK PROIZVOĐAČA IZ STAVA 6. OVOG ČLANA DOSTAVI DIREKCIJI RADI UNIŠTENjA U ROKU OD 15 DANA OD DANA PRIJEMA REŠENjA O UKIDANjU REŠENjA O ZNAKU PROIZVOĐAČA, ODNOSNO OD DANA ISTEKA PERIODA ZA KOJE JE IZDATO REŠENjE.

Član15.

Pre stavljanja predmeta na tržište, proizvođač je dužan da predmet dostavi na ispitivanje i žigosanje, radi utvrđivanja njegove usaglašenosti sa propisanim zahtevima, osim predmeta za koji ima propisanu dokumentaciju.

Uvoznik, odnosno zastupnik obezbeđuje utvrđivanje usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima podnošenjem tog predmeta na ispitivanje i žigosanje.

PRIVREDNI SUBJEKT STAVLjA NA TRŽIŠTE SAMO PREDMETE OD DRAGOCENIH METALA KOJI SU USAGLAŠENI SA PROPISANIM ZAHTEVIMA.

Žigosanjem iz stava 2. ovog člana za predmete iz uvoza koje prate odgovarajući sertifikati odnosno garancije, smatraće se izdavanje uverenja o potvrđivanju stepena finoće predmeta.

Ministar bliže propisuje vrste, oblike, izgled i način izrade državnih žigova.

Član 18.

Pri podnošenju predmeta na ispitivanje i žigosanje podnosi se pisani zahtev koji naročito sadrži vrstu, broj i masu predmeta, leguru dragocenog metala od koje je predmet izrađen, kao i njenu finoću.

Kada Direkcija, odnosno ovlašćeno telo ispitivanjem utvrdi da je predmet u saglasnosti sa oznakom finoće, kao i da ispunjava i druge propisane zahteveizvršiće žigosanje tog predmeta.

Kada Direkcija, odnosno ovlašćeno telo ispitivanjem utvrdi da predmet nije u saglasnosti sa oznakom finoće ili da ne ispunjava druge propisane zahteve, doneće rešenje o odbijanju zahteva.

PREDMETE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, IZUZEV PREDMETA IZ UVOZA KOJE PRATE ODGOVARAJUĆI SERTIFIKATI ODNOSNO GARANCIJE, DIREKCIJA, ODNOSNO OVLAŠĆENO TELO UČINIĆE NEPODOBNIM ZA STAVLjANjE NA TRŽIŠTE.

KADA DIREKCIJA, ODNOSNO OVLAŠĆENO TELO NE MOŽE SA SIGURNOŠĆU UTVRDITI DA LI PREDMET ISPUNjAVA PROPISANE ZAHTEVE, ISPITAĆE TAJ PREDMET NA NAČIN KOJI MOŽE ZAHTEVATI NjEGOVO OŠTEĆENjE ODNOSNO UNIŠTENjE UZ SAGLASNOST PODNOSIOCA ZAHTEVA.

UKOLIKO PODNOSILAC ZAHTEVA NE DA SAGLASNOST DA SE PREDMET ISPITA NA NAČIN KOJI MOŽE DOVESTI DO OŠTEĆENjA, ODNOSNO UNIŠTENjA TOG PREDMETA, DIREKCIJA, ODNOSNO OVLAŠĆENO TELO DONEĆE REŠENjE O ODBIJANjU ZAHTEVA.

AKO SE PRILIKOM VRŠENjA NADZORA NAD PREDMETIMA OD DRAGOCENIH METALA UTVRDI DA JE PODNOSILAC ZAHTEVA IZ STAVA 6. OVOG ČLANA, KOME JE DIREKCIJA IZDALA REŠENjE O ZNAKU PROIZVOĐAČA, ODNOSNO REŠENjE O ZNAKU UVOZNIKA ILI ZASTUPNIKA, STAVIO NA TRŽIŠTE PREDMETE KOJI NE ISPUNjAVJU ZAHTEVE PROPISANE OVIM ZAKONOM, DIREKCIJA ĆE DONETI REŠENjE O UKIDANjU TOG REŠENjA.

Protiv rešenja iz stava 3. IZ ST. 3, 6. I 7. ovog člana proizvođač može izjaviti žalbu ministru u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

 Rešenje ministra je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Uz žalbu iz stava 4 IZ STAVA 8. ovog člana podnosi se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Član 22.

