Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKON O UGOSTITELJSTVU - Tekst propisa


1.         Predmet uređenja

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja ugostiteljske delatnosti, nautičke delatnosti i lovnoturističke delatnosti, boravišna taksa i penali, kao i druga pitanja od značaja za njihov razvoj i unapređenje.

2. Pojmovi

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1)         centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma jeste jedinstven i centralizovan elektronski informacioni sistem, koji sadrži sve relevantne podatke o pružaocima usluge smeštaja i objektima za smeštaj, preko koga se vrši njihova evidencija i unose drugi podaci proistekli iz obavljanja ugostiteljske, nautičke i lovnoturističke, odnosno turističke delatnosti;

2)         kategorizacija je postupak utvrđivanja postignutih standarda u pogledu uređenja, opreme i usluge u ugostiteljskom objektu za smeštaj, objektu lovnog turizma i nautičkog turizma, na osnovu koga se objekti iste vrste rangiraju u različite kategorije, u zavisnosti od nivoa postignutih standarda;

3)         lovnoturistička delatnost jeste pružanje usluga prihvata i smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka u objektima lovnog turizma, kao i pružanje drugih usluga za potrebe lovnog turizma;

4)         nautičkoturistička delatnost jeste pružanje usluga u prihvatnim i plovnim objektima nautičkog turizma, kao i pružanje drugih usluga za potrebe nautičkog turizma;

5)         normativ hrane i napitaka je unapred utvrđena vrsta i količina namirnica ili napitaka u svežem stanju potrebna za pripremanje određenog jela, odnosno napitka prema propisanom receptu, koji se prodaje po jedinstvenoj ceni;

6)         normativ pića je unapred utvrđena vrsta i količina pića, koje se prodaje po jedinstvenoj ceni.

7)         odgovarajući registar je statusni registar koji se vodi kod nadležnog organa i u koji se registruju privredna društva, preduzetnici, udruženja i druga pravna lica;

8)         plovni objekat nautičkog turizma jeste objekat koji je osposobljen za plovidbu i koji učestvuje u plovidbi, sa tehničkim karakteristikama predviđenim za nautičko-turističke aktivnosti;

9)         pokretni ugostiteljski objekat je objekat koji se premešta iz jednog mesta u drugo sopstvenim pogonom ili vučom i ispunjava propisane minimalno-tehničke, sanitarno-higijenske i zdravstvene uslove za pružanje ugostiteljskih usluga, u kome se priprema i uslužuje hrana u ambalaži za jednokratnu upotrebu, uslužuje hrana u originalnom pakovanju pripremljena na drugom mestu, odnosno uslužuju pića i napici u ambalaži za jednokratnu upotrebu ili u originalnoj ambalaži.

10)       prihvatni objekat nautičkog turizma jeste objekat koji je postavljen na obali i/ili vodi, a služi za pružanje usluga nautičarima koje se odnose na prihvat, snabdevanje, čuvanje, održavanje i popravku plovnih objekata koji se koriste u turističke svrhe;

11)       prodaja ugostiteljske usluge i drugih usluga uređenih ovim zakonom podrazumeva neposrednu prodaju, nuđenje, kao i sve druge aktivnosti ponude, oglašavanja, marketinga, promocije i sl. koje za krajnji rezultat imaju prodaju te usluge.

12)       seosko turističko domaćinstvo je objekat ili grupa objekata u kojem se pružaju usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka ili samo usluge smeštaja, koji se nalazi u ruralnom (seoskom) okruženju sa elementima lokalnog obeležja i nasleđa;

13)       smeštajna jedinica jeste opremljen prostor, odnosno skup opremljenih prostorija u sastavu ugostiteljskog objekta za smeštaj ili kao zaseban ugostiteljski objekat, koja se stavlja na raspolaganje korisniku;

14)       standardi jesu uslovi i merila u pogledu uređenja i opremljenosti objekta, kvaliteta pružanja usluga i pretežnog sadržaja usluga i održavanja objekta;

15)       transfer je prevoz korisnika usluge smeštaja koji se realizuje na kraćoj relaciji isključivo na destinaciji, odnosno lokalu;

16)       ugostitelj jeste privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i fizičko lice koje obavlja ugostiteljsku delatnost pod uslovima propisanim ovim zakonom;

17)       ugostiteljska delatnost jeste pružanje usluga smeštaja, pripremanje i usluživanje hrane, pića i napitaka, kao i pripremanje i dostavljanje hrane korisnicima za potrošnju na drugom mestu;

18)       ugostiteljski objekat jeste funkcionalno povezan, posebno uređen i opremljen prostor koji ispunjava propisane minimalno-tehničke i sanitarno-higijenske uslove za pružanje ugostiteljskih usluga, odnosno za obavljanje ugostiteljske delatnosti;

19)       ugostiteljski objekat u domaćoj radinosti je objekat u kojem se pružaju usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka ili samo usluge smeštaja u objektima vrste: kuća, apartman i soba. Kuća, apartman i soba čine zaseban ugostiteljski objekat.

II UGOSTITELjSKA DELATNOST

Član 3.

Ugostiteljska delatnost jeste pružanje usluga smeštaja, pripremanje i usluživanje hrane, pića i napitaka, kao i pripremanje i dostavljanje hrane korisnicima za potrošnju na drugom mestu, koju ugostitelj obavlja u ugostiteljskom objektu, van ugostiteljskog objekta i pokretnom ugostiteljskom objektu, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Ugostiteljska delatnost obavlja se u objektu, odnosno prostoru koji ispunjava propisane minimalno-tehničke i sanitarno-higijenske uslove, odnosno standarde za obavljanje predmetne delatnosti.

Na obavljanje ugostiteljske delatnosti na delu prostora koji istovremeno predstavlja zaštićeno kulturno dobro, odnosno zaštićeno prirodno područje primenjuje se režim zaštite u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita kulturnih dobara, odnosno zaštita prirode.

Član 4.

Delatnost iz člana 3. stav 1. ovog zakona može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik, ako je registrovano u odgovarajućem registru.

Pojedine ugostiteljske usluge može pružati i fizičko lice, pod uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Udruženje koje obavlja delatnost iz člana 3. stav 1. ovog zakona dužno je da tu delatnost upiše u odgovarajući registar.

Preduzetnik ne može da obavlja delatnost iz člana 3. stav 1. ovog zakona u periodu prekida obavljanja delatnosti.

Član 5.

Ako lice iz člana 4. stav 1. ovog zakona obavlja ugostiteljsku delatnost u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, dužno je da za tu delatnost registruje ogranak, odnosno izdvojeno mesto, koji se registruje u odgovarajućem registru.

Ako lice iz člana 4. stav 1. ovog zakona obavlja ugostiteljsku delatnost van sedišta, dužno je da za tu delatnost u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja registruje ogranak, odnosno izdvojeno mesto van sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru.

Izuzetno, ugostitelj koji povremeno obavlja ugostiteljsku delatnost na način propisan članom 17. stav 7. ovog zakona nije u obavezi da za taj prostor u kome obavlja delatnost registruje ogranak, odnosno izdvojeno mesto van sedišta.

Član 6.

Poslovno ime, firma i drugi naziv, naziv ogranka, izdvojeno mesto ili odgovarajuća organizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga ne može da sadrži reči koje ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta koji se kategoriše, osim kada je kategorizacija već izvršena, niti više od jedne vrste ugostiteljskog objekta.

1.         Obaveze ugostitelja

Član 7.

Ugostitelj je dužan da:

1)         na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne poslovno ime i sedište, a na ulazu u ogranak, odnosno izdvojeno mesto, poslovno ime, sedište i naziv ili oznaku ogranka, odnosno izdvojenog mesta;

2)         na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne naziv ugostiteljskog objekta i vrstu ugostiteljskog objekta, prema pretežnoj vrsti usluga koje se u njemu pružaju;

3)         na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne propisano radno vreme i da ga se u svom poslovanju pridržava;

4)         se evidentira u Registru turizma;

5)         svaku promenu registrovanog podatka o sedištu i ogranku, odnosno izdvojenom mestu prijavi odgovarajućem registru u roku od 7 dana;

6)         na ulazu u kategorisani ugostiteljski objekat vidno istakne oznaku kategorije, odnosno posebnog standarda koji se u njemu pruža, utvrđenu rešenjem ministra, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

7)         u ugostiteljskom objektu održava prostor, prostorije i opremu i pruža usluge prema propisanim minimalno-tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima, kao i standarde za vrstu objekta u kojoj obavlja delatnost i za kategoriju koja mu je određena rešenjem ministra, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

8)         u ugostiteljskom objektu obavlja ugostiteljsku delatnost na propisan način i prema propisanim uslovima;

9)         u pisanom, govornom, vizuelnom ili elektronskom obaveštavanju tačno koristi vrstu, a kod objekata iz člana 18. st. 1, 2. i 4. ovog zakona kategoriju ugostiteljskog objekta koja mu je određena rešenjem ministra, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

10)       da na istinit, jasan, razumljiv i neobmanjujući način obaveštava korisnike usluga o usluzi koju pruža, u pogledu vrste, načina pružanja usluge, naznačene cene i dr.;

11)       istakne cene smeštaja i drugih usluga i iznos boravišne takse na recepciji i u svakoj smeštajnoj jedinici na jasan i lako uočljiv način;

12)       istakne cene hrane, pića i napitaka u cenovnicima koji moraju biti dostupni korisnicima usluga u dovoljnom broju primeraka na svakom mestu gde se korisnici uslužuju, odnosno da cene istake na jasan i lako uočljiv način;

13)       se pridržava istaknutih, odnosno na drugom mestu objavljenih cena;

14)       za svaku pruženu uslugu izda propisan račun;

15)       utvrdi i obezbedi normativ hrane, pića i napitaka koje priprema i uslužuje i na zahtev korisnika usluga omogući uvid u te normative, kao i da usluge pruža u odgovarajućoj količini prema tim normativima;

16)       obezbedi normativ hrane koju uslužuje, a koja je na drugom mestu pripremljena i na zahtev korisnika usluga omogući uvid u taj normativ, kao i da usluge pruža u odgovarajućoj količini prema tom normativu;

17)       u ugostiteljskom objektu za smeštaj vodi evidenciju korisnika usluge smeštaja dnevno i uredno na propisan način;

18)       utvrdi kućni red u svim objektima za smeštaj i istakne ga na recepciji, a izvode iz kućnog reda istakne, odnosno obezbedi u svim smeštajnim jedinicama;

19)       u ugostiteljskom objektu korisniku usluge omogući podnošenje reklamacije;

20)       pružanje ugostiteljske usluge ne uslovljava pružanjem druge usluge, odnosno nekim drugim uslovom koji je korisnik usluga dužan da ispuni;

21)       za ugostiteljski objekat ispuni uslove propisane aktom jedinice lokalne samouprave iz člana 26. stav 4. ovog zakona, u pogledu uređaja i opreme za odvođenje dima, pare i mirisa i drugih neprijatnih emisija, radi sprečavanja njihovog širenja u okolinu;

22)       za ugostiteljski objekat u kojem se emituje muzika ili izvodi zabavni program, ispuni uslove propisane aktom jedinice lokalne samouprave iz člana 26. stav 4. ovog zakona u pogledu uređenja i opremanja, radi obezbeđenja zaštite od buke;

23)       za ugostiteljski objekat koji se nalazi u stambenoj zgradi ispuni tehničke i druge uslove, kao i da obavlja ugostiteljsku delatnost na način propisan aktom jedinice lokalne samouprave iz člana 26. stav 4. ovog zakona;

24)       obavlja delatnost sa pažnjom dobrog privrednika.

Kada ugostitelj posluje u objektu koji je zaštićeno kulturno dobro, podatke iz stava 1. tač. 1), 2) i 3) ovog člana može postaviti unutar objekta ili na nekom drugom prikladnom mestu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita kulturnih dobara.

U slučaju da odgovarajući registar ugostitelja nije Agencija za privredne registre, taj subjekt je u obavezi da promene registrovanog podatka iz stava 1. tačka 5) ovog člana prijavi i Registru turizma.

