Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE: STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPšTINA NAVODI DA JE NACRT U SUPROTNOSTI SA POTREBAMA DALJE DECENTRALIZACIJE I JAčANJA LOKALNE SAMOUPRAVE I PRIMENE PRINCIPA SUPSIDIJARITETA, KOJI JE OSNOVNI PRINCIP EVROPSKE UNIJE I EVROPSKE POVELJE O LOKALNOJ SAMOUPRAVI. USLED TOGA šTO PREDVIđA SMANJENJE PRIHODA LOKALNIH VLASTI I PRELIVANJE POSTOJEćEG PORESKOG TERETA NA GRAđANE, NACRT NIJE NI U INTERESU RAZVOJA GRADOVA I OPšTINA NITI UNAPREđENJA żIVOTA GRAđANA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA.


Ministarstvo finansija otpočelo je, 3. decembra 2015. godine, javnu raspravu o Nacrtu zakona o finansiranju lokalne samouprave, a koja će trajati do 22. decembra 2015. godine.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) tim povodom je izdala saopštenje da ni SKGO niti njeni predstavnici u Radnoj grupi Ministarstva finansija koja je bila formirana za izradu ovog Nacrta zakona, nisu imali ranije uvid u tekst Nacrta zakona niti u finansijske simulacije njegovih efekata, niti su dali saglasnost na Nacrt zakona koji je predmet javne rasprave.

Nasuprot tome, Predsedništvo SKGO, koje čine 23 gradonačelnika i predsednika opština, na svojoj sednici održanoj 18. novembra 2015. godine, odbacilo je ideje i predloge za izmenu koji su izneseni na Radnoj grupi, a čiji je ključni deo sadržan i u Nacrtu zakona koji je predmet javne rasprave.

Predsedništvo SKGO pismeno je obavestilo Ministarstvo finansija da su za SKGO neprihvatljivi predlozi koji vode smanjivanju prihoda lokalnih vlasti i da će eventualno usvajanje predloga koji su izneti na sastancima Radne grupe, dovesti do izuzetno negativnih posledica po njihove budžete, ozbiljno ugroziti funkcionisanje lokalnih vlasti i obesmisliti i obustaviti izuzetno važne započete i buduće aktivnosti i poslove gradova i opština.

U saopštenju SKGO se navodi da osim predloga da deo ustupljenih prihoda lokalne samouprave pređe u njene izvorne prihode (porez na apsolutna prava i porez na nasleđe i poklon), do sada nije prihvaćen nijedan drugi predlog SKGO. Nisu usvojeni predlozi u vezi sa odustajanjem od smanjivanja pojedinih prihoda lokalnih vlasti, odnosno njihovog ukidanja ili integrisanja u druge lokalne prihode sa neizvesnim ili negativnim konačnim rezultatom takvih promena po budžete lokalnih vlasti, ali sa ishodom koji vodi ka prelivanju poreskog tereta na građane lokalne zajednice.

Imajući to u vidu, predloženi Nacrt zakona u suprotnosti je sa potrebama dalje decentralizacije i jačanja lokalne samouprave i primene principa supsidijariteta koji je osnovni princip Evropske unije i Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Takođe, usled toga što predviđa smanjenje prihoda lokalnih vlasti i prelivanje postojećeg poreskog tereta na građane, ovaj Nacrt zakona nije ni u interesu razvoja gradova i opština niti unapređenja života građana u lokalnim zajednicama.

SKGO navodi da će pripremiti predloge i komentare koje će uputiti u sklopu javne rasprave o Nacrtu zakona.

Izvor: Vebsajt SKGO, 03.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija