Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA- Tekst propisa na koji se sugestije mogu uputiti do 10. oktobra 2019. godine


U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-dr. zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 3/18-ispravka, 50/18-dr. propis, 95/18 i 38/19-dr. propis), u članu 5. stav

  1. briše se.

Član 2.

U Tarifi republičkih administrativnih taksi, Odeljak A – Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji, u Tarifnom broju 1, u Napomeni posle tačke 9) dodaju se tač. 10)-12) koje glase:

"10) za zahtev za izdavanje uverenja Poreske uprave elektronskim putem;

11)          za zahtev za izdavanje licence, ovlašćenja i drugih akata po Zakonu o privatnom obezbeđenju i Zakonu o detektivskoj delatnosti;

12)          za zahtev za izdavanje privremene dozvole za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza koji podnesu poslenici medija, kada izveštavaju o temama od javnog značaja. "

 

 

glasi:


Član 3.

U Tarifnom broju 9. u Napomeni posle stava 3. dodaje se stav 4. koji

"Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za rešenje kojim se odlučuje o

 

zahtevu za izdavanje privremene dozvole za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza koji podnesu poslenici medija, kada izveštavaju o temama od javnog značaja.ˮ

Član 4.

U Tarifnom broju 11. u Napomeni posle tačke 4) dodaje se tačka 5) koja glasi:

"5) za izdavanje uverenja Poreske uprave elektronskim putem, automatskim preuzimanjem podataka iz evidencije Poreske uprave putem sredstava elektronske komunikacije."

Član 5.

Tarifni broj 23. menja se i glasi:

"Tarifni broj 23.

 

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije

koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja, i to za:

 

1) rešenje po zahtevu za upis šeme elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti u registar pružalaca usluga elektronske

identifikacije i šema elektronske identifikacije

 

260.200

 

 

2) rešenje po zahtevu za upis šeme elektronske identifikacije

srednjeg nivoa pouzdanosti u registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije

 

132.200

3) rešenje po zahtevu za upis šeme elektronske identifikacije osnovnog nivoa pouzdanosti u registar pružalaca usluga elektronske

identifikacije i šema elektronske identifikacije

 

66.200

4) rešenje po žalbi na rešenje o odbijanju zahteva za upis šeme elektronske identifikacije u registar pružalaca usluga elektronske

identifikacije i šema elektronske identifikacije

 

2.390

5) rešenje o upisu promene podataka u registar pružalaca usluga

elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije

 

2.390

6) rešenje o brisanju iz registra pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije

 

2.390

NAPOMENA:

 

Ukoliko zahtev iz tačke 1) ovog tarifnog broja podnose pružaoci kvalifikovanih usluga od poverenja upisani u registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja, u tom slučaju ne primenjuje se taksa iz tačke 1) ovog tarifnog broja, već taksa iz tarifnog

broja 19. tačka 1). ˮ

 

 

Član 6.

Posle Tarifnog broja 23. dodaju se tarifni br. 23a i 23b, koji glase:

"Tarifni broj 23a

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i

usluge od poverenja, i to za:

 

1) rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za pružanje kvalifikovane usluge od poverenja, odnosno za upis pružaoca kvalifikovane usluge od poverenja i/ili kvalifikovane usluge od

poverenja u registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja

 

260.200

2) rešenje po žalbi na rešenje o odbijanju zahteva za upis u

registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja

 

2.390

3) rešenje o upisu promene podataka u registar pružalaca

kvalifikovanih usluga od poverenja

 

2.390

4) rešenje o brisanju pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja iz registra pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja

 

2.390

NAPOMENA:

 

Taksa za rešenje po zahtevu iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja plaća se do akreditacije prvog tela za ocenjivanje usaglašenosti u

skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja.

 

Taksa iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja nakon akreditacije

prvog tela za ocenjivanje usaglašenosti iznosi

 

2.390

 

Tarifni broj 23b

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od

 

 

poverenja, i to za:

 

1) rešenje po zahtevu za upis u registar kvalifikovanih

sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata

 

2.390

2) rešenje po žalbi na rešenje o odbijanju zahteva za upis u registar kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i

elektronskih pečata

 

2.390

3) rešenje o upisu promene podataka u registar kvalifikovanih

sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata

 

2.390

4) rešenje o brisanju kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata iz registra kvalifikovanih

sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata.

 

2.390 ".

 

Član 7.

Tarifni br. 26. i 29. brišu se.

Član 8.

U Tarifnom broju 30. reči: "Stranom državljaninu za izdavanje:ˮ zamenjuju se rečima: "Za zahtev za izdavanje stranom državljaninu ili srpskom državljaninu koji živi u inostranstvu: ˮ

Dodaje se Napomena koja glasi:

"NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za unošenje oružja i municije u Republiku Srbiju za potrebe

streljačke organizacije. ˮ

 

Član 9.

U Tarifnom broju 32. posle tačke 13), dodaje se tačka 13a) koja glasi:

"13a) rešenja kojim se odobrava transport ili tranzit naoružanja

i vojne opreme

 

5.420 ˮ.

U Napomeni dodaje se stav 2. koji glasi:

"Građani koji poseduju više komada oružja evidentiranog u registar starog oružja prilikom podnošenja zahteva za prijavu oružja iz kategorije C, plaćaju samo jednu taksu predviđenu tarifnim brojem 32. stav 1. tačka 6) ovog zakona.ˮ

Član 10.

U Tarifnom broju 33. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

"2) izdavanje dozvole za nošenje oružja zbog gubitka, krađe,

oštećenja ili uništenja dozvole za nošenje oružja

 

840ˮ.

 

U stavu 2. tačka 7) menja se i glasi:

"7) izdavanje oružnog lista zbog gubitka, krađe, oštećenja,

uništenja ili isteka roka važenja oružnog lista

 

840ˮ.

 

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Za izdavanje:

 

1) oružnog lista u koji je ugrađen mikrokontroler-čip

900

2) dozvole za nošenje oružja

900

3) kolekcionarske dozvole

900

4) oružnog lista na papirnom obrascu

130".

 

U Napomeni, u stavu 2. u uvodnoj rečenici, reči: "("Službeni glasnik

 

RS", broj 20/15), plaćajuˮ, zamenjuju se rečima: "("Službeni glasnik RS", 20/15 i 10/19), plaćaju jednuˮ, u tačci 1) reči: "(taksa iz stava 2. tač. 1) i 4) ovog tarifnog broja)ˮ brišu se, a u tački 2) reči: "(taksa iz stava 2. tač. 2) i 3) ovog tarifnog broja)ˮ brišu se.

U stavu 3. posle reči: "vrsteˮ dodaje se reč: "ceviˮ.

U stavu 4. reči: "za zahteve podnete do 5. marta 2019. godineˮ zamenjuju se rečima: "shodno rokovima propisanim članom 50. stav 1. Zakona o oružju i municiji ("Službeni glasnik RSˮ, br. 20/15 i 10/19)."

Posle stava 4. dodaju se st. 5. i 6. koji glase:

"Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se za troškove tehničke izrade oružnog lista u koji je ugrađen mikrokontroler-čip, dozvole za nošenje oružja, odnosno

kolekcionarske dozvole i oružnog lista na papirnom obrascu.

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se u slučaju odbijanja zahteva za

izdavanje oružnog lista u koji je ugrađen mikrokontroler-čip, dozvole za nošenje oružja, kolekcionarske dozvole i oružnog lista na papirnom obrascu.ˮ

 

Član 11.

U Tarifnom broju 35. stav 1. briše se.

Član 12.

U Tarifnom broju 37. stav 1. tač. 4) i 8) brišu se. U stavu 3. dodaje se tačka 1a) koja glasi:

"1a) izdavanje obrasca – nalepnice vize

370ˮ.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Za žalbu na odluku o odbijanju ulaska stranca, na odbijanje zahteva za izdavanje vize na graničnom prelazu, na odluku o poništenju ili ukidanju vize, odnosno odluku o odbijanju zahteva za produženje roka

važenja vize

 

12.000ˮ.

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 5. menja se i glasi:

"Za izdavanje graničnog odobrenja

580ˮ.

Posle dosadašnjeg stava 4. koji postaje stav 5. dodaju se novi st. 6. i 7. koji

glase:

"Za izdavanje dozvole za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza, odnosno privremene dozvole za kretanje i zadržavanje

na području graničnog prelaza

 

150

Za odobrenje za kretanje člana posade koji nema vizu

150ˮ.

Dosadašnji st. 5. do 8. postaju st. 8. do 11. Napomena se menja i glasi:

"NAPOMENA:

Za svaku radnju propisanu ovim tarifnim brojem plaća se

odgovarajuća taksa.

Za izdavanje lične karte za stranca, odnosno privremene lične karte za stranca, plaća se propisana taksa, a od 1. novembra 2019. godine za izdavanje biometrijske lične karte za stranca, odnosno biometrijske privremene lične karte za stranca plaća se propisana taksa iz stava 3.

tačka 1) ovog tarifnog broja.

Taksu za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji, kao stipendisti vlade, borave u Republici Srbiji po osnovu školovanja

ili studiranja.

 

 

Taksu za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji u Republiku Srbiju dolaze na poziv organa ili organizacija Republike Srbije, radi obavljanja aktivnosti vezanih za naučno-tehničku i

kulturno-prosvetnu saradnju.

Strani državljani, koji su u braku ili vanbračnoj zajednici sa

državljaninom Republike Srbije, plaćaju taksu za privremeni boravak u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.

Taksu za izdavanje vize za kraći boravak (vize C) na graničnom prelazu, za jedan ulazak, sa rokom važenja do 15 dana, ne plaćaju strani državljani koji na poziv državnih organa i organizacija dolaze u Republiku Srbiju radi održavanja bilateralnih ili multilateralnih sastanaka, odnosno strani državljani koji u Republiku Srbiju dolaze organizovano, kao učesnici na takmičenjima, odnosno skupovima međunarodnog karaktera, odnosno lica u neposrednoj vezi sa učešćem

učesnika.

Taksu za privremeni boravak ne plaćaju sveštenici i verski službenici, koji su strani državljani na službi u svojim crkvama i

verskim zajednicama u Republici Srbiji.

Taksu za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji se,

u skladu sa zakonom, smatraju pretpostavljenom žrtvom trgovine ljudima, ili žrtvom trgovine ljudima.

Taksu za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani kojima se odobrava, odnosno produžava privremeni boravak, iz razloga što nisu mogli prinudno da se udalje iz Republike Srbije u vremenskom trajanju od godinu dana ili više, koji sarađuju sa policijom ili pravosudnim organima, ili iz razloga neophodnog prisustva u krivičnom postupku ili učešća u istrazi kao svedok ili oštećeni, maloletni stranci koji su napušteni, a žrtve su organizovanog kriminala, ili su iz drugih razloga ostali bez roditeljskog staranja ili bez pratnje, odnosno stranci kojima se humanitarni boravak odobrava, odnosno produžava iz opravdanih ličnih razloga humanitarne prirode ili postojanje interesa Republike Srbije, ili međunarodno preuzetih obaveza, odnosno strani

državaljani koji u Republici Srbiji obavljaju humanitarne aktivnosti.

Taksu za izdavanje putnog lista za strance ne plaćaju strani državljani kojima se putni list za strance izdaje kao putni dokument kojim u okviru sporazuma o readmisiji sa drugim državama Republika Srbija stranog državljanina prinudno udaljava sa teritorije Republike

Srbije."

 

Član 13.

U Tarifnom broju 40. st. 9-13, menjaju se i glase:

"Za izdavanje vozačke dozvole

1.100

Za izdavanje probne vozačke dozvole

1.100

Za izdavanje nove vozačke dozvole (duplikat)

1.570

Za izdavanje nove probne vozačke dozvole (duplikat)

1.570

Za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije

8.870ˮ.

 

Član 14.

Tarifni broj 41. menja se i glasi:

" Za zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj

registraciji ili registracione nalepnice (duplikat)

 

480

Za zahtev za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje

vozila "Proba"

 

280

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za

privremeno označavanje vozila "Proba"

 

280

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice

280

Za saobraćajnu dozvolu

650

Za potvrdu o privremenoj registraciji

2.300

Za registracionu nalepnicu za unutrašnju upotrebu

200

Za registracionu nalepnicu za spoljašnju upotrebu

200

Za registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse,

trolejbuse i teretna vozila (par)

 

1.100

Za registarske tablice za vozila kojim se obavlja auto-taksi prevoz –sa

oznakom "TX" (par)

 

1.100

Za registarske tablice za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila

po izboru (par)

 

79.190

Za posebnu zadnju registarsku tablicu za teške četvorocikle, odnosno

putnička vozila (komad)

 

1.100

Za posebnu zadnju registarsku tablicu za teške četvorocikle, odnosno

putnička vozila po izboru(komad)

 

79.190

Za registarske tablice za motocikle i teške tricikle (komad)

770

Za registarske tablice za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle

(komad)

 

770

Za registarske tablice za motokultivatore (par)

550

Za registarske tablice za traktore i radne mašine (par)

550

Za registarske tablice za priključna vozila (komad)

550

Za registarske tablice za priključno vozilo za traktor (komad)

550

Za registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u

Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom "A" (par)

 

1.100

Za dopunsku elipsoidnu registarsku tablicu za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa

oznakom "CMD""CD""CC" (komad)

 

1.100

Za registarsku tablicu za priključna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misije stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa

oznakom "A" (komad)

 

1.100

 

 

Za registarsku tablicu za mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u

Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom "A" (komad)

 

770

Za posebnu zadnju registarsku tablicu za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u

Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom "A" (komad)

 

1.100

Za registarske tablice za privremeno registrovane teške četvorocikle,

putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila sa oznakom "RP" (par)

 

1.100

Za registarske tablice za privremeno registrovane mopede, lake i teške

tricikle, lake četvorocikle i motocikle sa oznakom "RP" (komad)

 

770

Za registarske tablice za privremeno registrovano priključno vozilo sa

oznakom "RP" (komad)

 

550

Za posebnu zadnju registarsku tablicu za privremeno registrovane teške

četvorocikle, odnosno putnička vozila sa oznakom "RP" (komad)

 

1.100

Za registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila koji se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom "RPE"

(par)

 

1.100

Za  registarske  tablice  za  mopede,  lake                i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle koji se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom

"RPE" (komad)

 

770

Za registarsku tablicu za priključno vozilo koje se odvozi iz Republike

Srbije sa oznakom "RPE" (komad)

 

550

Za posebnu zadnju registarsku tablicu za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila koja se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom "RPE"

(komad)

 

1.100

Za crvenu registarsku tablicu za motorna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene

mase je veće od dozvoljenog opterećenja (par)

 

1.100

Za crvenu registarsku tablicu za priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene

mase je veće od dozvoljenog opterećenja (komad)

 

550

Za kartonske tablice za privremeno označavanje vozila "Proba" (za

upotrebu po jednom danu)

 

1.300

Za metalne tablice kojima se obavlja probna vožnja, sa rokom važenja od

jedne godine (par)

 

1.100

Za izdavanje tablica "L" za obuku motociklista i traktorista (koje se

vraćaju nakon za upotrebe po jednom danu) komad

 

420

Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih

tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

 

6.050

Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione

nalepnice

 

90.940

 

 

"NAPOMENA:

 

Za izdavanje duplikata saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj

registraciji i registracione nalepnice propisana taksa uvećava se za

 

2.000ˮ.

 

Član 15.

Tarifni broj 43a menja se i glasi:

"Tarifni broj 43a

 

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

1) za dobijanje ovlašćenja za obavljanje obuke lica za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

 

45.760

2) za dobijanje ovlašćenja za obavljanje obuke lica za vršenje poslova

fizičko-tehničke zaštite, redarske službe, transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki

 

56.650

3) za dobijanje ovlašćenja za obavljanje obuke lica za vršenje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, montaže, puštanja u rad i održavanje sistema tehničke zaštite

i obuke korisnika

 

45.760

4) za dobijanje ovlašćenja iz tač. 1) i 2) ili iz tač. 2) i 3) ovog tarifnog

broja

 

64.950

5) za dobijanje ovlašćenja iz tač. 1) i 3) ovog tarifnog broja

54.380

6) za dobijanje ovlašćenja iz tač. 1), 2) i 3) ovog tarifnog broja

74.950

7) za promenu podataka u izdatom ovlašćenju, koje zahteva sprovođenje postupka        ponovnog    utvrđivanja      ispunjenosti        uslova     za    izdavanje

ovlašćenja

 

10.800".

 

Član 16.

U Tarifnom broju 43b tačka 2) posle reči: "obezbeđenjaˮ, dodaju se reči: "ili redarske službeˮ.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 3) koja glasi:

"3) za promenu podataka u izdatom rešenju iz tačke 1) ovog tarifnog

broja, koja zahteva ponovno utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja

 

10.800 ˮ.

U Napomeni dodaje se stav 3. koji glasi:

"Taksa za izdavanje licence fizičkom licu obuhvata troškove vršenja bezbednosne provere. ˮ

Član 17.

U Tarifnom broju 43v posle tačke 3) dodaje se tačka 4) koja glasi:

"4) za promenu podataka u izdatom rešenju iz tač. 1) i 2) ovog tarifnog

broja, koje zahteva ponovno utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja

 

10.800 ˮ.

U Napomeni stav 3. menja se i glasi:

"Taksa za izdavanje licence fizičkom licu obuhvata troškove vršenja bezbednosne provere."

Član 18.

 

Tarifni broj 43g menja se i glasi:

"Za       prijavu      za    sprovođenje    obuke    i     osposobljavanja     za    vršenje

detektivskih poslova

 

27.230

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za detektive i izdavanje uverenja o

položenom stručnom ispitu

 

8.180

Za ponovno polaganje stručnog ispita za detektiva

3.970

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za privatno obezbeđenje i

izdavanje uverenja o položenom stručnom ispitu

 

8.180

Za ponovno polaganje stručnog ispita za privatno obezbeđenje

3.970

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za redara i izdavanje uverenja o

položenom stručnom ispitu

 

1.000

Za ponovno polaganje stručnog ispita za redara

500

Za promenu podataka u rešenju koje se donosi po zahtevu za izdavanje

licence         koje    zahteva   ponovno    utvrđivanje      ispunjenosti       uslova                     za izdavanje rešenja

 

10.800 ˮ.

 

Član 19.

Posle Tarifnog broja 43g dodaju se tarifni br. 43d i 43đ koji glase:

"Tarifni broj 43d

 

Za izdavanje legitimacije službenika privatnog obezbeđenja (FTO)

600

Za izdavanje detektivske legitimacije

600

Za izdavanje duplikata licence, ovlašćenja i drugih akata po zakonu kojim se uređuje privatno obezbeđenje i zakonu kojim se uređuje

detektivska delatnost

 

510

 

Tarifni broj 43đ

Za prijavu za sprovođenje obuke pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih

jedinica

 

8.000

Za prijavu za sprovođenje obuke rukovodioca akcije gašenja požara

8.000

Za prijavu za polaganje stručnog ispita pripadnika dobrovoljnih

vatrogasnih jedinica

 

800

Za prijavu za polaganje stručnog ispita rukovodioca akcije gašenja

požara

 

800ˮ.

 

Član 20. U Tarifnom broju 44. st. 1. i 4. brišu se.

Član 21. U Tarifnom broju 46a st. 2-6. brišu se.

Član 22.

 

„6) за појединачни транспорт експлозивних материја

5.840 ˮ.

 

 

„6а) за вишекратни транспорт експлозивних материја

9.430 ˮ.

 

 
U Tarifnom broju 47. stav 1. tačka 6) menja se i glasi: Posle tačke 6) dodaje se tačka 6a) koja glasi:

Tač. 7) do 10) postaju tač. 8) do 11).

 

 

Član 23.

Posle Tarifnog broja 47. dodaje se tarifni broj 47a koji glasi:

"Tarifni broj 47a

 

Za rešenje o davanju ovlašćenja za obavljanje poslova zaštite od

eksplozivnih ostataka rata (EOR)

 

5.200

Za saglasnost na procenu rizika od katastrofa, odnosno na plan zaštite

i spasavanja i procenu rizika

 

12.630

Za rešenje o davanju ovlašćenja privrednom društvu i drugom pravnom licu za obavaljanje poslova izrade procene rizika od katastrofa i plana

zaštite i spasavanja

 

28.600

Za rešenje o davanju ovlašćenja privrednom društvu i drugom pravnom licu koja izrađuju sopstvene procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja za obavljanje poslova izrade procene rizika od

katastrofa i plana zaštite i spasavanja

 

10.000

Za rešenje o davanju ovlašćenja privrednom društvu i drugom pravnom

licu za izradu plana zaštite od udesa

 

28.600

Za rešenje o davanju ovlašćenja privrednom društvu i drugom pravnom

licu koja izrađuju sopstveni plan zaštite od udesa, za izradu plana zaštite od udesa

 

10.000

Za rešenje o davanju ovlašćenja privrednom društvu i drugom pravnom licu za organizovanje i sprovođenje obuke za izradu procene rizika od

katastrofa i plana zaštite i spasavanja

 

28.600

Za saglasnost za projektnu dokumentaciju za izgradnju sistema za javno

uzbunjivanje

 

12.630 ˮ.

