Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA - TEKST PROPISA


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

Član 1.

U Zakonu o kontroli predmeta od dragocenih metala ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011), u članu 3. stav 1. tačka 14) posle reči: "privrednih subjekata" dodaju se reči: "i kome je Direkcija za mere i dragocene metale izdala rešenje o znaku proizvođača".

U tački 15) posle reči: "Republike Srbije" dodaju se reči: "i kome je Direkcija za mere i dragocene metale izdala rešenje o znaku uvoznika odnosno zastupnika".

Posle tačke 15) dodaje se tačka 15a) koja glasi:

"15a) privredni subjekt je pravno lice, odnosno preduzetnik koji se upisuje u odgovarajući registar u skladu sa propisima kojima se uređuje registracija privrednih subjekata, a koji predmete od dragocenih metala stavlja na tržište;".

U tački 20) posle reči: "državnim žigom" dodaju se reči: "ili međunarodnim žigom u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumom čiji je potpisnik Republika Srbija".

Posle tačke 20) dodaju se tač. 20a) i 20b) koje glase:

"20a) pripremljeni predmeti od dragocenih metala radi stavljanja na tržište su predmeti koji su ispitani i žigosani i nalaze se u poslovnom prostoru proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika ili drugog privrednog subjekta;

20b) stavljanje na tržište predmeta od dragocenih metala je prva isporuka predmeta od dragocenih metala na tržište Republike Srbije;".

Član 2.

U članu 6. posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Predmeti izrađeni od legure dragocenog metala čija je finoća niža od najmanjeg stepena finoće iz stava 2. ovog člana ne smatraju se predmetima od dragocenog metala u smislu ovog zakona."

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 7. reči: "iz stava 5." zamenjuju se rečima: "iz stava 6.".

Član 3.

U članu 7. posle reči: "nižeg stepena" dodaju se zapeta i reči: "bez negativnih odstupanja".

Član 4.

U članu 8. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Pored znaka proizvođača i oznake finoće proizvođač predmeta može predmete označiti i znakom koji je zaštićen u skladu sa propisima kojima se uređuju žigovi, o čemu Direkciji prilaže dokaz."

Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 3, 4. i 5.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

"Proizvođač ne može predmete označavati drugim znacima ili oznakama, osim znakom proizvođača i oznakom finoće koji su određeni u skladu sa ovim zakonom, kao i znakom iz stava 2. ovog člana."

Član 5.

U članu 9. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Nakon dobijanja rešenja iz stava 1. ovog člana proizvođač je dužan da dostavi Direkciji matricu znaka proizvođača i znak proizvođača radi uzimanja otiska."

Dosadašnji st. 4 - 12. postaju st. 5 - 13.

U dosadašnjem st. 6, 8. i 9. koji postaju st. 7, 9. i 10. reči: "iz stava 5." zamenjuju se rečima: " iz stava 6.".

U dosadašnjem stavu 10. koji postaje stav 11. reči: "iz stava 9." zamenjuju se rečima "iz stava 10.".

U dosadašnjem stavu 11. koji postaje stav 12. reči: "iz stava 10." zamenjuju se rečima: "iz stava 11.".

Posle dosadašnjeg stava 12. koji postaje stav 13. dodaje se stav 14. koji glasi:

"Proizvođač je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema konačnog rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje rešenja iz stava 1. ovog člana dostavi Direkciji znak proizvođača radi uništenja."

Član 6.

U članu 10. stav 6. reči: "stav 6." zamenjuju se rečima: "stav 7.".

Posle stava 6. dodaju se st. 7. i 8. koji glase:

"Proizvođač kome je ukinuto rešenje iz razloga iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana, ne može podneti novi zahtev za određivanje znaka proizvođača u roku od šest meseci od dana prijema rešenja o ukidanju rešenja o znaku proizvođača.

Proizvođač je dužan da znak proizvođača iz stava 6. ovog člana dostavi Direkciji radi uništenja u roku od 15 dana od dana prijema rešenja o ukidanju rešenja o znaku proizvođača, odnosno od dana isteka perioda za koje je izdato rešenje."

Član 7.

U članu 15. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Privredni subjekt stavlja na tržište samo predmete od dragocenih metala koji su usaglašeni sa propisanim zahtevima."

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 8.

