Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O ZAMENI I IZOSTAVLJANJU (PSEUDONIMIZACIJI/ANONIMIZACIJI) PODATAKA U SUDSKIM ODLUKAMA: Primena Pravilnika počela je 1. januara 2017. godine. VKS u objavama svojih odluka vršiće anonimizaciju i pseudonimizaciju ličnih podataka stranaka, njihovih zastupnika ili punomoćnika čiji je identitet utvrđen ili bi mogao da se utvrdi upoređivanjem sa drugim. Izuzetak od ovog pravila primenjivaće se na lica pravosnažno osuđena na kaznu od preko tri godine zatvora zbog ratnih zločina i organizovanog kriminala i oni okrivljeni čiji je identitet javnosti već poznat, jer ga je u toku krivičnog postupka saopštio nadležni državni organ, ukoliko se time ne narušava njihova privatnost


Vrhovni kasacioni sud (VKS) od 1. januara 2017. godine u objavama svojih odluka vrši anonimizaciju i pseudonimizaciju ličnih podataka stranaka, njihovih zastupnika ili punomoćnika čiji je identitet utvrđen ili bi mogao da se utvrdi upoređivanjem sa drugim.

Tako će se izuzetak od ovog pravila primenjivati na lica pravosnažno osuđena na kaznu od preko tri godine zatvora zbog ratnih zločina i organizovanog kriminala, jer u njima preteže interes javnosti "da zna".

Izuzetak će biti i oni okrivljeni čiji je identitet javnosti već poznat, jer ga je u toku krivičnog postupka saopštio nadležni državni organ, ukoliko se time ne narušava njihova privatnost.

Ova rešenja utvrđena su Pravilnikom o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, koji je Opšta sednica VKS usvojila 20. decembra 2016. godine, a čija je primena počela od 1. januara 2017. godine.

Pravilnik je predvideo način zamene i izostavljanja podataka u sudskim odlukama, uključujući i način i tehniku anonimizacije/pseudonimizacije u odlukama u elektronskom i pisanom obliku.

Predviđa da se u sudskim odlukama zamenjuju ili izostavljaju podaci o ličnosti koji se odnose na: ime, prezime i nadimak fizičkog lica, datum i mesto rođenja, adresu prebivališta i boravišta fizičkog lica, jedinstveni matični broj građana (JMBG), broj lične karte, pasoša, vozačke dozvole, registarske oznake vozila ili druge lične isprave i mrežni podaci koji bi mogli da dovedu do otkrivanja identiteta fizičkog lica koje je učesnik u postupku, odnosno drugog lica predviđenog Pravilnikom.

Pravilnik štiti i biometrijske podatke, genetske podatke, i podatke o zdravstvenom stanju, kao i druge podatke na osnovu kojih lice može biti identifikovano.

Međutim, izričito je naglašeno da se ne pseudonimizuju/anonimizuju podaci o učesnicima u postupku kada "opravdani interes javnosti da zna" preteže u odnosu za zaštitu identiteta fizičkog lica.

To se naročito odnosi na krivične postupke koji se vode protiv okrivljenih za izvršenje krivičnih dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, krivičnih dela organizovanog kriminala poput pranja novca, trgovine ljudima i drugih.

U odlukama građanske, privredne i upravne oblasti pseudonimiziraju ili anonimiziraju se podaci o strankama (fizičkim i pravnim licima, učesnicima kojima svojstvo stranke priznaje poseban zakon ili sud), njihovim punomoćnicima (advokatima, advokatskim pripravnicima, zaposlenima kod advokata), zakonskim i statutarnim zastupnicima, akcionarima, članovima društva i sa njima povezanim licima, predstavnicima (članovima upravnog odbora, stranim predstavnicima u stečaju, predstavnicima zaposlenih i sl.).

Takođe i stečajnim poveriocima i stečajnim dužnicima, privrednim subjektima, privatnim preduzetnicima, izvršnim poveriocima i izvršnim dužnicima, oštećenima, predlagačima i protivnicima predlagača, ostaviocima, naslednicima, svedocima, srodnicima, bliskim licima i susedima stranaka.

U odlukama iz krivične oblasti pseudonimiziraju/anonimiziraju se podaci o osumnjičenom, okrivljenom, optuženom, osuđenom, oštećenom kao tužiocu, privatnom tužiocu, oštećenom, oštećenom po predlogu, svedoku, braniocu,punomohcniku (advokatu ili drugom fizičkom licu), stručnom licu, zakonskom zastupniku stranke, srodniku, prijatelju, susedu stranke.

Ne pseudonimiziraju/anonimiziraju se podaci o osuđenom licu za krivična dela za koja je pravnosnažnom presudom izrečena kazna zatvora preko tri godine, za krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom i za krivična dela organizovanog kriminala.

U odlukama iz postupaka prema maloletnim učiniocima krivičnih dela pseudonimiziraju/anonimiziraju se podaci o maloletnom učiniocu, oštećenom, vremenu i mestu kritičnog događaja.

Ovo pravilo važi i u postupcima u kojima je prema zakonu isključena javnost i svi podaci za koje je zakonom, drugim propisima i aktima određeno da se čuvaju kao tajna, kao i odlukama donetim u porodičnim i statusnim predmetima, u kojima su maloletnici učesnici postupka.

Pseudonimizacija/anonimizacija podataka sadržanih u sudskim odlukama koje postoje u elektronskom obliku vrši se zamenom podataka sa dva ista velika slova, pri čemu se zadržava osnova svojstva tog lica u postupku, ako je isto navedeno (AA...). Svako sledeće ime i prezime lica koje je navedeno u sudskoj odluci, zamenjuje se sa druga dva velika slova, azbučnim redosledom slova (AA, BB,...). Pseudonimizacija/anonimizacija brojčanih i svih drugih podataka osim imena i prezimena (elektronske adrese, kucne adrese, JMBG...) vrši se zamenom sa tri tačke (...), pri čemu se zadržava oznaka vrste tog podatka, ukoliko je navedena. Pseudonimizacija/anonimizacija podataka u sudskim odlukama koje postoje samo u pisanom obliku vrši se prekrivanjem crnom bojom tako da se podaci koji podležu anonimizaciji učine nevidljivim, nakon čega se pristupa fotokopiranju ili skeniranju sudske odluke. Kod izostavljanja imena i prezimena zadržava se oznaka svojstva tog lica u postupku, ukoliko je navedeno, navodi se u Pravilniku.

Izvor: Vebsajt Mondo, 02.01.2017.
Naslov: Redakcija