 

Član 24.

Posle Tarifnog broja 49. dodaje se Tarifni broj 49a koji glasi:

"Tarifni broj 49a

 

Za davanje podataka fizičkim licima iz evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove

 

500

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se po pojedinačnom zahtevu za davanje, odnosno dostavljanje podataka iz evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, osim za podatke iz tarifnog br. 48. i

49. ovog zakona.ˮ

 

 

Član 25. U Tarifnom broju 64. stav 3. briše se.

Član 26.

 

Posle Tarifnog broja 64. dodaju se tarifni br. 64a do 64i koji glase:

"Tarifni broj 64a

 

Za  pregled  i  uzorkovanje                        u postupku kontrole proizvodnje,

unutrašnjeg prometa i primene sredstava za zaštitu bilja

 

2.100

Za pregled i uzorkovanje vagonskih, kamionskih, kontejnerskih i brodskih pošiljki do 10 tona, kao i za avionske i denčanske pošiljke do tri koleta u postupku kontrole uvoza, i to sredstava za zaštitu bilja,

aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci i pretkoncentrata za proizvodnju sredstva za zaštitu bilja

 

1.750

Za pregled, uzorkovanje, ispitivanje, superanalizu uzoraka i potvrdno ispitivanje uzoraka uzetih u postupku kontrole bilja, biljnih proizvoda, propisanih objekata, zemljišta, vode za navodnjavanje, hrane i

hrane za životinje na ostatke sredstava za zaštitu bilja

 

3.050

Za proveru ispunjenosti uslova radi izdavanja sertifikata o

postupanju u skladu sa smernicama dobre eksperimentalne prakse

 

7.860

Za procenu sredstva za zaštitu bilja radi registracije

59.500

Za procenu sredstva za zaštitu bilja radi produženja važenja roka

registracije

 

35.740

Za procenu sredstva za zaštitu bilja radi izmene, odnosno dopune

rešenja o registraciji

 

23.200

Za izmenu, odnosno dopunu rešenja o registraciji sredstva za

zaštitu bilja, kada izmena nema uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu

 

4.290

Za priznavanje registracije

56.200

Za procenu radi primene sredstava za zaštitu bilja za male useve

i manje značajne namene

 

23.200

Za procenu sredstva za zaštitu bilja u postupku preispitivanjanja

registracije sredstva za zaštitu bilja

 

11.220

Za procenu sredstava za zaštitu bilja radi izdavanja rešenja o dozvoli za istraživanje i razvoj

 

5.280

Za procenu podataka radi izdavanja rešenja o odobrenju ograničene i kontrolisane primene neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja ili registrovanog sredstva za zaštitu bilja za primene koje nisu navedene u rešenju o registraciji

 

17.820

Za proveru ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja o odobrenju

prometa naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja

8.190

Za proveru ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja o odobrenju

primene naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja

8.190

Za proveru, pregled i uzorkovanje sredstava za zaštitu bilja

kojima je istekao rok upotrebe radi izdavanja rešenja o odobrenju njihove primene

 

2.100

NAPOMENA:

 

Ako se pregled i uzorkovanje odvijaju državnim praznicima, tokom noći (od 22 časa do 6 časova idućeg dana) i nedeljom, taksa iz st. 1. i 2.

ovog tarifnog broja uvećava se 100%;

 

Iznos iz stava 2. ovog tarifnog broja se za svaku narednu tonu il

koleto uvećava po toni, odnosno koletu za

 

140

Iznos iz stava 5. ovog tarifnog broja uvećava se zavisno od vrste

procene koja se vrši i od broja aktivnih supstanci u sredstvu koje se registruje, i to:

 

 

 

1) za procenu ekvivalentnosti izvora aktivne supstance, procenu fizičkih i hemijskih osobina i analitičkih metoda, procenu toksikoloških podataka, procenu izloženosti operatera, drugih prisutnih lica i poljoprivrednih radnika, procenu ostataka i izloženosti potrošača, procenu sudbine i ponašanja u životnoj

sredini, procenu ekotoksikoloških podataka sa jednom aktivnom supstancom uvećava se po proceni za

 

40.000

2) za procenu efikasnosti i dodatnih podataka sa jednom aktivnom

supstancom uvećava se za

 

60.000

3) za procenu ekvivalentnosti izvora aktivne supstance i procenu fizičkih i hemijskih osobina i analitičkih metoda za sredstvo za

zaštitu bilja koje se dodaje za svaku narednu aktivnu supstancu uvećava se po proceni za

 

20.000

4) za procenu toksikoloških podataka, procenu izloženosti operatera, drugih prisutnih lica i poljoprivrednih radnika, procenu ostataka i izloženosti potrošača, procenu sudbine i ponašanja u životnoj sredini, procenu ekotoksikoloških podataka, za svaku narednu

aktivnu supstancu uvećava se po proceni za

 

10.000

5) za procenu efikasnosti i dodatnih podataka za svaku narednu

aktivnu supstancu uvećava se po proceni za

 

20.000

Iznos takse iz stava 6. ovog tarifnog broja uvećava se u

zavisnosti od vrste procene koja se vrši i od broja aktivnih supstanci u sredstvu koje se registruje, i to:

 

1) za procenu fizičkih i hemijskih osobina i analitičkih metoda, procenu toksikoloških podataka, procenu izloženosti operatera, drugih prisutnih lica i poljoprivrednih radnika, procenu ostataka i izloženosti potrošača, procenu sudbine i ponašanja u životnoj sredini, procenu ekotoksikoloških podataka, procenu efikasnosti i

dodatnih podataka, sa jednom aktivnom supstancom uvećava se po proceni za

 

20.000

2) za procenu fizičkih i hemijskih osobina i analitičkih metoda, procenu toksikoloških podataka, procenu izloženosti operatera, drugih prisutnih lica i poljoprivrednih radnika, procena ostataka i izloženosti potrošača, procena sudbine i ponašanja u životnoj sredini, procena ekotoksikoloških podataka, procena efikasnosti i dodatnih podataka, za svaku narednu aktivnu supstancu uvećava se po

proceni za

 

10.000

Ukupan iznos takse iz stava 6. ovog tarifnog broja zavisi od vrste

procena koje su izvršene za svako konkretno sredstvo za zaštitu bilja.

 

Iznos takse iz stava 7. ovog tarifnog broja uvećava se u zavisnosti

od vrste procene koja se vrši:

 

1) za procenu fizičkih i hemijskih osobina i analitičkih metoda, procena toksikoloških podataka, procena izloženosti operatera, drugih prisutnih lica i poljoprivrednih radnika, procena ostataka i izloženosti potrošača, procena sudbine i ponašanja u životnoj sredini, procena ekotoksikoloških podataka, uvećava se po proceni za

 

10.000

2) za procenu efikasnosti i dodatnih podataka uvećava se za

20.000

Iznos takse iz stava 9. ovog tarifnog broja uvećava se zavisno od

vrste procene koje se vrši, i to:

 

1) za procenu ekotoksikoloških podataka uvećava se za

10.000

2) za procenu efikasnosti i dodatnih podataka uvećava se za

20.000

Iznos takse iz stava 10. ovog tarifnog broja uvećava se zavisno od

 

 

 

vrste procene koje se vrši, i to:

 

1) za procenu ostataka i izloženosti potrošača uvećava se za

10.000

2) za procenu efikasnosti i dodatnih podataka uvećava se za

20.000

Iznos takse iz stava 11. ovog tarifnog broja za jednu aktivnu

supstancu uvećava se zavisno od vrste procene koje se vrši, i to:

 

20.000

1) za procenu ekvivalentnosti izvora aktivne supstance uvećava se

za

 

40.000

2) za procenu toksikoloških podataka, odnosno za procenu

ekotoksikoloških podataka uvećava se po proceni za

 

10.000

3) za procenu usklađenosti sa dobrom poljoprivrednom praksom

uvećava se za

 

20.000

Za svaku narednu aktivnu supstancu u sredstvu za zaštitu bilja iznos takse iz stava 11. ovog tarifnog broja uvećava se za iznos pod tač. 1) i 2) stav 9. ove napomene.

 

Tarifni broj 64b

Za proveru ispunjenosti uslova za upis u registar:

 

1) prometa sredstava za zaštitu bilja na malo

3.900

2) prometa sredstava za zaštitu bilja na veliko

4.890

3) pružaoca savetodavnih usluga u oblasti sredstava za zaštitu

bilja

 

5.220

4) pružaoca operativnih usluga u oblasti sredstava za zaštitu

bilja

 

7.860

Za proveru ispunjenosti uslova za obavljanje poslova periodičnog

pregleda uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja

 

7.860

Za štampanje markica za obeležavanje uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja

 

60

 

Tarifni broj 64v

 

Za obuku i polaganje stručnih ispita koji se sprovode u oblasti sredstava za zaštitu bilja

 

5.280

Za                   obuku     i      proveru      znanja    radi       izdavanja     sertifikata

profesionalnog korisnika koji koriste sredstava za zaštitu bilja

 

2.640

Tarifni broj 64g

 

Po zahtevu za izvršen fitosanitarni pregled pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata prilikom uvoza, izvoza i reeksporta, i

to za:

 

1) proveru dokumentacije po pošiljci

330

2) proveru identiteta po pošiljci

330

3) proveru zdravstvenog stanja pošiljke bilja, biljnih proizvoda i

propisanih objekata u zavisnosti od vrste pošiljke, i to:

 

(1) za vagonske i kamionske pošiljke i za pošiljke u kontejnerima

do 10 tona

 

660

(2) za brodske pošiljke, po pošiljci

660

(3) za denčane i avionske pošiljke do tri koleta

660

 

 

(4) za poštanske pošiljke do 10 kilograma

330

(5) za pošiljke do 10 kilograma koje putnici i osoblje prevoznih

sredstava nose sa sobom

 

330

(6) za pošiljke drveta (trupce, rezanu građu, jamsko drvo, razne vrste prerađevina od drveta i sl.) do 11 metara kubnih, odnosno do 11

prostornih metara pošiljke celuloznog i ogrevnog drveta po pošiljci

 

660

(7) za pregled ostatka tovara biljnog porekla posle čišćenja

broda, odnosno šlepa, po jednom brodu, odnosno šlepu

 

660

 

NAPOMENA:

 

Za fitosanitarne preglede pošiljki prilikom uvoza, izvoza i reeksporta plaća se taksa za proveru dokumentacije, proveru identiteta i

proveru zdravstvenog stanja pošiljke.

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne sadrži iznos laboratorijskog

testiranja uzoraka bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata.

 

Kada se u međunarodnom prometu fitosanitarni pregled obavlja na mestu                 utovara,    visina      takse    za   izvršeni        fitosanitarni           pregled

pošiljaka u međunarodnom prometu uvećava se za

 

990

Visina takse za izvršeni fitosanitarni pregled i kontrolu sortnosti i kvaliteta semena, rasada i sadnog materijala prilikom uvoza

uvećava se za 100% od visine takse utvrđene u ovom tarifnom broju.

 

Za praznu ambalažu biljnog porekla koja se vraća u Republiku Srbiju, a služila je za otpremanje pošiljaka bilja, plaća se 50% od

visine takse utvrđene u ovom tarifnom broju.

 

Za fitosanitarni pregled ambalaže i robe prilikom uvoza i u međunarodnom prometu koja ne podleže obaveznom fitosanitarnom pregledu plaća se taksa za fitosanitarni pregled pošiljaka iz ovog

tarifnog broja.

 

Za izvršeni fitosanitarni pregled pošiljke koja sadrži veći broj vrsta bilja taksa se plaća prema vrsti bilja koja je najviše zastupljena u pošiljci i visini takse utvrđenoj za tu vrstu bilja, a za ostale vrste bilja taksa se uvećava za svaku vrstu, za najviše do 20 vrsta prilikom izvoza, osim za male poštanske pošiljke iz podtačke (7) tačke

3) ovog tarifnog broja.

 

330

Visina takse za fitosanitarni pregled pošiljaka koji se vrši u toku noći (od 22 časa do 6 časova idućeg dana), nedeljom i u dane državnih praznika uvećava se za 100% od visine takse utvrđene u ovom

tarifnom broju.

 

Za                    svaki       čas     čekanja     fitosanitarnog           inspektora                        zbog neblagovremene pripreme pošiljka za pregled prilikom uvoza i u

međunarodnom prometu, nakon upućenog poziva za pregled pošiljke

 

1.980

Za pošiljke namenjene potrebama specijalizovanih organizacija Ujedinjenih nacija, kao i potrebama humanitarnih organizacija, taksa za

pregled prilikom uvoza i u međunarodnom prometu ne naplaćuje se.

 

Za vagonske i kamionske pošiljke i za pošiljke u kontejnerima

preko 10 tona, iznos iz tačke 3) podtačke (1) ovog tarifnog broja uvećava se za svaku sledeću tonu, odnosno započetu tonu za

 

60

Za brodske pošiljke preko 11 tona, iznos iz tačke 3) podtačke (2)

ovog tarifnog broja uvećava se po toni za

 

60

Za denčane i avionske pošiljke preko tri koleta, iznos iz tačke 3)

podtačke (3) ovog tarifnog broja uvećava se po koletu za

 

60

Za poštanske pošiljke preko 10 kilograma, iznos iz tačke 3)

podtačke (4) ovog tarifnog broja uvećava se po kilogramu za

 

60

 

 

Za pošiljke koje putnici i osoblje prevoznih sredstava nose sa

sobom preko 10 kilograma, iznos iz tačke 3) podtačke (5) ovog tarifnog broja uvećava se za svakih započetih 10 kilograma za

 

60

Za pošiljke drveta (trupce, rezanu građu, jamsko drvo, razne vrste prerađevina od drveta i sl.) preko 11 metara kubnih, odnosno preko 11 prostornih metara pošiljke celuloznog i ogrevnog drveta iznos iz tačke

3) podtačke (6) ovog tarifnog broja uvećava se po kubnom metru, odnosno po prostornom metru pošiljke celuloznog i ogrevnog drveta za

 

60

 

Tarifni broj 64d

Za izdavanje fitosertifikata

660

Za izdavanje fitosertifikata za reeksport

660

Za izdavanje biljnog pasoša

660

 

Tarifni broj 64đ

Za izvršen fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata u proizvodnji, doradi, preradi, skladištenju i

prometu radi izdavanja biljnog pasoša

 

2.640

Za izvršene fitosanitarne preglede radi upisa u fitoregistar

2.640

Za utvrđivanje uslova radi upisa u registar pružalaca usluga

2.640

 

Tarifni broj 64e

Za dozvolu za izdavanje biljnog pasoša

2.640

Za korišćenje oznake ISPM 15

2.640

Za obuku u vezi izdavanja biljnog pasoša i izdavanje uverenja o

završenoj obuci za izdavanje biljnog pasoša

 

5.610

 

Tarifni broj 64ž

Za podnetu prijavu za zdravstevni pregled matičnjaka vrba i topola i objekata za proizvodnju selekcionisanog, kvalifikovanog i

testiranog šumskog semena za tekuću godinu, i to za:

 

1) objekte udaljene do 100 km od Beograda, odnosno za područje AP

Vojvodine od Novog Sada za korišćenje oznake ISPM 15

 

3.000

2) objekte udaljene od 101 - 200 km od Beograda, odnosno za

područje AP Vojvodine od Novog Sada

 

4.000

3) objekte udaljene preko 200 km od Beograda, odnosno za područje

AP Vojvodine od Novog Sada

 

5.000

 

Tarifni broj 64z

Za podnetu prijavu za zdravstevni pregled objekata za proizvodnju

sadnog materijala šumskog i ukrasnog drveća i žbunja za tekuću godinu, i to za:

 

1) objekte udaljene do 100 km od Beograda, odnosno za područje AP

Vojvodine od Novog Sada

 

10.000

2) objekte udaljene od 101 - 200 km od Beograda, odnosno za

područje AP Vojvodine od Novog Sada

 

13.000

3) objekte udaljene preko 200 km od Beograda, odnosno za područje

AP Vojvodine od Novog Sada

 

15.000

 

Tarifni broj 64i

Za izvršene službene kontrole hrane biljnog porekla, mešovite hrane i hrane za životinje biljnog porekla pri uvozu, i to:

 

 

1) za zahtev za službenu kontrolu pošiljke hrane biljnog porekla,

mešovite hrane i hrane za životinje biljnog porekla (pregled i uzorkovanje pošiljke)

 

1.500

2) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti                      i kvaliteta za sledeće grupe proizvoda: šećerna repa; uljano seme; voće i povrće; pekarski

kvasac; prašak za pecivo i prašak za puding; pivo.

 

10.000

3) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta sledećih grupa proizvoda:                          etil       alkohol,      fermentisan;       sirće;      sirćetna      kiselina

prehrambenog kvaliteta; alkoholna pića.

 

11.000

4) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta sledećih grupa proizvoda: hmelj i proizvodi od hmelja; sirova kafa i sirova kafa bez

kofeina; sirovo ulje; maslinovo ulje, jestivo i ulje komine masline; osvežavajuća bezalkoholna pića; vino.

 

12.500

5) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta sledećih grupa proizvoda: šećer za ljudsku upotrebu; belančevinasti proizvodi i mešavine belančevinastih proizvoda za prehrambenu industriju; proizvodi od skroba; bombonski proizvodi; pečurke (jestive) i proizvode od pečurki; proizvodi od voća i povrća; voćni džemovi, ekstra džemovi, želei, ekstra želei, marmelade, žele marmelade, domaće marmelade, zaslađeni kesten pirei, pekmezi i srodni proizvodi (namazi od voća i povrća, paste od voća, paste od povrća, termostabilni filovi od voća i povrća za prehrambenu industriju, namaz od leblebija – humus, kikiriki buter, nadev od maka i slično); proizvodi od kafe bez dodatog mleka i šećera; supe, sosovi, dodaci jelima i srodni proizvodi (zaprške, smeše za prehrambene proizvode i slični proizvodi) sa povrćem; senf; jestiva biljna ulja i masti, margarin i drugi masni namaze, majonez i srodni proizvodi; voćni sokovi, koncentrisani voćni sokovi, voćni sokovi u

prahu (dehidrirani voćni sokovi), voćni nektari i srodni proizvodi.

 

 

16.000

6) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za grupe proizvoda: žita, mlinski proizvodi, pekarski proizvodi i testenine; fini pekarski proizvodi, žita za doručak i snek proizvodi; čaj, biljni čaj i njihovi proizvodi; začini; supe, sosovi, dodaci jelima i srodni proizvodi (zaprške, smeše za prehrambene proizvode i slični proizvodi) sa pečurkama; skrob; kakao-proizvodi, čokoladni proizvodi, proizvodi slične čokoladi i krem-proizvodi; hrana za životinje biljnog

porekla.

 

19.500

7) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za sledeće grupe proizvoda: mlečna čokolada (sa ili bez punjenja); proizvodi od kafe sa dodatkom mleka i šećera - srodni proizvodi (kapućino i ostali proizvodi) ili proizvodi od kafe sa dodatkom mleka i šećera (pržena kafa i ekstrakti od kafe), surogati kafe i ekstrakti surogata kafe i njihovi proizvodi sa dodatkom mleka i šećera; supe, sosovi, dodaci

jelima i srodni proizvodi (zaprške, smeše za prehrambene proizvode i slični proizvodi) sa mesom.

 

25.500

 

 

8) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta ostalih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao što su: klice (spremne za konzumiranje), bambusovi izdanci, jezgra kajsije, jezgra breskve, uključujući nektarinu, jezgra šljive, pinjole, voćni čips, niskoalkoholna pića, kokosovo brašno, kokosovo mleko, kokosova voda, kokosov (palmin) šećer, kopra (osušeno jezgro kokosa), sok drveta breze, sirup od javora, smrznute mahune soje, pasta od soje, tofu sir, napici od soje, ljuspice i komadići od soje, polugotova jela, biljna vlakna (inulinska vlakna i ostala vlakna), list vinove loze (u svim oblicima) i ostali poljoprivredni i prehrambeni proizvodi koji nisu pomenuti na drugom mestu.

 

 

16.000

NAPOMENA:

 

Iznos takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja plaća se za vagonske, kamionske, kontejnerske i avionske pošiljke do 20 tona, za brodske pošiljke do 100 tona i denčane pošiljke do pet koleta, a za svaku narednu tonu ili koleto iznos se uvećava po toni, odnosno koletu, za 60 dinara, a najviše 4.000 dinara.

Ako se pregled i uzorkovanje obavlja u toku noći (od 22 časa do 6 časova idućeg dana), nedeljom i u dane državnih praznika, iznos takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja se uvećava 100%.

Za grupe proizvoda iz tačke 2) ovog tarifnog broja ispituju se parametri bezbednosti: ostaci pesticida i teški metali. Kod piva, praška za pecivo i pekarskog kvasca vrše se i mikrobiološka ispitivanja. Samo za rezano – prethodno isečeno voće i povrće spremno za konzumiranje ispituje se salmonella i e. soli.

