Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDNACRT ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI: PREDNACRT ZAKONA UREđUJE ORGANIZOVANJE I POSTUPANJE DRżAVNIH ORGANA RADI EFIKASNOG SPREčAVANJA NE SAMO PORODIčNOG NASILJA, VEć I KRIVIčNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE. FORMIRAJU SE POSEBNE POLICIJSKE JEDINICE I UVODE NOVA KRIVIčNA DELA, POPUT PROGANJANJA I SEKSUALNOG UZNEMIRAVANJA


Usvajanje Prednacrta zakona o sprečavanju nasilja u porodici očekuje se na jesen, izjavio je Nebojša Đuričić, sudija i član radne grupe za izradu Nacrta zakona.

"Treba se obraćati svim institucijama. Do sada se akcenat stavlja na kažnjavanje, a sada na sprečavanje", kaže Đuričić.

"Prednacrt zakona predviđa postojanje specijalizovanih policajaca koji bi vršili procenu rizika i to u situaciji kada nema krivičnog dela. Kada ne možete da ga privedete, tu se onda vrši procena rizika. Tu će policijski zvaničnici moći da dovedu hitne mere, gde bi tog potencijalnog nasilnika udaljavali od kuće na 48 sati", kaže Đuričić.

U protivnom žrtva ostaje nezaštićena, kaže Đuričić.

"Prošla je javna rasprava, čekaju se nova Vlada i Narodna skupština Republike Srbije. Radna grupa trenutno sprema podzakonska akta, a usvajanje se očekuje na jesen", rekao je Đuričić.

Izvor: Vebsajt N1, 02.07.2016.
Naslov: Redakcija