Način podnošenja reklamacije, evidencija, postupanje po podnetoj reklamaciji i dr. ugostitelj vodi u skladu sa propisima, kojima se uređuje oblast zaštite potrošača.

Član 8.

Ugostitelj je dužan da sve informacije, kojima obaveštava korisnike usluga o usluzi koju pruža, u pogledu vrste, načina pružanja usluge, naznačene cene i dr. budu na srpskom jeziku.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana može biti i na stranom jeziku.

Član 9.

Ugostitelj je dužan da u periodu od dve godine čuva svu dokumentaciju u vezi sa evidencijom korisnika usluga smeštaja, podnetim reklamacijama, zaključenim ugovorima i dr.

Dokumentacija iz stava 1. ovog člana može se čuvati na trajnom nosaču zapisa.

Član 10.

Ugostitelj koji pruža ugostiteljsku uslugu smeštaja može isključivo za potrebe korisnika usluge smeštaja, na njegov zahtev, da pruži, odnosno obezbedi i dodatnu uslugu kao što je transfer, kupovina karata ili ulaznica, rezervacija restorana i sl.

Član 11.

Ugostitelj može da ponudi korisniku usluge smeštaja osiguranje od posledica nezgode za vreme boravka u ugostiteljskom objektu za smještaj, uz napomenu da isto nije obavezujuće.

U slučaju iz stava 1. ovog člana ugostitelj je dužan da korisniku usluge da punu informaciju o uslovima i ceni osiguranja.

Ugostitelj koji zaključi polisu osiguranja od korisnika usluge smeštaja ne može da naplati iznos premije osiguranja uvećan za iznos provizije.

Ugostitelj je dužan da u slučaju iz st. 1, 2. i 3. ovog člana postupi saglasno odredbama zakona kojim se uređuje oblast osiguranja

2.         Evidentiranje ugostitelja i ugostiteljskih objekata

Član 12.

Ugostitelj koji pruža usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu dužan je da, pre otpočinjanja obavljanja delatnosti, svoje poslovanje, na propisan način prijavi jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

Član 13.

Ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljem tekstu: ministarstvo) vodi evidenciju ugostitelja i ugostiteljskih objekata iz člana 18. st. 1. i 2. i člana 27. ovog zakona.

Jedinica lokalne samouprave vodi evidenciju ugostitelja i ugostiteljskih objekata iz člana 12. i člana 18. stav 4.ovog zakona, kao poveren posao.

Svaku promenu podataka, koji se evidentiraju kod ministarstva, odnosno jedinice lokalne samouprave ugostitelj je dužan da prijavi u roku od 7 dana.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da kvartalno ili na zahtev ministarstva u roku od 15 dana u elektronskoj formi dostavi ministarstvu, podatke iz evidencije ugostiteljskih objekata koju vodi.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da Registru turizma kvartalno dostavlja evidenciju iz stava 2. ovog člana.

3.         Centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma

Član 14.

Ministarstvo je u obavezi da u centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma (u daljem tekstu: centralni informacioni sistem) unese podatke o objektima iz člana 18. st. 1. i 2, člana 27, čl. 47. i 60. ovog zakona, kao i podatke o ugostitelju, odnosno pružaocu usluge smeštaja.

Ministarstvo je u obavezi da ugostitelju, odnosno pružaocu usluge smeštaja iz stava 1. ovog člana učini dostupnim pristup centralnom informacionom sistemu.

Jedinica lokalne samouprave je u obavezi da u centralni informacioni sistem unese podatke o objektima iz člana 12, člana 18. stav 4, čl. 42. i 56. ovog zakona, kao i podatke o ugostitelju, odnosno pružaocu usluge smeštaja.

Jedinica lokalne samouprave je u obavezi da ugostitelju, odnosno pružaocu usluge smeštaja u objektima iz stava 3. ovog člana učini dostupnim pristup centralnom informacionom sistemu.

Član 15.

Ugostitelj koji pruža uslugu smeštaja je u obavezi da evidenciju korisnika usluga smeštaja vodi preko centralnog infomacionog sistema, na propisan način.

Ugostitelj koji pruža uslugu smeštaja je u obavezi da obezbedi stalnu internet vezu za pristup centralnom infomacionom sistemu.

Ugostitelj koji pruža usluge smeštaja je u obavezi da, po izvršenoj uplati, u bazu centralnog informacionog sistema na propisan način evidentira podatke o uplaćenoj boravišnoj taksi, na način i u rokovima propisanim ovim zakonom.

Ugostitelj koji pruža usluge smeštaja u obavezi je da, po izvršenoj uplati, u bazu centralnog informacionog sistema na propisan način evidentira podatke o plaćenom porezu, na način i u rokovima u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast poreskih obaveza.

Ugostitelj koji pruža usluge smeštaja može u centralni informacioni sistem da unosi i dodatne podatke o karakteristikama ugostiteljskog objekta za smeštaj, ponudi, specifičnostima i dr.

Podaci iz stava 1, 3, 4 i 5. ovog člana moraju da budu istiniti.

Odredbe st. 1.-6. ovog člana odnose se i na zdravstvene ustanove iz člana 27. ovog zakona, kao i na pružaoca usluga smeštaja u objektu nautičkog i lovnog turizma.

Član 16.

Ministar uz saglasnost ministra nadležnog za unutrašnje poslove propisuje način unošenja, rada, vođenja i korišćenja centralnog informacionog sistema kao i njegovu sadržinu i vrstu podataka.

Ministar propisuje oblik i sadržinu prijave iz čl. 12, 42. i 56. ovog zakona, kao i oblik, sadržinu i način vođenja evidencije ugostiteljskih objekata za smeštaj.

4.         Vrste ugostiteljskih objekata

Član 17.

Prema vrsti ugostiteljskih usluga koje se u objektu pružaju, ugostiteljski objekti mogu biti:

1) ugostiteljski objekat za smeštaj;

2) ugostiteljski objekat za ishranu, piće i napitke.

U ugostiteljskom objektu za smeštaj pružaju se usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu ili samo usluge smeštaja.

Vrste ugostiteljskog objekta za smeštaj su: hotel i podvrste hotela, motel, turističko naselje i podvrsta turističkog naselja, pansion, kamp, kampiralište, hostel, prenoćište, konačište, botel, kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo, lovačka vila, lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba, kao i drugi objekti za pružanje usluga smeštaja.

U ugostiteljskom objektu za ishranu, piće i napitke, pripremaju se i uslužuju topla i hladna jela i napici, toče i služe alkoholna i bezalkoholna pića.

Vrste ugostiteljskog objekta za ishranu, piće i napitke su restoran, taverna, kafana, bar, picerija, gril, pečenjara, pivnica, konoba, čarda, krčma, gostionica, kafe-poslastičarnica, bife, bistro, palačinkarnica, objekat brze hrane, ketering objekat, pab, kafe i drugi objekti.

Ugostiteljska delatnost može se obavljati i u pokretnom ugostiteljskom objektu, pod uslovima i na način propisan ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Ugostiteljska delatnost može se obavljati povremeno na sajmovima, vašarima, prigodnim proslavama i na drugim javnim manifestacijama, a najduže 30 dana pod uslovima i na način propisan ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

5.         Kategorizacija ugostiteljskih objekata

Član 18.

Ugostiteljski objekti za smeštaj vrste hotel, motel, turističko naselje, pansion i kamp kategorišu se u skladu sa standardima propisanim za pojedine vrste tih objekata.

Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste hotel i turističko naselje može se razvrstati u podvrstu ugostiteljski objekat vrste hotel može se razvrstati i po posebnim standardima za specijalizaciju.

U ugostiteljskom objektu za smeštaj vrste hotel, motel, turističko naselje i pansion i podvrste garni hotel i apart hotel mogu biti i delovi objekta u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih lica, koji kao smeštajne jedinice, odnosno drugi sadržaji ugostiteljskog objekta, funkcionalno (organizaciono i tehničko-tehnološki) čine sastavni deo ugostiteljskog objekta.

Ugostiteljski objekti za smeštaj vrste kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo kategorišu se u skladu sa standardima propisanim za pojedine vrste tih objekata.

Ugostitelj je dužan da pre otpočinjanja obavljanja ugostiteljske delatnosti u ugostiteljskom objektu iz st. 1, 2. i 4. ovog člana pribavi rešenje o kategorizaciji.

Član 19.

Ugostitelj podnosi ministarstvu zahtev za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta iz člana 18. st. 1. i 2. ovog zakona.

U slučaju iz člana 18. stav 3. ovog zakona, prilikom podnošenja zahteva za određivanje kategorije, ugostitelj dostavlja odgovarajuće dokaze o međusobno regulisanim pravima i obavezama.

Zahtev iz stava 1. ovog člana ugostitelj podnosi preko centralnog informacionog sistema.

Određivanje kategorije ugostiteljskog objekta iz člana 18. st. 1. i 2. ovog zakona vrši se rešenjem koje donosi ministar i važi tri godine od dana dostavljanja rešenja podnosiocu zahteva.

Ispunjenost propisanih uslova za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta za smeštaj iz člana 18. st. 1. i 2. ovog zakona proverava komisija za kategorizaciju ugostiteljskog objekta koju obrazuje ministar.

Komisija za kategorizaciju ugostiteljskog objekta sačinjava zapisnik o svom radu i dostavlja ga ministru sa predlogom za određivanje kategorije.

Određivanje kategorije ugostiteljskog objekta iz člana 18. st. 1. i 2. ovog zakona vrši se rešenjem koje donosi ministar i važi tri godine od dana dostavljanja rešenja podnosiocu zahteva.

Rešenje iz stava 6. ovog člana sadrži i podatke o broju i vrsti smeštajnih jedinica i broju ležaja.

Rešenje iz stava 6. ovog člana konačno je i dostavlja se Registru turizma radi evidentiranja.

Član 20.

Ugostitelj podnosi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave zahtev za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta iz člana 18. stav 4. ovog zakona.

Zahtev iz stava 1. ovog člana ugostitelj podnosi preko centralnog informacionog sistema.

Zahtev iz stava 2. ovog člana ugostitelj podnosi za svaki objekat posebno (kuća, apartman, soba ili seosko turističko domaćinstvo).

Ispunjenost propisanih uslova za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta za smeštaj iz člana 18. stav 4. ovog zakona proverava komisija za kategorizaciju ugostiteljskog objekta koju obrazuje nadleni organ jedinica lokalne samouprave.

Određivanje kategorije ugostiteljskog objekta iz člana 18. stav 4. ovog zakona vrši se, rešenjem koje donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave i važi tri godine od dana dostavljanja rešenja podnosiocu zahteva.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave rešenjem odlučuje po podnetom zahtevu pojedinačno za svaki objekat.

Rešenje iz stava 5. ovog člana sadrži i podatke o broju ležaja.

Protiv rešenja iz stava 5. ovog člana može se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja izjaviti žalba ministru.

Poslove iz stava 4. ovog člana nadležni organ jedinice lokalne samouprave obavlja kao povereni posao.

Član 21.

Zahtev iz člana 19. stav 1. i člana 20. stav 1. ovog zakona mora da sadrži istinite podatke.

Troškove postupka određivanja kategorije ugostiteljskog objekta snosi ugostitelj.

Član 22.

Ako u roku važenja rešenja iz člana 19. stav 6. i člana 20. stav 5. ovog zakona dođe do promene ugostitelja, novi ugostitelj je dužan da pre početka rada u tom objektu pribavi novo rešenje kojim se objekat kategoriše.

Ako u roku važenja rešenja iz člana 19. stav 6 i člana 20. stav 5. ovog zakona objekat prestane da ispunjava propisane standarde za kategoriju koja mu je određena ugostitelj je dužan da podnese zahtev za određivanje kategorije u nižu kategoriju.

Na zahtev ugostitelja donosi se rešenje o promeni kategorije kada objekat ispuni propisane standarde za višu kategoriju.

