Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OSIGURANJU: OBAVEšTENJE DRUšTVIMA ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE U VEZI SA OBAVEZOM USKLAđIVANJA SA ZAKONOM DO 26. DECEMBRA 2015. GODINE I NBS DOSTAVE DOKAZE O USKLAđIVANJU U ROKU OD 15 DANA OD DANA NJIHOVOG USVAJANJA


Društva za osiguranje/reosiguranje (u daljem tekstu: društvo), koja su dobila dozvolu za rad u skladu sa Zakonom o osiguranju (“Službeni glasnik RS”, br. 55/2004, 70/2004 - ispr, 61/2005, 61/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 101/2007, 63/2009 - odluka US, 107/2009, 99/2011, 119/2012, 116/2013 i 139/2014 - dr. zakon) (u daljem tekstu: stari Zakon o osiguranju) dužna su da svoje poslovanje, imovinu, kapital, obaveze, organe, organizaciju i akte usklade sa odredbama Zakona o osiguranju (“Službeni glasnik RS”, br. 139/2014 - u daljem tekstu: novi Zakon o osiguranju) do 26. decembra 2015. godine i Narodnoj banci Srbije dostave dokaze o usklađivanju u roku od 15 dana od dana njihovog usvajanja.

Društva su dužna da u propisanom roku pokrenu postupak usklađivanja sa novim Zakonom o osiguranju tako što će Narodnoj banci Srbije dostaviti zahtev za usklađivanje sa potrebnim dokazima.

Društva su dužna da u postupku usklađivanja sa novim Zakonom o osiguranju dostave Narodnoj banci Srbije sledeću dokumentacije i podatke:

1) PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA DRUŠTVA, koja treba da sadrži odredbe:

- koje se odnose na delatnost, opredeljenjem da društvo obavlja delatnost osiguranja, i to poslove osiguranja (grupa životnih, odnosno neživotnih osiguranja, sa navođenjem svake pojedinačne vrste životnih, odnosno neživotnih osiguranja koje će društvo obavljati) ili poslove reosiguranja (za obe grupe osiguranja), saglasno odredbi člana 24. ili člana 25. novog Zakona o osiguranju;

- o osnovnom kapitalu, u skladu sa odredbom člana 27. novog Zakona o osiguranju;

- koje se odnose na akcije, ukoliko postoji potreba za izmenama, imajući u vidu odredbe člana 246. stav 1. tač. 4), 5) i 6) Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015);

- o postupku sazivanja skupštine, ukoliko postoji potreba za izmenama, u skladu sa članom 246. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima;

- o organima društva, na način propisan Odeljkom 6. novog Zakona o osiguranju, odnosno članom 246. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima. Potrebno je statutom posebno predvideti i koji je organ nadležan da vrši imenovanje i razrešenje predsednika i nadzornog i izvršnog odbora društva.

Izmene Statuta vrše se na način propisan čl. 12. i 246. Zakona o privrednim društvima.

Pored predloga Odluke o izmenama i dopunama statuta društva potrebno je Narodnoj banci Srbije dostaviti i predlog prečišćenog teksta statuta društva. Tek nakon provere predloga Odluke o izmeni i dopuni statuta od strane Narodne banke Srbije, odluka o izmeni i dopuni statuta, odnosno prečišćen tekst statuta će biti doneti od strane skupštine društva, o čemu će društvo biti obavešteno u toku postupka usklađivanja.

2) DOKAZ DA DRUŠTVO U POSTUPKU USKLAĐIVANJA RASPOLAŽE KAPITALOM KOJI JE PROPISAN NOVIM ZAKONOM O OSIGURANJU, ODNOSNO DA IMA PROPISANO UPRAVLJANJE IMOVINOM

U svrhu procene usklađenosti sa odredbama novog Zakona o osiguranju koje regulišu osnovni kapital, društvo dostavlja kopije analitičkih kartica trocifrenih računa klase 3, ažurirane na dan podnošenja zahteva za usklađivanje. Procena ispunjenosti uslova koji se odnose na adekvatnost kapitala, kao i uslova koji se odnose na investicije sredstava osiguranja, odnosno na odvojeno upravljanje imovinom kapitalom i obavezama (za slučaj istovremenog obavljanja poslova životnih i neživotnih osiguranja) izvršiće se na dan 31. decembra 2015. u skladu sa podzakonskim aktima novog Zakona o osiguranju, u vezi čega je društvo dužno da dostavi dokaze i u okviru postupka usklađivanja.

