Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA: JAVNI POZIV ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA POSREDOVANJE U REŠAVANJU SPOROVA I UPIS U REGISTAR POSREDNIKA


Ministar pravde na osnovu čl. 40 i 42. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014)i čl. 2, 3. i 4. Pravilnika o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja dozvole za posredovanje i obrascu dozvole za posredovanje ("Sl. glasnik RS", br. 146/2014), a u vezi sa članom 33. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014), objavljuje javni poziv za izdavanje dozvola za posredovanje u rešavanju sporova i upis u Registar posrednika.

 Za obavljanje poslova posrednika lice mora da ispunjava sledeće uslove:

- da je poslovno sposobno;

- da je državljanin Republike Srbije;

- da je završilo osnovnu obuku za posrednika;

- da ima visoku stručnu spremu;

 - da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja;

-da ima dozvolu za posredovanje;

-da je upisano u Registar posrednika.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za posredovanje i upis u Registar posrednika podnosilac zahteva dostavlja dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za posredovanje, i to:

 - fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju overenu pred nadležnim organom;

 - dokaz o završenoj osnovnoj obuci za posrednika;

 - izvod iz matične knjige rođenih;

 - uverenje o državljanstvu;

 - fotokopiju lične karte ili fotokopiju elektronskog čitača lične karte;

 - dokaz o uplati takse propisane posebnim zakonom.

Lica koja se do dana početka primene Zakona o posredovanju u rešavanju sporova ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014) nalaze na spiskovima posrednika koje vode nadležni sudovi i drugi organi ili na spisku posrednika Centra za posredovanje, kao i lica koja su do početka primene ovog zakona završila program obuke za posrednike, u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika ("Sl. glasnik RS", br. 44/2005), nisu obavezna da završe osnovnu obuku za posrednike propisanu ovim zakonom.

Zahtev za izdavanje dozvole za posredovanje i za upis u Registar posrednika tarifira se na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon i 57/2014 - usklađeni din. izn.) tarifni brojevi 9. i 19, u ukupnom iznosu od 1.920,00 dinara, i to iznos od 490,00 dinara za rešenje u vezi sa podnetim zahtevom, odnosno iznos od 1.430,00 dinara za rešenje o upisu u Registar posrednika. Navedeni iznos uplaćuje se na žiro račun 840-742221843-57, poziv na broj 97 50-016, svrha uplate Republička administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije.

Zahtev sa dokazima dostaviti na adresu: Ministarstvo pravde Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom: "Javni poziv za izdavanje dozvola za posredovanje i upis u Registar posrednika".

Zahtev se podnosi na obrascu koji je odštampan uz javni poziv ili se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva pravde: www.mpravde.gov.rs, rubrika "aktuelno-obaveštenja".

Lice zaduženo za davanje obaveštenja povodom javnog poziva za imenovanje posrednika je Jelena Ivković, telefon broj 011/3622-342, e-mail: jelena.ivkovic@mpravde.gov.rs.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 04.02.2015.