Obaveza žigosanja predmeta na način iz člana 15. ovog zakona ne odnosi se na proizvođača koji za predmet od dragocenog metala ima propisanu dokumentaciju.

Proizvođač iz stava 1. ovog člana dužan je da od Direkcije, odnosno ovlašćenog tela, za predmet za koji ima propisanu dokumentaciju pribavi dokaz o stepenu finoće I SASTAVA legure dragocenog metala od koje je izradio predmet.

Usaglašenost predmeta sa propisanim zahtevima proizvođač iz stava 1. ovog člana potvrđuje označavanjem predmeta svojim znakom proizvođača i oznakom finoće.

Proizvođač predmeta je dužan da predmete koje proizvede, označi svojim znakom proizvođača i oznakom finoće. Proizvođač dužan je da propisanu dokumentaciju iz stava 1. ovog člana čuva trajno i da vodi evidenciju o izrađenim predmetima od legure za koju ima dokaz o stepenu finoće I SASTAVA.

Usaglašenost predmeta iz stava 1. ovog člana može se utvrđivati i ispitivanjem i žigosanjemtog predmeta.

Ministar propisujenačin utvrđivanja usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima na osnovu propisane dokumentacije, kao i sadržinu te dokumentacije.

VI. PRODAJNI PROSTOR POSLOVNI I PRODAJNI PROSTOR

Član 31.

Predmeti namenjeni za prodaju moraju biti označeni natpisom kao predmeti od određenog dragocenog metala.

Proizvodi izrađeni od drugih metala koji se u prodajnom prostoru drže zajedno sa predmetima moraju biti posebno označeni natpisom kao proizvodi koji nisu od dragocenog metala.

VI. POSLOVNI I PRODAJNI PROSTOR

ČLAN 31.

U POSLOVNOM PROSTORU PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA ODNOSNO ZASTUPNIKA ILI DRUGOG PRIVREDNOG SUBJEKTA NALAZE SE PREDMETI KOJI SU PRIPREMLjENI RADI STAVLjANjA NA TRŽIŠTE.

U POSLOVNOM PROSTORU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOGU SE NAĆI I PREDMETI ZA KOJE JE DIREKCIJI, ODNOSNO OVLAŠĆENOM TELU PODNET ZAHTEV ZA ISPITIVANjE I ŽIGOSANjE.

PREDMETI NAMENjENI ZA PRODAJU NALAZE SE U PRODAJNOM PROSTORU PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA ODNOSNO ZASTUPNIKA ILI DRUGOG PRIVREDNOG SUBJEKTA I MORAJU BITI OZNAČENI NATPISOM KAO PREDMETI OD ODREĐENOG DRAGOCENOG METALA.

PROIZVODI IZRAĐENI OD DRUGIH METALA KOJI SE U PRODAJNOM PROSTORU DRŽE ZAJEDNO SA PREDMETIMA MORAJU BITI POSEBNO OZNAČENI NATPISOM KAO PROIZVODI KOJI NISU OD DRAGOCENOG METALA.

Član 32.

U prodajnom prostoru, na vidnom mestu, moraju se držati slike državnih žigova i lupe pomoću kojih se oznake i žigovi, propisani ovim zakonom, mogu jasno videti i razlikovati i moraju se staviti na raspolaganje zainteresovanim licima KAO I OBAVEŠTENjE O TOME DA OBAVEZI ŽIGOSANjA NE PODLEŽU PREDMETI OD PLATINE, ZLATA I PALADIJUMA MASE DO 1 g I PREDMETI OD SREBRA MASE DO 3 g.

Proizvođači, uvoznici, odnosno zastupnici dužni su da u svojim prodajnim prostorima na vidnom mestu drže i rešenje o znaku proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika.

Član 36.

