Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVA REŠENJA U SKLADU SA IZMENAMA I DOPUNAMA PORESKIH ZAKONA


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je, 29. decembra 2015. godine, izmene i dopune sledećih poreskih zakona:

 • Zakona o porezu na dobit pravnih lica; Napomena: Komentar izmena objavljen u pravnoj bazi Paragraf Lex

 • Zakona o porezu na dohodak građana;

 • Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

 • Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji; Napomena: Komentar izmena objavljen u pravnoj bazi Paragraf Lex

 • Zakona o republičkim administrativnim taksama; Napomena: Komentar izmena objavljen u pravnoj bazi Paragraf Lex

 • Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara.

Predmetne izmene i dopune objavljene su u "Sl. gasniku RS", br. 112/2015. godine od 30.12.2015. godine.

U nastavku dajemo kratak pregled najvažnijih novina, a detaljnija objašnjenja izmena i dopuna poreskih zakona mogu se pročitati u elektronskim i štampanim izdanjima časopisa "Poresko - računovodstveni instruktor".

Najvažnije Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica

• Proširuje se predmet oporezivanja porezom po odbitku i na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica po osnovu naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike Srbije. Ova novina primenjuje se od 1. marta 2016. godine.

• Ostale izmene i dopune odnose se na korekcije rashoda u poreskom bilansu, s tim što je bitno naglasiti da se te izmene i dopune primenjuju tek na sastavljanje poreskog bilansa za 2016. godinu. Naime, prilikom sastavljanja poreskog bilansa za 2016. godinu na teret rashoda u poreskom bilansu priznaće se:

 - otpis vrednost pojedinačnih potraživanja koja su obuhvaćena unapred pripremljenim planom reorganizacije, koji je potvrđen pravosnažnim rešenjem donetim u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

 - otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja banke po osnovu kredita odobrenog nepovezanom licu, pod uslovom da je od momenta dospelosti potraživanja prošlo najmanje dve godine, uz pružanje dokumentacije koja predstavlja osnov za dokazivanje nesposobnosti dužnika da izvršava svoje novčane obaveze (npr. dokumentacije iz kreditnog dosijea dužnika o izmirivanju obaveze dužnika prema banci u toku poslednjih dvanaest meseci, prepiska i druga dokumentacija o kontaktima banke i dužnika u vezi sa naplatom potraživanja i merama koje je banka preduzela radi naplate).

 - dugoročna rezervisanja koja ispunjavaju slove za priznavanje u skladu sa MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, u visini iskorišćenih iznosa tih rezervisanja u poreskom periodu, odnosno izmirenih obaveza i odliva resursa po osnovu tih rezervisanja.

NajvažnijeIzmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

• Porez na zarade ne plaća se na dnevnice za službeno putovanje u inostranstvu - do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, a najviše do 50 evra dnevno. Ovaj neoporezivi iznos odnosi se samo na obveznike iz privatnog sektora.

• Produžava se rok za korišćenje poreskih olakšica za novozaposlena lica sa 30. juna 2016 godine na 31. decembar 2017. godine.

• Uvodi se nova olakšica za zapošljavanje novih radnika, koju može da ostvari poslodavac koji je razvrstan u mikro i mala pravna lica, odnosno preduzetnik koji zasnuje radni odnos sa najmanje dva nova lica, kao i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. oktobra 2015. godine. Predmetni poslodavci imaju pravo na povraćaj 75% plaćenih poreza i doprinosa za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2017. godine;

• Prihodi od nepokretnosti oporezivaće se se kao posebna vrsta prihoda izvan prihoda od kapitala. Ova novina primenjuje se počev od 1. januara 2017. godine.

• Prihodi od prodaje sekundarnih sirovina oporezuju se nezavisno da li se naknada isplaćuje na tekući račun fizičkih lica ili se isplaćuje gotovinski, s tim što se iznos poreza umanjuje za 40%;

• Porez na kapitalne dobitke koje ostvaruju fizička lica opet se utvrđuju rešenjem nadležnog poreskog organa.

Najvažnije Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

• Utvrđeni su novi datumi od kojih će se pojedine poreske prijave isključivo podnositi u elektronskom obliku. Tako, na primer, poreske prijave podnose se isključivo u elektronskom obliku za:

 - porez na dobit pravnih lica po odbitku, kao i porez na dobit pravnih lica po rešenju saglasno odgovarajućim odredbama zakona koji uređuje porez na dobit pravnih lica - od 1. marta 2016. godine;

 - akcize - od 1. januara 2017. godine;

 - porez na prihod od samostalnih delatnosti za preduzetnike koji vode poslovne knjige - od 1. januara 2017. godine;

 - porez na premije neživotnog osiguranja - od 1. marta 2016. godine;

 - obračunate i plaćene doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva - od 1. marta 2016. godine;

• Raspored uplaćenih iznos poreza i ostalih javnih prihoda na koje se primenjuje ZPPPA, za poreze koji su dospeli od 1. januara 2016. godine, vrši na sledeći način:

 1. glavni dug

 2. kamata

 3. troškovi naplate.

Podsetimo da se prema odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (dalje: ZPPPA) koji se primenjuje do 31.12.2015. godine, raspored uplaćenih iznosa poreza vrši tako što se prvo naplaćuju troškovi postupka, pa kamata, pa tek na kraju glavni dug.

• Odredbe o zastarelosti prava na utvrđivanje, naplatu i povraćaj poreza, počev od 1. januara, ne primenjuju se na doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

** *

Zbog značaja koji navedeni propisi imaju, kompanija Paragraf organizuje dvodnevna savetovanja u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Užicu.

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PORESKOG BILANSA ZA 2015. GODINU I NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PORESKIH PROPISA

U 4 grada:

  • Beograd, 1-2. februar 2016. (ponedeljak-utorak)
  • Novi Sad, 4-5. februar 2016. (četvrtak-petak)
  • Niš, 8-9. februar 2016. (ponedeljak-utorak)
  • Užice, 11-12. februar 2016. (četvrtak-petak)

Pogledajte sve aktuelne radionice - aktuelni seminari

Izvor: Redakcija, 04.01.2016.