3) POSLOVNI PLAN DRUŠTVA

Poslovni plan koji se dostavlja u postupku usklađivanja sadrži sve elemente utvrđene članom 43. novog Zakona o osiguranju, osim planiranog iznosa troškova osnivanja i načina njihovog pokrića.

4) PREDLOZI AKATA POSLOVNE POLITIKE I DRUGIH AKATA, i to:

- tehničke osnove osiguranja, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara;

- odluka o kriterijumima za utvrđivanje, načinu utvrđivanja i tabeli maksimalnog samopridržaja i ukupnom iznosu samopridržaja, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara;

- pravilnik o uslovima i načinu saosiguranja i reosiguranja, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara;

- pravilnici o formiranju i načinu obračunavanja tehničkih rezervi utvrđenih članom 116. novog Zakona o osiguranju, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara;

- investiciona politika;

- pravilnik o maksimalnim stopama režijskog dodatka;

- pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja regresa;

- pravilnik o postupanju sa obrascima evidencije o polisama;

- interni akt o postupku u vezi s poveravanjem pojedinih poslova društva trećim licima;

- interni akt o postupku podnošenja prigovora korisnika usluge osiguranja društvu i odlučivanja o tom prigovoru, ako ovaj akt nije već dostavljen Narodnoj banci Srbije u skladu sa odredbama Odluke o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja (“Službeni glasnik RS”, br. 55/2015);

- računovodstvene politike i pravilnik kojim se uređuje računovodstvo.

Takođe, dostavlja se i izjava zakonskog zastupnika društva sa spiskom akata društva koji su prestali da važe u postupku usklađivanja, bez obaveze zamene istih drugim aktom.

5) PREDLOG SISTEMA UPRAVLJANJA, i to:

- predlog strategije upravljanja rizicima;

- predlog sistema internih kontrola u društvu;

- predlog pravilnika o radu interne revizije, predlog godišnjeg plana rada interne revizije za 2016. godinu i lični podaci o licu koje će obavljati poslove internog revizora, s dokazom o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme s punim radnim vremenom tog lica u društvu;

- predlog načina uspostavljanja i funkcionisanja aktuarske funkcije, kao i lični podaci o licu koje će obavljati poslove ovlašćenog aktuara i dokumentacija za ta lica propisana tačkom 8. odredba pod 4) Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja/reosiguranja i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije (“Službeni glasnik RS”, br. 55/2015 - u daljem tekstu Odluka). Ukoliko društvo ne menja ovlašćenog aktuara, dostavlja se predlog načina uspostavljanja aktuarske funkcije, sa ličnim podacima o licu koje će obavljati poslove ovlašćenog aktuara, s pozivanjem na broj i datum izdavanja rešenja Narodne banke Srbije o davanju ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova.

Pored napred navedene dokumentacije, društvo dostavlja i obaveštenja u skladu sa tačkom 39. Odluke o sistemu upravljanja u društvu za osiguranje/reosiguranje (“Službeni glasnik RS”, br. 45/2015).

6) PODACI O AKCIONARIMA DRUŠTVA

- Za postojeće akcionare koji zadržavaju kvalifikovano učešće u društvu dostavljaju se - osnovni podaci o tim licima i visini njihovih udela, kao i popunjen i overen upitnik za kvalifikovane sticaoce u društvu u skladu sa Odlukom.

- Ukoliko se u postupku usklađivanja predlažu novi akcionari koji stiču kvalifikovano učešće u društvu, za njih se dostavljaju dokazi i podaci propisani tač. od 10. do 13. Odluke. Narodna banka Srbije će u postupku usklađivanja posebnim rešenjem odlučiti o saglasnosti za sticanje kvalifikovanog učešća ukoliko se radi o novim kvalifikovanim sticaocima u društvu.

7) PODACI O ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA I NADZORNOG ODBORA - ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA

a) Predlog odluke skupštine, odnosno nadzornog odbora društva za imenovanje članova nadzornog, odnosno izvršnog odbora društva (kod postojećih dvodomnih društava), odnosno predlog odluke skupštine društva za imenovanje članova nadzornog i izvršnog odbora društva (kod postojećih jednodomnih društava), koji treba da sadrži obrazloženje i mišljenje o razlozima tih imenovanja i ciljevima koji se žele postići, kao i određenje mandata predloženih članova uprave.

b) Za članove uprave koji već imaju saglasnost Narodne banke Srbije za obavljanje te funkcije saglasno starom Zakonu o osiguranju i koji se ponovo predlažu za imenovanje za člana uprave dostavlja se sledeća dokumentacija:

