Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE U VEZI SA PODNOŠENJEM POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE-OBRAZAC PPP ZA 2014. GODINU


U vezi sa prijemom i obradom Pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda, Obrazac PPP, obaveštavamo da se Pojedinačna poreska prijava, propisana članom 41. Zakona o poreskom postupku i poreskoj adiministraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014), za sve isplate prihoda u 2014. godini, podnosi u elektronskom obliku, najkasnije zaključno sa 31. januarom 2015. godine, u skladu sa odredbom člana 78. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 68/14).

S tim u vezi, poreske obveznike obaveštavamo da su dužni da Pojedinačnu poresku prijavu na obrascu PPP, propisanu članom 41. Zakona o poreskom postupku i poreskoj adiministraciji , za sve isplate prihoda u 2014. godini, podnesu u elektronskom obliku, najkasnije zaključno sa 2. februarom 2015. godine, preko elektronskog servisa Poreske uprave, na sajtu www.poreskauprava.gov.rs, u delu e-Porezi.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 30.12.2014.