Za grupe proizvoda iz tačke 3) ovog tarifnog broja ispituju se teški metali, a mikrobiološka ispitivanja samo kod sirćeta.

Za grupe proizvoda iz tačke 4) ovog tarifnog broja ispituju se parametri bezbednosti: ostaci pesticida i teški metali. Mikotoksini, tj. ohratoksin A se ispituje samo kod vina. Mikrobiološka ispitivanja se vrše za grupe proizvoda: hmelj i proizvodi od hmelja; sirovo ulje; maslinovo ulje, jestivo i ulje komine masline; osvežavajuća bezalkoholna pića.

 

Za grupe proizvoda iz tačke 5) ovog tarifnog broja ispituju se teški metali. Ostaci pesticida ispituju se samo kod bombona sa voćnim punjenjem. Mikotoksini ispituju se kod: draže bombona sa jezgrom lešnika, kafe i cerealija; proizvoda od mleka i kafe bez dodatog šećera (pržena kafa i ekstrakti od kafe), surogati kafe i ekstrakti surogata kafe i njihovi proizvodi bez dodatog mleka i šećera; supa, sosova, dodataka jelima i srodnim proizvodima. Mikrobiološka ispitivanja se ne vrše kod sledećih grupa proizvoda: sirova kafa, sirova kafa bez kofeina i vina. mikrobiološka ispitivanja se vrše kod voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih sokova u prahu (dehidrirani voćni sokovi), voćnih nektara i srodnih proizvoda, pri čemu se kod

nepasterizovanih sokova od voća (spremnih za konzumiranje) mikrobiološka ispitivanja odnose na ispitivanje salmonella i e. soli.

 

Za grupe proizvoda iz tač. 6), 7) i 8) ovog tarifnog broja ispituju se parametri bezbednosti: ostaci pesticida, teški metali, mikotoksini,

mikrobiološka ispitivanja.

 

 

Član 27.

Tarifni broj 65. menja se i glasi:

 

"Tarifni broj 65.

 

Za rešenje po zahtevu o ispunjenosti veterinarsko – sanitarnih

uslova, odnosno opštih i posebnih uslova u objektima u kojima se obavlja veterinarska delatnost

 

9.990ˮ.

 

Član 28. U Tarifnom broju 66. stav 2. briše se.

Član 29.

U Tarifnom broju 67. stav 1. menja se i glasi:

"Za                    rešenje      po     zahtevu     za     utvrđivanje       ispunjenosti

veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima, za:

 

1) uzgoj i držanje životinja (farme)

4.220

2)                    klanje     životinja,        obradu,     preradu     i      uskladištenje

proizvoda životinjskog porekla:

 

(1) većeg obima proizvodnje (industrijski)

25.270

(2) manjeg obima proizvodnje (zanatski)

12.630

(3) objekti (prostorije) u domaćinstvu

4.220

3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta i sabirni

centri)

 

25.270

4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih

prostorija (zelene pijace, vašari)

 

25.270

5) sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda

životinjskog porekla

 

12.630

6) proizvodnja i promet hrane za životinje

12.630".

U stavu 2. posle reči: "centrima za reprodukciju i veštačko osemenjavanjeˮ dodaju se zapeta i reč: "laboratorijamaˮ.

Član 30.

Tarifni broj 77. menja se i glasi:

"Tarifni broj 77.

 

Za rešenja po zahtevu za određivanje karantina za uvezene

životinje, jaja za priplod i reproduktivni materijal

 

4.220

Za izmenu, odnosno dopunu rešenja o određivanju karantina za

uvezene životinje, jaja za priplod i reproduktivni materijal

 

780".

 

Član 31.

Posle Tarifnog broja 78. dodaju se Tarifni br. 78a-78z koji glase:

"Tarifni broj 78a

 

Za                   kontrolu       proizvodnje      semena   poljoprivrednog        bilja       i zdravstveni pregled useva i objekta za proizvodnju semena po zahtevu, za

svaki započeti hektar, i to za:

1) strna žita

720

2) semenski kukuruz

3.000

3) semenski suncokret

1.640

4) šećernu repu

3.780

 

 

5) lucerku

1.050

6) soju, uljanu repicu, grašak, detelinu i ostalo krmno bilje

840

7) duvan, povrće, lekovito i aromatično i ostalo bilje

2.400

8) krompir

7.200

 

Tarifni broj 78b

 

Po zahtevu za izdavanje uverenja o priznavanju semenskog useva, za

svaki započeti hektar priznatog semenskog useva, i to za:

 

1) strna žita

720

2) semenski kukuruz

3.000

3) semenski suncokret

1.640

4) šećernu repu

3.780

5) lucerku

1.050

6) soju, uljanu repicu, grašak, detelinu i ostalo krmno bilje

840

7) duvan, povrće, lekovito i aromatično i ostalo bilje

2.400

8) krompir

7.200

 

Tarifni broj 78v

 

Za podnošenje prijave za proizvodnju sadnog materijala voćaka i vinove loze i zdravstveni pregled objekta za proizvodnju sadnog materijala, i to za:

 

1) voćne sadnice

240

2) lozne kalemove

90

3) podloge (sejance i mladice)

30

4) matična stabala voćaka

450

5) matična stabala čokota (za lozne podloge i vioke)

150

6) matične žbunove voćne vegetativne podloge

90

7) matične zasade kupine, ribizle, borovinice, izdanke leske i

oblačinske višnje

 

1.800

8) matične zasade maline

6.600

9) matične zasade jagode

4.950

10) kontejnersku proizvodnju

210

NAPOMENA:

 

Taksa za podnošenje prijave za proizvodnju i zdravstveni pregled objekta za proivzodnju sadnog materijala voćnih sadnica, podloga, loznih kalemova i za kontejnersku proizvodnju, iskazana je po svakoj prijavi i za količinu do 1000 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 0,1%

po svakom komadu, u odnosu na iznose iz tač. 1), 2), 3) i 10).

Taksa za podnošenje prijave za proizvodnju i zdravstveni pregled objekta za proizvodnju sadnog materijala matičnih stabala voćaka iskazana je po svakoj prijavi i za količinu do 10 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 6,7% po svakom komadu, u odnosu na iznos iz

tačke 4).

Taksa za podnošenje prijave za proizvodnju i zdravstveni pregled objekta za proivzodnju sadnog materijala matičnih stabala čokota (za lozne podloge i vioke) i matičnih žbunova (voćne vegetativne podloge)

iskazana je po svakoj prijavi i za količinu do 100 komada, a za svaki

 

 

komad preko iznos se uvećava za 1% po svakom komadu, u odnosu na iznos

iz tački 5) i 6).

Taksa za podnošenje prijave za proizvodnju i zdravstveni pregled objekta za proivzodnju sadnog materijala matičnih zasada kupine, ribizle, borovinice, izdanke leske i oblačinske višnje, iskazana je po svakoj prijavi za površinu do 1 hektara, a za površinu preko iznos se

uvećava 25% za svaki započeti hektar u odnosu na iznos iz tačke 7).

Taksa za podnošenje prijave za proizvodnju i zdravstveni pregled objekta za proivzodnju sadnog materijala maline i jagode, iskazana je po zahtevu za površinu do 1 hektara, a za površinu preko iznos se uvećava 10% za svaki započeti hektar u odnosu na iznose iz tački 8) i 9).

 

Tarifni broj 78g

 

Po                   zahtevu   za   izdavanje    sertifikata         o   proizvodnji                        sadnog materijala voćaka i vinove loze, i to za:

 

1) voćne sadnice

720

2) lozne kalemove

270

3) podloge (sejance i mladice)

90

4) matična stabala voćaka

1.350

5) matična stabala čokota (za lozne podloge i vioke)

450

6) matične žbunove voćne vegetativne podloge

270

7) matične zasade kupine, ribizle, borovinice, izdanke leske i

oblačinske višnje

 

5.400

8) matične zasade maline

19.800

9) matične zasade jagode

14.850

10) kontejnersku proizvodnju

630

NAPOMENA:

 

Taksa za izdavanje sertifikata o proizvodnji sadnog materijala voćnih sadnica, podloga, loznih kalemova i za kontejnersku proizvodnju, iskazana je po svakom zahtevu i za količinu do 1000 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 0,1% po svakom komadu, u odnosu na

iznose iz tač. 1) 2), 3) i 10).

 

Taksa za izdavanje sertifikata o proizvodnji sadnog materijala matičnih stabala voćaka iskazana je po svakom zahtevu i za količinu do 10 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 6,7% po svakom

komadu, u odnosu na iznos iz tačke 4).

 

Taksa za izdavanje sertifikata o proizvodnji sadnog materijala matičnih stabala čokota (za lozne podloge i vioke) i matičnih žbunova (voćne vegetativne podloge) iskazana je po svakom zahtevu i za količinu do 100 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 1% po svakom

komadu, u odnosu na iznos iz tački 5) i 6).

 

Taksa za izdavanje sertifikata o proizvodnji sadnog materijala matičnih zasada kupine, ribizle, borovinice, izdanke leske i oblačinske višnje, iskazana je po zahtevu za površinu do 1 hektara, a za površinu preko iznos se uvećava 25% za svaki započeti hektar u odnosu na iznos iz

tačke 7).

 

Taksa za izdavanje sertifikata o proizvodnji sadnog materijala

 

 

maline i jagode, iskazana je po zahtevu za površinu do 1 hektara, a za površinu preko iznos se uvećava 10 % za svaki započeti hektar u odnosu na iznose iz tački 8) i 9).

Tarifni broj 78d

Po zahtevu za vršenje kontrole sadnog materijala ruža i zdravstveni pregled objekta za proizvodnju sadnog materijala ruža, i to

za:

1) matične žbunove ruža za proizvodnju semena

400

2) sadnice ruža

120

3) sejanice ruža

30

NAPOMENA:

 

Taksa po zahtevu za vršenje kontrole proizvodnje i zdravstveni pregled objekta za proizvodnju matičnih žbunova ruža za proizvodnju semena iskazana je po svakom zahtevu i za količinu do 10 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 10% po svakom komadu, u odnosu na iznos iz tačke 1).

Taksa po zahtevu za vršenje kontrole proizvodnje i zdravstveni pregled objekta za proizvodnju sadnica ruža i kontrolu proizvodnje sejanaca iskazana je po svakom zahtevu i za količinu do 1.000 komada, a za

svaki komad preko iznos se uvećava za 0,1% po svakom komadu, u odnosu na iznos iz tačke 2) i 3).

 

Tarifni broj 78đ

Po zahtevu za izdavanje uverenja o proizvodnji reprodukcionog

sadnog materijala ruža, i to za:

1) matične žbunove ruža za proizvodnju semena

800

2) sadnice ruža

360

3) sejanice ruža

90

NAPOMENA:

 

Taksa za izdavanje uverenja o proizvodnji reprodukcionog sadnog materijala matičnih žbunova ruža za proizvodnju semena iskazana je po svakom zahtevu i za količinu do 10 komada, a za svaki komad preko iznos

se uvećava za 10% po svakom komadu, u odnosu na iznos iz tačke 1).

Taksa za izdavanje uverenja o proizvodnji reprodukcionog sadnog materijala sadnica ruža i sejanaca ruža iskazana je po svakom zahtevu i za količinu do 1.000 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 0,1% po svakom komadu, u odnosu na iznos iz tačke 2) i 3).

 

Tarifni broj 78e

Za podnošenje prijave za kontrolu proizvodnje semena i sadnog materijala šumskog drveća po zahtevu za jedan objekat za tekuću godinu,

do 100 km udaljenosti od Beograda ili Novog Sada, i to za:

1) matične zasade vrbe i topole i šumsko seme

1.500

2) sadni materijal vrbe i topole

10.000

3) sadni materijal ostalog šumskog drveća

5.000

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja uvećava se za svaki objekat na

 

 

udaljenosti većoj od 100 km od Beograda ili Novog Sada za 5 dinara po

svakom kilometru.

Taksa za podnošenje prijave za kontrolu proizvodnje semena i sadnog materijala šumskog drveća, za sadni materijal vrbe i topole i sadni materijal ostalog šumskog drveća, iskazana je po svakom zahtevu za jedan objekat za tekuću godinu, do 100 km udaljenosti od Beograda ili Novog Sada, a za svaki objekat na većoj udaljenosti iznos se uvećava za 10

dinara po svakom kilometru.

 

Tarifni broj 78ž

 

Za razvrstavanja sredstava za ishranu bilja u određenu vrstu i tip

u postupku upisa u registar sredstava za ishranu bilja i obnova upisa u registar sredstava za ishranu bilja

 

19.900

Za izmene i dopune rešenja o upisu u registar sredstava za ishranu bilja

 

5.280

Za proveru ispunjenosti uslova za obavljanje prometa sredstva za

ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta:

 

1) na malo

3.570

2) na veliko

4.230

3) za uvoz

3.570

Za pregled i uzorkovanja u postupku kontrole proizvodnje, prometa i primene sredstava za ishranu bilja

 

2.100

Za                   pregled pošiljki sredstava za ishranu bilja i sirovina za proizvodnju sredstva za ishranu bilja prilikom uvoza

 

1.750

NAPOMENA:

 

Iznosi taksi iz ovog tarifnog broja su utvrđeni za vagonske, kamionske, kontejnerske i brodske pošiljke do 10 tona i za avionske i denčane pošiljke do tri koleta. Za svaku narednu tonu ili koleto dodaje

se iznos od 60 dinara po toni, odnosno koletu.

 

Ukupan iznos posle obračuna tonaže pošiljke se uvećava 100%

ako se pregled i uzorkovanje odvijaju državnim praznicima, tokom noći (od 22 časa do 6 časova idućeg dana) i nedeljom.

 

 

Tarifni broj 78z

Za zahtev za dodeljivanje prava oplemenjivača biljne sorte

7.000

Za zahtev za upis prenosa prava u registar prenesenih prava oplemenjivača, odnosno za upis ugovora o licenci u registar ugovora o

licenci

 

2.800

Za zahtev za izdavanje obavezne licence

5.000

Za zahtev za produženje trajanja obavezne licence

5.000

Za zahtev za oglašavanje prava oplemenjivača ništavim

5.000

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac zahteva za dodeljivanje prava oplemenjivača

biljne sorte, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, umanjuje se za 50%. ˮ

 

 

 

Član 32.

Naziv glave XIII. SPISI I RADNjE U OBLASTI EKONOMIJE I

REGIONALNOG RAZVOJA, menja se i glasi:

"XIII. SPISI I RADNjE U OBLASTI TRGOVINE I PRIVREDEˮ

Član 33.

Tarifni broj 93. menja se i glasi:

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za izvoz robe

12.720

Za       rešenje po zahtevu za izvoz robe male vrednosti do 200 EUR, u

dinarskoj protivvrednosti za sopstvene potrebe

 

1.550

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za uvoz robe

12.720

Za rešenje po zahtevu za uvoz robe male vrednosti do 200 EUR, u

dinarskoj protivvrednosti za sopstvene potrebe

 

1.550

Za rešenje po zahtevu za dodelu kvote za izvoz robe

12.720

Za rešenje po zahtevu za dodelu kvote za uvoz robe

12.720

Za potvrdu o krajnjem korisniku pri uvozu robe (sportskog i lovačkog oružja, delova i municije i reprodukcionog materijala za njihovu

proizvodnju, eksplozivnih materijala i pirotehničkih sredstava)

 

7.700

 

Član 34.

Tarifni broj 95. menja se i glasi:

"Tarifni broj 95.

 

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se

uređuje metrologija, i to:

 

1) za zahtev za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja

merila

 

3.000

2) za rešenje koje se donosi po zahtevu za ovlašćivanje za

obavljanje poslova overavanja merila

 

15.000

3) za korišćenje kapaciteta direkcije nadležne za mere i dragocene metale u vezi sa poslovima overavanja od strane ovlašćenih

tela godišnje

 

5.000

4) za zahtev za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i

drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila

 

3.000

5) za rešenje koje se donosi po zahtevu za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova

overavanja merila

 

5.000

6) za zahtev za izmenu rešenja za ovlašćivanje za obavljanje

poslova overavanja merila

 

3.000

7) za rešenje o izmeni rešenja za ovlašćivanje za obavljanje

poslova overavanja merila

 

5.000

8)                   za   zahtev    za   priznavanje     etalona     određene    veličine                      za nacionalni etalon te veličine i imenovanje nosioca nacionalnog

etalona

 

3.000

9) za odluku koja se donosi po zahtevu za priznavanje etalona određene  veličine za nacionalni etalon te veličine                                                           i imenovanje

nosioca nacionalnog etalona

 

15.000

10) za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja

merila

 

8.400

11) za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja

merila –dopunski i ponovni ispit

 

5.500

 

 

Za sprovođenje overavanja merila dužine opšte namene

 

1) merni lenjiri, složiva merila dužine, metri za tekstil, merne

letve za merenje nivoa tečnosti, odnosno praznog prostora u rezervoarima

 

400

2) merne trake sa ili bez viska

800

3) za mašine za merenje dužine žice i kabla

1.200

4) za automatska merila nivoa tečnosti

2.500

Za sprovođenje overavanja merila zapremine tečnosti i gasa:

 

1) za merila zapremine tečnosti:

 

(1) ugostiteljske posude i merne boce (100 kom.)

500

(2) cisterne do 20 m3 zapremine

6.000

(3) cisterne preko 20 m3 zapremine

8.000

(4) rezervoari do 5 m3 zapremine

10.000

(5) rezervoari od 6 m3 do 50 m3 zapremine

20.000

(6) rezervoari od 51 m3 do 100 m3 zapremine

40.000

(7) rezervoari od 101 m3 do 500 m3 zapremine

60.000

(8) rezervoari od 501 m3 do 1 000 m3 zapremine

90.000

(9) rezervoari preko 1 000 m3

140.000

(10) mlekomeri

800

(11) laktofrizi

3.000

2) za vodomere za hladnu vodu

 

(1) do 10 m3/h

300

(2) od 11 m3/h do 50 m3/h

400

(3) od 51 m3/h do 100 m3/h

600

(4) od 101 m3/h do 200 m3/h

1.000

(5) od 201 m3/h do 500 m3/h

2.500

(6) preko 500 m3/h

3.500

3) za vodomere za toplu vodu

 

(1) do 10 m3/h

450

(2) od 11 m3/h do 50 m3/h

600

(3) od 51 m3/h do 100 m3/h

900

(4) od 101 m3/h do 200 m3/h

1.500

(5) od 201 m3/h do 500 m3/h

3.800

(6) preko 500 m3/h

5.300

4) za merne sisteme za neprekidno i dinamičko merenje količine

tečnosti koje nisu voda

 

(1) uređaji za točenje goriva koji nije tečni naftni gas – sprave,

po točionom mestu

 

1.700

(2) uređaji za točenje tečnog naftnog gasa pod pritiskom, po

točionom mestu

 

4.800

(3) merni sistemi na cevovodima

10.000

(4) merni sistemi za mleko

8.000

(5) merni sistemi za pivo i druga penušava pića

8.000

(6) merni sistemi za utovar/istovar brodova i železničkih i

drumskih cisterni

 

15.000

(7) merni sistemi na drumskim cisternama za tečnosti niske

viskoznosti (manje od 20 mpas)

 

8.000

(8) merni sistemi za dopunu vazduhoplova gorivom

10.000

(9) merni sistemi za tečne gasove pod pritiskom merene na

temperaturi jednakoj ili više od -10 °C

 

10.000

(10) merni sistemi koji obično pripadaju klasi 0,3 ili 0,5, ali se koriste za tečnosti: čija je temperatura niža od -10 °C ili viša od 50

°C, čija je dinamička viskoznost viša od 1 000 mpas i čiji zapreminski maksimalni protok nije veći od 20 l/h

 

10.000

(11) merni sistemi za tečni ugljen-dioskid

8.000

 

 

(12) merni sistemi za tečne gasove pod pritiskom merene na

temperaturi nižoj od -10 °C (osim kriogenih tečnosti)

 

10.000

(13) merni sistemi za kriogene tečnosti (temeprature niže od -

153 °C)

 

12.000

(14)                     merni sistemi za komprimovana gasovita goriva za vozila

po točionom mestu

 

4.800

5) za merila za kontinuirano i dinamičko merenje količine

tečnosti koje nisu voda

 

(1) protočna merila zapremine tečnosti sa posrednim načinom

merenja

 

8.500

(2) protočna merila zapremine za razne tečnosti sa neposrednim

merenjem zapremine

 

8.000

6) merni sistemi za statičko merenje količine tečnosti koje nisu

voda

 

8.000

7) za gasomere

 

(1) gasomeri sa mehovima do 10 m3/h

500

(2) gasomeri sa mehovima preko 10 m3/h

1.000

(3) gasomeri sa rotacionim klipovima do G-160

2.000

(4) gasomeri sa rotacionim klipovima preko G-160

3.000

(5) gasomeri sa turbinom do G-160

2.000

(6) gasomeri sa turbinom od G-250 do G-650

3.000

(7) gasomeri sa turbinom od G-1000 do G-2500

5.000

(8) gasomeri sa turbinom od G-4000 do G-6500

10.000

(9) ultrazvučni gasomeri do 10 m3/h

3.000

(10) uređaji za konverziju zapremine prema temperaturi

1.000

(11)                   uređaji     za   konverziju  zapremine       prema   temperaturi       i

pritisku

 