1) očitana biometrijska lična karta, odnosno kopija lične karte, odnosno pasoša tih lica radi utvrđivanja prebivališta/boravišta za članove uprave saglasno novom Zakonu o osiguranju;

2) potvrda domaćeg/stranog nadležnog organa da su ta lica izmirila dospele poreske obaveze;

3 dokaz nadležnog organa o tome da nad tim licima nije pokrenuta istraga, odnosno da im nije izrečena pravnosnažna osuđujuća presuda za kaznena dela koja ih čine nepodobnim za obavljanje funkcije člana uprave, odnosno dokaz o neosuđivanosti za ova dela i dokaz o tome da im nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je u potpunosti ili delimično obuhvaćena predmetom poslovanja društva (izvod iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i uverenje nadležnog suda, a za strano lice - uverenje nadležnog organa strane države čiji je državljanin);

4) kada se odlučuje o saglasnosti za obavljanje funkcije članova izvršnog odbora društva - izjava tih lica o poslovnim namerama u upravljanju društvom za period na koji se imenuju;

5) popunjen i overen Upitnik za kandidata za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje/reosiguranje, u skladu sa Odlukom.

Ako bi izvršni odbor, odnosno nadzorni odbor društva činila isključivo strana fizička lica, dostavlja se i dokaz o aktivnom znanju srpskog jezika za najmanje jedno od tih lica, u skladu sa Odlukom. 4

v) Za nove članove uprave koji nemaju prethodnu saglasnost Narodne banke Srbije za obavljanje te funkcije saglasno starom Zakonu o osiguranju, pored dokumentacije navedene pod b) ove tačke obaveštenja, dostavlja se i:

1) kopija diplome ili uverenja o završenom najmanje prvom stepenu visokog obrazovanja na osnovnim akademskim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, a u slučaju strane isprave (diplome) i dokaz o priznavanju te isprave od nadležnog organa u Republici Srbiji u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje;

2) dokaz o radnom iskustvu na poslovima iz tačke 26. stav 1. odredba pod 2) Odluke;

3) preporuka odgovornog lica (direktora) ili organa pravnog lica kod koga su predložena lica bila ili su još uvek zaposlena ili angažovana, odnosno preporuka najmanje dve osobe iz oblasti osiguranja i finansija koje su svojim uspešnim radom u ovim oblastima stekle lični i profesionalni ugled, sa obrazloženim mišljenjem o poslovnoj reputaciji, stručnosti, sposobnostima, ličnom, profesionalnom i moralnom integritetu i ugledu i kvalitetima tih lica, kao i o tome da li su poslovala s pažnjom dobrog privrednika i da li su iskazala odgovornost u radu i odgovarajuće stručno znanje.

Narodna banka Srbije će u postupku usklađivanja posebnim rešenjem odlučiti o saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave u društvu.

8) DOKAZ O POTREBNOJ ORGANIZACIONOJ I KADROVSKOJ OSPOSOBLJENOSTI DRUŠTVA, odnosno predlog akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u društvu. Tek nakon provere predloga ovog akta od strane Narodne banke Srbije, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u društvu će biti donet od strane nadležnog organa društva, o čemu će društvo biti obavešteno u toku postupka usklađivanja.

9) OBAVEŠTENJE O TOME DA LI DRUŠTVO OBAVLJA POSLOVE OSIGURANJA PREKO OGRANKA U INOSTRANSTVU, ODNOSNO O NEPOSREDNOM OBAVLJANJU TIH POSLOVA U INOSTRANSTVU.

Narodna banka Srbije će u postupku usklađivanja posebno ceniti i usklađenost poslovanja društava sa odredbama odluke Narodne banke Srbije kojom se uređuju tehničke rezerve društva, na dan 31. decembra 2015. godine.

Narodna banka Srbije u postupku usklađivanja neće uzimati u obzir dokumentaciju i podatke koji se dostave u tom postupku a koji nisu navedeni u ovom obaveštenju, osim u slučaju da se ta dokumentacija posebno zatraži.

U zahtevu za usklađivanje treba navesti i imena i podatke o kontakt osobama koje će sarađivati sa Narodnom bankom Srbije u postupku rešavanja po tom zahtevu.

U postupku za rešavanje o usklađenosti društvo za osiguranje/reosiguranje plaća naknadu za rešavanje o usklađenosti u iznosu od 120.000 dinara na račun Narodne banke Srbije br. 980-21-70, s pozivom na broj 9-060059-MBR (MBR označava matični broj pravnog lica). O visini republičke administrativne takse koja se plaća za rešavanje o usklađenosti društva će biti naknadno obaveštena.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 03.08.2015.