Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA: PRIMENA OVOG PROPISA POčINJE 1. OKTOBRA 2015. GODINE I PODRAZUMEVA PROMENE U POSLOVANJU BANAKA. NBS ćE VODITI JEDINSTVENI REGISTAR RAčUNA U KOJEM ćE BITI PODACI O PROMENAMA KAO I O KORISNICIMA, KOJE ćE NBS DOSTAVLJATI SAMO SUDU ILI NADLEżNOM DRżAVNOM ORGANU


Primena Zakona o platnim uslugama("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 - dalje: Zakon) počinje 1. oktobra 2015. godinei usloviće promene u poslovanju banaka. Osim toga, NBS će voditi jedinstveni Registar računa u kojem će biti podaci o promenama kao i o korisnicima.

Zakonom je predviđeno da klijent može da raskine ugovor s bankom kad god poželi, a otkazni rok ne može biti duži od dva meseca. Zatvranje tekućeg računa je bez troškova za klijenta. Ukoliko banka menja cene usluga, o tome mora klijenta da obavesti dva meseca ranije. U slučaju da dođe do nesporazuma na relaciji klijent–banka, na finansijskoj kući je da dokazuje ko je u pravu. Sve uplate i isplate u dinarima moraju se obaviti istog dana kada su predate.

Banka je obavezna da jednom mesečno klijentu dostavi podatke o svim transakcijama koje je imao na računu, a taj izvod mora da sadrži sve troškove koje je banka zaračunala. Pomenuti podaci obavezni su za tekući račun, ali i za štedni, bez obzira na to da je devizni ili dinarski. Sve transakcije na svim računima moraju biti predstvaljene pojedinačno.

Nadzor nad primenom Zakona obavlja Narodna banka Srbije. NBS će od banaka dobijati podatke vezane za datum otvaranja računa, gašenje i promet, kao i podatke o klijentu. Pored imena i prezimena, tu su i adresa i prebivalište, odnosno boravište. Te podatke NBS će dostavljati samo sudu ili nadležnom državnom organu.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, 02.09.2015.