2.000

(12) za merne blende

8.000

8) za sprovođenje overavanja merila mase za tegove

 

(1) klase tačnosti M2

120

(2) klase tačnosti M1 do 50 kg

180

(3) klase tačnosti M1 preko 50 kg

800

(4) klase tačnosti F2

360

9) za sprovođenje overavanja merila mase za neautomatske vage

 

(1) klase tačnosti (I)

2.400

(2) klase tačnosti (II)

1.700

(3) klase tačnosti (III) i (IIII) do 20 kg

1.100

(4) klase tačnosti (III) i (IIII) od 21 kg do 500 kg

1.700

(5) klase tačnosti (III) i (IIII) od 501 kg do 5 000 kg

3.400

(6) klase tačnosti (III) i (IIII) od 5 001 kg do 20 000 kg

5.800

(7) klase tačnosti (III) i (IIII) od 20 001 kg do 50 000 kg

8.600

(8) klase tačnosti (III) i (IIII) preko 50 000 kg

17.300

10) za sprovođenje overavanja merila mase za automatske vage

 

(1) za pojedinačno merenje

6.500

(2) dozirne do 50 kg

4.300

(3) dozirne od 51 kg do 500 kg

6.500

(4) dozirne preko 500 kg

9.000

(5) sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja do 50 kg

4.300

(6) sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja od 51 kg do

500 kg

 

6.500

(7)sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja preko 500 kg

9.000

(8) sa sabiranjem kontinuiranih rezultata merenja (vage na traci)

10.600

(9) za merenje mase šinskih vozila u pokretu

17.300

(10) za merenje mase drumskih vozila u pokretu

17.300

 

 

11) za sprovođenje overavanja merila za merenje sile kočenja kod

motornih vozila

 

6.000

12) za sprovođenje overavanja merila pritiska:

 

(1) manometri za merenje krvnog pritiska – mehanički

600

(2) manometri za merenje krvnog pritiska – elektronski

600

(3) manometri za merenje pritiska u pneumaticima

600

13) za sprovođenje overavanja merila gustine

 

(1) areometri

1.000

(2) areometri specijalne namene

1.000

(3) elektronska merila gustine tečnosti

2.900

14) za sprovođenje overavanja merila koncentracije (sadržaja)

 

(1) alkoholometri

1.000

(2) refraktometri koji se koriste u prometu roba i usluga

3.400

(3) etilometri

650

(4) analizatori izduvnih gasova

1.300

(5) vlagomeri za zrna žitarica i semenke uljarica

4.300

(6) analizatori za merenje sadržaja proteina u žitu

4.300

15) za sprovođenje overavanja merila temperature:

 

(1) medicinski termometri – stakleni

250

(2) medicinski termometri – električni

400

16) za sprovođenje overavanja merila električnih veličina:

 

(1) strujni merni transformatori nazivni napon do 3,6 kV

570

(2) strujni merni transformatori nazivni napon preko 3,6 kV po

opsegu

 

1.600

(3) naponski merni transformatori po opsegu

1.600

(4) indukciona brojila klase tačnosti A, 2 i 3 – monofazno

brojilo

 

200

(5) indukciona brojila klase tačnosti A, 2 i 3 – trofazno brojilo

300

(6) indukciona brojila klase tačnosti B, 0,5 i 1 – trofazno

brojilo

 

800

(7) elektronska brojila klase tačnosti A, 2 i 3 – monofazno

brojilo

 

200

(8) elektronska brojila klase tačnosti A, 2 i 3 – trofazno brojilo

430

(9) elektronska brojila klase tačnosti B i 1 – monofazno brojilo

350

(10) elektronska brojila klase tačnosti B i1 – trofazno brojilo

500

(11) elektronska brojila klase tačnosti C, 0,2 S i 0,5 S –

monofazno brojilo

 

500

(12) elektronska brojila klase tačnosti C, 0,2 S i 0,5 S – trofazno

brojilo

 

1.100

(13) elektronska brojila aktivne i reaktivne električne energije

u istom kućištu, i to aktivne električne energije klase tačnosti C, 0,2 S i 0,5 S i reaktivne eletrične energije klase tačnosti 2 i 3

 

2.000

(14) elektronska brojila aktivne i reaktivne električne energije u istom kućištu, i to aktivne električne energije klase tačnosti B i 1 i

reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3

 

900

(15) elektronska brojila aktivne i reaktivne električne energije u istom kućištu, i to aktivne električne energije klase tačnosti A i 2,

i reaktivne eletrične energije klase tačnosti 2 i 3

 

500

17) za sprovođenje overavanja merila iz oblasti jonizujućih

zračenja

 

(1) dozimetri koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja

4.000

(2) detektori jonizujućeg zračenja koji se koriste u funkciji

zaštite zdravlja i opšte bezbednosti i zaštite životne sredine

 

4.000

18) za sprovođenje overavanja merila iz oblasti fotometrije i

 

 

 

radiometrije:

 

(1) uređaji za proveru velikog i oborenog svetala na vozilu

(regloskopi)

 

5.000

(2) opacimetri

5.000

19) za sprovođenje overavanja merila specijalnih namena

 

(1) taksimetri

1.000

(2) merila brzine vozila u saobraćaju

13.000

(3) merila toplotne energije u kompletu

4.000

(4) merila toplotne energije – kombinovano merilo - senzor

protoka

 

2.000

(5) merila toplotne energije – kombinovano merilo – računska

jedinica

 

1.000

(6) merila toplotne energije – kombinovano merilo – par

temperaturnih senzora

 

1.000

Za sprovođenje sertifikovanja referentnih materijala- rastvor

etanola u vodi, u bocama zapremine 1 l

 

1.400

Za glasilo direkcije nadležne za mere i dragocene metale na

godišnjem nivou

 

5.000

Za glasilo direkcije nadležne za mere i dragocene metale po

svakom broju

 

1.680

Za žigove u obliku nalepnice po komadu

120

Za korišćenje žigova za ovlašćena tela po komadu na godišnjem

nivou

 

5.000

Za sprovođenje: metrološke ekspertize, ispitivanja i odobrenja tipa merila, ocene usaglašenosti za merila i neautomatske vage, ispitivanja, vanredna ispitivanja, odnosno ocena usaglašenosti prethodno upakovanih proizvoda, vanrednog pregleda merila u upotrebi, overavanja na osnovu rezulata iz uverenja o etaloniranju izdatih od strane akreditovanih laboratorija, etaloniranja, ispitivanje i sprovođenje međulaboratorijskih poređenja, etaloniranja referentnih materijala, utvrđivanja ispunjenosti uslova proizvođača merila za ocenjivanje usaglašenosti sa tipom na osnovu obezbeđenja kvaliteta procesa proizvodnje, utvrđivanja ispunjenosti tehničkih i funkcijskih karakteristika fiskalne kase, terminala za daljinsko očitavanje i softverske aplikacije, overavanja drugih vrsta merila koja nisu navedena u ovom tarifnom broju, distribucije vremena, obuka i pružanja stručne

pomoći, drugih poslova iz oblasti metrologije, taksa se plaća po započetom punom času

 

 

1.680

NAPOMENA:

Takse iz stava 2. umanjuju se za:

 

1) 20% ako se merila overavaju statističkom metodom, a serije

nisu manje od 200 komada

 

2) 30% ako se merila overavaju statističkom metodom, a serije su

veće od 500 komada ili ako je postupak overavanja automatizovan

 

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja se može umanjiti samo po

jednom od osnova iz stava 1. ovog tarifnog broja.

 

Takse iz stava 2. ovog tarifnog broja uvećavaju se:

 

1) 100% ako podnosilac zahteva traži da direkcija nadležna za

mere i dragocene metale izda uverenje o overavanju merila sa rezultatima merenja ili sa podacima koje on naznači

 

2) za vreme čekanja državnog službenika direkcije nadležne za mere i dragocene metale ako podnosilac zahteva za overavanje merila nije pripremio merilo za overavanje, odnosno nije obezbedio potreban broj

radnika ili opremu za overavanje, a državni službenik direkcije izađe

 

1.680

 

 

po pozivu na mesto overavanja merila, po satu čekanja

 

3) ako je ukupna naknada za sprovođenje poslova overavanja merila manja od 500 dinara, a overavanje merila se obavlja u službenim prostorijama direkcije nadležne za mere i dragocene metale, taksa se

plaća u iznosu od

 

500

4) ako je ukupna naknada za sprovođenje poslova overavanja merila manja od 1.680 dinara, a overavanje se vrši van službenih prostorija direkcije nadležne za mere i dragocene metale, u sedištu direkcije nadležne za mere i dragocene metale, odnosno u sedištu područne jedinice direkcije nadležne za mere i dragocene metale, taksa se plaća u

iznosu od

 

1.680

5) ako je ukupna naknada za sprovođenje poslova overavanja merila manja od 5.000 dinara, a overavanje merila se obavlja van službenih prostorija direkcije nadležne za mere i dragocene metale, van sedišta direkcije nadležne za mere i dragocene metale, odnosno van sedišta područne jedinice direkcije nadležne za mere i dragocene metale, taksa

se plaća u iznosu od

 

5.000

6) za 50% iznosa takse za overavanje merila koja imaju periodično

overvanje u slučaju prvog overavanja

 

7) 100% ako se pri ponovnom overavanju merila utvrdi da je istekao rok važnosti žiga, odnosno uverenja o overavanju merila, ili je

žig uklonjen bez znanja direkcije

 

8) za 2.800 dinara za uverenje o overavanju merila koje se overava, a za koje metrološkim uputstvom ili uverenjem o odobrenju tipa nije

propisano obavezno izdavanje uverenja

 

Ako se poslovi overavanja merila, metrološke ekspertize, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca i drugi poslovi koje obavlja direkcija vrše van sedišta direkcije, odnosno van sedišta područne jedinice direkcije, taksa za sprovođenje tih poslova povećava se za iznos sredstava za pokriće troškova prevoza i dnevnica na službenom putovanju, u skladu sa propisom kojim se uređuje naknada troškova državnih službenika za

vreme službenog putovanja.

 

Podnosioci zahteva sa sedištem u inostranstvu, takse iz ovog tarifnog broja plaćaju u evrima, u visini dinarske protivvrednosti

obračunate po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

 

U slučaju da je konačni iznos takse veći od procenjenog,

podnosilac zahteva dužan je da razliku uplati u roku od sedam dana od dana završetka posla.

 

 

Član 35.

U Tarifnom broju 97. stav 1. menja se i glasi:

"Za rešenje po zahtevu za odobrenje plaćanja odnosno naplate u

robi odnosno uslugama (kompezacioni poslovi sa inostranstvom)

 

11.130 ˮ.

St. 3-13. brišu se.

Član 36.

Tarifni broj 98. menja se i glasi:

"Za upis u registar lica koja mogu da obavljaju poslove spoljne

trgovine u oblasti naoružanja i vojne opreme

 

19.080

 

 

Za dozvolu za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom

(naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene) – za pravno lice i preduzetnika

 

12.720ˮ

Za izdavanje međunarodnog uvoznog sertifikata, sertifikata krajnjeg korisnika i drugih sertifikata koji prate spoljnu trgovinu

kontrolisanom robom

 

7.940

Za potvrdu o izdatim dozvolama za obavljanje spoljne trgovine

kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

 

5.000

Za izmenu i dopunu rešenja za upis u registar lica koja mogu da

obavljaju poslove spoljne trgovine u oblasti naoružanja i vojne opreme

 

5.000

Za mišljenje o identifikaciji robe - potrebi kontrole spoljne

trgovine - za pravno lice i preduzetnika

 

12.720

Za mišljenje o identifikaciji robe - potrebi kontrole spoljne

trgovine - za fizičko lice

 

1.530

Za dozvolu za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom

(naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene) – za fizička lica

 

1.530

Za izvod iz registra lica ovlašćenih za obavljanje poslova spoljne

trgovine u oblasti naoružanja i vojne opreme

 

5.000

Za potvrdu o upisu u registar lica ovlašćenih za obavljanje

poslova spoljne trgovine u oblasti naoružanja i vojne opreme

5.000

Za rešenje o saglasnosti za izvoz tehnologije

12.210

Za rešenje o opozivu tajnosti podataka iz dozvole

5.000

Za rešenje o izmeni dozvole

5.000

Za                   izdavanje    duplikata       ili        prepisa      dozvole,     rešenja     ili sertifikata

5.000

Za izdavanje dozvole za izvoz i uvoz robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno,

neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

 

12.210

Za izdavanje potvrde i drugih sertifikata po osnovu uredbe o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili

kažnjavanje

 

5.000ˮ.

 

Član 37.

Tarifni broj 104. menja se i glasi:

"Tarifni broj 104.

 

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima iz oblasti

kojima se uređuju predmeti od dragocenih metala:

 

1) za utvrđivanje ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o znaku

proizvođača i rešenja o znaku uvoznika, odnosno zastupnika

 

7.200

2) za rešenje o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala i

rešenja o znaku uvoznika, odnosno zastupnika

 

1.500

3) za utvrđivanje ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o

ispitivanju i žigosanju predmeta od dragocenih metala u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika

 

12.000

4) za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da li su ispunjeni uslovi za

ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala u radnim prostorijama podnosioca zahteva

 

1.500

5) za ispitivanje i žigosanje predmeta od zlata:

 

(1) za svaki pojedinačni predmet mase manje od 5 g

50

 

 

(2) za svaki pojedinačni predmet mase od 5 g i preko 5 g za svaki

gram mase

 

10

6) za ispitivanje i žigosanje predmeta od srebra

 

(1) za svaki pojedinačni predmet mase manje od 5 g

10

(2) za svaki pojedinačni predmet mase od 5 g do 15 g

20

(3) za svaki pojedinačni predmet mase od 15 g i preko 15 g za

svaki gram mase

 

10

7) za ispitivanje i žigosanje predmeta od platine

 

(1) za svaki pojedinačni predmet mase manje od 5 g

80

(2) za svaki pojedinačni predmet mase od 5 g i preko 5 g za svaki gram mase

 

20

8) za ispitivanje i žigosanje predmeta od paladijuma

 

(1) za svaki pojedinačni predmet mase manje od 5 g

80

 

(2) za svaki pojedinačni predmet mase od 5 g i preko 5 g za svaki gram mase

 

20

9) XRF ispitivanje sastava i finoće, za svaki pojedinačni

predmet, odnosno uzorak, bez obzira na masu

 

350

10) za označavanje predmeta međunarodnim žigom

100

11) za označavanje predmeta drugim dodatnim oznakama

20

12) za sliku državnih žigova za označavanje stepena finoće

predmeta od dragocenih metala

 

1.680

13) za izdavanje uverenja o potvrđivanju stepena finoće

1.200

14) za vršenje kvantitativne hemijske analize zlata, vršenje kvantitativne hemijske analize srebra, vršenje kvantitativne hemijske analize platine, vršenje kvantitativne hemijske analize paladijuma, ispitivanje predmeta čija finoća ne ispunjava ni najnižu propisanu finoću, kao i za ispitivanje predmeta od nedragocenih metala, ispitivanje predmeta čija finoća ne odgovara oznaci finoće kojom je taj predmet označen, veštačenje radi utvrđivanja finoće predmeta od dragocenih metala koja se može potvrditi odgovarajućim žigosanjem, odnosno da li je proizveden u Republici Srbiji i ukoliko jeste utvrđivanje proizvođača, izdavanje izveštaja o ispitivanju, po započetom času

 

 

1.680

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja za sprovođenje ispitivanja i

žigosanja predmeta od dragocenih metala umanjuje se za:

 

1) 20% ako se predmeti ispituju i žigošu u poslovnim

prostorijama proizvođača ili uvoznika

 

2) 10% ako se ispitivanje vrši primenom metode uzimanja uzorka i to za predmete od dragocenih metala iz iste serije koja nije manja od

200 komada

 

3) 10% ako proizvođač predmeta obezbedi pomoćno osoblje za

žigosanje ispitanih predmeta od dragocenih metala

 

Taksa iz ovog tarifnog broja se može umanjiti samo po jednom

osnovu.

 

Taksa                   za   sprovođenje    ispitivanja        i     žigosanja     predmeta    od

dragocenih metala uvećava se:

 

1) za 100% za predmete za koje je prilikom vršenja nadzora

naloženo otklanjanje nepravilnosti

 

 

 

2) za 50% za predmete za koje se izdaje uverenje o potvrđivanju

stepena

 

3) ako zaposleni direkcije nadležne za mere i dragocene metale koji obavlja ispitivanje i žigosanje provede u čekanju da se predmet, odnosno materijal ili oprema za ispitivanje i žigosanje pripreme, a ispitivanje i žigosanje se obavlja u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika, po njihovom pozivu, taksa iz ovog tarifnog broja se uvećava

po broju časova čekanja za

 

1.680

4) ako je ukupna naknada za sprovođenje poslova ispitivanja i žigosanja manja od 500 dinara, a obavlja se u službenim prostorijama

direkcije, taksa se plaća u iznosu od

 

500

Ukoliko se poslovi u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala vrše van službenih prostorija direkcije taksa se povećava za iznos sredstava za pokriće troškova prevoza i dnevnica na službenom putovanju, u skladu sa propisom kojim se uređuje naknada

troškova državnih službenika za vreme službenog putovanja.

 

Ako je predmet izrađen od delova različitih dragocenih metala, taksa za sprovođenje ispitivanja i žigosanja tog predmeta se plaća prema njegovoj ukupnoj masi u skladu sa stavom 1. tač. 5) do 8) ovog tarifnog

broja i to za predmet od dragocenog metala čija je masa najviše zastupljena.

 

Ako je u predmet od dragocenog metala ugrađen deo od dragog kamena, bisera ili drugog materijala koji nije metal, taksa za sprovođenje ispitivanja i žigosanja tog predmeta plaća se prema njegovoj ukupnoj

masi.

 

Svaki započeti gram mase svakog predmeta smatra se kao ceo gram.

 

Podnosioci zahteva sa sedištem u inostranstvu, takse iz ovog

tarifnog broja plaćaju u evrima, u visini dinarske protivvrednosti obračunate po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. ˮ

 

 

Član 38.

U Tarifnom broju 107, u Napomeni, posle stava 3. dodaju se st. 4-8, koji glase:

"Za prijavu za priznanje patenta i prijavu za priznanje malog patenta iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja, podnetu elektronskim putem,

plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.

Ako podnosilac prijave iz stava 1. ove napomene uz prijavu

podnese prevod naziva pronalaska i apstrakta na engleskom jeziku elektronskim putem, taksa iz stava 1. ove napomene umanjuje se za 50%.

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta fizičko lice, i prijavu podnese elktronskim putem, taksa iz

stava 3. ove napomene umanjuje se za 50%.

Za prijavu za priznanje prava na dizajn, prijavu za priznanje žiga i prijavu za priznanje kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije iz st. 8, 9. i 10. ovog tarifnog broja, podnete elektronskim putem, plaća se taksa u

iznosu umanjenom za 25% od propisane takse.

Ako je podnosilac prijave za priznanje prava na dizajn fizičko lice, i prijavu podnese elektronskim putem, taksa iz stava 3. ove

napomene umanjuje se za 25%. ˮ

 

Član 39.

U Tarifnom broju 146. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Za izdavanje potvrde  CEMT o  sposobnosti  teretnog

vozila      i     priključnog       vozila      za   korišćenje       u    drumskom

 

1.490ˮ.

 

saobraćaju

Dosadašnji st. 3.-10. postaju st. 4.-11.

Član 40.

U Tarifnom broju 148. stav 1. menja se i glasi:

"Za podnošenje zahteva za polaganje stručnog ispita i proveru znanja izvršnih radnika žičare za transport lica, do deset

kandidata

 

57.390ˮ

.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

"Za izdavanje ovlašćenja za poslove stručnog obučavanja,

stručnog usavršavanja, odnosno podobuke

 

50.700

Za izdavanje ovlašćenja za poslove stručnog pregleda žičara za

transport lica

 

56.720ˮ.

Dosadašnji st. 2. do 29. postaju st. 4. do 31.

Posle dosadašnjeg stava 29. koji postaje stav 31. dodaju se st. 32. do 35. koji

glase:

"Za izdavanje sertifikata o ispunjenosti uslova koje mora da

ispuni telo za ocenu rizika

 

98.500

Za izdavanje sertifikata za centre stručnog osposobljavanja

116.400

Za izdavanje sertifikata za ispitivača za polaganje ispita za

mašinovođe

 

6.790".

 

Član 41.

U Tarifnom broju 153a stav 1. posle reči: "plutajućeg telaˮ, dodaju se reči:

"namenjenog za sport i razonoduˮ.

Član 42.

