Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: POVERIOCI KOJI POTRAżUJU IZVRšENJE NAPLATE USLUGA, U ODREđENOM ZAKONSKOM ROKU MOGU DA PONOVE PRIJAVU SVOJIH POTRAżIVANJA I IZJASNE SE DA LI żELE DA SE TA POTRAżIVANJA NAMIRE PREKO JAVNIH IZVRšITELJA ILI PREKO SUDA. UVODI SE żALBA I PRIGOVOR, ODNOSNO DVOSTEPENI I TROSTEPENI POSTUPAK. PREDVIđEN JE PRENOS DELA OVLAšćENJA U POSTUPKU IZVRšENJA SA SUDOVA U NADLEżNOST JAVNIH IZVRšITELJA. U NADLEżNOSTI SUDA ćE OSTATI IZVRšENJA U SLUčAJEVIMA PORODIčNIH ODNOSA I VRAćANJA ZAPOSLENOG NA POSAO


Predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju će omogućiti kraći i jeftiniji postupak za rešavanje kako novih, tako i starih predmeta, izjavila je Svetlana Manić iz Komore izvršitelja.

Predlogom zakona poveriocima će biti omogućeno da se u zakonom predviđenom roku od 60 dana od dana stupanja na snagu zakona, izjasne da li žele da sud završi postupak ili da se predmet ustupi izvršitelju.

Profesionalni izvršitelji, koji će se ubuduće zvati "javni izvršitelji" biće nadležni za sprovođenje svih izvršenja, izuzev izvršenja u porodičnim sporovima i prilikom vraćanja zaposlenog na rad, koja ostaju u nadležnosti sudova.

Izvršitelji ostaju i dalje isključivo nadležni za naplatu potraživanja na osnovu računa za komunalne ili srodne usluge.

Manić je ukazala da sada proces izvršenja traje znatno kraće i dodala da su izvršitelji za tri godine rada rešili oko 200.000 predmeta.

Predlogom zakona biće omogućeno da i stari izvršni predmeti, kojih ima blizu dva miliona, budu dodeljeni izvršiteljima, kao i da izvršitelji mogu doneti i rešenja kao što to čini sud.

Građani imaju pravo žalbe na rešenje izvršitelja, a o njima će odlučivati Viši sud, istakla je Manić i dodala da se time ujednačava i dobija bolja sudska praksa.

Manić je podvukla da moguće žalbe Višem sudu neće odlagati izvršenje jer, kako kaže, sudovi će brzo i efikasno odlučivati o tim žalbama.

Ona je podsetila da je kontrola rada izvršitelja do sada bila trostruka i dodala da se Predlogom zakona bolje regulišu eventualni prestupi izvršitelja.

Predlog zakona uz proširenje ovlašćenja izvršitelja pojačava i njihovu disciplinsku odgovornost kao i uslove za imenovanje odnosno zadržavanje imenovanja.

Za izvršitelja će ubuduće moći da se imenuje lice koje je pored ispita za izvršitelja položilo i pravosudni ispit, a izvršitelji koji su imenovani važećim Zakonom o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014) imaće naknadni rok da polože pravosudni ispit.

Predlog zakona predviđa da javni izvršitelji i njihovi zamenici do 1. januara 2018. godine polože pravosudni ispit, a u suprotnom će biti razrešeni.

Na podsećanje da je jedna od osnovnih zamerki da je postupak u kome učestvuju izvršitelji skup, Manić je rekla da se Predlogom zakonom smanjuje iznosi tarifa i dodala da još ne zna za koliko, ali da je sasvim izvesno da će za najmanje tarife i postupak biti značajno jeftiniji.

Ranije je ministar pravde najavio da će sudske takse za izvršenje biti smanjene za 30 odsto, kao i da će biti umanjene i naknade za izvršitelje izmenom Pravilnika o tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja ("Sl. glasnik RS", br. 50/2012).

Istovremeno će biti sprovedene i intervente izmene Zakona o sudskim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 - dr. zakon, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - dr. zakon, 31/2009, 101/2011, 93/2012 i 93/2014).

Reč je o sudskim taksama za predlog za izvršenje koje će biti niže kada izvršenje sprovoditi javni izvršitelji u odnosu na takse kada izvršenje sprovodi sud, a takođe neće postojati taksa na rešenje o izršenju, tako da će poveriocima biti umanjeni troškovi za pokretanje izvršnog postupka.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 03.11.2015.
Obeležavanje: Redakcija