Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNO SAOPŠTENJE RADNE GRUPE ZA FINANSIJSKE MERE U BORBI PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA


Dana 27.10.2014. godine Radna grupa za finansijske mere u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma (eng. Financial Action Task Force skraćeno FATF), koja predstavlja međudržavno telo nadležno za postavljanje globalnih standarda u oblasti SPN/FT, objavilo je najnovije javno saopštenje. Istim se posebna pažnja posvećuje zemljama čije su aktivnosti u navedenim segmentima pod posebnim praćenjem i to kako sledi:

IRAN - FATF i dalje izražava posebnu zabrinutost zbog toga što Iran još uvek ne uspeva da odgovori na rizik od finansiranja terorizma i pretnju koju taj rizik predstavlja po integritet međunarodnog finansijskog sistema, uprkos ranijim kontaktima Irana sa FATF i nedavno dostavljenim informacijama.

FATF ponovo poziva svoje članice i apeluje na sve države da savetuju svojim finansijskim institucijama da obrate posebnu pažnju na poslovne odnose i transakcije sa Iranom, uključujući kompanije i finansijske institucije iz Irana. Ukoliko Iran ne preduzme konkretne korake za unapređenje režima za SPN/FT, u februaru 2015. godine FATF će razmotriti mogućnost da pozove svoje članice i da apeluje na sve države da pojačaju protivmere.

Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK) - počev od juna 2014. godine DNRK se zajedno sa FATF i Grupaciom za Aziju i Pacifik direktno angažuje u sagledavanju nedostataka u vezi svog SPN/FT sistema. FATF urgira da DNRK nastavi saradnju sa FATF, kao i da obezbedi najviši nivo političkog opredeljenja za saradnju sa FATF, kao i za primenu sopstvenog akcionog plana koji je razvijen uz podršku FATF.

FATF i dalje izražava zabrinutost zbog toga što DNRK nije otklonila značajnije nedostatke u svom SPN/FT režimu i zbog ozbiljne pretnje koju ovi nedostaci predstavljaju za međunarodni finansijski sistem. FATF stoga apeluje na DNRK da odmah i efikasno pristupi otklanjanju SPN/FT nedostataka.

Alžir - Alžir je preduzeo korake u cilju unapređenja svog SPN/FT sistema,. Međutim, uprkos tome što se visokom političkom nivou obavezao da sarađuje sa FATF i FATF Bliskog Istoka (eng. MENAFATF) na otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Alžir još uvek nije ostvario zadovoljavajući napredak u primeni akcionog plana u predviđenom roku, a određeni strateški nedostaci su i dalje prisutni. Stoga Alžir treba da nastavi sa radom na primeni akcionog plana za otklanjanje ovih nedostataka, uključujući: 1) adekvatno utvrđivanje kriminalnih obeležja FT, 2) utvrđivanje i primenu adekvatnog zakonskog okvira za identifikovanje, proveru i zamrzavanje imovine terorista, kao i 3) usvajanje obaveznih mera poznavanja i praćenja stranke u skladu sa FATF standardima. Istovremeno FATF ohrabruje Alžir da radi na otklanjanju nedostataka u svom SPN/FT sistemu i da nastavi proces primene akcionog plana.

Ekvador - Ova zemlja je preduzela značajne korake u cilju unapređenja SPN/FT sistema. Međutim, uprkos tome što se Ekvador na visokom političkom nivou obavezao da zajedno sa FATF i nadležnom regionalnom Grupacijom GAFISUD radi na otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, ta zemlja još uvek nije ostvarila dovoljan napredak u primeni akcionog plana, a određeni strateški nedostaci i dalje su prisutni. Ekvador stoga treba da nastavi da radi na primeni svog akcionog plana u pogledu tih nedostataka, uključujući: 1) uvođenje i primenu odgovarajućih procedura za identifikovanje i zamrzavanje imovine terorista i 2) razradu procedura za konfiskaciju sredstava koja su povezana sa SPN. Ekvador takođe treba da nastavi sa unapređenjem nadzora nad finansijskim sektorom.

Indonezija - Indonezija je preduzela korake u cilju unapređenja svog režima SPN/FT, uključujući razvoj režima zamrzavanja imovine terorista iz te zemlje. Međutim, uprkos tome što se na visokom političkom nivou Indonezija obavezala da zajedno sa FATF i Grupom za pranje novca nadležnom za Aziju i Pacifik radi na otklanjanju strateških nedostataka u sistemu borbe protiv FT, Indonezija još uvek nije postigla zadovoljavajući napredak u primeni svog akcionog plana u dogovorenom roku i izvesni strateški nedostaci u sistemu za SPN/FT i dalje su prisutni, što se pre svega odnosi na razvoj i primenu odgovarajućeg zakonskog okvira i procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista.