Tarifni broj 154v menja se i glasi:

"Tarifni broj 154v

 

Za dobrovoljni pregled broda (i pregled broda pre raspreme) i

to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

29.780

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

59.570ˮ.

 

Član 43.

U Tarifnom broju 154z posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

"Za vanredni pregled broda radi izdavanja privremenog

svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

30.700

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

61.420

Za vanredni pregled broda pod stranom zastavom radi izdavanja

privremenog svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

59.570

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

89.350ˮ.

Napomena briše se.

Član 44.

Tarifni broj 154j menja se i glasi:

 

 

"Za postupak produženja važenja svedočanstva o sposobnosti

broda za plovidbu bez vršenja tehničkog nadzora

 

29.780

Za vanredni pregled broda u svrhu upisa po priznanju svedočanstva  zajednice  (EU)  za  brod                                                       unutrašnje plovidbe ili

svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu Rajnom

 

30.700.ˮ

 

Član 45.

U Tarifnom broju 154nj stav 1. iznos: "47.620ˮ zamenjuje se iznosom: "13.010ˮ.

U Napomeni, u st. 1. i 2. procenat: 20% zamenjuje se procentom: 70% na oba

mesta.

Član 46.

U Tarifnom broju 157a stav 1. tač. 5) i 6) posle reči: "linijskoj plovidbi ˮ dodaju se zapeta i reči: "kao i za ukrcavanje i iskrcavanje putnika u okviru utvrđenog lučkog područja, odnosno za snabdevanje brodova pogonskim gorivom" na oba mesta.

Član 47.

U Tarifnom broju 157v posle tačke 9) dodaje se tačka 10) koja glasi:

"10) obeležavanje korišćenjem ATON sistema obeležavanja

plovnih puteva (angažovanje fizičkih objekata), mesečno

 

34.540ˮ.

 

Član 48.

Tarifni broj 162a menja se i glasi:

 

"Tarifni broj 162a

 

Za rešenje po zahtevu za izdavanje odobrenja za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasne robe

 

51.760

Za rešenje po zahtevu kojim se izdaje licenca privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručnu obuku kandidata za

savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

 

69.450

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja stručnom licu

33.260

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručnu obuku kandidata za obavljanje poslova lica sa sertifikatom o specijalističkom znanju iz

oblasni ADN

 

45.110

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručnu obuku kandidata za

obavljanje poslova vozača vozila za transport opasne robe

 

45.110

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za transport opasne robe koja je svrstana u klasu 7 ADR/RID/ADN (radioaktivne materije)

koja važi do šest meseci

 

14.790

Po zahtevu za izdavanje sertifikata za savetnika za bezbednost

u transportu opasne robe

 

15.650

Po zahtevu za produženje važenja sertifikata za savetnika za

bezbednost u transportu opasne robe

 

10.430

Za izdavanje duplikata sertifikata za savetnika za bezbednost

u transportu opasne robe

 

850

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz oblasti osnovnog poznavanja transporta

opasne robe

 

4.180

 

 

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti za vozača vozila za transport opasne robe iz specijalističkih oblasti za transport opasne robe u cisternama,

opasne robe klase 1 (eksplozivne materije i predmeti klase 1) i klase 7 (radioaktivnih materija)

 

2.080

Za rešenje po zahtevu za produženje važenja ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti za vozača vozila za transport opasne robe

iz oblasti osnovnog poznavanja transporta opasne robe

 

2.080

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti za vozača vozila za transport opasne robe iz specijalističkih oblasti za transport opasne robe u cisternama, opasne robe klase 1 (eksplozivne materije i predmeti

klase 1) i klase 7 (radioaktivnih materija)

 

1.040

Za izdavanje duplikata sertifikata za vozača vozila za

transport opasne robe

 

850

Za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN iz osnovnog poznavanja transporta suvog tereta i osnovnog poznavanja transporta tankerima i

kombinovanog transporta u skladu sa ADN

 

10.430

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN iz osnovnog poznavanja transporta suvog tereta i osnovnog poznavanja transporta tankerima u

skladu sa ADN

 

5.220

Za                    rešenje      po     zahtevu     za    izdavanje      sertifikata           o

specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport gasova

 

19.830

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o

specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport gasova

 

9.910

Za                    rešenje      po     zahtevu     za    izdavanje      sertifikata           o

specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport hemikalija

 

19.830

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o

specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport hemikalija

 

9.910

Za izdavanje duplikata sertifikata za savetnika za lice sa

sertifikatom o specijalističkom znanju iz oblasti ADN

 

850

Za rešenje o odobrenju odstupanja od odredaba ADR/RID/ADN

78.880".

 

Član 49.

U Tarifnom broju 172. tač. 3), 4a) i 6) brišu se.

Član 50.

Posle Tarifnog broja 185g, dodaju se tarifni br. 185d i 185đ koji glase:

"Tarifni broj 185d

 

Za polaganje stručnog ispita za zdravstvene radnike

8.990

Za dobijanje naziva primarijus

15.000

Tarifni broj 185đ

Za ocenu ispunjenosti uslova i kriterijuma za stavljanje lekova na listu lekova, izmenu i dopunu liste lekova, odnosno skidanje leka sa liste lekova, i to:

 

 

 

1) za jedan INN, jednu indikaciju, jedno zaštićeno ime leka, jedan farmaceutski oblik leka, jednu ili više jačina leka i jedno ili više pakovanja, ukoliko se taj INN ne nalazi na listi lekova,

odnosno ukoliko se isti ili srodan farmaceutski oblik ne nalazi na listi lekova

 

144.000

2) za jednu indikaciju koja se nalazi na listi lekova, za jedan INN, jedno zaštićeno ime leka, jedan farmaceutski oblik leka, jednu ili više jačina leka i jedno ili više pakovanja, ukoliko se taj INN

i isti ili srodan farmaceutski oblik nalazi na listi lekova

 

144.000

3)                       za   isti       INN,      istu      indikaciju,        isti       ili        srodan

farmaceutski oblik, istu ili različitu jačinu i pakovanje, koji se nalazi na listi lekova

 

74.500ˮ.

 

Član 51.

U Tarifnom broju 191. stav 1. menja se i glasi:

 

"Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije, nivoa zagađujućih materija u vazduhu,

buke, ispitivanje stanja i kvaliteta zemljišta

 

12.630ˮ.

 

Član 52.

Tarifni broj 201. menja se i glasi:

"Tarifni broj 201.

 

Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz supstanci koje oštećuju ozonski

omotač

 

6.050

Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz fluorovanih gasova opreme koji sadrže ili se oslanjaju na fluorovane gasove sa efektom staklene

bašte

 

1.290

Za izdavanje mišljenja za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili

opreme koji sadrže rashladna sredstva

 

400

Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance u određenim

slučajevima

 

1.290

Za dozvolu za instalaciju, održavanje ili servisiranje i isključivanja iz upotrebe proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se

oslanjaju na fluorovane gasove sa efektom staklene bašte ili kontrolisane supstance

 

3.560

Za dozvolu za centar za sakupljanje, obnavljanje i obradu kontrolisanih supstanci i fluorovanih gasova sa efektom staklene

bašte

 

5.870

Za izdavanje i obnavljanje sertifikata A, odnosno sertifikata

B

 

1.250ˮ.

 

Član 53.

Posle Tarifnog broja 204. dodaje se Tarifni broj 204a koji glasi:

"Tarifni broj 204a

Za upis hemikalija u registar hemikalija:

 

1) do 100 hemikalija

9.000

2) od 101 do 500 hemikalija

13.500

3) više od 500 hemikalija

18.000ˮ.

 

Član 54.

Posle Tarifnog broja 205a. dodaje se Tarifni broj 205b koji glasi:

"Tarifni broj 205b

Za polaganje ispita i za ponovno polaganje ispita za rad u zapošljavanju

 

8.000ˮ.

NAPOMENA:

 

Za                   ponovno    polaganje    posebnog    dela     ispita       za   rad     u

zapošljavanju plaća se 70% iznosa takse iz ovog tarifnog broja

 

Naknada za rad komisije za polaganje ispita za rad u

zapošljavanju uključena je u taksu propisanu ovim tarifnim brojem.

 

 

Član 55.

U Tarifnom broju 207b tačka 4) reči: "za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radovaˮ brišu se.

Član 56. U Tarifnom broju 212. stav 1. briše se.

Član 57. U Tarifnom broju 213. st. 1.-3. brišu se.

Član 58.

Posle  glave                      XXVI. SPISI I RADNjE U VEZI SA KORIŠĆENjEM PODATAKA           IZ                                 EVIDENCIJE                 REPUBLIČKE      DIREKCIJE       ZA    IMOVINU

REPUBLIKE SRBIJE i Tarifnog broja 215. dodaje se naziv glave XXVI.A, koji glasi:

"XXVI.A SPISI I RADNjE U OBLASTI PREMERA I KATASTRA NEPOKRETNOSTI I NACIONALNE INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH

PODATAKAˮ

Član 59.

U Tarifnom broju 215a stav 2. reči: "Za izdavanje podataka o tačkama geodetske osnoveˮ zamenjuju se rečima: "Za izdavanje koordinata tačaka geodetske osnoveˮ.

U stavu 2. tačka 5) menja se i glasi:

"5) za poligonometrijske, poligonske, linijske i mreže

orijentacionih (vezanih) tačaka

 

410ˮ.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Za izdavanje položaja tačke geodetske i gravimetrijske mreže

100ˮ.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5. Napomena se menja i glasi:

"NAPOMENA:

Takse propisane u stavu 1. ovog tarifnog broja odnose se na jedan GPS prijemnik korisnika.

Takse propisane u stavu 1. tačka 1. podtačka (1) obračunavaju se na kraju svakog kalendaraskog meseca bez obzira kada je u toku kalendarskog meseca korisniku omogućena usluga.

Za svaki naredni GPS prijemnik, istog korisnika, kada se koristi aktivna geodetska referentna osnova iz stava 1. tačka 1) podtačka (5) i tačka 2) ovog tarifnog broja, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 10% od propisane takse za prethodni uređaj.

Za jedanaesti i za svaki naredni GPS prijemnik, istog korisnika, plaća se taksa koja je propisana za deseti GPS prijemnik.

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja ne plaća se za uvid u podatke o vrsti i

 

broju tačke geodetske osnove, odnosno o približnom položaju tačke geodetske osnove.

Koordinate za traženu tačku geodetske osnove iz stava 2. ovog tarifnog broja izdaju se u svim datumima u kojima je tačka sračunata."

Član 60.

U Tarifnom broju 215b, stav 1, tačka 3) reči: "fotokopiju indikacione skice formataˮ, zamenjuju se rečima: "fotokopiju indikacione skice, odnosno katastarskog plana u analognom ili rasterskom obliku formata A3ˮ.

U stavu 3. tač. 4) i 7) menjaju se i glase:

"4) za uverenje o promenama na nepokretnosti:

 

(1) za prvobitno stanje i do tri promene

1.060

(2) za prvobitno stanje i od četiri do šest promena

1.690

(3) za prvobitno stanje i preko šest promena

2.320

7) za uverenje o posedovanju nepokretnosti na teritoriji

Republike Srbije, za više lica u okviru jednog zahteva:

 

(1) do deset lica

350

(2) za svako sledeće lice

30ˮ.

U stavu 5. posle tačke 13) dodaje se tačka 13a) koja glasi:

"13a) za naknadni upis zajedničke svojine bračnih, odnosno vanbračnih supružnika na nepokretnosti na kojoj je upisan samo

jedan od supružnika – upis na osnovu izjave oba supružnika da se u konkretnom slučaju radi o zajedničkoj svojini – po zahtevu

 

300ˮ.

 

Član 61.

U Tarifnom broju 215đ, stav 4. menja se i glasi:

 

"Za izdavanje osnovne državne karte (ODK), topografskih

karata i osnovnog topografskog modela (OTM), i to:

 

za osnovnu državnu kartu razmere 1:5.000 ili 1:10.000

(analogni oblik), po listu karte

 

2.710

2) za topografsku kartu razmere 1:20.000 (analogni oblik), po

listu karte

 

3.060

3) za topografsku kartu razmere 1:250.000 (analogni oblik), po

listu karte

 

3.200

4) za osnovnu državnu kartu razmere 1:5.000 ili 1:10.000

(georeferencirana), po listu karte

 

2.540

5) za topografsku kartu razmere 1:20.000 (georeferencirane),

po listu karte

 

2.860

6) za topografsku kartu razmere 1:250.000 (georeferencirana),

po listu karte

 

2.900

7) za osnovni topografski model za razmeru 1:5.000 (vektorski

oblik):

 

(1) za sve teme, po km²

4.890

(2)za temu reljef, po km²

820

(3) za temu objekti, po km²

1.150

(4) za temu saobraćaj, po km²

1.150

(5) za temu hidrografija, po km²

1.150

(6) za temu zemljišni pokrivač, po km²

640

(7)za temu vodovi (nadzemni), po km2

640

8) za                   osnovni      topografski        model     za    razmeru    1:20.000

(vektorski oblik):

 

(1) za sve teme, po km²

780

(2) za temu reljef, po km²

130

 

 

(3) za temu objekti, po km²

250

(4) za temu saobraćaj, po km²

250

(5) za temu hidrografija, po km²

250

(6) za temu zemljišni pokrivač, po km²

100

(7) za temu vodovi (nadzemni), po km2

100

9) za topografsku kartu razmere 1:250.000 (vektorski oblik)

 

(1) za sve teme, po km²

120

(2) za temu reljef, po km²

20

(3) za temu objekti, po km²

20

(4) za temu saobraćaj, po km²

20

(5) za temu hidrografija, po km²

20

(6) za temu zemljišni pokrivač, po km²

10".

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Za izdavanje podataka registra geografskih imena (tačke), u vektorskom obliku, i to:

 

(1)                     imena objekata (javni, privredni, zdravstveni, kulturni,

obrazovni, sportski, arheološki, religijski, parkovi, groblja i dr.), po imenu

 

60

(2)                    hidronimi (izvori, banje, bunari, česme, vodopadi i dr.),

po imenu

 

60

(3)                    oronimi (vrhovi, pećine, stene, prevoji i dr.), po imenu

60

(4)                    ojkonimi (gradovi, sela, zaseoci, delovi naselja i dr.), po

imenu

 

60

(5)                    imena saobraćajnih objekata (stanice, tuneli, rampe,

prelazi, aerodromi, mostovi, prevodnice, luke, pristaništa i dr.)

 

60

10)                   za    izdavanje     podataka    registra       geografskih       imena (linije), u vektorskom obliku, i to:

(1) hidronimi (reke, potoci, kanali i dr.), po imenu

 

120

(2) drimonimi (šume, zasadi, livade, pašnjaci i dr.), po imenu

120

(3) oronimi (planine, brda, doline, klisure, ostrva, grebeni i

dr.), po imenu

 

120

(4) horonimi (oblasti, regije, krajevi, polja, potesi i dr.), po

imenu

 

120

(6)                    dromonimi (putevi, pruge, tuneli, mostovi i dr.), po

imenu

 

120ˮ.

Dodaje se Napomena, koja glasi:

"NAPOMENA:

 

Obračun visine takse u ovom tarifnom broju vrši se srazmerno jedinici mere (snimak, decimetarski kvadrat, km2, list karte).

 

Ako obveznik takse jednim zahtevom traži više od 1000

podataka iz stava 5. tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja, ukupno utvrđeni iznos takse umanjuje se za 10%.ˮ

 

 

Član 62.

 

„21а) Србија, географско-туристичка карта P 1:300 000

3.710ˮ.

 

 

„32а) Маричка битка

2.650

 

 
U Tarifnom broju 215e, u stavu 1, posle tačke 21) dodaje se tačka 21a) koja glasi: U stavu 2. posle tačke 32) dodaju se tačke 32a-32v) koje glase:

 

 

32b) Boj na Kosovu

2.650

32v) Napoleonova osvajanja

2.650ˮ.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Za                      izdavanje       rasterskih         geografskih,         turističkih,

istorijskih i nemih karata, i to:

 

1) geografsko-turistička karta Srbije razmere 1:300 000

3.500

2) karta do formata B2

1.500

3) karta do formata B1

3.000

4) karta veća od formata B1

6.000ˮ.

 

Član 63.

U Tarifnom broju 215i stav 2. menja se i glasi:

"Za                    pristup       setovima     prostornih        podataka    putem    servisa nacionalne           infrastrukture            geoprostornih   podataka    (u           daljem

tekstu:NIGP) prema vrsti servisa za set podataka, i to:

1) WMS standard servis NIGP-A

 

(1) za teritoriju Republike do 200.000 upita mesečno

 

20.000

(2) za svakih sledećih 1.000 upita

120

2) WMS prilagođeni korisnički servis NIGP-A:

 

(1) za teritoriju Republike do 200.000 upita mesečno

 

36.000

(2) za svakih sledećih 1000 upita

120

3) WMTS standard servis NIGP-A

 

(1) za teritoriju Republike do 200.000 upita mesečno

 

20.000

(2) za svakih sledećih 1.000 upita

120

4) WMTS korisnički prilagođeni servis NIGP-A

 

(1) za teritoriju Republike do 200.000 upita mesečno

 

36.000

(2) za svakih sledećih 1.000 upita

120

5) WfS standard servis NIGP-A

 

(1) za teritoriju Republike do 200.000 upita mesečno

 

180.000

(2) za svakih sledećih 1.000 upita

900

6) REST standard servis NIGP-A:

 

(1) za teritoriju Republike do 300.000 upita mesečno

 

180.000

(2) za svakih sledećih 1000 upita

900

7) REST korisnički prilagođeni servis NIGP-A

 

(1) za teritoriju Republike do 300.000 upita mesečno

 

360.000

(2) za svakih sledećih 1.000 upita

900

8) DOWNLOAD vektor servis NIGP-A

 

(1) za teritoriju Republike do 10.000 preuzimanja mesečno

 

180.000

 

 

(2) za svakih sledećih 1.000 preuzimanja

15.000ˮ.

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

"Za pristup podacima putem web servisa, za podatke iz jedinstvene evidencije stambenih zajednica – mesec dana pristupa

 

10.500ˮ.

Napomena menja se i glasi:

"NAPOMENA:

Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja ne plaća se za javni uvid u

podatke katastra nepokretnosti.

 

Ako se pristup podacima iz st. 2. i 3. ovog tarifnog broja ugovara

za period od 12 meseci, ukupan iznos takse umanjuje se za 20%.

 

Taksa iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za pregled po

matičnom broju

 

30

Ne plaća se taksa za download servis za šifarnik Republike,

Registar poslovnih jedinica, kao i Nomenklaturu statističkih jedinica.

 

 

Član 64.

Naziv glave "XXVII. SPISI I RADNjE U OBLASTI PREMERA I KATASTRA

NEPOKRETNOSTI" briše se.

Član 65.

Naziv glave XXIX. SPISI I RADNjE U OBLASTI PROIZVODNjE, OBRADE I

PROMETA DUVANA posle Tarifnog broja 221. menja se i glasi:

"XXIX. SPISI I RADNjE U OBLASTI PROIZVODNjE, OBRADE, PRERADE I PROMETA DUVANA, KAO I PROIZVODNjE I PROMETA DUVANSKIH PROIZVODAˮ

Član 66.

 

„1а) обављање прераде дувана

83.300ˮ.

 

 

„3)   обављање увоза  дувана,                    обрађеног дувана, прерађеног

дувана, односно дуванских производа

 

83.300

4) обављање извоза дувана, обрађеног дувана, прерађеног

дувана, односно дуванских производа

 

2.780ˮ.

 

 
U Tarifnom broju 222. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a) koja glasi: Tač. 3) i 4) menjaju se i glase:

Član 67.

U Tarifnom broju 223. stav 4. reči: "overenu kopiju izvodaˮ zamenjuju se rečju:

"izvodˮ.

Član 68.

Posle tarifnog broja 223v dodaju se glava XXIX.B, Tarifni broj 223g, kao i glava XXIX.V i tarifni br. 223d i 223đ koji glase:

"XXIX.B SPISI I RADNjE U OBLASTI INSPEKCIJSKOG NADZORA

Tarifni broj 223g

 

Za organizovanje i sprovođenje ispita za inspektora, odnosno ponovno organizovanje i sprovođenje ispita za inspektora (po

kandidatu)

 

7.500

 

 

Za organizovanje i sprovođenje popravnog ispita za inspektora

(po kandidatu)

 

4.000

 

  1. V SPISI I RADNjE U OBLASTI TURIZMA I UGOSTITELjSTVA

 

Tarifni broj 223d

 

Za  polaganje  stručnog                      ispita za turističkog vodiča iz

predmeta strani jezik

 

3.000

Za polaganje stručnog ispita iz ostalih predmeta stručnog

ispita za turističkog vodiča

 

15.000

Za polaganje stručnog ispita za turističkog pratioca iz

predmeta strani jezik

 

3.000

Za polaganje stručnog ispita iz ostalih predmeta stručnog

ispita za turističkog pratioca

 

6.000

Za polaganje stručnog ispita za kandidata koji je položio stručni ispit za turističkog pratioca, a koji polaže diferencijalne

predmete za turističkog vodiča

 

9.000

Za                  izdavanje    uverenja   o    položenom     stručnom    ispitu za

turističkog vodiča, odnosno turističkog pratioca

 

300

Za izdavanje legitimacije za turističkog vodiča, odnosno

turističkog pratioca

 

300

 

Tarifni broj 223đ

 

Za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta:

 

1. za hotele, garni hotele, apart hotele, motele, pansione i

turistička naselja:

 

(1) preko 200 ležaja

45.000

(2) od 100 do 200 ležaja

35.000

(3) od 51 do 100 ležaja

25.000

(4) preko 50 ležaja

15.000

2. za kampove:

 

(1) preko 60 kamp parcela

35.000

(2) od 31 do 60 kamp parcela

25.000

(3) od 15 do 30 kamp parcela

12.500

3. za marine:

 

(1) preko 200 vezova

35.000

(2) od 101 do 200 vezova

25.000

(3) od 50 do 100 vezova

12.500

4. za lovačke vile

12.500

5. za specijalizaciju hotela (poslovni hotel, kongresni hotel,

porodični hotel, sportski hotel i spa-wellness hotel)

 

10.000

 

NAPOMENA:

Za vrste ugostiteljskih objekata: kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo, ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja u postupku određivanja kategorije."