U vršenju nadzora, lice ovlašćeno za vršenje nadzora nad predmetima ima pravo i dužnost da:

            1)         ulazi u prostorije u kojima se predmeti proizvode i označavaju, radi provere ispunjenosti propisanih uslova u pogledu opreme i radnih prostorija;

            2)         ulazi u prostorije proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika, u kojima se predmeti stavljaju na tržište ili drže pripremljeni radi stavljanja na tržište, radi proveravanja usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima, kao i ispunjenosti zahteva iz čl. 31. i 32. ovog zakona;

            2) ULAZI U SVE PROSTORIJE KOJE ČINE POSLOVNI I PRODAJNI PROSTOR PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA ODNOSNO ZASTUPNIKA I PRIVREDNOG SUBJEKTA, U KOJIMA SE PREDMETI STAVLjAJU NA TRŽIŠTE ILI DRŽE PRIPREMLjENI RADI STAVLjANjA NA TRŽIŠTE, RADI PROVERAVANjA USAGLAŠENOSTI PREDMETA SA PROPISANIM ZAHTEVIMA, KAO I ISPUNjENOSTI ZAHTEVA IZ ČL. 31. I 32. OVOG ZAKONA;

            3)         ulazi u prostorije proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika u kojima se vrši ispitivanje i žigosanje predmeta u skladu sa članom 19. stav 2. ovog zakona, radi provere ispunjenosti propisanih uslova;

            4)         zahteva sve podatke koji su mu potrebni za sastavljanje zapisnika o izvršenom nadzoru i sačinjava zapisnik.

Ako lice ovlašćeno za vršenje nadzora utvrdi da nisu ispunjeni propisani uslovi iz stava 1. tač. 1), 2) i 3) ovog člana, naložiće otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u roku od 30 dana.

Ako nedostaci iz stava 2. ovog člana koji se odnose na stav 1. tačku 1) ovog člana ne budu otklonjeni u određenom roku, Direkcija donosi rešenje o ukidanju rešenja o znaku proizvođača.

Ako nedostaci iz stava 2. ovog člana koji se odnose na stav 1. tačku 2) ovog člana ne budu otklonjeni u određenom roku, Direkcija donosi rešenje o povlačenju predmeta sa tržišta.

Ako nedostaci iz stava 2. ovog člana koji se odnose na stav 1. tačku 3) ovog člana ne budu otklonjeni u određenom roku, Direkcija donosi rešenje o ukidanju rešenja iz člana 19. stav 3. ovog zakona.

Protiv rešenja iz st. 3, 4. i 5. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana.

Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Rešenje ministra po žalbi je konačno i protiv i tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Član 37.

Odredbe člana 36. ovog zakona shodno se primenjuju na proizvođače iz člana 22. ovog zakona.

U vršenju nadzora, lice ovlašćeno za vršenje nadzora nad predmetima ima pravo i dužnost da proverava da li je proizvođač iz člana 22. ovog zakona obezbedio dokaze iz člana 22. stav 1. ovog zakona.

U slučaju da proizvođač iz člana 22. ovog zakona učini više uzastopnih prekršaja u smislu neispunjavanja zahteva iz člana 22. ovog zakona, odnosno odredaba člana 15. ovog zakona, Direkcijadonosi rešenje kojim nalaže proizvođačuda potvrđivanje usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima može izvršiti isključivo ispitivanjem i žigosanjem kod Direkcije ili ovlašćenog tela.

Prilikom donošenja rešenja iz stava 3. ovog člana Direkcija uzima u obzir prirodu nedostataka koji su utvrđeni i njihove posledice.

Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalbaministru u roku od 15 dana.

Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Rešenje ministra po žalbi je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

ČLAN 37A

UKOLIKO LICE OVLAŠĆENO ZA VRŠENjE NADZORA NAD PREDMETIMA U TOKUVRŠENjA NADZORA NAD PREDMETOM KOJI JE STAVLjEN NA TRŽIŠTE NE MOŽE SA SIGURNOŠĆU UTVRDITI DA LI TAJ PREDMET ISPUNjAVA PROPISANE ZAHTEVE UZEĆE TAJ PREDMET RADI LABORATORIJSKOG ISPITIVANjA.

PRILIKOM UZIMANjA PREDMETA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PROIZVOĐAČ, UVOZNIK ODNOSNO ZASTUPNIK I DRUGI PRIVREDNII SUBJEKAT DUŽAN JE DA LICU OVLAŠĆENOM ZA VRŠENjE NADZORA NAD PREDMETIMA STAVI NA RASPOLAGANjE TAJ PREDMET RADI LABORATORIJSKOG ISPITIVANjA.

TROŠKOVE ISPITIVANjA PREDMETA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SNOSI DIREKCIJAAKO SE UTVRDI DA PREDMET ISPUNjAVA PROPISANE ZAHTEVE.