Promena kategorije ugostiteljskog objekta za smeštaj vrši se na način i po postupku propisanom za određivanje kategorije.

6. Prestanak važenja rešenja o određivanju kategorije ugostiteljskog objekta

Član 23.

Rešenje kojim se ugostiteljski objekat za smeštaj kategoriše prestaje da važi:

1) istekom roka za koji je doneto;

2) donošenjem rešenja o promeni kategorije;

3) gubitkom kategorije;

4) na zahtev ugostitelja;

5) ako dođe do promene ugostitelja;

6) prestankom privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, usled koga se to pravno lice ili preduzetnik briše iz odgovarajućeg registra.

U slučaju iz stava 1. tač. 1), 3), 4), 5) i 6) ovog člana Registrator turizma briše ugostiteljski objekat iz evidencije kategorisanih objekata u Registru turizma, a u slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana evidentira promenu kategorije ugostiteljskog objekta.

Evidentiranje iz stava 2. ovog člana Registrator turizma vrši po službenoj dužnosti u slučajevima iz stava 1. tač. 1) i 6) ovog člana, po obaveštenju ministarstva ili nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u slučajevima iz stava 1. tač. 2), 3) i 5) ovog člana, a na zahtev ugostitelja u slučaju iz stava 1. tačka 4) ovog člana.

Član 24.

Ministar propisuje standarde za kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz člana 18. st. 1, 2. i 3. ovog zakona, koji naročito sadrže: standarde za pojedine vrste tih objekata; posebne standarde; kategorije i način sticanja i promene kategorije ugostiteljskog objekta, kao način i uslove pod kojima se obavlja ugostiteljska delatnost.

Vlada bliže propisuje vrstu i visinu troškova u postupku određivanja kategorije ugostiteljskih objekata i marina u zavisnosti od njihove vrste, podvrste i veličine.

Ministar može rešenjem da odredi tajnog gosta radi vršenja provere ispunjenosti uslova i postupanja sa pažnjom dobrog privrednika u objektima iz člana 18. st. 1. i 2. ovog zakona u kategoriji četiri i pet zvezdica.

Lice iz stava 3. ovog člana, sačinjava izveštaj sa stručnim mišljenjem koji dostavlja ministarstvu.

7. Kadrovska osposobljenost

Član 25.

Ugostitelji koji obavljaju delatnost u ugostiteljskim objektima iz člana 18. st 1. i 2. ovog zakona, moraju da imaju rukovodioca objekta koji je zaposlen kod ugostitelja.

Rukovodilac objekta u ugostiteljskom objektu vrste hotel, podvrste hotela i motel mora da ima najmanje višu stručnu spremu, odnosno stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju od tri godine turističkog, ekonomskog ili drugog društvenog smera aktivno znanje jednog stranog jezika i tri godine radnog iskustva u ugostiteljstvu.

Rukovodilac objekta u ugostiteljskom objektu vrste turističko naselje, pansion i kamp mora da ima najmanje srednju stručnu spremu, znanje jednog stranog jezika i godinu dana radnog iskustva u ugostiteljstvu.

Ako ugostitelj, kao preduzetnik lično vodi poslovanje ugostiteljskog objekta iz stava 1. ovog člana on mora da ispunjava uslove propisane za rukovodioca ugostiteljskog objekta.

U ugostiteljskom objektu vrste hotel, podvrste hotela i motel mora da bude zaposleno i najmanje jedno lice sa srednjom stručnom spremom ugostiteljskog usmerenja.

8. Posebni uslovi za ugosteljske objekte

Član 26.

Jedinica lokalne samouprave može posebnim aktom bliže da uredi uslove za uređenje i opremanje ugostiteljskog objekta u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u ugostiteljskom objektu, a koji se odnose na uređenje i opremanje uređajima za odvođenje dima, pare i mirisa, kao i drugih neprijatnih emisija.

Jedinica lokalne samouprave može posebnim aktom bliže da uredi uslove za uređenje i opremanje ugostiteljskog objekta u kojima se emituje muzika ili izvodi zabavni program, a kojima se obezbeđuje zaštita od buke.

Jedinica lokalne samouprave može posebnim aktom bliže da uredi tehničke i druge uslove u ugostiteljskom objektu, koji se nalazi u stambenoj zgradi, kao i način obavljanja ugostiteljske delatnosti, u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u tom ugostiteljskom objektu.

Jedinica lokalne samouprave donosi poseban akt iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, ako je oranizovala obavljanje poslova inspekcijskog nadzora preko ovlašćenih inspektora, na način propisan ovim zakonom.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da pre objavljivanja posebnog akta iz st. 1, 2. i 3. ovog člana pribavi mišljenje ministarstva.

Član 27.

Zdravstvene ustanove koje pružaju usluge svojim korisnicima u objektima u kojima se organizuje boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, mogu pružati i usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka trećim licama, na način propisan ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Ako su subjekti iz stava 1. ovog člana budžetski korisnici, za pružanje usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka trećim licima dužni su da pribave odobrenje ministra.

Subjekti iz st. 1. i 2. ovog člana usluge trećim licima mogu da pružaju ako ispunjavaju minimalno - tehničke, ekonomske, tržišne i druge uslove.

Odobrenje iz stava 2. ovog člana daje se rešenjem sa rokom važenja od tri godine.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno i dostavlja se radi evidentiranja u Registru turizma.

Vlada bliže propisuje uslove iz stava 3. ovog člana.

Ministarstvo vodi evidenciju zdravstvenih ustanova iz stava 2. ovog člana.

Član 28.

Pravno lice koje ima odmarališta, domove ili druge objekte za pružanje usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka svojim zaposlenima, iste usluge može pružati i trećim licima na način propisan ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Član 29.

Ne smatra se obavljanjem ugostiteljske delatnosti:

1) pružanje usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka zaposlenima i korisnicima u odmaralištima, ustanovama društvene brige o deci, starim licima, učenicima i studentima, zdravstvenim, socijalnim, obrazovno-vaspitnim i drugim sličnim ustanovama, ako usluge pružaju lica zaposlena u tim ustanovama;

2) pružanje usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka zaposlenima u sopstvenim prostorijama u toku procesa rada u privrednim subjektima, ustanovama, državnim organima i drugim organizacijama, ako usluge pružaju lica zaposlena u tim privrednim subjektima, ustanovama, organima i organizacijama.

Objekti odnosno prostorije, uređaji i oprema, kao i lica koja pružaju usluge iz stava 1. ovog člana, moraju ispunjavati sanitarno-higijenske i zdravstvene uslove propisane za ugostiteljski objekat, u delu objekta u kome se te usluge pružaju.

9. Ugostiteljske usluge u ugostiteljskim objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu

Član 30.

Ugostitelj može da pruža ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva.

U okviru seoskog turističkog domaćinstva ugostitelj može da pruža ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje.

Fizičko lice može da pruža ugostiteljske usluge iz stav 1. ovog člana u objektima smeštajnih kapaciteta do 30 ležajeva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana fizičko lice u ugostiteljskom objektu domaće radinosti može da pruža samo ugostiteljske usluge smeštaja.

Fizičko lice u ugostiteljskom objektu seoskog turističkog domaćinstva usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka može da pruža samo korisniku usluge kome pruža uslugu smeštaja.

Usluge iz stava 5. ovog člana fizičko lice pruža od namirnica, pića i napitaka koje je pretežno sam proizveo.

Izuzetno fizičko lice u objektu seoskog turističkog domaćinstva može da pruža ugostiteljske usluge iz stava 5. ovog člana i organizovanoj turističkoj grupi do 50 turista koja ne koristi usluge smeštaja.

Fizičko lice može u okviru seoskog turističkog domaćinstva, da pruža ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje, do 20 kamp parcela, za najviše 30 korisnika usluga.

Prostor na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje iz stava 2. i 8. ovog člana mora da ispunjava propisane minimalno-tehničke i sanitarno-higijenske uslove.

Član 31.

Ugostitelj pre početka obavljanja delatnosti u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva pribavlja rešenje kojim se taj objekat kategoriše.

Ugostitelj iz stava 1. ovog člana dužan je da ugostiteljsku delatnost obavlja na propisan način i prema propisanim uslovima, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Izuzetno od člana 7. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona fizičko lice kao ugostitelj dužan je da na ulazu u objekat vidno istakne svoje ime i prezime, kao i kontakt telefon.

Izuzetno od člana 7. stav 1. tačka 11) ovog zakona fizičko lice kao ugostitelj nije u obavezi da

Član 32.

Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva mora biti vlasnik, odnosno suvlasnik tog smeštajnog objekta.

U slučaju da ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva pruža lice koje je suvlasnik tog smeštajnog objekta, dužan je da pre otpočinjanja delatnosti pribavi pisanu saglasnost drugog suvlasnika.

Izuzetno od stava 1. ovog člana ugostiteljske usluge može da pruža i član porodičnog domaćinstva vlasnika, odnosno suvlasnika, uz njihovu pisanu saglasnost.

Saglasnost iz st. 2. i 3. ovog člana mora biti overena kod javnog beležnika.

Članom porodičnog domaćinstva iz stava 3. ovog člana smatra se bračni drug, deca rođena u braku, van braka ili usvojena, braća i sestre, roditelji bračnih drugova i unučad, koja lica sa vlasnikom, odnosno suvlasnikom stanuju u istom stanu, odnosno stambenom objektu.

Član 33.

Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge iz člana 30. ovog zakona mora da ispunjava zdravstvene uslove i redovno obavlja zdravstvene preglede u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

Član 34.

Fizičko lice za pružene ugostiteljske usluge iz člana 30. ovog zakona izdaje poseban račun.

Račun iz stava 1. ovog člana sadrži redni broj, ime i prezime fizičkog lica, adresu, vrstu, kategoriju i adresu ugostiteljskog objekta, podatke o korisniku usluge (ime i prezime), podatke o prodajnoj ceni sa specifikacijom pruženih usluga, kao i datum izdavanja računa.

Račun se sačinjava u dva primerka, od kojih se jedan uručuje korisniku usluge, a drugi zadržava fizičko lice.

Fizičko lice je u obavezi da na dnevnom nivou vodi evidenciju izdatih računa, po načelima urednosti i tačnosti, na način koji ne dozvoljava brisanje ili izmenu unetih podataka, tako da se po hronološkom redu omogućava uvid u izdate račune.

Fizičko lice je u obavezi da evidenciju izdatih računa iz stava 4. ovog člana čuva 2 godine.

Na račun iz stava 1. ovog člana ne primenjuju se odredbe člana 70. stav 5. ovog zakona.

Član 35.

Davanje u zakup kuće, stana, apartmana, sobe, ležaja ili drugog prostora od strane pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica u periodu kraćem od 30 dana smatra se pružanjem ugostiteljske usluge smeštaja.

U slučaju iz stava 1. ovog člana pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice je u obavezi da uslugu smeštaja, pruža na način propisan ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Član 36.

Ministar bliže propisuje uslove i način obavljanja ugostiteljske delatnosti, način pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanje ugostiteljskih objekata, minimalno- tehničke uslove za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u ugostiteljskom objektu i van ugostiteljskog objekta, u pokretnom objektu, u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje sanitarno-higijenske uslove za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u ugostiteljskom objektu i van ugostiteljskog objekta, u pokretnom objektu i domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i za uređenje i opremanje ugostiteljskog objekta i pružanje usluga za osobe sa invaliditetom.

III NAUTIČKOTURISTIČKA DELATNOST

Član 37.

Nautičkoturistička delatnost pružanja usluga u prihvatnim objektima nautičkog turizma i plovilima koja se koriste za nautički turizam, kao i pružanje drugih usluga za potrebe nautičkog turizma obavlja se u skladu sa ovim zakonom i zakonima kojima se uređuje oblast plovidbe, odnosno nautike.

Usluge nautičkog turizma obavljaju se u objektima, odnosno prostoru koji ispunjava propisane minimalno-tehničke i sanitarno-higijenske uslove, odnosno standarde za obavljanje nautičkoturističke delatnosti (u daljem tekstu: objekti nautičkog turizma), kao i posebne tehničke karakteristike, propisane zakonima kojima se uređuje plovidba na unutrašnjim vodama.