 

Član 69.

Posle tarifnog broja 228a dodaju se Tarifni br. 229. i 230, koji glase:

"Tarifni broj 229.

 

Za  sprovođenje  obuke                    za  lobistu  i  izdavanje           uverenja o završenoj obuci za lobistu

 

44.270

 

Tarifni broj 230.

 

Za polaganje ispita za komunalnog milicionara, odnosno ponovno                      polaganje    ispita        za    komunalnog    milicionara         (po

kandidatu)

 

7.500

Za polaganje popravnog ispita za komunalnog milicionara

(po kandidatu)

 

4.000

 

Član 70.

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2020. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2020. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 71.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe:

1)  člana 13. stav 3. Zakona o lobiranju ("Službeni glasnik RSˮ, broj 87/18) u delu kojim je propisano da naknadu za sprovođenje obuke za lobistu propisuje direktor Agencije;

2)  člana 4. stav 1. Uredbe o vrstama usluga kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova može da ostvaruje prihode i visini takse za pružene usluge ("Službeni glasnik RS", broj 51/19);

3)  Uredbe o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije ("Službeni glasnik RS", br. 68/10...50/13);

4)  Uredbe o visini i načinu plaćanja naknada za izvršavanje poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala ("Službeni glasnik RS", broj 50/13);

5)  Uredbe o visini i vrsti troškova u postupku razvrstavanja ugostiteljskih objekata u kategorije, u zavisnosti od njihove vrste, podvrste i veličine ("Službeni glasnik RSˮ, broj 69/11);

6)  čl. 27. i 28. Pravilnika o stručnom ispitu za turističkog vodiča i turističkog pratioca ("Službeni glasnik RSˮ, broj 102/15);

7)  člana 13a st. 2, 4. i 5. Pravilnika o prostornim i tehničkim uslovima za rad agencije za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju ("Službeni glasnik RSˮ, broj 11/18).

 

8)  Odluke o visini naknade u oblasti sredstava za zaštitu bilja ("Službeni glasnik RS", br. 113/13 i 30/14);

9)  Odluke o visini naknade u oblasti sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta ("Službeni glasnik RS", br. 113/13 i 30/14);

10) Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina namenjenih uvozu, odnosno izvozu ("Službeni list SRJ", br. 62/97 i 55/98)

11) Odluke o visini naknade za laboratorijske analize uzorka hrane i hrane za životinje biljnog porekla uzetih tokom službenih kontrola ("Službeni glasnik RSˮ, broj 113/13);

12) Odluke o visini naknade za izvršene fitosanitarne preglede ("Službeni glasnik RS" broj 113/13);

13) Odluke o visini troškova ispitivanja sorti i godišnjim troškovima održavanja prava oplemenjivača biljnih sorti ("Službeni glasnik RS", broj 98/13);

14)  Odluke o visini takse za ocenu ispunjenosti uslova i kriterijuma za stavljanje leka na Listu lekova, izmenu i dopunu Liste lekova, odnosno skidanje leka sa Liste lekova ("Službeni glasnik RS", br. 28/14 i 105/14).

Član 72.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", i primenjivaće se danom stupanja na snagu ovog zakona osim odredaba člana 57. ovog zakona koje će se primenjivati od 1. januara 2020. godine.

O B R A Z L O Ž E Nj E

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

•           Problemi koje Zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi za usaglašavanjem predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, bilo da je reč o novim poslovima u okviru nadležnosti organa, izmeni spisa i radnji, odnosno prestanku osnova za vršenje pojedinih spisa i radnji za koje je sada propisana taksa, a koje su inicirane od strane nadležnih organa.

Takođe, predlaže se dopuna ovog zakona radi usaglašavanja sa odredbama člana

17. st. 1. i 2. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09...31/19 – u daljem tekstu: Zakon o budžetskom sistemu), kojima je propisano da se takse mogu uvoditi samo zakonom kojim se može propisati njihova visina ili se tim zakonom može dati pravo organu lokalne vlasti da utvrdi njihovu visinu, a da se izuzetno posebnim zakonom može dati pravo korisniku javnih sredstava koji nije korisnik sredstava budžeta Republike Srbije da utvrdi visinu takse za javne usluge koje pruža.

Pored navedenog u periodu od poslednjih izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12,

93/12, 47/13, 65/13-dr.zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-ispravka, 50/18-dr. propis, 95/18 i 38/19-dr. propis - u daljem tekstu: Zakon), donet je određeni broj propisa u čijem sprovođenju se vrše radnje, odnosno donose spisi za koje se plaćaju republičke administrativne takse.

S tim u vezi, određeni broj organa dostavio je inicijative za izmenu i dopunu Zakona, i to: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo privrede – Direkcija za mere i dragocene metale, Zavod za intelektualnu svojinu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo odbrane, Republički geodetski zavod, Agencija za borbu protiv korupcije, kao i organizacione jedinice Ministarstva finansija – Uprava za duvan i Poreska uprava.

U skladu sa inicijativom koju je podnela Poreska uprava predlaže se brisanje odredaba člana 5. stav 2. Zakona kojima je propisano da izuzetno ako se zahtev podnosi elektronskim putem taksena obaveza za zahtev i za spise i radnje koji se u skladu sa tim zahtevom donose, odnosno vrše, nastaje po njihovom izdavanju. Pored navedenog, predlaže se da se taksa ne plaća za zahtev za izdavanje uverenja Poreske uprave

 

elektronskim putem, odnosno za izdavanje uverenja Poreske uprave elektronskim putem, automatskim preuzimanjem podataka iz evidencije Poreske uprave putem sredstava elektronske komunikacije.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (resor za informaciono društvo i informacionu bezbednost) predlaže da se u okviru taksi za spise i radnje u vezi sa upisima u registre izvrši izmena Tarifnog broja 23. i dodaju dva nova tarifna broja 23a i 23b. Odeljka A Tarife radi usklađivanja sa spisima i radnjama propisanim čl. 17-19, 34, 35, 41, 46, 47. i 73. stav 6. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", broj 94/17) imajući u vidu da je stupanjem na snagu tog Zakona prestao da važi Zakon o elektronskom potpisu ("Službeni glasnik RS", broj 135/04). Pravni osnov za naplatu takse za upis u Registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije sadržan je u članu 5. Pravilnika o registru pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije ("Sl. glasnik RSˮ broj 67/18), članu 5. Pravilnika o registru pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja ("Sl. glasnik RSˮ broj 31/18), člana 5. Pravilnika o registru kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata ("Sl. glasnik RSˮ broj 31/18).

Pored navedenog predložena je promena naziva glave XIII – Spisi i radnje u oblasti ekonomije i regionalnog razvoja, imajući u vidu da su istima propisani spisi i radnje iz oblasti trgovine i privrede. Izmene i dopune u Tarifnom broju 93. inicirane su od strane nadležnosti resora spoljno trgovinskog poslovanja, a istima se predlaže propisivanje iznosa takse (u manjem iznosu) za rešenja po zahtevu za uvoz, odnosno izvoz robe male vrednosti (do 200 evra) kako bi iznos takse bio primeren vrednosti robe, i na taj način se sprečilo odustajanje učesnika od već plaćene robe. Navedeno je u skladu sa članom 5. st. 4. i 5. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. glasnik RSˮ, br. 36/09... 89/15-dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju) i Odlukom o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava ("Sl. glasnik RSˮ, br. 92/17...78/18). Propisuju se i iznosi za dve nove takse za rešenje po zahtevu za dodelu kvote za uvoz robe, odnosno za potvrdu o krajnjem korisniku pri uvozu robe (sportskog i lovačkog oružja, delova i municije i reprodukcionog materijala za njihovu proizvodnju, eksplozivnih materijala i pirotehničkih sredstava) radi administriranja obaveza preuzetih iz međunarodnih sporazuma, kao i mera trgovinske politike, na osnovu člana 23. stav 7. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju i Odluke o uvozu cigareta iz Evropske unije po preferencijalnoj stopi ("Sl. glasnik RSˮ br. 79/14 i 6/19), odnosno na osnovu člana 22. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju. Pored navedenog, u Tarifnom broju 97. vrši se usklađivanje naziva spoljnotrgovinskog posla u skladu sa Odlukom o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama ("Sl. glasnik RSˮ br. 109/05 i 6/19), kao i brisanje st. 3-13. s obzirom da prema Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju više ne postoji obaveza evidentiranja tih poslova. Izmene u Tarifnom broju 98. predložene su radi usklađivanja sa Zakonom o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme ("Sl. glasnik RSˮ broj 107/14) kojim je ukinuta obaveza registracije privrednih subjekata za obavljanje poslova spoljne trgovine u oblasti robe dvostruke namene, odnosno omogućeno fizičkim licima da u određenim slučajevima (po osnovu poklona, nasleđa ili vlasništva) mogu uvoziti i/ili izvoziti naoružanje i vojnu opremu. Takođe se propisuje iznos takse za izdavanje različitih rešenja (npr. o saglasnosti za izvoz tehnologije, izmeni dozvole, opozivu stepena tajnosti) čija mogućnost je propisana navedenim zakonima. Radi usklađivanja sa propisima EU, a u skladu sa Uredbom o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno,

 

neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje predložen je iznos takse za određene aktivnosti koje su u vezi sa njenom primenom (npr. izdavanje dozvole za izvoz i uvoz robe, izdavanje potvrde i drugih sertifikata).

Predloženo je dodavanje glave XXIX.B SPISI I RADNjE U OBLASTI TURIZMA I UGOSTITELjSTVA, kao i da se iznos takse za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca i izdavanje odgovarajućih uverenja, legitimacija koje su bile propisane Pravilnikom o stručnom ispitu za turističkog vodiča i turističkog pratioca ("Službeni glasnik RSˮ, broj 102/15), odnosno iznos takse za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta koje su bile propisane Uredbom o visini i vrsti troškova u postupku razvrstavanja ugostiteljskih objekata u kategorije, u zavisnosti od njihove vrste, podvrste i veličine ("Službeni glasnik RSˮ, broj 69/11) propišu u neizmenjenom iznosu Zakonom u Tar. br. 223g-223d, radi usklađivanja sa odredbama člana 17. Zakona o budžetskom sistemu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova predlaže brisanje Tarifnog broja 29. kojim je propisan iznos takse za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za vršenje ispitivanja oružja, odnosno glavnih delova oružja, odnosno naprava, odnosno municije, imajući u vidu da Zakonom o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije ("Službeni glasnik RSˮ, broj 87/18) nije propisana mogućnost davanja ovlašćenja pravnim licima za navedene poslove.

Predlaže se izmena Tarifnog broja 30. u smislu proširenja mogućnosti za izdavanje odobrenja za unošenje oružja i municije u Republiku Srbiju i srpskom državljaninu koji živi u inostranstvu, kako ne bi bilo diskriminacije naših državljana koji žive u inostranstvu u odnosu na strane državljane. Predlaže se i oslobođenje od plaćanja navedene takse za potrebe streljačke organizacije. Pored navedenog propisuje se iznos takse za trajno iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije, shodno članu 34. Zakona o oružju i municiji ("Službeni glasnik RSˮ, br. 20/15 i 10/19).

Predloženo je da građani koji poseduju više komada oružja iz kategorije C evidentiranog u Registar starog oružja plaćaju samo jednu taksu prilikom podnošenja zahteva za prijavu (dopuna napomene u Tarifnom broju 32), imajući u vidu da se shodno članu 50. stav 1. Zakona o oružju i municiji vrši zamena isprava.

U Tarifnom broju 32. propisuje se iznos takse za postupak izdavanja odobrenja za transport/tranzit naoružanja i vojne opreme čime se vrši usklađivanje sa članom 74. Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme ("Službeni list SRJˮ, broj 41/96, "Službeni list SCGˮ, br. 7/05-dr. zakon, "Službeni glasnik RSˮ, br. 85/05-dr. zakon i 36/18-dr. zakon) kao i čl. 30. i 31. Zakona o izvozu i uvozu naružanja i vojne opreme ("Službeni glasnik RSˮ broj 107/14).

Predlaže se propisivanje iznosa taksi Zakonom za oružani list u koji je ugrađen mikrokontroler čip, dozvola za nošenje oružja, kolekcionarska dozvola i oružni list u Tarifnom broju 33, kao i odgovarajuće izmene (propisivanje, odnosno povećanje propisanih iznosa taksi) u Tar. br. 40-41. (npr. takse za izdavanje vozačke dozvole, saobraćajne dozvole, odgovarajućih registarskih nalepnica, odgovarajućih registarskih tablica) radi usklađivanja sa članom 17. Zakona o budžetskom sistemu. Predmetni iznosi taksi su do sada bili propisani i naplaćivali su se u skladu sa članom 4 Uredbe o vrstama usluga kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova može da ostvaruje prihode i visini takse za pružene usluge ("Službeni glasnik RSˮ, broj 51/19).

Predloženo je brisanje taksi propisanih Tarifnim brojem 35. i odgovarajućih taksi iz Tarifnog broja 37. s obzirom da se u skladu sa Zakonom o strancima ("Službeni glasnik RSˮ, broj 24/18) ne može izdati odobrenje za kretanje stranaca odvojeno od grupe na

 

osnovu kolektivne putne isprave, ne izdaje se viza (viza B) na graničnom prelazu za jedan tranzit, odnosno privremeni boravak se ne može odobriti za period duži od jedne godine. Istovremeno se propisuju visine taksi na odgovarajuća akta organa kojima je izvršeno odbijanje zahteva za izdavanje odgovarajuće vize.

Predloženim izmenama u Tar. br. 43a-43g, kao i propisivanje iznosa za nove takse (tri takse) u Tarifnom broju 43d, koje se odnose na odgovarajuće spise i radnje iz oblasti zaštite lica, imovine i poslovanja, privatnog obezbeđenja i redarske službe, a kojima se vrši usklađivanje sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju ("Službeni glasnik RSˮ, broj 87/18) i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti ("Službeni glasnik RSˮ, broj 87/18).

Takođe, brišu se takse za sačinjavanje zapisnika o uviđaju, odnosno obezbeđenja mesta uviđaja iz Tarifnog broja 44. imajući u vidu da je od septembra počela primena sistema digitalnog prosleđivača zapisnika o uviđaju saobraćajnih nezgoda i prateće dokumentacije Udruženju osiguravača Srbije, pa ne postoji potreba za izdavanjem tih zapisnika na zahtev građana.

U Tarifnom broju 46a predloženo je brisanje taksi za određene vrste skloništa, s obzirom da Zakonom o smanjenju od rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Službeni glasnik RSˮ, broj 87/18) i Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Službeni glasnik RSˮ, broj 87/18) prestala je obaveza izgradnje skloništa) ukinuta obaveza izgradnje skloništa. Pored toga, predlaže se propisivanje iznosa taksi u Tarifnom broju 47a za nove nadležnosti i ovlašćenja na poslovima zaštite od eksplozivnih ostataka rata, izrade procene rizika od katastrofa, radnjama na sistemu za javno uzbunjivanje, u skladu sa čl. 19.-21. i 96. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

U Tarifnom broju 49a predlaže se propisivanje iznos takse za davanje podataka fizičkim licima iz evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova, čime se vrši usaglašavanje sa članom 9. stav 3. Zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova ("Službeni glasnik RSˮ, broj 24/18).

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede iniciralo je da se Zakonom propišu iznosi takse za spise i radnje organa (npr. pregled i uzorkovanje u postuku kontrole proizvodnje, prometa i primene sredstava za zaštitu bilja, pregled, uzorkovanje, odnosno izdavanje odgovarajućih odobrenja, upisa u registar prometa sredstava za zaštitu bilja, odnosno pružaoca usluga) shodno čl. 70. i 71. Zakona o sredstvima za zaštititu bilja ("Službeni glasnik RSˮ, br. 41/09 i 17/19), koje su u ovom momentu propisane Odlukom o visini naknada u oblasti sredstava za zaštitu bilja ("Službeni glasnik RS", br. 113/13 i 30/14) i Odlukom o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina namenjenih uvozu, odnosno izvozu ("Službeni list SRJ", br. 62/97 i 55/98). Predloženo je da se navedeni iznosi takse propišu u Tar. br. 64a -64i. Predloženim izmenama vrši se usklađivanje sa članom 17. Zakona o budžetskom sistemu. Pored navedenog predloženo je i propisivanje iznosa taksi za spise i radnje organa koje se vrše u vezi sa bezbednošću hrane (npr. kontrola pošiljki hrane, kontrola hrane, priprema uzoraka) shodno Zakonu o bezbednosti hrane ("Službeni glasnik RS", broj 17/19) za koje je visina troškova bila propisana Odlukom o visini naknade za laboratorijske analize uzoraka hrane i hrane za životinje biljnog porekla uzetih tokom službenih kontrola ("Službeni glasnik RS", broj 113/13).

 

Pored navedenog inicirano je da se taksa iz Tarifnog broja 26. briše iz razloga što je u Tarifnom broju 19. stav 1. tač. 1)-3) već je propisana taksa za rešenje koje se donosi po zahtevu za upis u registar.

Predloženo je brisanje stava 3. u Tarifnom broju 64. kojim je propisana taksa za rešenje o utvrđivanju veterinarsko – sanitarnih uslova za privremeni uvoz ili provoz pošiljaka životilja za priplod, jaja za priplod i reproduktivnog materijala čime se vrši usklađivanje sa izmenama Zakona o veterinarstvu ("Službeni glasnik RS", br. 91/05... i 17/19).

Predložena je izmena u Tarifnom broju 65. propisivanjem samo takse za rešenje po zahtevu o ispunjenosti veterinarsko – sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova u objektima u kojima se obavlja veterinarska delatnost čime se vrši usaglašavanje sa članom 77. Zakona o veterinarstvu. Pored navedenog, predložena je izmena u Tarifnom br. 67. radi usklađivanja terminologije sa članom 72. Zakona o veterinarstvu (prema kome objekti, mogu biti: za uzgoj, držanje i promet životinja), kao i propisivanje sabirnog centra radi usklađivanja sa Pravilnikom o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za promet životinja ("Službeni glasnik RSˮ, br. 105/13) kojim je navedeni objekat propisan za promet životinja pored stočne pijace i otkupnih mesta. Predloženo je i brisanje izdavanja saglasnosti za izradu tehničko-tehnološka dokumentacije u skladu sa veterinarsko-sanitarnim uslovima, imajući u vidu da davanje te saglasnosti nije propisano Zakonom o veterinarstvu. Takođe, predlaže se brisanje st. 2. i 3. radi usaglašavanja sa članom 130. Zakona o veterinarstvu, imajući u vidu da istima nije propisan karantin za uvezene pošiljke proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje i oplođenih jajnih ćelija za oplođivanje životinja i dr.

Predloženim propisivanjem novog Tarifnog broja 78ž uređuje se visina takse za spise i radnje u vezi sa sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta u skladu sa Zakonom o sredstavima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ("Službeni glasnik RS", br. 41/09 i 17/19) koje su do sada bile uređene i plaćale se u skladu sa Odlukom o visini naknada u oblasti sredstava o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ("Službeni glasnik RS", br. 113/13 i 30/14). Propisuje se novi Tarifni broj 78z radi propisivanja visine takse u vezi registrovanja prava oplemenjivača i izdavanja odgovarajućih licenci, odnosno produženja tih prava Zakonom, shodno članu 15. Zakona o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti ("Službeni glasnik RS", br. 41/09 i 88/11). Navedene takse uređene su i naplaćuju se u skladu sa Odlukom o visini troškova ispitivanja sorti i godišnjim troškovima održavanja prava oplemenjivača biljnih sorti ("Službeni glasnik RS", broj 98/13).

