Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: ELEKTRONSKO IZDAVANJE GRAđEVINSKIH DOZVOLA POčEćE 1. JANUARA 2016. GODINE. PREDUSLOVI ZA KORIšćENJE SISTEMA E-DOZVOLE SU POSTOJANJE DIGITALNOG SERTIFIKATA ZA SVA LICA KOJA SU U OBAVEZI DA POTPISUJU PAPIRNE DOKUMENTE, NAJMANJE WINDOWS XP OPERATIVNI SISTEM, INTERNET PRETRAżIVAč, BRZINU INTERNETA ZA DAUNLOUD OD 1MBPS I 0,5 MBPS ZA APLOUD. SISTEMU ćE SE PRISTUPATI PREKO SAJTA APR-A I BIćE JEDINSTVEN ZA SVE LOKALNE SAMOUPRAVE I IMAOCE JAVNIH OVLAšćENJA


U sredu 2. decembra 2015. godine, održana je konferencija "Građevinske dozvole - objedinjena procedura i planska dokumentacija u praksi" na kojoj su razmatrani dosadašnji rezultati u primeni novog sistema izdavanja građevinskih dozvola, kao i problemi uočeni na terenu.

Skup je otvorila ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović, ocenjujući da je dosadašnja primena Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014 - dalje: Zakon) uspešna, sa manjim problemima koji su uočeni i biće rešavani.

- Sve vreme smo radili sa lokalnim samoupravama i rezultati koji danas postoje jesu rezultati timskog rada na svim nivoima vlasti. Ti rezultati kažu da je u trećem kvartalu BDP Srbije porastao za 2,2%. Najveći doprinos je dalo građevinarstvo sa 18,3% rasta. Razlog zašto je građevinarstvo dalo najveći doprinos jeste upravo primena Zakona. U međuvremenu smo doneli i Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015) i polako zaokružujemo celokupnu oblast građevinarstva zakonima i podzakonskim aktima. Drugi značajan podatak je da je broj izdatih građevinskih dozvola porastao za 27% dok je vrednost izvedenih radova porasla za petinu u odnosu na isti period 2014. godine. Uvođenje objedinjene procedure je važan korak za državu, a sledeći još važniji jesu elektronske građevinske dozvole - naglasila je Mihajlović.

Prema njenim rečima, uvođenje e-dozvola predviđeno 1. januara 2016. godine, neće kasniti. Mihajlović priznaje da taj posao neće biti jednostavan, ali je Ministarstvo spremno da pomogne lokalnim samoupravama.

- U toku su obuke trenera, koji će dalje obučavati lokalne samouprave, prave se pravilnici, krećemo u kampanju ka svima da pokažemo šta znači e-dozvola za Srbiju. Ne mogu reći da sam potpuno zadovoljna i bićemo zadovoljni kada jednim klikom budemo dobijali građevinske dozvole i kada građevinarstvo još više bude uticalo na rast BDP-a - zaključila je Mihajlović.

Nakon uvodnog obraćanja ministarke održane su dve panel diskusije. Panel o planskoj dokumentaciji ukazao je da postoje ozbiljni problemi sa imovinsko-pravnim odnosima koji utiču na proces izrade. Takođe, zakonodavcu je zamereno da je postavio preambiciozne rokove za donošenje planova jer samo procedura usvajanja traje tri puta duže od crtanja plana. Primetna je i neusklađenost Zakona sa tzv. sektorskim zakonima - o putevima, vodama, zaštiti prirodnih dobara, zaštiti kulturnih dobara, protivpožarnoj zaštiti i dr.

Drugi panel pokazao je da su se sa objedinjom procedurom bolje snašli veliki investitori. Predstavnici Beograda istakli su da su ove godine izdali 650 građevinskih dozvola i mahom su to bili objekti iznad 20.000 kvadrata. Učesnici panela ukazali su da dolazi do odbacivanja zahteva za izdavanje lokacijskih uslova zbog nepreciznog podzakonskog akta, a registrovana je i neujednačena praksa u radu organa. Na kraju, istaknuto je i da je potrebno da se katastar učini ažurnim u što većoj meri.

Najveće interesovanje prisutnih predstavnika lokalnih samouprava i javnih preduzeća izazvalo je predstavljanje demo verzije softvera za e-dozvole. Direktorka Tima za regulatornu reformu u NALED-u, Jelena Bojović, ukazala je da je preduslov za korišćenje sistema postojanje digitalnog sertifikata za sva lica koja su sada u obavezi da potpisuju papirne dokumente.

- Da biste imali pristup ovom sistemu potrebno je da imate najmanje Windows XP operativni sistem, internet pretraživač, brzinu interneta za daunloud od 1Mbps i 0,5 Mbps za aploud. Sistemu će se pristupati preko sajta APR-a i biće jedinstven za sve lokalne samouprave i imaoce javnih ovlašćenja. Takođe, banere za ulazak u sistem postavićemo na sajtu Ministarstva i sajtu gradjevinskedozvole.rs - rekla je Bojović.

Kroz sistem se prolazi korak po korak i za svaki od njih dato je detaljno uputstvo šta je na toj stranici potrebno uraditi, koje podatke uneti ili koje dokumente poslati. "U izradi sistema veliku podršku smo dobili od APR-a, RGZ-a, elektrodistribucija, vodovoda, Grada Beograda. Stalnim instrukcijama su pomagali da sistem što više približimo realnoj situaciji na terenu", podsetila je Bojović.

Ona je najavila da će tokom decembra biti održane regionalne prezentacije softvera za više od 1.000 ljudi, kao i obuka 3.154 službenika sa centralnog i lokalnog nivoa koji su zaduženi za izdavanje građevinskih dozvola.

Bojović je sve predstavnike lokalnih samouprava i imalaca javnih ovlašćenja uputila na sajt http://gradjevinskedozvole.rs/ gde mogu da prate donošenje uredbi i pravilnika pogotovo zato što predstoji njihova izmena kako bi bili prilagođeni elektronskom sistemu. Na tom sajtu već postoji mogućnost postavljanja pitanja, kao i čitanja uputstava i smernica, a uskoro će biti postavljeni video tutorijali za prolazak kroz svaki korak u elektronskom sistemu. Dodatnu podršku pruža Call centar pri NALED-u koji svi zainteresovani mogu dobiti na brojeve 011/ 4043190, 4043191 i 4043192.

Konferenciju "Građevinske dozvole - objedinjena procedura i planska dokumentacija" organizovali su Američka privredna komora u Srbiji (AmCham), Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (USAID BEP) i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

Izvor: Vebsajt NALED, 02.12.2015.
Naslov: Redakcija