Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: SAOPšTENJE PORESKE UPRAVE POVODOM TVRDNJE AKS DA SE UREDBA ODNOSI SAMO NA ADVOKATE KOJI SU PODNELI żALBU


Povodom ocene predstavnika Advokatskih komora Srbije iznetoj na konferenciji za novinare dana 30. decembra 2014. godine da se Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti odnosi samo na one advokate koji su podneli žalbu, obaveštavamo Vas o sledećem:

Tvrdnje predstavnika Advokatskih komora Srbije da se Uredba odnosi samo na one advokate koji su podneli žalbu su neosnovane i date proizvoljno. Naime, dana 11.12.2014. godine, Vlada je donela Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl.glasnik RS", broj 135/14 - u daljem tekstu: Uredba), sa primenom od 12.12.2014. godine, kojom se u članu 5. dodaje stav 2. kojim se propisuje, da se preduzetnicima kojima je povećana polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda iz stava 1. ovog člana, u prvoj godini primene povećane polazne osnovice, paušalni prihod u odnosu na paušalni prihod za prethodnu godinu, može uvećati najviše do 10%.

Takođe, dana 19.12.2014. godine, Vlada je donela Zaključak 05 Broj: 413-16323/2014, kojim je propisano da Ministarstvo finansija - Poreska uprava, donese, odnosno izmeni doneta poreska rešenja poreskim obveznicima - preduzetnicima koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđeni prihod, primenjujući Uredbu, počev od utvrđivanja poreske obaveze za 2014. godinu.

S tim u vezi, Poreska uprava nije izdala obavezujuće Uputstvo na osnovu kojeg bi nadležne organizacione jedinice Poreske uprave postupale samo u odnosu na poreske obveznike koji su izjavili žalbu na rešenje o utvrđenoj obavezi jer za to i ne postoji zakonski osnov.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 30.12.2014.