Mijanmar odn. nekadašnja država Burma - Mijanmar je preduzeo korake u cilju unapređenja svog režima SPN/FT. Međutim, uprkos tome što se ta zemlja na visokom političkom nivou obavezala da zajedno sa FATF i Grupom za pranje novca nadležnom za Aziju i Pacifik radi na otklanjanju strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, još nije postignut zadovoljavajući napredak u primeni akcionog plana, a izvesni strateški nedostaci u sistemu SPN/FT i dalje su prisutni. Mijanmar treba da nastavi da radi na primeni svog akcionog plana sa ciljem otklanjanja konstatovanih nedostataka, tako što će, između ostalog: 1) na odgovarajući način utvrditi kriminalna obeležja FT; 2) uspostaviti i primeniti odgovarajuće procedure za utvrđivanje i zamrzavanje imovine terorista; 3) dalje jačati ekstradikcioni okvir u vezi FT; 4) obezbediti potpuno efikasnu finansijsku operativnu službu; 5) povećati finansijsku transparentnost i 6) pojačati mere poznavanja i praćenja lica koja su predmet postupka.

Pored zemalja, čije ponašanje u segmentu SPN/FT još nije bilo predmet direktnog sagledavanja od strane Grupe FATF, postoji veći broj zemalja za koje je već utvrđeno da nisu ostvarile dovoljan napredak u pogledu regulatornih režima i drugih modela za unapređenje a u odnosu na prethodni izveštajni period. U te zemlje pre svega spadaju: Avganistan, Albanija, Angola, Kambodža, Kuvajt, Irak, Laos, Namibija, Nikaragva, Pakistan, Panama, Papua Nova Gvineja, Sudan, Sirija, Uganda i Zimbabve. S obzirom na raspoložive informacije u vezi sa poslovanjem nekh pravnih lica odn. preduzetnika u nastavku će biti predstavljen status samo odabranih zemalja i to kako sledi:

Albanija Počev od juna 2012. godine, kada je Albanija postigla dogovor na visokom političkom nivou u pogledu saradnje sa FATF kao i Grupacijom MONEYVAL u cilju sagledavanja strateških odstupanja u delu SPN/FT, ta zemlja je ostvarila značajan napredak u smislu unapređenja svog režima rada. Posebna pažnja je posvećena akcionom planu u vezi sa tehničkim aspektima, među kojima su od posebnog značaja: stvaranje odgovarajućeg nivoa propisa u vezi sa klijentima ; stvaranje odgovarajućeg pravnog okvira za identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine terorista; kao i podrška okvirima za saradnju na međunardonom planu. FATF planira da organizuje posetu sa ciljem da na licu mesta proveri i potvrdi proces primene zahtevanih reformi i aktivnosti.

Angola- FATF je u toku 2010.godine. kao i 2013.godine izvršila reviziju sprovođenja akcionog plana u ovoj zemlji, te utvrdila da je Angola postigla veoma visok nivo političkog odlučivanja u vezi saradnje sa FATF u segmentu SPN/FT, te otklanjanja uočenih nedostataka. Počev od juna 2014.godine uočen je napredak u vezi sa unapređenjem režima SPN/FT, uključujući početne inspekcije na terenu od strane banaka. Uprkos utvrđenim poboljšanjima FATF je konstatovala postojanje određenih nedostataka. Stoga se od Angole očekuje da nastavi rad na primeni akcionog plana uz usvajanje zakona i drugih propisa koji će omogućiti stvaranje okvira za prohvatjivo ponašanje aktera koji podležu kontroli.

Irak - Oktobra 2013.godine utvrđeno je donošenje odluka na visokom političkom nivou kojima se stvaraju uslovi za saradnju te zemlje sa FATF, kao i sa regionalnom agencijom MENAFATF, sve u cilju otklanjanja uočenih nedostataka. Irak je preuzeo obavezu da sa posebnom pažnjom radi na sledećim segmentima i to: 1) odgovarajuće procesuiranje SPN/FT; 2) stvaranje i primena odgovarajućeg pravnog okvira za identifikovanje, praćenje i zamrzavanje imovine terorista; 3) stvaranje efikasnih mera za praćenje aktivnosti klijenata; 4) stvaranje operativnih tela za praćenje aktivnosti finansijskih institucija; 5) ustanovljavanje zahteva u pogledu izveštavanja o sumnjivim transakcijama, kao i 6) ustanovljavanje i primena odgovarajuće supervizije segmenta SPN/FT i programa za sve finansijske sektore. FATF preporučuje primenu akcionog plana koji je usvojio Irak, a uz podršku FATF.