MINISTAR PROPISUJE NAČIN UZIMANjA PREDMETA I METODE ISPITIVANjA KOJE SE KORISTE KOD NADZORA NAD PREDMETIMA.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Član 39.

Novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 20.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik, a novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

            1)         ako stave na tržište ili drže pripremljene radi stavljanja na tržište, ili drže izložene kao uzorke predmete koji ne ispunjavaju uslove u pogledu finoće (član 6);

            2)         ako upotrebljava znak proizvođača, znak uvoznika, odnosno zastupnika za koji je doneto rešenje o ukidanju rešenja o znaku proizvođača, znaku uvoznika, odnosno zastupnika ili je istekao rok važenja rešenja (član 10);

            2) AKO UPOTREBLjAVA ZNAK PROIZVOĐAČA, ZNAK UVOZNIKA ODNOSNO ZASTUPNIKA ZA KOJI JE DONETO REŠENjE O ODBIJANjU ZAHTEVA ZA OBNAVLjANjE REŠENjA O ODREĐIVANjU ZNAKA PROIZVOĐAČA, ZNAKA UVOZNIKA, ODNOSNO ZASTUPNIKA, KAO I REŠENjE O UKIDANjU REŠENjA O ZNAKU PROIZVOĐAČA, ZNAKU UVOZNIKA, ODNOSNO ZASTUPNIKA ILI JE ISTEKAO ROK VAŽENjA REŠENjA, I AKO TAJ ZNAK NE DOSTAVI DIREKCIJI RADI UNIŠTENjA (ČL. 9, 10. I 14.);

            3)         ako delovi od nedragocenih metala nisu označeni odgovarajućom oznakom (član 12);

            4)         ako uvoznik, odnosno zastupnik sa sedištem u Republici Srbiji stavi na tržište predmet koji nije označio svojim dodeljenim znakom, odnosno ako taj predmet nije označio oznakom finoće u skladu sa ovim zakonom, ukoliko taj predmet nema oznaku finoće ili ima oznaku finoće koja ne odgovara brojčanoj vrednosti stepena finoće u smislu člana 6. ovog zakona (član 13);

            5)         ako stave na tržište ili drže pripremljene radi stavljanja na tržište, ili drže izložene kao uzorke predmete koji nisu usaglašeni sa propisanim zahtevima, odnosno koji nisu ispitani i žigosani ili ih ne prati propisana dokumentacija (član 15);

            6)         ako prenese utisnuti žig na drugi predmet ili posle izvršenog žigosanja predmetu dodaju druga strana tela koja se ne mogu videti ili raspoznati (član 20);

            7)         ako pre stavljanja u promet ne podnesu na ponovno ispitivanje i žigosanje predmete od dragocenih metala koji su izmenjeni ili prerađeni (član 21. st. 1. i 2);

            8)         ako obavljaju delatnost suprotno ovom zakonu (član 21. stav 3);

            9)         ako ne vodi evidenciju u skladu sa članom 28. ovog zakona;

            10) ako predmeti, odnosno predmeti od drugih metala izloženi u prodajnom prostoru nisu vidno označeni natpisom (član 31);

            11) ako proizvođač, uvoznik, odnosno zastupnik u svom prodajnom prostoru na vidnom mestu ne drži slike državnih žigova, rešenje o znaku proizvođača, znaku uvoznika, odnosno zastupnika kao i lupe ili ne stave na raspolaganje zainteresovanim licima lupe (član 32);

            12) ako ovlašćenom licu onemogući obavljanje nadzora (čl. 36, 37. i 38);

            13) ako stave na tržište ili na drugi način otuđe predmete za koje je doneseno rešenje o povlačenju predmeta sa tržišta (član 36);

            14) AKO PRILIKOM UZIMANjA PREDMETA NE STAVI NA RASPOLAGANjE PREDMET RADI LABORATORIJSKOG ISPITIVANjA LICU OVLAŠĆENOM ZA VRŠENjE NADZORA NAD PREDMETOM (ČLAN 37A STAV 2).

ČLAN 15.

PODZAKONSKI AKT PROPISAN OVIM ZAKONOM BIĆE DONET U ROKU OD GODINU DANA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 16.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE".

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 04.02.2016.