U skladu sa inicijativom Ministarstva privrede Zakonom je u Tarifnom broju 95. propisana visina takse za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje metrologija (npr. za ovlašćenje za obavljanje poslova merila, priznavanje etalona određene veličine, za sprovođenje overavanja merila iz određene oblasti (dužine, mase, zračenja i dr.), za sprovođenje metrološke ekspertize, ispitivanja i odobrenja tipa merila i dr. Pored navedenog u Tarifnom broju 104. predloženo je propisivanje visine takse za spise i radnje Direkcije za mere i dragocene metale koji se vrše u skladu sa propisima iz oblasti dragocenih metala (npr. ispitivanju i žigosanju predmeta od dragocenih metala, vršenje kvantitativne hemijske analize). Taksa za spise i radnje iz oblasti metrologije, shodno članu 40. Zakona o metrologiji, trenutno se naplaćuje u skladu sa Uredbom o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih

 

proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije ("Službeni glasnik RS", br. 68/10

...50/13). Taksa za spise i radnje iz oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala koje su propisane članom 30. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala ("Službeni glasnik RS", br. 36/11 i 15/16) trenutno se naplaćuje na osnovu Uredbe o visini i načinu plaćanja naknada za izvršavanje poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala ("Službeni glasnik RS", broj 50/13).

U Tarifnom broju 107. Odeljka A Tarife predlaže se, u skladu sa inicijativom Zavoda za intelektualnu svojinu, smanjenje visine taksi za prijavu za priznanje patenta i prijavu za priznanje malog patenta podnetu elektronskim putem, kao i kada se uz prijavu podnese prevod naziva pronalaska i apstrakta na engleskom jeziku elektronskim putem, kao i kada je podnosilac prijave fizičko lice. Takođe, za prijavu za priznavanje prava na dizajn, prijavu za priznanje žiga i prijavu za priznanje kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije podnete elektronskim putem predlaže se smanjenje takse za 25%, kao i kada je podnosilac prijave za priznanje prava na dizajn fizičko lice. Smanjenje je predloženo u cilju pospešivanja elektronskog poslovanja, povećanja broja prijava podnetih elektronskim putem, imajući u vidu da se tako smanjuju troškovi materijalnih i ljudskih resursa, povećava nivo bezbednosti podataka, obezbeđuje kvalitetnija i brža razmena podataka.

Ministarstvo zdravlja dostavilo je inicijativu za propisivanje takse za polaganje stručnog ispita za zdravstvene radnike i takse za dobijanje naziva primarijus, shodno čl. 168. i 180. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 25/19).

Pored navedenog, predloženo je da se visina takse za ocenu i ispunjenost uslova i kriterijuma za stavljanje leka na Listu lekova, odnosno skidanje leka sa Liste lekova propiše u Tar. br. 185d i 185đ Zakona u cilju usklađivanja sa članom 17. Zakona o budžetskom sistemu. Predmetna taksa je u ovom momentu uređena Odlukom o visini takse za ocenu ispunjenosti uslova i kriterijuma za stavljanje leka na Listu lekova, izmenu i dopunu Liste lekova, odnosno skidanje leka sa Liste lekova ("Službeni glasnik", br. 28/14 i 105/14). Istovremeno se vrši i usklađivanje sa čl. 66. stav 5. i članom 69. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", broj 25/19).

Na inicijativu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predlaže se brisanje takse iz Tarifnog broja 172. za rešenje po zahtevu za priznavanje strane školske javne isprave, odnosno priznavanje strane visokoškolske isprave radi zapošljavanja, odnosno izdavanje odobrenja drugoj organizaciji radi sticanja statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, imajući u vidu da shodno članu 15. tačka 10) Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 27/18) Agencija za kvalifikacije utvrđuje iznos naknade za navedene radnje. Navedeno je u skladu sa članom 17. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu.

Ministarstvo zaštite životne sredine iniciralo je izmene Tarifnog broja

191. stav 1. radi obuhvatanja taksom i pružanje usluga monitoringa zemljišta, shodno članu

31. stav 1. tačka 2) Zakona o zaštiti zemljišta ("Službeni glasnik RSˮ br. 112/15).

Pored navedenog predlaže se izmena Tarifnog broja 201. radi propisivanja takse za sve usluge koje se pružaju u vezi sa stavljanjem u promet supstanci koje oštećuju ozonski omotač u skladu sa čl. 6, 8, 16, 24, 32. i 39. Uredbe o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih gasova ("Službeni glasnik RSˮ broj 120/13), kao i Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljaju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte ("Službeni glasnik RSˮ br. 24/16), npr. za izdavanje raznih dozvola za uvoz/izvoz fluorovanih gasova, izdavanje

 

mišljenja za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže rashladna sredstva, izdavanje sertifikata).

Takođe, predlaže se dodavanje novog tarifnog broja 204a za propisivanje visine takse za upis hemikalija u Registar hemikalija, za koju nije bila propisana taksa, već se usled izmena Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima koji su nadležnost za navedenu uslugu preneli na ministarstvo, naplaćivala taksa za rešenje iz Tarifnog broja 9, a koja ne odgovara stvarnim troškovima pružanja navedene usluge. Visina navedenih taksi propisana je u skladu sa metodologijom.

Na osnovu inicijative Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture propisane su u Tarifnom broju 146. takse za izdavanje potvrde CEMT o sposobnosti teretnog vozila i priključnog vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju u skladu sa čl. 3. i 13. Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RSˮ, br. 68/15 i 41/18).

Pored navedenog propisane su iznosi takse u okviru Tarifnog broja 148. za usluge polaganja stručnih ispita u skladu sa čl. 29. i 37. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica ("Službeni glasnik RSˮ, broj 31/19), kao i usluge izdavanja odgovarajućih sertifikata (npr. o ispunjenosti uslova koje mora da ispuni telo za ocenu rizika, za ispitivača) radi usaglašavanja sa uslugama koje su propisane čl. 8. stav 4, 61 stav 7. i članom 62. stav 13. Zakona o bezbednosti železničkog saobraćaja ("Službeni glasnik RSˮ, broj 41/2018).

Tarifni broj 154v se menja i propisuje taksa za dobrovoljni pregled broda imajući u vidu da je izmenama i dopunama člana 86. Zakona o plovidbi ukinuta obaveza vršenja tehničkog nadzora – kontrolnog pregleda broda uvedena mogućnost da se, na zahtev brodara, vrši dobrovoljni pregled između dva redovna pregleda broda. Pored navedenog, u Tar. br. 154z, 154j i 154nj vrše se usklađivanja sa čl. 22. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama u skladu sa kojima se vrši produženje važenja svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu, odnosno proširena je mogućnost za izdavanje privremenog svedočanstva.

Takođe, predloženim izmenama i dopunama u Tarifnom broju 157a vrši se preciziranje u skladu sa čl. 4. stav 1. tačka 38a) Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik RSˮ, broj 73/10...95/18), a u Tarifnom broju 157v dodaje se nova tačka kojim se propisuje taksa za obeležavanje vodnih puteva korišćenjem AtoN sistema (shodno čl. 18. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama).

Predložena je izmena Tarifnog broja 162a Zakona u smislu dodavanja novih taksi (npr. za rešenje po zahtevu kojim se izdaje licenca privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručnu obuku kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe, za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručnu obuku kandidata za obavljanje poslova lica sa sertifikatom o specijalističkom znanju iz oblasni ADN) koje se u ovom momentu naplaćuju na osnovu Tarifnog broja 47. stav 1. tačka 9. Zakona. Pored toga vrši se usklađivanje sa čl. 39 stav 10, 43. stav 17. i 57. stav 24. Zakona o transportu opasne robe ("Službeni glasnik RSˮ, br. 104/16 i 10/19).

U skladu sa inicijativom Republičkog geodetskog zavoda, predlaže se propisivanje naziva glave za spise i radnje u oblasti premera i katastra nepokretnosti i nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka, kao i izmene u Tar. br. 215a, 215b, 215đ, 215e i 215i radi usklađivanja sa proširenim delokrugom usluga tog organa u skladu sa Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka ("Službeni glasnik RSˮ, broj 27/18), određenih terminoloških usklađivanja, odnosno preciziranja (npr. da se

 

takse iz Tarifnog broja 215 stav 1. odnose na jedan GPS prijemnik, da se takse za dan Flate Rate (paušal) obračunavaju na kraju svakog kalendarskog meseca), odnosno propisivanje takse za nove proizvode (npr, Tar. br. 215đ i 215i). Takođe, predloženim izmenama u Tarifnom broju 215b vrši se usklađivanje sa članom 7. st. 5. i 8. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RSˮ, br. 41/18 i 95/18).

Predlaže se u Tarifnom broju 205b Zakona, na osnovu inicijative Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, propisivanje nove takse za polaganje ispita za rad u zapošljavanju. Navedena taksa se u ovom momentu naplaćuje u skladu sa Pravilnikom o prostornim i tehničkim uslovima za rad agencije za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju ("Službeni glasnik RSˮ, broj 11/18).

Predloženo je brisanje stava 1. u Tarifnom broju 212 iz razloga što investitor prilikom podnošenja zahteva za lokacijske uslove već plaća taksu nadležnom organu, kao i brisanje st. 1.-3. u Tarifnom broju 213. radi usklađivanja sa članom 47b stav

4.         Zakona o planiranju i izgradnji kojim je propisano da organ izdaje uslove i podatke za izradu planskog dokumenta bez naknade i takse, osim naknade stvarnih troškova (materijalni troškovi).

Na osnovu inicijative Uprave za duvan predlaže se izmena naziva glave radi preciziranja svih oblasti na koje se odnose spisi i radnje za koje je propisana visina taksi u tarifnim brojevima koje obuhvata, kao i izmena Tar. br. 222. i 223. Zakona kojima se vrši usklađivanje sa čl. 2, 25v, 37. stav 4. Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RSˮ, br. 101/05

...95/18), naročito zbog potrebe da se propiše nova taksa za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje prerade duvana.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predlaže propisivanje novog tarifnog broja 223g za uređivanje visine takse za spise i radnje u vezi sa ispitom za inspektora koji se trenutno naplaćuju u skladu sa članom 8. Pravilnika o programu i načinu sprovođenja ispita za inspektora ("Službeni glasnik RSˮ, br. 88/16). Navedenom izmenom vrši se usklađivanje sa članom 17. Zakona o budžetskom sistemu. Pored navedenog, predlaže se i propisivanje visine takse za polaganje ispita (ponovno polaganje, odnosno polaganje popravnog ispita) za komunalnog milicionara shodno članu 39. stav 5. Zakona o komunalnoj miliciji ("Službeni glasnik RSˮ, br. 49/19).

•           Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona

Imajući u vidu da su predložena rešenja zakonska materija, uređivanjem materije republičkih administrativnih taksi zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju taksene politike, i s tim u vezi nema mogućnosti da se problemi reše bez donošenja zakona.

•           Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema?

Donošenje ovog zakona je najbolji način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji koju je jedino i moguće menjati i dopunjavati odgovarajućim izmenama i dopunama zakona.

Pored toga, uređivanjem materije republičkih administrativnih taksi Zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju taksene politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka

 

prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

III OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

 Uz član 1.

Predlaže se da se u članu 5. Zakona briše stav kojim je propisano da izuzetno, ako se zahtev podnosi elektronskim putem taksena obaveza za zahtev i za spise i radnje koji se u skladu sa tim zahtevom donose, odnosno vrše, nastaje po njihovom izdavanju, imajući u vidu da isti otežava redovnu naplatu republičke administrativne takse i može dovesti do preteranog trošenja resursa Poreske uprave na poslovima prinudne naplate taksi umesto fokusiranja na osnovnim aktivnostima – utvrđivanju i naplati javih prihoda.

 Uz član 2.

Predlaže se da se taksa za podnošenje zahteva ne plaća za izdavanje uverenja poreske uprave elektronskim putem s obzirom da se ta radnja vrši automatski i da je u potpunosti eliminasan rad poreskih službenika. Pored navedenog propisuje se da se ne plaća taksa za zahtev za izdavanje licence, ovlašćenja i drugih akata po zakonu o privatnom obezbeđenju i zakonu o detektivskoj delatnosti, kao i za zahtev za izdavanje privremene dozvole za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza koji podnesu poslenici medija, kada izveštavaju o temama od javnog značaja kako bi se omogućilo da novinari u pograničnom pojasu nesmetano obavljaju svoj posao izveštavanja o temama od javnog značaja.

 Uz član 3.

Predlaže se da se taksa ne plaća se za rešenje kojim se odlučuje o zahtevu za izdavanje privremene dozvole za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza koji podnesu poslenici medija, kada izveštavaju o temama od javnog značaja

 Uz član 4.

Predlaže se da se ne plaća taksa za izdavanje uverenja Poreske uprave elektronskim putem, automatskim preuzimanjem podataka iz evidencije Poreske uprave putem sredstava elektronske komunikacije, iz razloga navedenih uz član 2.

 Uz čl. 5. i 6.

U Tarifnom broju 23. propisuje se različita visina taksi za odgovarajuća rešenja koja se donose u vezi sa upisom u registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije u zavisnosti od nivoa pouzdanosti (upisu u registar, promeni podataka, odnosno brisanju iz registra).

U Tarifnim br. 23a i 23b propisuje se taksa za odgovarajuća rešenja koje se donose u vezi sa upisom u registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja, odnosno za rešenja koja se donose u vezi sa upisom u registar kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata (npr. za utvrđivanje ispunjenosti uslova za pružanje kvalifikovane usluge od poverenja, odnosno za upis pružaoca kvalifikovane usluge od poverenja, upisu promene podataka, brisanju, žalbi za odbijanje upisa u registar). Predloženim izmenama Tar. br. 23, 23a i 23b vrše se usklađivanja sa spisima i radnjama propisanim Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 94/17) imajući u vidu da je stupanjem na snagu tog Zakona prestao da važi Zakon o elektronskom potpisu ("Službeni glasnik RS", broj 135/04).

 Uz član 7.

 

Predlaže se brisanje takse propisane Tarifnim brojem 26. za rešenja za upis u Registar pravnih lica pravnih lica za obavljanje veterinarske delatnosti, odnosno u Registar preduzetnika koji obavljaju poslove veterinarske delatnosti, za upis u Registar izvoznih objekata za upis u Registar objekata i dodelu veterinarskog kontrolnog broja, za dostavljanje podataka iz Registra pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti.

Takođe, briše se taksa propisana u Tarifnom broju 29. za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za vršenje ispitivanja oružja, odnosno glavnih delova oružja, odnosno naprava, odnosno municije.

 Uz član 8.

Predloženim izmenama u Tarifnom broju 30. propisuje se visina takse i za srpskog državljanina koji živi u inostranstvu za zahtev za izdavanje odobrenja za unošenje oružja i municije, odnosno za odobrenje za nabavljanje i iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije.

Takođe, propisuje se da se ne plaća taksa za zahtev za izdavanje odobrenja za unošenje oružja i municije u Republiku Srbiju za potrebe streljačke organizacije.

 Uz član 9.

Predlaženim izmenama u Tarifnom broju 32. Odeljka A Tarife propisuje se taksa i za zahtev za izdavanje rešenja kojim se odobrava transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme, kao i da građani koji poseduju više komada oružja evidentiranog u registar starog oružja prilikom podnošenja zahteva za prijavu oružja iz kategorije C, plaćaju samo jednu taksu predviđenu tarifnim brojem 32. stav 1. tačka 6) ovog zakona imajući u vidu da se shodno članu 50. stav 1. Zakona o oružju i municiji vrši zamena isprava.

 Uz član 10.

Predlaže se izmena Tarifnog broja 33. Zakona, kojom se vrši usklađivanje sa Zakonom o oružju i municiji i vrši se propisivanje, odnosno povećanje propisane takse.

 Uz čl. 11. i 12.

Predloženo je brisanje stava 1. Tarifnog broja 35. i izmena Tarifnog broja

37. Zakona, obzirom da se u skladu sa Zakonom o strancima ne može izdati odobrenje za kretanje stranaca odvojeno od grupe na osnovu kolektivne putne isprave, ne izdaje se viza (viza B) na graničnom prelazu za jedan tranzit, odnosno privremeni boravak se ne može odobriti za period duži od jedne godine. Istovremeno se propisuju takse za odgovarajuća akta organa kojima je izvršeno odbijanje zahteva za izdavanje odgovarajuće vize.

 Uz čl. 13. i 14.

Predložena je izmena iznosa republičke administrativne takse - povećanje takse u Tarifnom broju 40. st. 9-13. i Tarifnom broju 41. Odeljka A Tarife, npr. za izdavanje vozačke i probne vozačke dozvole, za izdavanje duplikata vozačke i probne vozačke dozvole, kao i za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije, izdavanje saobraćajne dozvole, izdavanje tablica po vrsti vozila. Predmetne takse su do sada bile propisane i naplaćivale su se u skladu sa članom 4 Uredbe o vrstama usluga kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova može da ostvaruje prihode i visini takse za pružene usluge.

 Uz čl. 15-19.

Predloženim izmenama u Tar. br. 43a-43đ, kao i propisivanje novih taksi (3 takse) u Tarifnom broju 43d i 43đ, koje se odnose na odgovarajuće spise i radnje iz oblasti zaštite lica, imovine i poslovanja, privatnog obezbeđenja i redarske službe, odnosno obukke dobrovoljnih vatrogasnih jedinica vrši se usklađivanje sa Zakonom o izmenama i

 

dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivnskoj delatnosti i Zakon o dobrovoljnom vatrogastvu.

 Uz član 20.

Predlaže se brisanje st. 1. i 4. u Tarifnom broju 44. kojima je propisana taksa za izdavanje zapisnika o uviđaju, i za obezbeđenje lica mesta i vršenja uviđaja saobraćajne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta, u vidu da je od septembra počela primena sistema digitalnog prosleđivača zapisnika o uviđaju saobraćajnih nezgoda i prateće dokumentacije Udruženju osiguravača Srbije, pa ne postoji potreba za izdavanjem tih zapisnika na zahtev građana.

 Uz član 21.

Predlaže se brisanje st. 2-6. u Tarifnom broju 46a kojim je propisana taksa za zahtev za izdavanje – utvrđivanje bližih uslova za izgradnju porodičnih skloništa, javnih i blokovskih skloništa dopunske zaštite, kao i kućnih skloništa za objekte do 500 m2 i preko 500 m2 bruto razvijene površine.

 Uz član 22.

Predložena je izmena i dopuna tarifnog broja 47. tako da se propisana taksa za prevoz eksplozivnih materija sada propisuje i za pojedinačni transport i za višekratni transport eksplozivnih materija.

 Uz član 23.

Predlaže se propisivanje novog Tarifnog broja 47a, kojim se uređuje iznos taksi za nove spise i radnje organa na poslovima zaštite od eksplozivnih ostataka rata, izrade procene rizika od katastrofa, radnjama na sistemu za javno uzbunjivanje, u skladu sa čl. 19.-21. i 96. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

 Uz član 24.

Predloženo je propisivanje novog Tarifnog broja 49a, kojim se uređuje iznos taksi za davanje podataka fizičkim licima iz evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa članom 9. stav 3. Zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova ("Službeni glasnik RSˮ, broj 24/18).

 Uz član 25.

Predloženo je brisanje stava 3. u Tarifnom broju 64. kojim je propisana taksa za rešenje o utvrđivanju veterinarsko – sanitarnih uslova za privremeni uvoz ili provoz pošiljaka životilja za priplod, jaja za priplod i reproduktivnog materijala čime se vrši usklađivanje sa izmenama Zakona o veterinarstvu.

 Uz član 26.

Predlaže se propisivanje novih tarifnih br. 64a, 64b i 64v, u cilju usaglašavanja sa izmenama člana 70. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja kojim je propisano da za određene poslove pravna lica i preduzetnici, kao i fizička lica plaćaju takse (za pregled i uzorkovanje u postupku kontrole proizvodnje, unutrašnjeg prometa i primene sredstava za zaštitu bilja, za proveru ispunjenosti uslova za upis u registar prometa sredstava za zaštitu bilja, za obuku i polaganje stručnih ispita koji se sprovode u oblasti sredstava za zaštitu bilja...).

Takođe se predlaže se propisivanje novih tarifnih br. 64g, 64d, 64đ, 64e, 64ž i 64z u cilju usaglašavanja sa izmenama člana 88. Zakona o zdravlju bilja kojim je propisano da pravna lica, preduzetnici i fizička lica plaćaju taksu umesto naknade kako je ranije bilo propisano (po zahtevu za izvršen fitosanitarni pregled pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata prilikom uvoza, izvoza i reeksporta, za izdavanje fitosertifikata, za dozvolu za izdavanje biljnog pasoša, za podnetu prijavu za zdravstevni

 

pregled matičnjaka vrba i topola i objekata za proizvodnju selekcionisanog, kvalifikovanog i testiranog šumskog semena za tekuću godinu, za podnetu prijavu za zdravstevni pregled objekata za proizvodnju sadnog materijala šumskog i ukrasnog drveća i žbunja za tekuću godinu...).