Na obavljanje nautičkoturističke delatnosti na delu prostora koji istovremeno predstavlja područje zaštićenog prirodnog područja primenjuje se režim zaštite u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita prirode.

Član 38.

Delatnost iz člana 37. stava 1. ovog zakona može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice, ili preduzetnik ako je registrovano u odgovarajućem registru.

Udruženje koje obavlja delatnost iz člana 37. stava 1. ovog zakona dužno je da tu delatnost upiše u odgovarajući registar.

Preduzetnik ne može da obavlja delatnost iz člana 37. stava 1. ovog zakona u periodu prekida obavljanja delatnosti.

Član 39.

Ako lice iz člana 38. stav 1. ovog zakona obavlja nautičkoturističku delatnost u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, dužno je da za tu delatnost registruje ogranak, odnosno izdvojeno mesto, koji se registruje u odgovarajućem registru.

Ako lice iz člana 38. stav 1. ovog zakona obavlja nautičkoturističku delatnost van sedišta, dužno je da za tu delatnost u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja registruje ogranak, odnosno izdvojeno mesto van sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru.

Izuzetno za plovilo nautičkog turizma, registruje se ogranak, odnosno izdvojeno mesto prema upisniku u koji je plovilo upisano.

Član 40.

Na poslovno ime, firmu i drugi naziv, naziv ogranka, izdvojenog mesta ili odgovarajuće organizacione jedinice, kao i oznaku pružaoca nautičkoturističkih usluga shodno se primenjuju odredbe člana 6. ovog zakona.

1.         Obaveze pružaoca nautičkoturističkih usluga

Član 41.

Pružalac nautičkoturističkih usluga koji obavlja nautičkoturističku delatnost dužan je da:

1)         na ulazu u objekat nautičkog turizma vidno istakne poslovno ime i sedište, a na ulazu u ogranak, odnosno izdvojeno mesto, poslovno ime, sedište i naziv ili oznaku ogranka, odnosno izdvojenog mesta;

2)         na ulazu u objekat nautičkog turizma vidno istakne naziv objekta i vrstu objekta nautičkog turizma, prema pretežnoj vrsti usluga koje se u njemu pružaju;

3)         na ulazu u objekat nautičkog turizma vidno istakne radno vreme i da ga se u svom poslovanju pridržava;

4)         se evidentira u Registru turizma;

5)         svaku promenu registrovanog podatka o sedištu i ogranku, odnosno izdvojenom mestu prijavi odgovarajućem registru u roku od 7 dana;

6)         na ulazu u marinu vidno istakne oznaku kategorije marine, utvrđenu rešenjem ministra;

7)         za plovilo nautičkog turizma poseduje važeće brodsko svedočanstvo, odnosno plovidbenu dozvolu potpisanu i overenu od ovlašćenog lica;

8)         u prihvatnom objektu nautičkog turizma održava prostor, prostorije i opremu i pruža usluge prema propisanim minimalno-tehničkim uslovima, kao i standardima za vrstu objekta u kojoj obavlja delatnost i za kategoriju koja mu je određena rešenjem ministra;

9)         u prihvatnom objektu nautičkog turizma i plovilu obavlja nautičkoturističku delatnost na propisan način i prema propisanim uslovima;

10)       u pisanom, govornom, vizuelnom ili elektronskom obaveštavanju tačno koristi vrstu, a kod marine kategoriju, koja je određena rešenjem ministra;

11)       na istinit, jasan, razumljiv i neobmanjujući način u isticanju ponude obaveštava korisnika usluge o usluzi koju pruža, u pogledu načina pružanja usluge, naznačene cene i dr.;

12)       da cene usluga nautičkog turizma koje pruža istake vidno na jasan i lako uočljiv način;

13)       se pridržava istaknutih, odnosno objavljenih cena;

14)       za svaku pruženu uslugu izda propisan račun;

15)       u prihvatnom objektu nautičkog turizma i plovilu korisniku usluga omogući podnošenje reklamacije;

16)       pružanje nautičkoturističke usluge ne uslovljava pružanjem druge usluge, odnosno nekim drugim uslovom koji je korisnik usluga dužan da ispuni;

17)       obavlja delatnost sa pažnjom dobrog privrednika.

U slučaju da odgovarajući registar pružaoca nautičkoturističke usluge nije Agencija za privredne registre, taj subjekt je u obavezi da promene registrovanog podatka iz stava 1. tačka 5) ovog člana prijavi i Registru turizma.

Način podnošenja reklamacije, evidencija, postupanje po podnetoj reklamaciji i dr. Pružalac nautičkoturističke usluge vodi u skladu sa propisima, kojima se uređuje oblast zaštite potrošača.

Pružalac nautičkoturističke usluge je dužan da sve informacije kojima obaveštava korisnike usluga o usluzi koju pruža, u pogledu vrste, načina pružanja usluge, naznačene cene i dr. Moraju biti na srpskom jeziku.

Obaveštenje iz stava 4. ovog člana može biti i na stranom jeziku.

Na pružaoca nautičkoturističkih usluga, u zavisnosti od usluge koju pruža, primenjuju se i odredbe čl. 9 i 11. ovog zakona.

2.         Evidentiranje pružalaca nautičkoturističkih usluga i objekata nautičkog turizma

Član 42.

Pružalac nautičkoturističkih usluga, koji pruža uslugu smeštaja u nekategorisanom objektu nautičkog turizma dužan je da pre otpočinjanja delatnosti svoje poslovanje na propisan način prijavi jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objakat nalazi.

Član 43.

Ministarstvo vodi evidenciju marina.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da vodi evidenciju objakata nautičkog turizma iz člana 42. ovog zakona, kao poveren posao.

Svaku promenu podataka koji se evidentiraju kod ministarstva, odnosno jedinice lokalne samouprave pružalac nautičkoturističkih usluga je dužan da prijavi u roku od 7 dana.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da kvartalno ili na zahtev ministarstva u roku od 15 dana u elektronskoj formi dostavi ministarstvu podatke iz evidencije objakata nautičkog turizma koju vodi.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da Registru turizma kvartalno dostavlja evidenciju iz stav 2. ovog člana.

Član 44.

U slučaju da se u objektima nautičkog turizma pružaju usluge smeštaja, shodno se primenjuju odredbe člana 7. stav 1. tač. 11), 12), 15), 16), 17) i 18) i člana 15. ovog zakona.

3.         Vrste objekata nautičkog turizma

Član 45.

Prema vrsti nautičkoturističkih usluga koje se u objektu pružaju, objekti nautičkog turizma mogu biti:

1)         Prihvatni objekti nautičkog turizma;

2)         Plovila nautičkog turizma.

Prihvatni objekti nautičkog turizma su marine.

Marina je pristanište za posebne namene na vodnom putu namenjeno za prihvat, čuvanje i opremu plovila koja služe za rekreaciju, sport i razonodu.

Plovila nautičkog turizma jesu putnički brod, odnosno plovilo za rekreaciju, koje je osposobljeno za plovidbu i koje učestvuje u plovidbi.

4.         Usluge u nautičkom turizmu

Član 46.

Usluge nautičkog turizma su lučke delatnosti koje se obavljaju u

marini: prihvat i otprema plovila, odnosno putnika, snabdevanje plovila, posade i putnika, čuvanje i iznajmljivanje plovila, organizovanje turističkih krstarenja, kao i pružanje drugih usluga za potrebe nautičkog turizma.

Član 47.

Marina kao prihvatni objekti nautičkog turizma kategoriše se u skladu sa standardima propisanim za tu vrstu objekta.

Pružalac nautičkoturističkih usluga dužan je da pre otpočinjanja obavljanja nautičkoturističke delatnosti, odnosno nakon izdavanja uverenja o upisu u nadležni registar o obavljanju delatnosti u marini pribavi rešenje o određivanju kategorije.

Član 48.

Pružalac nautičkoturističkih usluga podnosi ministarstvu zahtev za određivanje kategorije marine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana pružalac nautičkoturističkih usluga podnosi preko centralnog informacionog sistema.

Zahtev iz stava 1. ovog člana mora da sadrži istinite podatke.

Troškove postupka određivanja kategorije marine snosi pružalac nautičkoturističkih usluga.

Ispunjenost propisanih uslova za određivanje kategorije marine utvrđuje se na način propisan članom 19. st. 4. i 5. ovog zakona.

Član 49.

Određivanje kategorije marine vrši se rešenjem koje donosi ministar i važi tri godine od dana dostavljanja rešenja podnosiocu zahteva.

Rešenje iz stava 1. ovog člana konačno je i dostavlja se radi evidentiranja u Registar turizma

Na promenu pružaoca nautičkoturističkih usluga i kategorije marine, kao i na prestanak rešenja o određivanju kategorije, shodno se primenjuju odredbe čl. 22. i 23. ovog zakona.

Član 50.

Ministar uz saglasnost ministara nadležnih za poslove saobraćaja, vodoprivrede, infrastrukture, zdravlja, životne sredine i prostornog planiranja propisuje minimalno-tehničke uslove za izgradnju, uređenje i opremanje objekata nautičkog turizma, kao i standarde za kategorizaciju marine.

IV LOVNOTURISTIČKA DELATNOST

Član 51.

Delatnost pružanja usluga u objektima lovnog turizma, kao i pružanje drugih usluga za potrebe lovnog turizma obavlja se u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Usluge lovnog turizma obavljaju se u objektima koji ispunjavaju propisane minimalno-tehničke i sanitarno-higijenske uslove, odnosno standarde za obavljanje lovnoturističke delatnosti (u daljem tekstu: objekti lovnog turizma).

Na obavljanje lovnoturističke delatnosti na delu prostora koji istovremeno predstavlja područje zaštićenog prirodnog područja primenjuje se režim zaštite u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita prirode.

Član 52.

 Delatnost iz člana 51. stav 1. ovog zakona može da obavlja privredno društvo, pravno lice ili javno preduzeće čiji je osnivač Republika Srbija ili autonomna pokrajina (u daljem tekstu: pružalac lovnoturističkih usluga) koje je registrovano u odgovarajućem registru.

Izuzetno lovnoturističku delatnost može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako kao korisnik lovišta ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuje oblast lovstva.

Lice iz stava 2. ovog člana lovnoturističku delatnost obavlja pod uslovima i na način propisan ovim zakonom.

Udruženje koje obavlja delatnost iz stava 2. ovog član dužno je da tu delatnost upiše u odgovarajući registar.

Preduzetnik ne može da obavlja delatnost iz stava 2. ovog član u periodu prekida obavljanja delatnosti.

Član 53.

Ako lice iz člana 52. stav 1. i 2. ovog zakona obavlja lovnoturističku delatnost u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, dužno je da za tu delatnost registruje ogranak, odnosno izdvojeno mesto, koji se registruje u odgovarajućem registru.

Ako lice iz člana 52. stav 1. i 2. ovog zakona obavlja lovnoturističku delatnost van sedišta, dužno je da za tu delatnost u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja registruje ogranak, odnosno izdvojen mesto van sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru.

Izuzetno, pružalac lovnoturističkih usluga nije u obavezi da za vrstu objekta lovačka koliba registruje ogranak, odnosno izdvojeno mesto van sedišta.

Član 54.

Na poslovno ime, firmu i drugi naziv, naziv ogranka, izdvojeno mesto van sedišta ili odgovarajuće organizacione jedinice kao i oznaka pružaoca lovnoturističkih usluga shodno se primenjuju odredbe člana 6. ovog zakona.

1.         Obaveze pružanja lovnoturističkih usluga

Član 55.

