Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Zaposleni pristupa sindikatu potpisivanjem pristupnice. Poslodavac je dužan da zaposlenom koji je član sindikata na ime sindikalne članarine odbije iznos od zarade na osnovu njegove pismene izjave i da taj iznos uplati na odgovarajući račun sindikata


Odredbom člana 207. stav 1. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 - dalje: Zakon) propisano je da zaposleni pristupa sindikatu potpisivanjem pristupnice.

Odredbom stava 2. istog člana propisano je da je poslodavac dužan da zaposlenom koji je član sindikata na ime sindikalne članarine odbije iznos od zarade na osnovu njegove pismene izjave i da taj iznos uplati na odgovarajući račun sindikata.

Saglasno članu 61. Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015 i 50/2015), zaposleni u organu poslodavca imaju pravo da slobodno obrazuju sindikat, da mu pristupaju, da organizuju njegove organe, utvrđuju i sprovode programe i aktivnosti organizacije sindikata u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), zakonom, svojim Statutom i kolektivnim ugovorom.

Takođe, saglasno članu 64. tačka 4) Kolektivnog ugovora, poslodavac je dužan da bez naknade troškova i posredstvom svojih organa i njihovih unutrašnjih jedinica obezbedi obračun i naplatu sindikalne članarine i ostalih sredstava, kao i druge obustave prema aktima sindikata.

ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

Član 207

Zaposleni pristupa sindikatu potpisivanjem pristupnice.

Poslodavac je dužan da zaposlenom koji je član sindikata na ime sindikalne članarine odbije iznos od zarade na osnovu njegove pismene izjave i da taj iznos uplati na odgovarajući račun sindikata.

Izvor: Vebsajt Republičkog geodetskog zavoda, 03.11.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija