Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE POKRAJINSKE VLADE ODRŽANE 3.9.2014. GODINE


Pokrajinska vlada je na sednici, kojoj je predsedavao potpredsednik prof. dr Dragoslav Petrović, usvojila informaciju koja govori o bilansu stanja resursa i rezervi mineralnih sirovina na području AP Vojvodine.

Resorni Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine naveo je u informaciji da mineralno-sirovinsku bazu AP Vojvodine, na dostignutom stepenu istraženosti, čini 28 vrsta mineralnih sirovina, čije su pojave i ležišta registrovana na više od 800 lokaliteta. U svakodnevnoj eksploataciji danas se u našoj pokrajini nalazi 13 vrsta mineralnih sirovina na više od 170 lokaliteta, dok se 15 vrsta, iz različitih razloga, poput nedovoljne istraženost ili ekonomske neisplativosti - ne eksploatiše. U informaciji se ističe da je stanje u oblasti naplate naknade, posebno od korisnika opekarskih sirovina, na području AP Vojvodine poražavajuće, jer naknadu plaća tek oko 30 odsto korisnika mineralnih sirovina. Poseban problem predstavljaju korisnici pre svega opekarskih sirovina, koji se bave nelegalnom eksploatacijom.

I pored toga, naplaćena naknada za korišćenje mineralnih sirovina na području AP Vojvodine učestvuje sa više od 70 procenata u ukupno naplaćenoj naknadi na čitavoj teritoriji Republike Srbije, što je u odnosu na iskorišćene mineralne sirovine nesrazmerno veliko učešće. Sa ciljem da se raspoloživi mineralno-sirovinski resursi još efikasnije i racionalnije koriste, odnosno da se postojeća mineralna ekonomija AP Vojvodine i Republike Srbije dovede na viši nivo razvoja, predloženo je da se u što skorijem vremenu preduzmu odgovarajuće mere i aktivnosti.

Među najznačajnijima su i donošenje dugoročne strategije razvoja malih ležišta, kao i svih zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti geoloških istraživanja i rudarstva, koji su potpuno usklađeni sa međunarodnim propisima, standardima i procedurama. Pokrajinska vlada je uputila i inicijativu Vladi Republike Srbije da se sa Naftnom industrijom Srbije nađe modalitet zajedničke eksploatacije i rekultivacije postojećih bušotina ležišta mineralnih voda u našoj pokrajini.

U okviru realizacije obaveza korisnika podsticajnih sredstava po osnovu Programa o sufinansiranju pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodine, među donacijama stavljenim na raspolaganje za ove namene su robe od strane DOO "Brokerske kuće Aleksandar" iz Subotice za unapređivanje higjenskih uslova u obrazovnim ustanovama. Donacija u količini od 42.175 litara EkoGlass SU-20 čija vrednost iznosi 31,7 hiljada evra, preko Direkcije za robne rezerve AP Vojvodine biće upućena u 503 ustanove obrazovanja širom Vojvodine.

Na sednici je prihvaćen informacija i o realizaciji donacije donacije DOO "DENTOSAN TRADE" iz Novog Sada, koja će se realizovati isporukom robe domovima učenika i školama za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom u AP Vojvodini, čija vrednost iznosi 13.962 evra.

DOO "CAPITAL GROUP" iz Beograda, zajedno sa Direkcijom za robne rezerve AP Vojvodine, Crvenom Krstu Vojvodine stavio je na raspolaganje 100 vunenih ćebadi, u vrednosti 264,4 hiljade dinara.

Povodom zahteva Opštine Šid, Pokrajinska vlada obezbedila je sa tekuće budžetske rezerve 250.000 dinara, koje će se usmeriti Mesnoj zajednici Jamena za sufinansiranje troškova obnavljanja živinskog fonda u ovom selu, stradalom u majskim poplavama.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 3.9.2014.