U članu 18. posle stava 3. dodaju se novi st. 4, 5, 6. i 7. koji glase:

"Predmete iz stava 3. ovog člana, izuzev predmeta iz uvoza koje prate odgovarajući sertifikati odnosno garancije, Direkcija, odnosno ovlašćeno telo učiniće nepodobnim za stavljanje na tržište.

Kada Direkcija, odnosno ovlašćeno telo ne može sa sigurnošću utvrditi da li predmet ispunjava propisane zahteve, ispitaće taj predmet na način koji može zahtevati njegovo oštećenje odnosno uništenje uz saglasnost podnosioca zahteva.

Ukoliko podnosilac zahteva ne da saglasnost da se predmet ispita na način koji može dovesti do oštećenja, odnosno uništenja tog predmeta, Direkcija, odnosno ovlašćeno telo doneće rešenje o odbijanju zahteva.

Ako se prilikom vršenja nadzora nad predmetima od dragocenih metala utvrdi da je podnosilac zahteva iz stava 6. ovog člana, kome je Direkcija izdala rešenje o znaku proizvođača, odnosno rešenje o znaku uvoznika ili zastupnika, stavio na tržište predmete koji ne ispunjavju zahteve propisane ovim zakonom, Direkcija će doneti rešenje o ukidanju tog rešenja."

Dosadašnji st. 4, 5. i 6. postaju st. 8, 9. i 10.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 8. reči: "iz stava 3." zamenjuju se rečima: "iz st. 3, 6. i 7.".

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 10. reči: "iz stava 4." zamenjuju se rečima: "iz stava 8.".

Član 9.

U članu 22. stav 2. posle reči: "finoće" dodaju se reči: "i sastava".

U stavu 4. posle reči: "stepenu finoće" dodaju se reči: "i sastava".

Član 10.

Naziv glave VI. i član 31. menjaju se i glase:

"VI. POSLOVNI I PRODAJNI PROSTOR

Član 31.

U poslovnom prostoru proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika ili drugog privrednog subjekta nalaze se predmeti koji su pripremljeni radi stavljanja na tržište.

U poslovnom prostoru iz stava 1. ovog člana mogu se naći i predmeti za koje je Direkciji, odnosno ovlašćenom telu podnet zahtev za ispitivanje i žigosanje.

Predmeti namenjeni za prodaju nalaze se u prodajnom prostoru proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika ili drugog privrednog subjekta i moraju biti označeni natpisom kao predmeti od određenog dragocenog metala.

Proizvodi izrađeni od drugih metala koji se u prodajnom prostoru drže zajedno sa predmetima moraju biti posebno označeni natpisom kao proizvodi koji nisu od dragocenog metala."

Član 11.

U članu 32. stav 1. posle reči: "zainteresovanim licima" dodaju se reči: "kao i obaveštenje o tome da obavezi žigosanja ne podležu predmeti od platine, zlata i paladijuma mase do 1g i predmeti od srebra mase do 3 g".

Član 12.

U članu 36. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

"2)        ulazi u sve prostorije koje čine poslovni i prodajni prostor proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika i privrednog subjekta, u kojima se predmeti stavljaju na tržište ili drže pripremljeni radi stavljanja na tržište, radi proveravanja usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima, kao i ispunjenosti zahteva iz čl. 31. i 32. ovog zakona;".

Član 13.

Posle člana 37. dodaje se član 37a koji glasi:

"Član 37a

Ukoliko lice ovlašćeno za vršenje nadzora nad predmetima u toku vršenja nadzora nad predmetom koji je stavljen na tržištene može sa sigurnošću utvrditi da li taj predmet ispunjava propisane zahteve uzeće taj predmet radi laboratorijskog ispitivanja.

Prilikom uzimanja predmeta iz stava 1. ovog člana proizvođač, uvoznik odnosno zastupnik i drugi privredni subjekat dužan je da licu ovlašćenom za vršenje nadzora nad predmetima stavi na raspolaganje taj predmet radi laboratorijskog ispitivanja.

Troškove ispitivanja predmeta iz stava 1. ovog člana snosi Direkcija ako se utvrdi da predmet ispunjava propisane zahteve.

Ministar propisuje način uzimanja predmeta i metode ispitivanja koje se koriste kod nadzora nad predmetima."

Član 14.