Pružalac lovnoturističkih usluga koji obavlja lovnoturističku delatnost dužan je da:

1)         na ulazu u objekat lovnog turizma vidno istakne vidno istakne poslovno ime i sedište, a na ulazu u ogranak, odnosno izdvojeno mesto, poslovno ime, sedište i naziv ili oznaku ogranka, odnosno izdvojenog mesta;,

2)         na ulazu u objekat lovnog turizma vidno istakne naziv objekta i vrstu objekta lovnog turizma, prema pretežnoj vrsti usluga koje se u njemu pružaju;

3)         na ulazu u objekat lovnog turizma vidno istakne radno vreme i da ga se pridržava u svom poslovanju;

4)         se evidentira u Registru turizma;

5)         svaku promenu registrovanog podatka o sedištu i ogranku, odnosno izdvojenom mestu prijavi odgovarajućem registru u roku od 7 dana;

6)         na ulazu u lovačku vilu vidno istakne oznaku kategorije utvrđenu rešenjem ministra;

7)         u objektu lovnog turizma vidno istakne pravila, odnosno uslove i način korišćenja lovišta i drugih usluga lovnog turizma;

8)         u objektu lovnog turizma održava prostor, prostorije i opremu i pruža usluge prema propisanim minimalno tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima, kao i standardima za vrstu objekta u kojoj obavlja delatnost i za kategoriju koja mu je određena rešenjem ministra;

9)         u objektu lovnog turizma obavlja lovnoturističku delatnost na propisan način i prema propisanim uslovima;

10)       u pisanom, govornom, vizuelnom ili elektronskom obaveštavanju tačno koristi vrstu, a kod lovačke vile kategoriju, koja je određena rešenjem ministra;

11)       da na istinit, jasan, razumljiv i neobmanjujući način u isticanju ponude obaveštava korisnika usluge o usluzi koju pruža, u pogledu načina pružanja usluge, naznačene cene i dr;

12)       da cene usluga lovnog turizma koje pruža istake vidno na jasan i lako uočljiv način;

13)       da se pridržava istaknutih, odnosno objavljenih cena;

14)       za svaku pruženu uslugu izda propisan račun;

15)       u objektu lovnog turizma omogući korisniku usluge podnošenje reklamacije;

16)       pružanje lovnoturističke usluge ne uslovljava pružanjem druge usluge, odnosno nekim drugim uslovom koji je korisnik usluga dužan da ispuni;

17)       obavlja delatnost sa pažnjom dobrog privrednika.

U slučaju da odgovarajući registar pružaoca lovnoturističkih usluga nije Agencija za privredne registre, taj subjekt je u obavezi da promene registrovanog podatka iz stava 1. tačka 3) ovog člana prijavi i Registru turizma.

Način podnošenja reklamacije, evidencija, postupanje po podnetoj reklamaciji i dr. pružalac lovnoturističkih usluga vodi u skladu sa propisima, kojima se uređuje oblast zaštite potrošača.

Pružalac lovnoturističkih usluga je dužan da sve informacije kojima obaveštava korisnike usluga o usluzi koju pruža, u pogledu vrste, načina pružanja usluge, naznačene cene i dr. moraju biti na srpskom jeziku.

Obaveštenje iz stava 4. ovog člana može biti i na stranom jeziku.

Na pružaoca lovnoturističkih usluga primenjuju se i odredbe člana člana 7. stav 1. tač. 11), 12), 15), 16), 17) i 18) i čl. 9, 10, 11. i 15. ovog zakona.

2.         Evidentiranje pružalaca lovnoturističkih usluga i objekata lovnog turizma

Član 56.

Pružalac lovnoturističkih usluga, koji pruža uslugu smeštaja u nekategorisanom objektu lovnog turizma dužan je da pre otpočinjanja delatnosti svoje poslovanje na propisan način prijavi jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objakat nalazi.

Član 57.

Ministarstvo vodi evidenciju lovačkih vila.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da vodi evidenciju objakata lovnog turizma iz člana 56. ovog zakona, kao poveren posao.

Svaku promenu podataka koji se evidentiraju kod ministarstva, odnosno jedinice lokalne samouprave pružalac lovnoturističkih usluga je dužan da prijavi u roku od 7 dana.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da kvartalno ili na zahtev ministarstva u roku od 15 dana u elektronskoj formi dostavi ministarstvu, podatke iz evidencije objakata lovnog turizma koju vodi.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da Registru turizma kvartalno dostavlja evidenciju iz stav 2. ovog člana.

3.         Vrste objekata lovnog turizma

Član 58.

Objekti lovnog turizma jesu objekti za pružanje usluga prihvata i smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, kao i pružanje drugih usluga za potrebe lovaca i drugih lica.

Prema vrsti usluga koje pružaju objekti lovnog turizma mogu biti:

1)         lovačka vila;

2)         lovački dom;

3)         lovačka kuća;

4)         lovačka koliba.

4.         Usluge u lovnom turizmu

Član 59.

Usluge lovnog turizma jesu: prihvat i smeštaj lovaca i drugih lica, kao i pružanje drugih usluga za potrebe lovnog turizma.

Pružalac lovnoturističkih usluga u pogledu organizovanja lova, obezbeđivanja lovne karte, dozvole za lov, upotrebe lovačkih pasa i dr. dužan je da te usluge pruža u skladu sa propisima kojima se uređuje lovstvo i zaštita životne sredine.

5.         Kategorizacija lovačke vile

Član 60.

Lovačka vila, kao objekat lovnog turizma kategoriše se u skladu sa standardima propisanim za tu vrstu objekata.

Pružalac lovnoturističkih usluga je dužan da pre otpočinjanja obavljanja lovnoturističke delatnosti u objektu lovačka vila pribavi rešenje o određivanju kategorije.

Član 61.

Pružalac lovnoturističkih usluga podnosi ministarstvu zahtev za određivanje kategorije lovačke vile.

Zahtev iz stava 1. ovog člana pružalac lovnoturističkih usluga podnosi preko centralnog informacionog sistema.

Zahtev iz stava 1. ovog člana mora da sadrži istinite podatke.

Troškove postupka razvrstavanja lovačke vile u kategoriju snosi pružalac lovnoturističkih usluga.

Ispunjenost propisanih uslova za određivanje kategorije lovačke vile utvrđuje se na način propisan članom 19. st. 4. i 5. ovog zakona.

Član 62.

Određivanje kategorije lovačke vile vrši se rešenjem koje donosi ministar i važi tri godine od dana dostavljanja rešenja podnosiocu zahteva.

Rešenje iz stava 1. ovog člana konačno je i dostavlja se radi evidentiranja u Registar turizma.

Na promenu pružaoca lovnoturističkih usluga i kategorije lovačke vile, kao i na prestanak rešenja o određivanju kategorije, shodno se primenjuju odredbe čl. 22. i 23. ovog zakona.

Član 63.

Ministar, uz saglasnost ministara nadležnih za poslove lovstva, unutrašnjih poslova, infrastrukture, životne sredine i prostornog planiranja, propisuje minimalne tehničke uslove za izgradnju, uređenje i opremanje lovnoturističkih objekata, kao i standarde, uslove i način pružanja i korišćenja usluga lovnog turizma.

V ZAŠTITA PODATAKA LIČNOSTI

Član 64.

Evidencije iz člana 13. stav 1, člana 43. stav 1. i člana 57. stav 1. ovog zakona, može da sadrži podatke o radno angažovanim fizičkim licima i ministarstvo može da prikuplja lične podatke o tim licima, kao i o fizičkim licima koji pružaju ugostiteljske usluge ili obavljaju drugu delatnost uređenu ovim zakonom.

Evidencije iz člana 13. stav 2, člana 43. stav 2. i člana 57. stav 2. ovog zakona, može da sadrži podatke o radno angažovanim fizičkim licima i jedinica lokalne samouprave može da prikuplja lične podatke o tim licima, kao i o fizičkim licima koji pružaju ugostiteljske usluge ili obavljaju drugu delatnost uređenu ovim zakonom.

Državni organi, organima autonomnih pokrajina, organima jedinice lokalne samuprave i imaoci javnih ovlašćenja mogu da prikupljaju lične podatke o fizičkim licima iz baze centralnog informacionog sistema, na način propisan ovim zakonom.

Evidencija, odnosno podaci iz stava 1, 2. i 3. ovog člana mogu da sadrže: ime i prezime; jedinstveni matični broj građana; pol; dan, mesec i godina rođenja; mesto, opština i država rođenja; mesto, opština i država stanovanja.

Obrada podataka od strane ministarstva, jedinice lokalne samouprave ili lica iz stava 3. ovog člana vrši se u elektronskoj formi u okviru centralnog informacionog sistema ili drugog informaciono-komunikacionog sistema, u formi audio-video zapisa i fotografija i u papirnoj formi u obliku registara, kartoteka i drugom obliku.

Član 65.

Ministarstvo, jedinica lokalne samouprave i lica iz člana 64. stava 3. ovog zakona podatke o ličnosti obrađuju u svrhu:

1)         izvršenja poslova iz delokruga svoje nadležnosti;

2)         uspostavljanja centralnog informacionog sistema;

3)         vršenja nadzora nad obavljanjem delatnosti i pružanjem usluga uređenih ovim zakonom;

4)         efikasnog obavljanja ugostiteljske delatnosti;

5)         praćenja stanja na tržištu sa ciljem unapređenja ukupnog privrednog i društvenog razvoja;

6)         usklađivanja sistema tehničko-tehnoloških, ekonomskih i društvenih aktivnosti, koji se zasniva na ekonomskom razvoju, očuvanju prirodnih i kulturnih dobara, očuvanju i razvoju lokalne zajednice;

7)         povećanja efikasnosti i odgovornosti u oblasti korišćenja, upravljanja, zaštite i unapređenja turističkog prostora;

8)         obezbeđivanja jedinstvenih standarda za pružanje usluga u turizmu;

9)         zaštite nacionalne ekonomije, korisnika turističkog proizvoda i turističkih profesija;

10)       obezbeđivanja jedinstvene javne i elektronske evidencije registrovanih i evidentiranih podataka iz oblasti turizma;

11)       planiranja i ostvarivanja politike razvoja turizma u skladu sa Strategijom razvoja turizma.

Član 66.

Ministarstvo i jedinica lokalne samouprave prikupljaju podatke o ličnosti neposredno od lica na koje se podaci odnose.

Ministarstvo može da prikuplja podatke o ličnosti od drugih organa dravne uprave, organa autonomnih pokrajina, organa jedinice lokalne samuprave i imalaca javnih ovlašenja, kao i od privrednih subjekata i fizičkih lica, koji na osnovu odredaba ovog zakona obavljaju privrednu delatnost i duna su da vode evidenciju korisnika usluge.

Član 67.

Ministarstvo i jedinica lokalne samouprave razmenjuju podatke sa državnim organima, organima autonomnih pokrajina, organima jedinice lokalne samuprave i imaocima javnih ovlašenja.

Razmena podataka se vrši elektronskim putem, na kontrolisan i bezbedan način, uz primenu mera informacione bezbednosti kojima se obezbeđuje osnovna zaštita podataka na fizičkom tehničkom i organizacionom nivou.

Ministarstvo može da razmenjuju podatke sa ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove u svrhu prijave boravišta stranaca, u skladu sa propisima kojima se uređuje kretanje i boravak stranaca.

Državni organi, organima autonomnih pokrajina, organima jedinice lokalne samuprave i imaocima javnih ovlašćenja mogu, na način propisan ovim zakonom, da imaju pristup centralnom informacionom sistemu radi obrade podataka iz delokruga svoje nadležnosti (statistika, poreski organi i sl.).

Ministarstvo i jedinica lokalne samouprave može podatke iz evidencije da dostavi i fizičkom licu, na koje se podaci odnose, na osnovu obrazloženog pisanog zahteva.

Član 68.

Ugostitelj, pružalac nautičkih usluga i pružalac lovnoturističkih usluga, u objektu u kome se pruža usluga smeštaja može da prikuplja lične podatke o korisniku usluge smeštaja i uvodi ih u propisanu evidenciju, odnosno centralni informacioni sistem, na način propisan ovim zakonom, a u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Podaci iz stava 1. ovog člana, za domaće državljane, mogu da sadrže: ime i prezime; pol; dan, mesec i godina rođenja; mesto, opština i država rođenja; mesto, opština i država stanovanja i jedinstveni matični broj građana.

