Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA: PROPIS REGULIšE KO SE SVE MOżE BAVITI PROIZVODNJOM ALKOHOLNIH PIćA, UZ OBAVEZU DA I PRAVNA LICA I PREDUZETNIK BUDU UPISANI U REGISTAR PROIZVOđAčA JAKIH ALKOHOLNIH PIćA KOJI VODI MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAšTITE żIVOTNE SREDINE. SARADNJA FIZIčKIH LICA I REGISTROVANIH PROIZVOđAčA, KROZ KOOPERANTSKI UGOVORNI ODNOS - FIZIčKA LICA VIšAK DESTILATA ćE PRODAVATI REGISTROVANIM PROIZVOđAčIMA ZA DALJU DORADU I PRERADU


Predlog zakona o jakim alkoholnim pićima predviđa jednostavniju i jeftiniju prozivodnju rakije, kao i bolji položaj malih proizvođača koji će moći legalno da je prodaju i izađu iz sive zone, izjavila je ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine, Snežana Bogosavljević Bošković.

"Do sada fizička lica nisu mogla legalno da budu uključena u proizvodnju i promet rakije. To će moći da urade bez komplikovane procedure", rekala je ministarka u Narodnoj skupštini Republike Srbije obrazlažući Predlog zakona.

Predlog zakona dozvoljava promet jakih alkoholnih pića između svih subjekata na tržištu kada je jako alkoholno piće i destilat predmet dalje dorade i prerade.

Prema važećem Zakonu o rakiji i drugim alkoholnim pićima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) proizvodnjom i prometom rakije mogla su da se bave samo pravna lica odnosno registrovane firme, dok Predlog zakona predviđa da registrovano seosko domaćinstvo može legalno da plasira rakiju na tržište, ali posredstvom neke firme koja se bavi doradom i predadom rakije.

Prema rečima ministarke, nova zakonska rešenja su usmerena ka pojednostavljivanju pravila za registraciju proizvođača i samu proizvodnju.

Proizvođači jakih alkoholnih pića u Srbiji ubuduće će moći da se bave tom delatnošću uz jednostavnije uslove i manje troškove, kao i da budu konkurentniji na stranim tržištima.

Ministarka je istakla da će fizička lica moći legalno da iskoriste svoje potencijale za proizvodnju rakije i tako da doprinesu privrednom razvoju Srbije.

Predlog zakona predviđa liberalizaciju uslova za proizvodnju jakih alkoholnih pića, što će dovesti do smanjenja troškova proizvodnje i samim tim do povećanja broja registrovanih proizvođača.

Liberalizacijom uslova za proizvodnju kod pravnih lica i preduzetnika i upisom u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića, što će se postići donošenjem ovog zakona, nelegalna proizvodnja i promet postaju manje atraktivni i onemogućava se dovođenje potrošača u zabludu u vezi porekla i kvaliteta proizvoda, posebno kad se radi o voćnim rakijama.

Jedna od bitnih izmena jeste da registrovani proizvođači više neće morati da imaju stalno zaposlenog stručnjaka, već će moći da ga angažuju po potrebi. Ranije se zahtevalo da stručnjaci imaju dve godine radnog iskustva, a sada ni to nije potrebno.

Fizičkim licima će biti omogućena proizvodnja sirovina za jaka alkoholna pića, pri čemu će samo registrovani proizvođač moći da plasira na tržište jaka alkoholna pića za neposrednju ljudsku potrošnju.

Cilj novih zakonskih rešenja je da se smanji nivo sive ekonomije i poveća broj registrovanih proizvođača, uz maksimalno uvažavanje parametara kvaliteta i bezbednosti proizvoda.

Srbija će novim zakonom postići harmonizaciju sa evropskim propisima u toj oblasti, a geografska oznaka će biti regulisana na potpuno novi način, čime se štiti intelektualna svojina u toj oblasti i omogućava dodata vrednost jakim alkoholnim pićima.

Do donošenja Zakona o rakiji i drugim alkoholnim pićima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) 2009. godine bilo registrovano 2.048 proizvođača, a Zakon je dozvoljavao promet rakije u rinfuznom stanju samo između registrovanih proizvođača, čime je veliki broj fizičkih lica koji rakiju proizvode za sopstvene potrebe ostao van sistema legalnog prometa i bez mogućnosti da je legalno prodaju registrovanim proizvođačima u situacijama kada njihova proizvodnja premašuje sopstvene potrebe.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 03.11.2015.
Obeležavanje: Redakcija