Kuvajt- Počev od juna 2012.godine od strane FATF je uočen značajan napredak u vezi sa realizacijom opredeljanja usvojenih na visokom političkom nivou te države u segmentu saradnje sa FATF kao i sa regionalnom institucijom MENAFATF. Pri tome Kuvajt je posebnu pažnju posvetio tehničkim elementima primene akcionog plana, posebno u vezi sa: odgovarajućim procesuiranjem finansiranja terorizma; ustanovljavanjem procedura za identifikovanje i zamrzavanje imovine terorista; utvrđivanjem postojanja i primene odgovarajućih zakona i procedura u cilju obezbeđenja pravne podrške u vezi sa FT; utvrđivanjem mera za praćenje poslovanja klijenata; ustanovljavanjem organizacionih delova za praćenje finansijskog poslovanja; utvrđivanjem obaveza na strani finansijskih institucija u smislu ispostavljanja izveštaja po osnovu sumnjivih transakcija u segmentu SPN/FT, te ratifikovanja Konvencije o FT. Dalje, FATF ima nameru da spovede posetu na licu mesta u cilju provere te potvrđivanja da je proces primene zahtevanih reformi i akcija uspešno sproveden u cilju otklanjanja ranije uočenih odstupanja.

Pri tome, u odnosu na prethodno FATF Javno saopštenje objavljeno dana 27.06.2014. godine, sledeće zemlje i to: Argentina, Etiopija, Kuba,Turska i Tadžikistan se, zahvaljujući napretku koji su navedene države ostvarile sprovođenjem svojih akcionih planova, više ne nalaze pod nadzorom i direktnom kontrolom poslovanja od strane FATF.

Argentina -FATF pozdravlja značajan napredak koji je ostvarila ova zemlja, uz konstataciju da je Argentina uvela pravni i regulatorni okvir u cilju ostvarenja obaveza koje su proizašle iz odstupanja ustanovljenih od strane FATF u junu 2011.godine.

Kuba- FATF pozdravlja značajan napredak koji je ostvarila ta zemlja u pogledu unapređenja režima SPN/FT. Istovremeno Kuba je uvela pravni i regulatorni okvir u cilju ostvarenja obaveza koje su proizašle iz odstupanja ustanovljenih od strane FATF u toku 2013. godine.

Etiopija FATF pozdravlja značajan napredak koji je ostvarila ova zemlja, uz konstataciju da je Etiopija uvela pravni i regulatorni okvir u cilju ostvarenja obaveza koje su proizašle iz odstupanja ustanovljenih od strane FATF u junu 2010.godine.

Tadžikistan FATF pozdravlja značajan napredak koji je ostvarila ova zemlja, uz konstataciju da je Tadžikistan uveo pravni i regulatorni okvir u cilju ostvarenja obaveza koje su proizašle iz odstupanja ustanovljenih od strane FATF u junu 2011.godine.

Turska FATF pozdravlja značajan napredak koji je ostvarila ova zemlja, uz konstataciju da je Turska uvela pravni i regulatorni okvir u cilju ostvarenja obaveza koje su proizašle iz odstupanja ustanovljenih od strane FATF u februaru 2010. godine.

Članice Grupe FATF predstavljaju zemlje izuzetne ekonomske razvijenosti i posebnog regionalnog odn. globalnog značaja. Istovremeno, upravo u većini tih zemalja se nalaze značajni finansijski centri, kao i sedišta globalnih, regionalnih ili razvojnih banaka, sa kojima gotovo bez izuzetka poslovne banke iz Srbije imaju uspostavljenu saradnju u pogledu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, odn. obavljanja poslova finansiranja spoljne trgovine putem instrumenata kao što su bankarske garancije, dokumentarni akreditivi i drugi.

Specifičan status koje imaju navedene zemlje upućuje na neophodnost pravnih lica i preduzetnika da se redovno konsultuju sa svojim poslovnim bankama u zemlji u cilju provere aktuelnih i potencijalnih rizika sa kojima se mogu suočiti. Takav pristup se može preporučiti kako pravnim licima i preduzetnicima koji su već angažovani, kao i onima koji planiraju da otpočnu poslovanje sa inostranstvom i to upravo sa nekom od zemalja, koja je bila predmet redovne revizije sprovedene od strane Radne grupe FATF.

Izvor: Redakcija, 3.11.