Podaci iz stava 1. ovog člana, za strane državljane mogu da sadrže: prezime i ime; pol; dan, mesec i godina rođenja; državljanstvo; mesto i država rođenja; vrsta, broj i datum izdavanja strane putne isprave i datum do kada je odobren boravak u Republici Srbiji.

Podatke iz st. 2. i 3. ovog člana ugostitelj unosi u evidenciju korisnika usluga preko centralnog informacionog sistema na osnovu podataka iz lične isprave ili druge javne isprave sa fotografijom.

Član 69.

Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti, prava lica i zaštita prava lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, ograničenja zaštite podataka o ličnosti i obezbeđenje podataka, vrši se u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik registrovan u odgovarajućem registru, koje obavlja delatnost u skladu sa ovim zakonom dužno je da obradu podataka o ličnosti vrši u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Povredom zaštita prava lica smatraće se svaka zloupotreba podataka o ličnosti, koje se vrše bez ovlašćenja, koja su propisana ovim zakonom.

VI TAKSA I PENALI U TURIZMU

1.         Boravišna taksa

Član 70.

Boravišna taksa je naknada za korišćenje komunalne, saobraćajne i turističke infrastrukture i suprastrukture na području jedinice lokalne samouprave, a koju plaća korisnik usluge smeštaja koji izvan svog mesta prebivališta koristi uslugu smeštaja u ugostiteljskom objektu za smeštaj.

Boravišna taksa plaća se za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu za smeštaj.

Naplatu boravišne takse, od korisnika usluge, naplaćuje subjekt koji pruža uslugu smeštaja (u daljem tekstu: davalac smeštaja).

Boravišna taksa se naplaćuje istovremeno sa naplatom usluge smeštaja.

Davalac smeštaja dužan je da u računu za uslugu smeštaja posebno iskaže iznos boravišne takse.

Član 71.

Izuzetno od člana 70. ovog zakona boravišnu taksu plaća ugostitelj, koji kao fizičko lice pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu.

Boravišnu taksu iz stava 1. ovog člana fizičko lice plaća u utvrđenom godišnjem iznosu na propisan način.

Član 72.

Sredstva od naplaćene boravišne takse davalac smeštaja uplaćuje do petog u mesecu za prethodni mesec.

Ako davalac smeštaja ne naplati boravišnu taksu, dužan je da na svoj teret uplati iznos nenaplaćene boravišne takse u roku od 15 dana, računajući od dana utvrđene obaveze.

Član 73.

Visinu boravišne takse utvrđuje jedinica lokalne samouprave u zavisnosti od kategorije turističkog mesta ili u različitoj visini po delovima opštine odnosno grada u zavisnosti od izgrađenosti komunalne, saobraćajne i turističke infrastrukture.

Ako se objekat za smeštaj ne nalazi na teritoriji turističkog mesta, jedinica lokalne samouprave utvrdiće visinu boravišne takse za najnižu kategoriju turističkog mesta.

Član 74.

Boravišnu taksu ne plaćaju:  

1) deca do sedam godina starosti;

2) lica upućena na banjsko i klimatsko lečenje, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od strane nadležne lekarske komisije;

3) osobe sa invaliditetom sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi od prve do pete grupe, civilni invalidi rata od prve do pete grupe, slepa lica, lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečje paralize i multipleks skleroze, osobe ometene u razvoju, kao i pratilac navedenih osoba;

4) učenici i studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za smeštaj radi izvođenja sportsko-rekreativnih i drugih aktivnosti po programu ministarstva nadležnog za poslove prosvete, studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za smeštaj radi izvođenja obavezne nastave u skladu sa nastavnim planom obrazovne ustanove, kao i učesnici republičkih i regionalnih takmičenja u znanju i veštinama;

5) strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja takse;

6) lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj duže od 30 dana.

Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od sedam do 15 godina starosti.

Lica iz stava 1. ovog člana ne plaćaju boravišnu taksu ako podnesu dokaz da su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana (članska karta, potvrda škole, odnosno obrazovne ustanove, uput lekarske komisije i drugo).

Jedinica lokalne samouprave može svojom odlukom da proširi krug lica iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana.

Član 75.

Vlada za svaku kategoriju turističkog mesta posebno utvrđuje najviši i najniži iznos boravišne takse.

Vlada bliže propisuje uslove, kriterijume i način utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao način i rokove plaćanja.

Član 76.

Sredstva od naplaćene boravišne takse prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji su pružene usluge smeštaja i koriste se za obezbeđivanje informativno-propagandnog materijala kojim se promovišu turističke vrednosti i kulturno nasleđe, obezbeđivanje turističke signalizacije, rad turističko-informativnih centara, kao i za finansiranje poslova turističke organizacije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast turizma.

2.         Penali za korišćenje prioritetne turističke destinacije

Član 77.

Jedinica lokalne samouprave, koja je proglašena za prioritetnu turističku destinaciju ili za turističko mesto I i II kategorije može svojim aktom u određenoj turističkoj zoni, odnosno lokaciji (u daljem tekstu: prostorna celina), da utvrdi bliže uslove za ugostiteljske objekat za smeštaj vrste hotel i motel.

Ugostiteljski objekat iz stava 1. ovog člana mora da ispunjava standarde za razvrstavanje u određenu kategoriju, usaglašen sa aktom jedinice lokalne samouprave.

Akt iz stava 1. ovog člana naročito sadrži opis prostornih celina, sa utvrđenim granicama, način procene usaglašenosti, rokove usaglašavanja i druge uslove koje ugostiteljski objekat vrste hotel i motel treba da ispuni, visinu penala, način naplate penala, obveznika plaćanja i dr.

Akt iz stava 1. ovog člana sadrži i propisane uslove za ugostiteljske objekte koji se prvi put kategorišu u vrstu hotel i motel.

Ako obveznik plaćanja, utvrđen aktom iz stava 1. ovog člana, ne postupi u propisanom roku nadležni organ jedinice lokalne samouprave donosi rešenje kojim za to lice utvrđuje obavezu plaćanja penala na godišnjem nivou u propisanoj visini.

Rešenje iz stava 5. ovog člana konačno je.

Obaveze utvrđene aktom iz stava 1. ovog člana ne odnose se na objekte za koje je pokrenut postupak privatizacije, sve do okončanja tog postupka.

Član 78.

Sredstva od naplaćenih penala prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi objekat iz člana 77. stav 2. ovog zakona.

Sredstva od naplaćenih penala koriste se za finansiranje aktivnosti propisanih članom 76. ovog zakona.

Član 79.

U pogledu načina utvrđivanja boravišne takse i penala obračunavanja, zastarelosti, naplate i prinudne naplate, rokova za plaćanje, obračuna kamate i ostalog što nije posebno propisano ovim zakonom, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

VII NADZOR

Član 80.

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrši ministarstvo.

Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona vrši ministarstvo preko turističkih inspektora.

Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona u delu evidentiranja podatke o plaćenom porezu u bazu centralnog infomacionog sistema, vrši ovlašćeni poreski inspektori.

Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona u delu ispunjenosti sanitarno-higijenskih i zdravstvenih uslova u ugostiteljskim objektima, u drugim objektima u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost, kao i ispunjenost ulova iz člana 29. stav 2 i člana 33. ovog zakona, vrši ministarstvo nadležno za poslove zdravlja preko sanitarnih inspektora.

Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona u delu kojim se uređuje zaštita životne sredine vrši ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine preko inspektora za zaštitu životne

Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona u delu kojim se uređuje nautičkoturistička delatnost, a odnosi se na posebne tehničke karakteristike, saobraćajno-tehničke uslove prihvatnog objekta nautičkog turizma i plovila nautičkog turizma, posedovanje važećeg brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, kao i u delu nadzora nad obavljanjem delatnost iznajmljivanja plovila koji se koriste za nautički turizam, vrši ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja preko saobraćajnih inspektora.

Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona u delu kojim se uređuje lovnoturistička delatnost, a odnosi se na ispunjenost propisanih uslova za korisnika lovišta iz člana 52. stav 2. ovog zakona, organizovanje lova, obezbeđivanja lovne karte, dozvole za lov, upotrebu lovačkih pasa i dr. vrši ministarstvo nadležno za poslove lovstva preko lovnih inspektora. Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona vrši jedinica lokalne samouprave preko ovlašćenih inspektora u delu kojim se uređuje:

1) obavljanje ugostiteljske delatnosti usluga smeštaja u sobama, apartmanima, stanovima, kućama i drugim prostorima za koje nije izdato rešenje o kategorizaciji;

2) ispunjenost propisanih uslova i načina obavljanja ugostiteljske delatnosti u objektima domaće radinosti, seoskom turističkom domaćinstvu i hostelu;

3) ispunjenost propisanih uslova u pogledu uređenja i opremanja ugostiteljskog objekta, koji se odnose na odvođenje dima, pare i mirisa, kao i drugih neprijatnih emisija, u delu koji jedinica lokalne samouprave bliže uređuje svojim aktom (član 26. stav 1. ovog zakona);

4) ispunjenost propisanih uslova u pogledu uređenja i opremanja ugostiteljskog objekta u kojima se emituje muzika ili izvodi zabavni program, a kojima se obezbeđuje zaštita od buke, u delu koji jedinica lokalne samouprave bliže uređuje svojim aktom (član 26. stav 2. ovog zakona);

5) ispunjenost propisanih tehničkih i drugih uslova u ugostiteljskom objektu, koji se nalazi u stambenoj zgradi, kao i način obavljanja ugostiteljske delatnosti, u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u tom ugostiteljskom objektu, u delu koji jedinica lokalne samouprave bliže uređuje svojim aktom (član 26. stav 3. ovog zakona);

6) boravišne takse (naplata i uplata, isticanje u računu i dr.);

7) ispunjenost uslova i rokova usaglašenosti ugostiteljskih objekata sa aktom iz člana 67. ovog zakona;

8) isticanje i pridržavanje propisanog radnog vremena u ugostiteljskom objektu.

Poslove iz stava 7. ovog člana jedinica lokalne samouprave obavlja kao povereni posao.

Sanitarni inspektori, lovni inspektori, inspektori za zaštitu životne sredine, saobraćajni inspektori i inspektori jedinice lokalne samouprave imaju prava, dužnosti i ovlašćenja turističkog inspektora utvrđena ovim zakonom koja se odnose na njihovu oblast inspekcijskog nadzora.

Na pitanja inspekcijskog nadzora nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, koja nisu posebno uređena ovim zakonom, primenjuje se zakon kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Član 81.

Turistički inspektor prilikom vršenja nadzora ima službenu legitimaciju, značku i odgovarajuću vrstu odeće, obuće i opreme.

1.         Prava i dužnosti turističkog inspektora

Član 82.