U članu 39. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

"2)        ako upotrebljava znak proizvođača, znak uvoznika odnosno zastupnika za koji je doneto rešenje o odbijanju zahteva za obnavljanje rešenja o određivanju znaka proizvođača, znaka uvoznika, odnosno zastupnika, kao i rešenje o ukidanju rešenja o znaku proizvođača, znaku uvoznika, odnosno zastupnika ili je istekao rok važenja rešenja, i ako taj znak ne dostavi Direkciji radi uništenja (čl. 9, 10. i 14);".

U tački 13) tačka se zamenjuje tačkom zapetom.

Posle tačke 13) dodaje se tačka 14) koja glasi:

"14)      ako prilikom uzimanja predmeta ne stavi na raspolaganje predmet radi laboratorijskog ispitivanja licu ovlašćenom za vršenje nadzora nad predmetom (član 37a stav 2)."

Član 15.

Podzakonski akt propisan ovim zakonom biće donet u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je usaglašavanje Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011) sa zahtevima Konvencije za kontrolu i žigosanje predmeta od dragocenih metala (Conventiononthecontrolandmarking ofarticlesofpreciousmetals), budući da je Republika Srbija ušla u završnu fazu procesa pristupanja punopravnom članstvu toj konvenciji.

Predlogom zakona omogućiće se da se u Republici Srbiji može koristiti međunarodni žig za označavanje predmeta od dragocenih metala.

Ovim zakonom obezbediće se svakom zainteresovanom proizvođaču predmeta od dragocenih metala u Republici Srbiji da svoje predmete, pored znaka proizvođača i oznake finoće, označava i svojim znakom koji je zaštićen u skladu sa propisima kojim se uređuju žigovi, kako bi se proizvođaču predmeta od dragocenih metala olakšao promet predmeta od dragocenih metala na strano tržište.

Predlogom zakonom o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala povećavaju se ingerencije u vršenju nadzora nad predmetima od dragocenih metala na tržištu, pa samim tim i kvalitet nadzora, čime će se još više povećati sigurnost svih učesnika na tržištu i zaštiti javni interes.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1.Predloga zakona predviđene su izmene i dopune člana 3. stav 1. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala u cilju što preciznijeg definisanja određenih pojmova, kao što su"proizvođač" predmeta od dragocenih metala i "uvoznik, odnosno zastupnik" predmeta od dragocenih metala, kao i definisanja novih pojmova i njihovog značenja u smislu ovog zakona, a koji se odnose na privredne subjekte,pripremljene predmete od dragocenih metala radi stavljanja na tržište, kao i na stavljanje na tržište predmeta od dragocenih metala.

Članom 2. Predloga zakona predviđeno je da se član 6. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metaladopuni novim stavom kojim se tačno određuje šta se ne smatra predmetom od dragocenog metala u smislu tog zakona.

Članom 3. Predloga zakonapredviđena je dopuna člana 7. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala, radi usaglašavanja sa zahtevima Konvencije za kontrolu i žigosanje predmeta od dragocenih metala u delu koji se odnosi na negativno odstupanje finoće predmeta od stepena finoće propisanih članom 6. ovog zakona.

Članom 4. Predloga zakona kojim se dopunjuje član 8. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala propisano je da proizvođači predmeta od dragocenih metala mogu predmete koje proizvede označavati i svojim znakom koji je zaštićen u skladu sa propisima kojim se uređuju žigovi, a ne samo znakom proizvođača predmeta od dragocenih metala i oznakom finoće kako je do sada bilo propisano.

Članom 5. Predloga zakonapredviđene su izmene i dopune člana 9. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala u smislu propisivanja obaveza proizvođača predmeta od dragocenih metla da nakon dobijanja rešenja o znaku proizvođača Direkciji za mere i dragocene metale dostavi matricu i znak proizvođača radi uzimanja otiska, kao i obaveza dostavljanja znaka proizvođača na poništenje za proizvođača kome je odbijen zahtev za obnavljanje rešenja o znaku proizvođača.

Članom 6. Predloga zakonapredviđene su izmene i dopune člana 10. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala u skladu sa kojima se proizvođaču kome je ukinuto rešenje o znaku proizvođača određuje rok za podnošenje novog zahteva za dobijanje znaka proizvođača, kao i rok za dostavu znaka proizvođača Direkciji za mere i dragocene metale radi uništenja nakon donošenja rešenja o ukidanju rešenja o znaku proizvođača.

Članom 7. Predloga zakona predlaže se dopuna člana 15. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala u smislu stavljanja na tržište predmeta od dragocenih metala od strane privrednih subjekata koji imaju obavezu da na tržište stavljaju samo one predmete koji su usaglašeni sa propisanim zahtevima u smislu ovog zakona.

