Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: ODGOVORI MINISTARSTVA GRAđEVINARSTVA, SAOBRAćAJA I INFRASTRUKTURE NA PITANJA O LEGALIZACIJI


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata.

* Kupila sam plac i izgrađen temelj na njemu preko stambene zadruge "MIN - Niš" na lokaciji Ledena stena - Bubanj. Po ugovoru, Zadruga je bila dužna da obezbedi građevinsku dozvolu i izvrši prenos. Kako to godinama nisu uradili, podnela sam zahtev za legalizaciju za objekat-kuću koju sam u međuvremenu izgradila, ali nisam mogla da dostavim kompletnu dokumentaciju, jer sada je ispala sporna parcelacija celog naselja, deo C, iz mnogih razloga, pa sam uz potvrdu Zadruge tražila produženje roka za dostavu dokumentacije. U međuvremenu, podnela sam zahtev katastru za upis objekta porodične stambene zgrade po tzv. zakonu Velje Ilića i dostavila svu neophodnu dokumentaciju koja se po tom zakonu tražila. Kako nisam godinu dana dobila nikakav odgovor niti dopis iako sam više puta zvala i odlazila u katastar dobijajući odgovor "bićete obavešteni", pre nekoliko dana sam pozvala Katastar u Nišu i na moje iznenađenje dobila odgovor da nisu uradili ništa u mom predmetu, jer nisu stigli i da mogu da podignem dokumentaciju koju sam predala. Molim vas da mi kažete kakva su moja prava? Da li služba katastra može tako da se ponaša? Da li su dužni da završe postupak pošto je zahtev podnet u zakonskom roku, ili mogu tako da jednostavno pređu preko toga - nisu stigli i baš ih briga. Slučajeva kao moj ima mnogo. Da li imam pravo da svoj zahtev ostvarim preko suda?

- U konkretnom slučaju, svi predmeti koji nisu rešeni po "Veljinom" zakonu, biće predati nadležnoj službi za ozakonjenje, i na takve nepokretnosti biće primenjen Zakon o ozakonjenju objekata. U opisanom slučaju, nije potrebno da vi podnosite zahtev, već se postupak ozakonjenja pokreće i vodi po službenoj dužnosti. Pitanje odgovornosti službe za katastar nepokretnosti postoji u delu koji se odnosi na protek roka za rešavanje upravnog predmeta.

- Testamentom i sudskim rešenjem nasledili smo porodičnu kuću u Aleksandrovcu, tako da je meni pripao sprat kuće (učestvovao sam u izgradnji sprata), a prizemlje kuće pripalo je drugoj dvojici braće. Pošto živim u Americi, a i moja braća takođe, ja sam ovlastio rođaka da, pored ostalog, može podneti zahtev za legalizaciju mog sprata kuće, pošto druga dva brata nisu zainteresovana. Proces legalizacije nije mogao da se okonča, a vas molim da mi odgovorite da li mogu ozakoniti moj deo kuće, jer braća namerno koče i ne preduzimaju nikakve mere oko ozakonjenja, a ja bih želeo da svoj deo ozakonim.

- Po novom Zakonu, činjenica da su neki suvlasnici nezainteresovani za ozakonjenje ne utiče na postupak ozakonjenja, koji se vodi po službenoj dužnosti. Objekat na kome ste vi suvlasnik, zajedno sa svojom braćom, biće popisan i evidentiran kao nezakonito izgrađen objekat i dalji postupak će biti vođen po službenoj dužnosti.

* Imam stan u zgradi iz 1959. godine, koja je izgrađena bez građevinske dozvole, ali stan mi je uknjižen. Da li je potrebno da podnesem zahtev za legalizaciju stana?

- Ako ste u javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima upisani kao vlasnik nepokretnosti - u tom slučaju vaš stan nije predmet ozakonjenja.

* Da li predmet ozakonjenja može biti temelj?

- Ne može, jer je Zakonom preciziran stepen izgrađenosti, odnosno završenosti objekta kao uslov za ozakonjenje.

* Koji je poslednji rok za legalizaciju stana u stambenoj zgradi u Jagodini za koji sam tek danas saznao da nije legalizovan? I ko je dužan da plati? Investitor koji mi je stan prodao kao legalizovan ili ja?

- U vašem slučaju, nadležna građevinska inspekcija ili posebno obrazovana komisija će izvršiti evidentiranje nepokretnosti, čime će započeti postupak ozakonjenja. Rok za popis je do kraja 2016. godine. Od činjenice da li je investitor objekta poznat i dostupan, zavisi i odgovor na postavljeno pitanje o obvezniku plaćanja takse za ozakonjenje, a tu činjenicu utvrdiće nadležni organ za ozakonjenje u postupku.

* Imam pomoćni objekat sa garažom. Podneo sam zahtev za legalizacuju pre nekoliko godina. Nisam mogao da legalizujem bez potpisa komšije. Vlasnik placa sam ja i objekat se nalazi na mom placu.

- Vaš objekat jeste predmet ozakonjenja, po uslovima propisanim Zakonom, a tok upravnog postupka i vrstu dokaza koje treba dostaviti odrediće nadležni organ u svakoj konkretnoj situaciji.

* Katastar nepokretnosti je 28.07.2014. godine doneo rešenje kojim se dozvoljava upis u list nepokretnosti stambene zgrade 220 metara kvadratnih, a po Zakonu o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013 i 145/2014). Interesuje me šta moram da preduzmem da bih u potpunosti ozakonio moj objekat, jer ga po propisima na osnovu kojih je izvršen upis ne mogu legalno otuđivati?

- Rok za podnošenje zahteva za ozakonjenje u navedenoj situaciji je istekao 28. maja 2016. godine.

* Za stambenu zgradu u Kumodražu, naselje Voždovac, investitor je je predao za legalizaciju i od tad nestao, još 2009. godine. Inače, stambena zgrada je sa prizemljem i dva sprata uknjižena, a za tri sprata su predati papiri na legalizaciju, za šta postoji sva dokumentacija u Sekretarijatu za legalizaciju. Pre tri godine, rečeno mi je da predmet stoji, jer investitor mora da plati taksu za gradsko zemljište. Da li sada po ovom Zakonu može svaki stanar za sebe da pokrene legalizaciju stana ili mora investitor? Napominjem da je zgrada zidana sa dozvolom do dva sprata, i to je uknjiženo, a da je investitor nastavio još tri sprata i predao dokumente za legalizaciju.

- Situacija koju navodite predviđena je Zakonom, te kada nadležni organ utvrdi ko je aktivno legitimisan u konkretnoj situaciji, nastaviće dalji postupak. Ukoliko je investitor nepoznat i nije dostupan, tada postoji mogućnost, pod Zakonom propisanim uslovima, da svaki vlasnik posebnog dela ozakoni svoj stan, poslovni prostor ili garažu, a visina takse u tom slučaju određuje se prema površini stana, poslovnog prostora ili garaže. Donošenju rešenja o ozakonjenju posebnog dela prethodi donošenje rešenja o ozakonjenju celog objekta, a za ovo ozakonjenje nije predviđeno plaćanje takse, već se ona sukcesivno naplaćuje, pre donošenja savakog pojedinačnog rešenja o ozakonjenju posebnog dela objekta.

Izvor: Vebsajt Novosti, 01.07.2016.
Naslov: Redakcija