U vršenju inspekcijskog nadzora turistički inspektor ima pravo i dužnost da:

1) proverava da li su ispunjeni propisani uslovi za obavljanje delatnosti i pružanje usluga uređenih ovim zakonom;

2) proverava tačnost podataka iz zahteva za ugostiteljskog objekta u kategoriju u pogledu ispunjenosti uslova;

3) utvrđuje identitet zaposlenih, odnosno radno angažovanih lica kod privrednog društva, preduzetnika ili drugog pravnog lica koja obavljaju delatnost i pružaju usluge uređene ovim zakonom, uvidom u ličnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom;

4) utvrđuje identitet fizičkog lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost, odnosno lica zatečenog u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, uvidom u ličnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom;

5) utvrđuje identitet fizičkog lica koje obavlja delatnost ili pruža usluge uređene ovim zakonom, bez upisa u odgovarajući registar, odnosno bez propisanog akta, uvidom u ličnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom;

6) utvrđuje identitet korisnika usluge uvidom u ličnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom;

7) pregleda prostorije, odnosno prostor privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika i fizičkog lica koji obavljaju delatnost i pružaju usluge uređene ovim zakonom;

8) fotografiše, odnosno vrši video snimanje prostorije, odnosno prostora iz stav 1. tačka 7) ovog člana;

9) pregleda ugovore, evidencije, isprave, elektronska dokumenta i drugu dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje zakonitosti poslovanja privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika i fizičkog lica koji obavljaju delatnost i pružaju usluge uređene ovim zakonom;

10) vrši štampanje, kopiranje, odnosno fotografisanje i snimanje poslovnih dokumenata iz stav 1. tačka 9) ovog člana;

11) vrši uvid u presek stanja fiskalne kase;

12) nastupi kao anonimni korisnik usluge (provokativna kupovina);

13) zahteva pisanu naredbu nadležnog suda za uviđaj u stambenom ili drugom prostoru, koji ima istu, sličnu ili povezanu namenu, kod saznanja da se u tom prostoru obavlja delatnost ili pruža usluga u slučaju kada se vlasnik ili korisnik, odnosno držalac protivi vršenju inspekcijskog nadzora;

14) zahteva asistenciju policije, odnosno komunalne policije, ako osnovano proceni da je to potrebno prema prilikama određenog slučaja;

15) ostvaruje nadzor nad radom ugostiteljskih objekta ako jedinica lokalne samouprave nije organizovala obavljanje poslova inspekcijskog nadzora koji su joj povereni ovim zakonom ili ga ne vrši pravilno i blagovremeno, izuzev onih poslova koje jedinica lokalne samouprave, iz člana 26. ovog zakona, svojim aktom bliže uređuje;

16) preduzme i druge propisane mere predviđene zakonom.

2. Prava i dužnosti ovlašćenog inspektora jedinice lokalne samouprave

Član 83.

U vršenju inspekcijskog nadzora ovlašćeni inspektor jedinice lokalne samouprave ima pravo i dužnost da:

1)         proverava da li su ispunjeni propisani uslovi za obavljanje delatnosti i pružanje usluga uređenih ovim zakonom;

2)         utvrđuje identitet zaposlenih, odnosno radno angažovanih lica kod privrednih društava, preduzetnika i drugog pravnog lica koja obavljaju delatnost i pružaju usluge uređene ovim zakonom, uvidom u ličnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom;

3)         utvrđuje identitet fizičkog lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost, odnosno lica zatečenog u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, uvidom u ličnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom;

4)         utvrđuje identitet fizičkog lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost, pružanja usluge smeštaja u kući, stanu, odnosno aprtmanu i sobi ili drugom prostoru bez upisa u odgovarajući registar, odnosno bez propisanog akta, uvidom u ličnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom;

5)         utvrđuje identitet korisnika usluge uvidom u ličnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom;

6)         pregleda prostorije, odnosno prostor u kojima se obavlja delatnost i pružaju usluge, ugovore, evidencije, isprave i drugu dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje zakonitosti poslovanja privrednih društava, preduzetnika ili pravnog lica, kao i fizičkih lica koja obavljaju delatnost i pružaju usluge uređene ovim zakonom;

 7)        fotografiše, odnosno vrši video snimanje prostorije, odnosno prostora iz stav 1. tačka 6) ovog člana;

 8)        pregleda ugovore, evidencije, isprave, elektronska dokumenta i drugu dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje zakonitosti poslovanja privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika i fizičkog lica koji obavljaju delatnost i pružaju usluge uređene ovim zakonom;

 9)        vrši štampanje, kopiranje, odnosno fotografisanje i snimanje poslovnih dokumenata iz stav 1. tačka 8) ovog člana;

 10)      nastupi kao anonimni korisnik usluga (provokativna kupovina);

 11)      vrši proveru izdatog rešenja o razvrstavanju u kategoriju objekata iz člana 16. stav 2. ovog zakona;

 12)      proverava naplatu i uplatu boravišne takse, isticanje u računu, evidentiranje uplata u centralni informacioni sistem i dr. uvidom u evidenciju korisnika usluga i drugu prateću dokumentaciju, kao i proverom uplate boravišne takse od strane fizičkog lica iz člana 71. ovog zakona;

 13)      proverava isticanje i pridržavanje propisanog radnog vremena u ugostiteljskim objektima;

 14)      proverava ispunjenost uslova i rokova usaglašenosti ugostiteljskih objekata sa aktom iz člana 77. ovog zakona;

 15)      zahteva pisanu naredbu nadležnog suda za pretres stambenog ili pratećeg prostora kod saznanja da se u tom prostoru obavlja delatnost ili pružaju usluge u slučaju kada se vlasnik ili korisnik prostora protivi vršenju inspekcijskog nadzora;

 16)      zahteva asistenciju policije, odnosno komunalne policije, ako osnovano proceni da je to potrebno prema prilikama određenog slučaja;

 17)      obavesti nadležni organ jedinice lokalne samouprave o utvrđenoj proceni usaglašenosti objekata iz člana 77. ovog zakona;

 18)      preduzme i druge propisane mere predviđene zakonom.

Ovlašćeni inspektor jedinice lokalne samouprave prava i dužnosti utvrđena stavom 1. ovog člana vrši samo u okviru nadležnosti koja mu je poverena ovim zakonom.

Ovlašćeni inspektor jedinice lokalne samouprave prilikom vršenja nadzora ima službenu legitimaciju, značku i odgovarajuću vrstu odeće, obuće i opreme.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave propisuje izgled značke i odgovarajuću vrstu odeće, obuće i opreme koju nosi ovlašćeni inspektor jedinice lokalne samouprave.

3. Ovlašćenja turističkog inspektora

Član 84.

Turistički inspektor je ovlašćen da:

1) privremeno zabrani obavljanje delatnosti pravnom i fizičkom licu koje obavlja ugostiteljsku delatnost, nautičku delatnost ili lovnoturističku delatnost, a nije registrovalo privrednu delatnost u odgovarajući registar;

2) privremeno zabrani preduzetniku obavljanje ugostiteljske delatnost, nautičke delatnost ili lovnoturističke delatnost ako u periodu prekida obavljanja delatnosti postupi suprotno članu 4. stav 4, članu 38. stav 3. i članu 52. stav 3. ovog zakona.

3) privremeno zabrani rad privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku, kao i fizičkom licu obavljanje delatnosti u vrsti iz člana 18. stav 1. 2. i 3., člana 47. stav 1. i člana 60. stav 1. ovog zakona koji posluju bez rešenja o razvrstavanju u kategoriju;

4) privremeno zabrani privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku pružanje usluge smeštaja koji obavlja delatnost bez prethodnog prijavljivanja jedinici lokalne samouprave;

5) privremeno zabrani obavljanje delatnosti privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku, kao i fizičkom licu, ako se turističkom inspektoru onemogući vršenje poslova nadzora;

6) privremeno zabrani privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku i fizičkom licu obavljanje poslova, u slučaju propisanim zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor;

7) naloži da se vrati iznos koji je više naplaćen u odnosu na istaknute, odnosno ugovorene cene;

8) zapisnikom o inspekcijskom nadzoru naloži jednu ili više mera za otklanjanje nepravilnosti;

9) sačini službenu belešku, o onim radnjama u postupku za koje se ne sastavlja zapisnik;

10) izriče preventivne, kao i druge mere koje su posebno uređene zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor;

11) preduzima radnje koje su posebno uređene zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor;

12) vrši postupak inspekcijskog nadzora u slučaju kada ovlašćeni inspektor jedinice lokalne samouprave, kome je ovim zakonom poveren posao inspekcijskog nadzora, ne vrši zakonom poveren posao, odnosno kada jedinica lokalne samouprave nije organizovala obavljanje poslova inspekcijskog nadzora koji su joj povereni ovim zakonom ili ga ne vrši pravilno i blagovremeno;

13) izda prekršajni nalog;

14) podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, odnosno podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;

U slučaju iz stava 1. tačka 8) ovog člana, kada nadzirani subjekt otkloni naložene nepravilnosti, turistički ispektor ne podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno ne izdaje prekršajniog nalog, ukoliko najviši iznos zaprećene kazne ne prelazi 100.000,00 dinara.

Turistički inspektor donosi rešenje o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti do ispunjenja zakonom propisanih uslova.

4. Ovlašćenja inspektora jedinice lokalne samouprave

Član 85.

Inspektor jedinice lokalne samouprave je ovlašćen da:

1) privremeno zabrani obavljanje ugostiteljske delatnosti pravnom i fizičkom licu koje ugostiteljsku delatnost obavlja a nije registrovalo privrednu delatnost u odgovarajući registar;

2) privremeno zabrani obavljanje delatnosti privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku kao i fizičkom licu koje obavlja ugostiteljsku delatnost pružanja usluga smeštaja u kući, stanu, odnosno apartmanu, sobi ili drugom prostoru za koja nije izdato rešenje o razvrstavanju u kategoriju;

3) privremeno zabrani preduzetniku obavljanje poslova ako postupi suprotno članu 4. stav 4. ovog zakona;

4) privremeno zabrani privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku pružanje usluge smeštaja u vrsti hostel koji obavlja delatnost bez prethodnog prijavljivanja jedinici lokalne samouprave;

5) privremeno zabrani obavljanje ugostiteljske delatnosti, ako se inspektoru onemogući vršenje poslova nadzora;

6) privremeno zabrani privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku i fizičkom licu obavljanje poslova, u slučaju propisanim zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor;

7) zapisnikom o inspekcijskom nadzoru naloži jednu ili više mera za otklanjanje nepravilnosti;

8) sačini službenu belešku, o onim radnjama u postupku za koje se ne sastavlja zapisnik;

9) izriče preventivne, kao i druge mere koje su posebno uređene zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor;

10) preduzima radnje koje su posebno uređene zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor;

11) izda prekršajni nalog;

12) podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, odnosno podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka

13) podnese predlog nadležnom organu iz člana 77. stav 5. ovog zakona za pokretanje postupka i utvrđivanja obaveze plaćanja penala.

U slučaju iz stava 1. tačka 7) ovog člana, kada nadzirani subjekt otkloni naložene nepravilnosti, ovlašćeni ispektor jedinice lokalne samouprave ne podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno ne izdaje prekršajniog nalog, ukoliko najviši iznos zaprećene kazne ne prelazi 100.000,00 dinara.

Ovlašćeni inspektor jedinice lokalne samouprave donosi rešenje o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti do ispunjenja zakonom propisanih uslova.

Član 86.

Ako u vršenju inspekcijskog nadzora turistički inspektor utvrdi da propis nije primenjen ili je nepravilno primenjen, odnosno da nije postupljeno po nalogu iz člana 84. stav 1. tačka 8) ovog zakona dužan je da donese rešenje kojim nalaže otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i odredi rok za njihovo otklanjanje.

Turistički inspektor je dužan da donese rešenje o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti i pružanju usluga, odnosno rada u objektu, ako se utvrđene nepravilnosti u ostavljenom roku iz rešenja o otklanjanju nepravilnosti, ne otklone.

Član 87.

Ako u vršenju inspekcijskog nadzora ovlašćeni inspektor jedinice lokalne samouprave utvrdi da propis nije primenjen ili je nepravilno primenjen, odnosno da nije postupljeno po nalogu iz člana 85. stav 1. tačka 7) ovog zakona dužan je da donese rešenje kojim nalaže otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i odredi rok za njihovo otklanjanje.

Ovlašćeni inspektor jedinice lokalne samouprave je dužan da donese rešenje o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti i pružanju usluga, odnosno rada u objektu, ako se utvrđene nepravilnosti u ostavljenom roku iz rešenja o otklanjanju nepravilnosti ne otklone.

5. Nadležnost za rešavanje po žalbi

Član 88.

Protiv rešenja turističkog inspektora može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Protiv rešenja ovlašćenog inspektora jedinice lokalne samouprave može se izjaviti žalba opštinskom, odnosno gradskom veću u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Protiv rešenja inspektora iz člana 80. st. 3-6. ovog zakona može se izjaviti žalba ministru iz delokruga inspekcijskog nadzora, kao nadležnom drugostepenom organu, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba izjavljena na rešenja iz st. 1-3. ovog člana odlaže izvršenje rešenja, osim kada se radi o preduzimanju hitnih mera.