Predlaže se propisivanje novog tarifnog broja 64i u cilju usaglašavanja sa izmenama člana 71. Zakona o bezbednosti hrane kojim je umesto naknada predviđeno plaćanje taksi za izvršene službene kontrole hrane biljnog porekla, mešovite hrane i hrane za životinje biljnog porekla pri uvozu.

 Uz član 27.

Predložena je izmena u Tarifnom broju 65. propisivanjem samo jedne takse za rešenje po zahtevu o ispunjenosti veterinarsko – sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova u objektima u kojima se obavlja veterinarska delatnost čime se vrši usaglašavanje sa članom 77. Zakona o veterinarstvu.

 Uz član 28.

Predloženo je brisanje stava 2. u Tarifnom broju 66. kojim je propisana taksa za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za objekat – prodavnicu za promet ribe čime se vrši usklađivanje sa izmenama člana 15. Zakona o bezbednosti hrane.

 Uz čl. 29. i 30.

Predložena je izmena u Tarifnom br. 67. i 77. čime se vrši usaglašavanje sa čl. 8, 72. i 130. Zakona o veterinarstvu.

 Uz član 31.

Predlaže se propisivanje novih tarifnih br. 78a i 78b, u cilju usaglašavanja sa članom 18. Zakona o semenu i propisivanje iznosa taksi za kontrolu proizvodnje semena poljoprivrednog bilja i zdravstveni pregled useva i objekta za proizvodnju semena po zahtevu, za svaki započeti hektar i po zahtevu za izdavanje uverenja o priznavanju semenskog useva, za svaki započeti hektar priznatog semenskog useva.

Takođe se predlaže se propisivanje novih tarifnih br. 78v i 78g u cilju usaglašavanja sa članom 14. Zakona o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja i propisuje se taksa za podnošenje prijave za proizvodnju sadnog materijala voćaka i vinove loze i zdravstveni pregled objekta za proivzodnju sadnog materijala i po zahtevu za izdavanje sertifikata o proizvodnji sadnog materijala voćaka i vinove loze.

Uvođenjem novih tarifnih brojeva 78d i 78đ vrši se usklađivanje sa članom

18.       Zakona o semenu i sadnom materijalu, i propisuje se iznos taksi po zahtevu za vršenje kontrole sadnog materijala ruža i zdravstveni pregled objekta za proivzodnju sadnog materijala ruža i po zahtevu za izdavanje uverenja o proizvodnji reprodukcionog sadnog materijala ruža.

Predlaže se propisivanje novog tarifnog broja 78e u cilju usaglašavanja sa izmenama člana 24. Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća i propisuje se iznos taksi za podnošenje prijave za kontrolu proizvodnje semena i sadnog materijala šumskog drveća po zahtevu za jedan objekat za tekuću godinu, do 100 km udaljenosti od Beograda ili Novog Sada.

Takođe se predlaže se propisivanje novog tarifnog broj 78ž u cilju usaglašavanja sa izmenama člana 38. Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, kojim je propisano za koje poslove proizvođač, distibuter, odnosno uvoznik plaćaju administrativne takse, a na naknade (za razvrstavanja sredstava za ishranu bilja u određenu vrstu i tip u postupku upisa u registar sredstava, za ishranu bilja i obnova upisa u registar sredstava za ishranu bilja, za izmene i dopune rešenja o

 

upisu u registar sredstava za ishranu bilja, za pregled i uzorkovanja u postupku kontrole proizvodnje, prometa i primene sredstava za ishranu bilja...).

Predlaže se propisivanje novog tarifnog broja 78z u cilju usaglašavanja sa članom 15. Zakona o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti kojim su propisani pravni instituti kojima je predviđeno plaćanje republičke administrativne takse (za zahtev za dodeljivanje prava oplemenjivača biljne sorte, za zahtev za izdavanje obavezne licence, za zahtev za oglašavanje prava oplemenjivača ništavim...)

 Uz čl. 32. i 33.

Predložena je promena naslova glave XIII, imajući u vidu da su istima propisani spisi i radnje iz oblasti trgovine i privrede. Pored toga propisuje se manji iznos taksi za rešenja po zahtevu za uvoz, osnosno izvoz robe male vrednosti (do 200 evra) kako bi iznos takse bio primeren vrednosti robe, odnosno da bi se sprečilo odustajanje učesnika od već plaćene robe. Propisuju se i takse za rešenje po zahtevu za dodelu kvote za uvoz robe, odnosno za potvrdu o krajnjem korisniku pri uvozu robe (sportskog i lovačkog oružja, delova i municije i reprodukcionog materijala za njihovu proizvodnju, eksplozivnih materijala i pirotehničkih sredstava).

 Uz član 34.

Propisuje se visina taksi za spise i radnje iz oblasti metrologije, shodno članu 40. Zakona o metrologiji, koje se trenutno naplaćuju u skladu sa Uredbom o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije ("Službeni glasnik RS", br. 68/10...50/13).

 Uz član 35.

U Tarifnom broju 97. izvršeno je usklađivanje naziva spoljnotrgovinskog posla u skladu sa Odlukom o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama, kao i brisanje st. 3-13. s obzirom da prema Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju više ne postoji obaveza evidentiranja tih poslova.

 Uz član 36.

U Tarifnom broju 98. vrši se usklađivanje sa Zakonom o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme kojim je ukinuta obaveza registracije privrednih subjekata za obavljanje poslova spoljne trgovine u oblasti robe dvostruke namene, odnosno propisuje taksa npr. za mišljenje o identifikaciji robe, za dozvolu za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene), za izvod iz registra lica ovlašćenih za obavljanje poslova spoljne trgovine u oblasti naoružanja i vojne opreme, rešenje o izmeni dozvole, izdavanje duplikata, prepisa dozvole i dr.

 Uz član 37.

Predloženo je propisivanje visine takse za spise i radnje Direkcije za mere i dragocene metale koji se vrše u skladu sa propisima iz oblasti dragocenih metala (npr. ispitivanju i žigosanju predmeta od dragocenih metala, vršenje kvantitativne hemijske analize) u Tarifnom broju 104. Taksa za spise i radnje iz oblasti kontrole predmeta od dragocenih metala trenutno se naplaćuje na osnovu Uredbe o visini i načinu plaćanja naknada za izvršavanje poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala ("Službeni glasnik RS", broj 50/13).

 Uz član 38.

Predloženim izmenama u Tarifnom broju 107. Zakona vrši se usklađivanje i preciziranje sa Zakonom o patentima tako što se dodaje u napomeni u kojim slučajevima se taksa plaća u umanjenom iznosu za 50%, odnosno za 25% od propisane takse.

 Uz član 39.

 

Predložena je izmena u Tarifnom broju 146. Zakona, na način da je propisana i taksa za izdavanje potvrde CEMT o sposobnosti teretnog vozila i priključnog vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju.

 Uz član 40.

U Tarifnom broju 148. vrši se usklađivanje sa Zakonom o žičarama za transport lica, Zakonom o železnici i Zakonom o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, odnosno propisuje se taksa npr. za izdavanje ovlašćenja za poslove stručnog obučavanja, stručnog usavršavanja, odnosno podobuke, za izdavanje sertifikata o ispunjenosti uslova koje mora da ispuni telo za ocenu rizika, za izdavanje sertifikata za ispitivača za polaganje ispita za mašinovođe i dr.

 Uz čl. 41. do 45.

Predlaže se izmena tarifnih br. 153a, 154v, 154z, 154j i 154nj koji se odnose na spise i radnje u oblasti unutrašnje plovidbe, propisivanje taksi za npr. za vanredni pregled broda radi izdavanja privremenog svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu i za vanredni pregled broda pod stranom zastavom radi izdavanja privremenog svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu i dr. Tar. br. 154v i 154j se brišu i istima propisuje taksa za dobrovoljni pregled broda imajući u vidu da je izmenama i dopunama člana 86. Zakona o plovidbi ukinuta obaveza vršenja tehničkog nadzora – kontrolnog pregleda broda uvedena mogućnost da se, na zahtev brodara, vrši dobrovoljni pregled između dva redovna pregleda broda, odnosno predlaže se brisanje vanrenog pregleda broda i vrše usklađivanja sa čl. 22. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama u skladu sa kojima se propisuje taksa za produženje važenja svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu.

 

javne svrhe.

 

Takođe predlaže se smanjenje takse za vanredni pregled čamca za privredne i

 Uz čl. 46. i 47.

Predlaže se izmena u tarifnim br. 157a i 157v za spise i radnje koje se

 

odnose na međunarodne i međudržavne vodne puteve, kao i propisivanje nove takse za obeležavanje prepreka i objekata na međunarodnom i međudržavnom vodnom putu za obeležavanje korišćenjem ATON sistema obeležavanja plovnih puteva (angažovanje fizičkih objekata).

 Uz član 48.

Predlaže se izmena u tarifnom broju 162a za spise i radnje u oblasti transporta opasne robe, čime se vrši izmena u skladu sa Zakonom o transportu opasne robe i propisuju se nove takse za izdavanje duplikata sertifikata za vozača vozila za transport opasne robe, kao i za izdavanje duplikata sertifikata za savetnika za lice sa sertifikatom o specijalističkom znanju iz oblasti ADN.

 Uz član 49.

Predložena je izmena u Tarifnom broju 172. Zakona, u smislu brisanja tač. 3), 4a) i 6) kojima je propisana taksa za rešenje po zahtevu za priznavanje strane školske javne isprave, odnosno priznavanje strane visokoškolske isprave radi zapošljavanja, odnosno izdavanje odobrenja drugoj organizaciji radi sticanja statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, imajući u vidu da shodno članu 15. tačka 10) Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 27/18) Agencija za kvalifikacije utvrđuje iznos naknade za navedene radnje.

 Uz član 50.

Predlaže se propisivanje novih tarifnih br. 185d i 185đ, kojima se uređuje iznos takse za spise i radnje u oblasti zdravlja propisivanjem taksi za polaganje stručnog

 

ispita za zdravstvene radnike, za dobijanje naziva primarijus i za ocenu ispunjenosti uslova i kriterijuma za stavljanje lekova na listu lekova, izmenu i dopunu liste lekova, odnosno skidanje leka sa liste lekova.

 Uz član 51.

Predložena je izmena u Tarifnom broju 191. kojima se uređuje iznos takse za spise i radnje u oblasti zaštite životne sredine na način da je precizirano da se za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa navedena taksa plaća i za ispitivanje stanja i kvaliteta zemljišta.

 Uz član 52.

Predložena je izmena u Tarifnom broju 201. kojima se uređuje da se za spise i radnje u oblasti zaštite životne sredine plaća taksa i za npr. izdavanje mišljenja za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže rashladna sredstva, za dozvolu za instalaciju, održavanje ili servisiranje i isključivanja iz upotrebe proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na fluorovane gasove sa efektom staklene bašte ili kontrolisane supstance itd.

 Uz član 53.

Predlaže se propisivanje novog Tarifnog broja 204a kojim se uređuje visina takse za upis hemikalija u registar hemikalija.

 Uz član 54. i 55.

Predlaže se propisivanje novog Tarifnog broja 205b za spise i radnje u oblasti zapošljavanja, rada i socijalne politike, kojim se propisuje visina takse za polaganje ispita i za ponovno polaganje ispita za rad u zapošljavanju. U Tarifnom broju 207b izvršeno je tehničko preciziranje.

 Uz član 56.

Predloženo je brisanje stava 1. u Tarifnom broju 212 iz razloga što investitor prilikom podnošenja zahteva za lokacijske uslove već plaća taksu nadležnom organu.

 Uz član 57.

Predloženo je brisanje st. 1.-3. u Tarifnom broju 213. radi usklađivanja sa Zakonom o planiranju i izgradnji kojim je propisano da organ izdaje uslove i podatke za izradu planskog dokumenta bez naknade i takse, osim naknade stvarnih troškova (materijalni troškovi), koji stupa na snagu 1. januara 2020. godine..

 Uz član 58

Predloženo je dodavanje naslova iznad Tarifnog broja 215a radi odvajanja spisa i radnji iz oblasti premera i katastra nepokretnosti i nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.

 Uz član 59.-63.

Predlažu se izmene u Tar. br. 215a, 215b, 215đ, 215e i 215i radi usklađivanja propisanih taksi sa proširenim delokrugom usluga tog organa u skladu sa Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka ("Službeni glasnik RSˮ, broj 27/18), određena terminološka usklađivanja, odnosno preciziranja (npr. da se takse iz Tarifnog broja 215 stav 1. odnose na jedan GPS prijemnik, da se takse za dan Flate Rate (paušal) obračunavaju na kraju svakog kalendarskog meseca). Pored navedenog, propisuju se iznosi takse za nove proizvode (npr. u Tar. br. 215đ, 215i). Takođe, u Tarifnom broju 215b vrši se usklađivanje sa članom 7. st. 5. i 8. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RSˮ, broj 41/18 i 95/18).

 Uz član 64.

 

Predloženo je brisanje naziva Glave XXVI. Spisi i radnje u oblasti premera i katastra nepokretnosti, imajući u vidu da je članom 54. propisan naziv glave za oblast premera i katastra nepokretnosti.

 Uz član 65.

Predlaže se izmena naziva Glave XXIX. iznad Tarifnog broja 222. u cilju preciziranja da se tim tarifnim brojem propisuju iznosi taksi za spise i radnje u oblasti proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, kao i proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda.

 Uz član 66.

Propisuje se taksa za preradu duvana i vrše druga neophodna usklađivanja sa čl. 2, 25v, 37. stav 4. Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RSˮ, broj 101/05...95/18).

 Uz član 67.

Predloženom izmenom vrši se preciziranje da Uprava za duvan u skladu sa članom 37 stav 4. Zakona, po podnetom zahtevu stranke naplaćuje taksu za izdavanje izvoda o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda a ne overenu kopiju istog.

 Uz član 68.

Predlaže se propisivanje novog tarifnog broja 223g za uređivanje visine takse za spise i radnje u vezi sa ispitom za inspektora koja se trenutno naplaćuju u skladu sa članom 8. Pravilnika o programu i načinu sprovođenja ispita za inspektora. Pored toga, u Tarifnom broju 223d-223đ predloženo je propisivanje taksi za polaganje ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca i izdavanje uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno legitimacije za turističkog vodiča, odnosno propisivanje iznosa taksi za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta u zavisnosti od njihove vrste, podvrste i veličine, koje se trenutno naplaćuju u skladu sa podzakonskim aktima.

 Uz član 69.

Propisuje se taksa za sprovođenje obuke za lobistu i izdavanje uverenja o završenoj obuci za lobistu u skladu sa Zakonom o lobiranju, odnosno taksa za polaganje ispita (ponovno polaganje, odnosno polaganje popravnog ispita) za komunalnog milicionara shodno Zakonu o komunalnoj miliciji.

 Uz član 70.

Predlaže se usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz ovog zakona, u 2020. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2020. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

 Uz član 71.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe zakona kojima je dato ovlašćenje za utvrđivanje visine takse posebnim aktom, kao i podzakonska akta doneta na osnovu odredaba tih zakona.

 Uz član 72.

Propisuje se da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u

"Službenom glasniku Republike Srbije", kao i da će se primenjivati danom stupanja na snagu ovog zakona osim odredaba člana 57. ovog zakona koje će se primenjivati od 1. januara 2020. Godine.

V ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Donošenjem ovog zakona obezbeđuje se usaglašavanje predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, bilo da je reč o novim poslovima u okviru nadležnosti organa, odnosno izmeni spisa i radnji, a koje su inicirane od strane nadležnih organa, pri čemu se stvaraju jednaka prava i obaveze za sve subjekte, tako da se obezbeđuje transparentnost u njegovoj primeni, s jedne strane, a s druge strane stabilniji priliv sredstava od taksi u republički budžet.

Pored navedenog, predložene dopune Zakona kojima se propisuju novi tarifni brojevi u cilju usaglašavanja sa odredbama člana 17. Zakona o budžetskom sistemu, neće imati uticaj na budžet Republike, imajući u vidu da su se za neposredno pružene javne usluge korisnika sredstava budžeta Republike Srbije pravnim i fizičkim licima do sada naplaćivale takse koje su bile propisane podzakonskim aktima organa.

Određeni broj organa dostavio je inicijative za izmenu i dopunu Zakona o republičkim administrativnim taksama, shodno kojima se republičke administrativne takse plaćaju kada zaintresovano lice zahteva donošenje spisa, odnosno izvršenje određene radnje od strane organa. Iznos takse za odgovarajuće spise i radnje organi su uz dostavljenu inicijativu opredelili u odnosu na njihovu složenost, na bazi elemenata koji utiču na iznos takse, i ogledaju se u visini troškova rada organa nastalih u postupku izdavanja spisa, odnosno za izvršenje radnji na zahtev zainteresovanih lica.

1.         Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u Zakonu?

Zakon će imati uticaj naročito na:

1)         pravni sistem Republike Srbije imajući u vidu da se usaglašava predmet taksene obaveze sa spisima i radnjama iz nadležnosti republičkih organa (Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Zavod za intelektualnu svojinu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Republički geodetski zavod, Agencija za borbu protiv korupcije, kao i organizacione jedinice Ministarstva finansija – Uprava za duvan i Poreska uprava);

2)         lica kojima Poreska uprava izdaje uverenja elektronskim putem, u smislu smanjenja troškova;

3)         lica koja prijave za priznavanje prava na patent, odnosno mali patent, odnosno prijavu za žig podnose elektronskim putem, u smislu smanjenja takse za 50%, odnosno 25%;

4)         lica koja podnose zahtev za izdavanje licence, ovlašćenja i drugih akata po zakonu o privatnom obezbeđenju i zakonu o detektivskoj delatnosti imajući u vidu da ne plaćaju taksu;

 

5)         lica koja podnose zahtev za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja, odnosno lica koja podnose zahtev u vezi sa upisom u registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja;

6)         lica koja podnose zahtev za vršenje monitoringa zemljišta;

7)         lica koja se obučavaju za lobistu;

8)         lica koja podnose zahtev za izdavanje odobrenja za unošenje oružja i municije u Republiku Srbiju za potrebe streljačke organizacije u smislu da ne plaćaju taksu;

9)         građane koji poseduju više komada oružja evidentiranog u registar starog oružja prilikom podnošenja zahteva za prijavu oružja iz kategorije C, imajući u vidu da plaćaju samo jednu taksu predviđenu tarifnim brojem 32. stav 1. tačka 6) ovog zakona;

10)       upravljače žičara s obzirom da se stvaraju uslovi za pravno i funkcionalno uređenje rada žičare i potvrđuje sručna osposobljenost izvršnih radinika žičare;

11)       izvršne radnike žičare kojima će se potvrditi stručna osposobljenost;

2.         Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje kod organa, plaćaju se takse po odredbama Zakona.

Zakonom su brisane određene takse, ali su istovremeno propisane takse za nove spise i radnje organa, tako da će se po jednom osnovu izvršiti rasterećenje građana i privrede, a po drugom osnovu će ih opteretiti novim taksama.

Republičke administrativne takse naplaćuju se u cilju podmirenja troškova prouzrokovanih radnjama organa prilikom pružanja konkretnih usluga na zahtev zainteresovanih lica.

3.         Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Imajući u vidu da se republičke administrativne takse plaćaju kada zaintresovano lice zahteva izvršenje određene radnje od strane organa, odnosno donošenje spisa, da je iznos taksi za odgovarajuće spise i radnje opredeljen u odnosu na njihovu složenost, te da prihod po tom osnovu pripada budžetu Republike Srbije, s jedne strane, kao i da Republika Srbija (između ostalog) uređuje i obezbeđuje organizaciju i rad republičkih organa, s druge strane, pozitivne posledice donošenja ovog zakona ogledaju se, između ostalog, u obezbeđenju sredstava, kao prihoda Republike Srbije, za podmirenje troškova organa nastalih na zahtev zainteresovanih lica za izdavanje spisa, odnosno za izvršenje radnji što bi, kroz izvršenje budžeta, trebalo da doprinese stvaranju uslova za efikasniji rad organa.

4.         Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Republičke administrativne takse predstavljaju javni prihod koji Republika naplaćuje za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje koje njeni

 

organi donose, odnosno vrše fizičkim licima i privrednim subjektima, na njihov zahtev. S tim u vezi, predložene izmene i dopune Zakona, s obzirom na pitanja koja uređuju, nemaju za cilj podsticanje stvaranja novih privrednih subjekata na tržištu, niti tržišne konkurencije.

5.         Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o Zakonu?

U postupku pripreme ovog zakona ostvarena je saradnja sa organima za čiji se rad taksa plaća, a koji su podneli inicijativu za izmenu i dopunu Zakona. Ministarstvo finansija razmotrilo je inicijative tih organa i, po sačinjavanju teksta Nacrta zakona, isti je dostavljen nadležnim organima, kao i drugim organima na mišljenje, tako da je zainteresovanim stranama pružena prilika da se izjasne o predloženom zakonu.

Tekst Nacrta zakona objavljen je na sajtu Ministarstva finansija tako da su sve zainteresovani strane imale priliku da se izjasne.

6.         Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem Zakona namerava?

Ministarstvo finansija nadležno je za davanje mišljenja u primeni Zakona. Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem

Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i dostupnost informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 03.10.2019.