Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT REZOLUCIJE O SRBIJI: OVIM DOKUMENTOM POZIVAJU SE EVROPSKI SAVET I EVROPSKA KOMISIJA DA OTVORE PREGOVARAčKA POGLAVLJA 32 I 35 U PREGOVORIMA SA SRBIJOM DO KRAJA 2015. GODINE


Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Dejvid Mekalister, uputio je Evropskom parlamentu Nacrt rezolucije o Srbiji koja poziva Evropski savet i Evropsku komisiju da otvore pregovaračka poglavlja 32 - Finansijska kontrola i 35 o pitanju Kosova do kraja 2015. godine i izražava nadu da bi i poglavlja 23 i 24 mogla biti otvorena početkom 2016. godine.

U Nacrtu rezolucije se pozdravlja predanost Srbije procesu evropskih integracija, konstatuje se da je preduzeta ambiciozna reformska agenda i Srbija se poziva da odlučno nastavi sistemske i socijalno-ekonomse reforme.

Pozdravljaju se pripreme Srbije za efikasan početak pristupanja sa završetkom procesa skrininga i sveobuhvatnim akcionim planovima za poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava i poglavlje 24 - Sloboda, pravda i bezbednost, kao i poglavlja 32 i 35.

Mekalister navodi da je važno, kroz temeljno pregovaranje poglavlja 23 i 24, ozbiljno sprovesti i primeniti reforme u oblasti pravosuđa, osnovnih prava i pravde, slobode i bezbednosti. Nacrtom rezolucije se ukazuje da temeljna primena zakona i politika ostaje ključni indikator uspešnosti procesa integracija, a Srbija se poziva da unapredi planiranje, koordinaciju i monitoring primene novog zakonodavstva.

Pozdravlja se napredak koji je Srbija učinila na unapređenju poslovnog okruženja, smanjenjem budžetskog deficit i promenom radnog zakonodavstva, kao i politike zapošljavanja, ali se vlasti Srbije ohrabruju da dalje unapređuju poslovnu klimu i ubrzaju restrukturiranje državnih preduzeća. Naglašava se potreba da Srbija uskladi svoje zakonodavstvo o državnoj pomoći sa pravnim tekovinama EU.

Srbija se pohvaljuje za konstruktivnu ulogu u migrantskoj krizi, pozitivno se ocenjuje značajan napor da se osobama trećih zemalja pruži sklonište i humanitarna pomoć uz podršku EU i međunarodne zajednice. Nacrt rezolucije konstatuje da je potrebna reforma sistema azila i njegovo usklađivanje sa standardima EU. Srbija se poziva da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom EU, uključujući politiku prema Rusiji, a pozdravlja se i aktivno učešće Srbije u međunarodnim mirovnim operacijama.

Nacrt rezolcije o Srbiji koji je Mekalister uputio evropskim poslanicima, navodi da je napravljen određen napredak u oblasti pravosuđa, ali da političko uplitanje ostaje snažno. Određeni napredak je učinjen u borbi protiv korupocije primenom zakona i usvajanjem Zakona o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014), ali je potrebno uspostaviti stalni rezultat istraga i konačnih optužnica, uključujući i slučajeve visoke korupcije.

Vlasti u Srbiji se pozivaju da obezbede Agenciji za borbu protiv korupcije da svoj mandate ispunjavanju u potpunosti i efikasno. Mekalister je pozitivno ocenio da je ojačala uloga parlamenta u procesu pregovora, ali da ostaje zabrinutost zbog čestog korišćenja hitne procedure za usvajanje zakona i poziv da parlament koristi svoja ovlašćenja u kontroli izvršne vlasti.

Nacrtom rezolucije se naglašava važnost nezavisnih tela, Ombudsmana, u nadgledanju izvršne vlasti, koja se poziva da Ombudsmanu osiguraju punu političku i administrativnu podršku.

Pozdravlja se usvajanje akcionog plana reforme javne administracije, o inspekcijskom nadzoru, nacionalnoj strategiji za lokalnu upravu i Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)i poziva se na njihovu hitnu primenu.

Mekalister u Nacrtu rezolucije iznosi zabrinutost što nije učinjen napredak i unapređena situacija kada je reč o slobodi izražavanja. U tekstu se iznosi zabrinutost jer se novinari suočavaju sa nasiljem i pretnjama u obavljanju svoje dužnosti, zbog čega se vlasti pozivaju da u potpunosti istraže sve slučajeve napada na novinara i medijske kuće. Potrebna je puna primena novih medijskih zakona, kao i transparentno vlasništvo u medijima i njihovo finansiranje, dodaje se u Nacrtu rezolucije.

Nacrt teksta konstatuje da kulturna različitost Vojvodine doprinosi identitetu Srbije i naglašava da autonomija Vojvodine ne sme biti oslabljena usvajenjem Zakona o finansiranju Vojvodine, čije usvajanje više ne sme biti odlagano.

Vlasti Srbije se pozivaju da unaprede prava Roma, posebno kada je reč o obrazovanju, stanovanju, zaposlenju. U tekstu se pohvaljuje regionalna politika Vlade Republike Srbije, kao i njena konstruktivna uloga u Berlinskom procesu, saradnji sa Haškim tribunalom.

Pozdravlja se angažovanje Srbije u dijalogu o normalizaciji odnosa sa Kosovom, kao i ključni sporazum od 25. avgusta 2015. godine, pre svega o uspostavljanju Ascijacije/Zajednice srpskih opština, energetici, telekomunikacijama i mostu na Ibru. Napredak je učinjen i u drugim pitanjima, ali se Srbija i Kosovo pozivaju da se uzdrže od negativne retorike i idu dalje ka punoj primeni već postignutih dogovora u dobroj veri. Srbija i Kosovo se ohrabruju da identifikuju nove teme za razgovore sa ciljem unapređenja života ljudi i sveobuhvatne normalizacije odnosa.

Nacrtom rezolucije se poziva Služba spoljnih poslova EU da sprovede evaluaciju obe strane u primeni preuzetih obaveza u dijalogu, ali se izražava i nada da neuspela aplikacija Kosova za članstvo u UNESKO neće uticati na dalji tok dijaloga.

Srbija, kao članica Energetske zajednice, treba da ostane aktivna u tom telu i nastavi da primenjuje pravne tekovine kako bi izgradila održiv i bezbedan energetski sistem. Srbija se ohrabruje da razvije konkurenciju na gasnom tržištu i preduzme mere da se uskladi sa pravnim tekovinama EU u oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, navodi se u Nacrtu rezolucije koja je upućena Evropskom parlamentu.

Izvor: Vebsajt Danas, 02.12.2015.
Naslov: Redakcija