Članom 8. Predloga zakona predlaže se dopuna člana 18. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala u tom smislu da se Direkciji za mere i dragocene metale, odnosno ovlašćenom telu omogućava da učine nepodobnim za stavljanje na tržište predmete za koje ispitivanjem utvrde da nisu u saglasnosti sa oznakom finoće ili da ne ispunjavaju druge propisane zahteve, izuzev predmeta iz uvoza koje prate odgovarajući sertifikati odnosno garancije, i za koje donose rešenje o odbijanju zahteva. Ovim dopunama im se omogućava da, ukoliko se u toku ispitivanja predmeta ne može sa sigurnošću utvrditi da li taj predmet ispunjava propisane zahteve, ispitaju taj predmet na način koji može zahtevati njegovo oštećenje odnosno uništenje, uz saglasnost podnosioca zahteva, kao i da ukoliko podnosilac zahteva ne da saglasnost da se predmet ispita na takav način, doneće se rešenje o odbijanju zahteva. Takođe, ukoliko se prilikom nadzora nad predmetima utvrdi da je podnosilac zahteva iz stava 6. ovog člana koji poseduje rešenje o znaku proizvođača, odnosno rešenje o znaku uvoznika ili zastupnika, stavio na tržište predmete koji ne ispunjavju propisane zahteve, doneće se rešenje o ukidanju tog znaka.

Članom 9.Predloga zakonapredviđena je dopuna člana 22. stav 2. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala u tom smislu da je proizvođač dužan da za predmet od dragocenog metala za koji ima propisanu dokumentaciju od Direkcije za mere i dragocene metale, odnosno ovlašćenog tela, pored dokaza o stepenu finoće, pribavi i dokaz o sastavu legure dragocenog metala.

Članom 10.Predloga zakonapredviđena je izmena naziva glave VI. i člana 31. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala, koja se odnosi na poslovni i prodajni prostor.

Članom 11. Predloga zakona predlaže se dopuna člana 32. stav 1. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala, koja se odnosi na obavezu da se u prodajnom prostoru pored slike državnih žigova i lupe nalazi i obaveštenje o tome da obavezi žigosanja ne podležu predmeti od platine, zlata i paladijuma mase do 1 g i predmeti od srebra mase do 3 g.

Članom 12. Predloga zakona predlaže se izmena člana 36. stav 1. tačka 2) Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala u smislu proširenja nadležnosti lica ovlašćenih za vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala koje se odnose na prava i dužnosti tog lica da, pored prodajnog prostora, ulazi i u sve poslovne prostorije proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika, kao i privrednih subjekata u kojima se predmeti stavljaju na tržište ili drže pripremljeni radi stavljanja na tržište, radi proveravanja usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima, kao i ispunjenosti zahteva iz čl. 31. i 32. ovog zakona, čime će se povećati efikasnost nadzora.

Članom 13. Predloga zakona propisano je dodavanje novog člana 37a, koji licu ovlašćenom za vršenje nadzora omogućava uzimanje predmeta radi laboratorijskog ispitivanja, ukoliko ne može sa sigurnošću utvrditi da li taj predmet ispunjava propisane zahteve.

Članom 14. Predloga zakona predviđena je izmena člana 39. stav 1. tačka 2) Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala koje se odnose na kaznene odredbe.

Članom 15.Predloga zakona predviđen je rok u kome će se doneti podzakonski akt propisan ovim zakonom.

Članom 16. Predloga zakona propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst), imajući u vidu da postojeća pravna regulativa nije dovoljno efikasna za obezbeđivanje zadovoljavajućeg nivoa sigurnosti svih učesnika na tržištu i zaštite javnih interesa, kao i konkurentnosti domaćih proizvođača predmeta od dragocenih metala na stranom tržištu, te je neophodno da se navedeni zakon donese po hitnom postupku.

Takođe, budući da je Republika Srbija ušla u završnu fazu procesa pristupanja punopravnom članstvu Konvenciji za kontrolu i žigosanje predmeta od dragocenih metala (Convention on the control and marking of articles of precious metals), neophodno je da se usaglašavanje Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011) sa zahtevima te konvencije izvrši u što je moguće kraćem roku, odnosno donošenjem zakona po hitnom postupku.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 04.02.2016.