Žalba izjavljena na rešenja iz člana 84. stav 1. tač. 1) do 6), člana 85. stav 1. tač. 1) do 6), člana 86. stav 2. i člana 87. stav 2. ovog zakona, ne odlaže izvršenje rešenja.           

VIII KAZNENE ODREDBE

Član 89.

Novčanom kaznom od 120.000 do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1)         ne upiše delatnost u odgovarajući registar (član 4. stav 3, član 38. stav 2. i član 52. stav. 4);

2)         postupi suprotno odredbama člana 7. stav 1. tačka 10), člana 41. stav 1. tačka 11) i člana 55. stav 1. tačka 11) ovog zakona;

3)         za pruženu uslugu ne izda propisan račun (član 7. stav 1. tačka 14), član 41. stav 1. tačka 14) i član 55. stav 1. tačka 14));

4)         u ugostiteljskom objektu za smeštaj ne vodi evidenciju korisnika usluge smeštaja dnevno i uredno na propisan način (član 7. stav 1. tačka 17), član 41. stav 6. i član 55. stav 6.);

5)         postupi suprotno odredbama člana 12;

6)         evidenciju korisnika usluga u objektu za smeštaj ne vodi preko centralnog infomacionog sistema, na propisan način (član 15. stav 1, član 41. stav 6. i član 55. stav 6.);

7)         ne obezbedi stalnu internet vezu za pristup centralnom informacionom sistemu (član 15. stav 2, član 41. stav 6. i član 55. stav 6.);

8)         u centralni informacioni sistem ne unese podatke o uplaćenoj boravišnoj taksi na propisan način i u propisanim rokovima (član 15. stav 3, član 41. stav 6. i član 55. stav 6.);

9)         u centralni informacioni sistem ne unese podatke o uplaćenom porezu na propisan način i u propisanim rokovima (član 15. stav 4, član 41. stav 6. i član 55. stav 6.);

10)       u jedinstven informacioni sistem unese neistinite podatke (član 15. stav 6.);

11)       pre otpočinjanja obavljanja ugostiteljske delatnosti u ugostiteljskom objektu iz člana 18 st. 1. 2. i 4. ne pribavi rešenje o razvrstavanju objekta u odgovarajuću kategoriju (član 18. stav 5.);

12)       zahtev za kategorizaciju ne podnese preko centralnog informacionog sistema (član 19. stav 3, član 20. stav 2.);

13)       postupi suprotno odredbama člana 22. stav 1. ovog zakona

14)       budžetski korisnici iz člana 27. ovog zakona za pružanje usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka trećim licima ne pribave odobrenje ministra (član 27. stav 2.);

15)       postupi suprotno odredbama člana 35. ovog zakona;

16)       postupi suprotno odredbama člana 42;

17)       pre otpočinjanja obavljanja nautičke delatnosti u marini ne pribavi rešenje kojim se marina razvrstava u odgovarajuću kategoriju (član 47. stav 2.);

18)       zahtev za kategorizaciju marine ne podnese preko centralnog informacionog sistema (član 48. stav 2.);

19)       postupi suprotno odredbama člana 56;

20)       pre otpočinjanja obavljanja lovnoturističke delatnosti u objektu lovačka vila ne pribavi rešenje kojim se lovačka vila razvrstava u odgovarajuću kategoriju (član 60. stav 2.);

21)       zahtev za kategorizaciju lovačke vile ne podnese preko centralnog informacionog sistema (član 61. stav 2.);

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 15.000 do 50.000 dinara.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se preduzetnik:

1) za prekršaj iz stava 1. ovog člana;

2) ako postupi suprotno članu član 4. stav 4, član 38. stav 3. i član 52. stav. 5.;

Član 90.

Novčanom kaznom od 100.000 do 450.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1)         na ulazu u kategorisani objekat vidno ne istakne oznaku kategorije, odnosno posebnog standarda, utvrđenu rešenjem ministra, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave (član 7. stav 1. tačka 6), član 41. stav 1. tačka 6), član 55. stav 1. tačka 6));

2)         u objektu ne održava prostor prostorije i opremu i ne pruža usluge prema propisanim minimalno-tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima, kao i standardima za vrstu objekta u kojoj obavlja delatnost i za kategoriju koja mu je određena rešenjem ministra, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave (član 7. stav 1. tačka 7), član 41. stav 1. tačka 8) i član 55. stav 1. tačka 8));

3)         u pisanom, govornom, vizuelnom ili elektronskom obaveštavanju netačno koristi vrstu, a kod kategorisanog objekata kategoriju koja mu je određena rešenjem ministra, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave (član 7. stav 1. tačka 9), član 41. stav 1. tačka 10) i član 55. stav 1. tačka 10));

4)         se ne pridržava istaknutih, odnosno na drugom mestu objavljenih cena (član 7. stav 1. tačka 13), član 41. stav 1. tačka 13) i član 55. stav 1. tačka 13));

5)         sve informacije, kojima obaveštava korisnike usluga o usluzi koju pruža, u pogledu vrste, načina pružanja usluge, naznačene cene nisu na srpskom jeziku (član 8. stav 1, član 41. stav 4. i član 55. stav 4.);

6)         svu dokumentaciju u vezi sa evidencijom korisnika usluga smeštaja, podnetim reklamacijama, zaključenim ugovorima i dr. ne čuva u periodu od dve godine (član 9. stav 1, član 41. stav 6. i član 55. stav 6.);

7)         svaku promenu podataka, koji se evidentiraju kod ministarstva, odnosno jedinice lokalne samouprave ne prijavi u roku od 7 dana (član 13. stav 3, član 43. stav 3. i član 57. stav 3.);

8)         postupi suprotno odredbama člana 20. stav 3.;

9)         za plovni objekat nautičkog turizma ne poseduje važeće brodsko svedočanstvo, odnosno plovidbenu dozvolu potpisanu i overenu od ovlašćenog lica (član 41. stav 1. tačka 7));

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 100.000 do 350.000 dinara.

Član 91.

Novčanom kaznom od 80.000 do 250.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1)         obavlja delatnost u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, a nije za tu delatnost u odgovarajućem registru registrovalo ogranak, odnosno izdvojeno mesto (član 5. stav 1, član 39. stav 1. i član 53. stav 1.);

2)         obavlja delatnost van sedišta, ali ne kao pretežnu delatnost, a nije za tu delatnost u odgovarajućem registru registrovalo ogranak, odnosno izdvojeno mesto (član 5. stav 2, član 39. stav 2. i član 53. stav 2.);

3)         se ne evidentira u Registru turizma (član 7. stav 1. tačka 4), član 41. stav 1. tačka 4) i član 55. stav 1. tačka 4));

4)         svaku promenu registrovanog podatka o sedištu i ogranku, odnosno izdvojenom mestu ne prijavi odgovarajućem registru u roku od 7 dana (član 7. stav 1. tačka 5), član 41. stav 1. tačka 5) i član 55. stav 1. tačka 5));

5)         u objektu ne obavlja delatnost, odnosno ne pruža usluge na propisan način i prema propisanim uslovima (član 7. stav 1. tačka 8), član 41. stav 1. tačka 9) i član 55. stav 1. tačka 9));

6)         ne istakne ili obezbedi cene smeštaja i drugih usluga i iznos boravišne takse na recepciji i u svakoj smeštajnoj jedinici na jasan i lako uočljiv način (član 7. stav 1. tačka 11), član 41. stav 6. i član 55. stav 6.);

7)         ne istakne cene hrane, pića i napitaka na propisan način (član 7. stav 1. tačka 12) član 41. stav 6. i član 55. stav 6.);

8)         korisniku usluge onemogući podnošenje reklamacije (član 7. stav 1. tačka 19), član 41. stav 1. tačka 15) i član 55. stav 1. tačka 15));

9)         pružanje usluge uslovljava pružanjem druge usluge, odnosno nekim drugim uslovom koji je korisnik usluga dužan da ispuni (član 7. stav 1. tačka 20), član 41, stav 1. tačka 16) i član 55. stav 1. tačka 16));

10)       za ugostiteljski objekat ne ispuni uslove propisane aktom jedinice lokalne samouprave iz člana 26. stav 4. ovog zakona, u pogledu uređaja i opreme za odvođenje dima, pare i mirisa i drugih neprijatnih emisija, radi sprečavanja njihovog širenja u okolinu (član 7. stav 1. tačka 21));

11)       za ugostiteljski objekat u kojem se emituje muzika ili izvodi zabavni program, ne ispuni uslove propisane aktom jedinice lokalne samouprave iz člana 26. stav 4. ovog zakona u pogledu uređenja i opremanja, radi obezbeđenja zaštite od buke (član 7. stav 1. tačka 22));

12)       za ugostiteljski objekat koji se nalazi u stambenoj zgradi ne ispuni tehničke i druge uslove i ako ne obavlja ugostiteljsku delatnosti na način propisan aktom jedinice lokalne samouprave iz člana 26. stav 4. ovog zakona (član 7. stav 1. tačka 23));

13)       ne obavlja delatnost sa pažnjom dobrog privrednika (član 7. stav 1. tačka 24), član 41, stav 1. tačka 17) i član 55. stav 1. tačka 17));

14)       postupi suprotno odredbama člana 7. stav 3, člana 41. stav 2. i člana 55. stav 2. ovog zakona;

15)       postupi suprotno odredbama člana 10. ovog zakona;

16)       ako korisniku usluge smeštaja ne da punu informaciju o uslovima i ceni osiguranja od posledica nezgode (član 11. st. 2. i 3, član 41. stav 6. i član 55. stav 6.);

17)       ako korisniku usluge smeštaja naplati iznos premije osiguranja uvećan za iznos provizije (član 11. st. 2. i 3, član 41. stav 6. i član 55. stav 6.);

18)       ugostiteljsku delatnost u pokretnom ugostiteljskom objektu, ne obavlja pod uslovima i na način propisan ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona (član 17. stav 6.);

19)       postupi suprotno odredbama člana 17. stav 7. ovog zakona;

20)       zahtev za razvrstavanje objekta u kategoriju ne sadrži istinite podatke (član 21. stav 1, član 48. stav 3. i član 61. stav 3.);

21)       postupi suprotno odredbama člana 22. stav 2. ovog zakona;

22)       postupi suprotno odredbama člana 25. ovog zakona;

23)       postupi suprotno odredbama člana 27. stav 3. ovog zakona;

24)       postupi suprotno odredbama člana 29. stav 2. ovog zakona;

25)       prostor na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje ne ispunjava propisane minimalno-tehničke i sanitarno-higijenske uslove (član 30. stav 9.);

26)       cene usluga koje pruža ne istake vidno na jasan i lako uočljiv način iz člana 41. stav 1. tačka 12) i člana 55. stav 1. tačka 12));

27)       ne postupi po rešenju inspektora (čl. 84, 85, 86 i 87.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 25.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 60.000 do 200.000 dinara.

Član 92.

Novčanom kaznom od 130.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1)         obavlja delatnost koja nije registovana na način propisan zakonom (član 4. stav 1, član 38. stav 1. i član 52. stav 1.);

2)         na istinit, jasan, raumljiv i neobmanjujući način ne obaveštava korisnika usluga o usluzi koju pruža, u pogledu vrste, načina pružanja usluge, naznačene cene i dr. (član 7. stav 1. tačka 10));

3)         se ne pridržava istaknutih, odnosno na drugom mestu objavljenih cena (član 7. stav 1. tačka 13));

4)         u ugostiteljskom objektu za smeštaj ne vodi evidenciju korisnika usluge smeštaja dnevno i uredno na propisan način (član 7. stav 1. tačka 17));

5)         evidenciju korisnika usluga u objektu za smeštaj ne vodi preko centralnog infomacionog sistema, na propisan način (član 15. stav 1);

6)         ne obezbedi stalnu internet vezu za pristup centralnom informacionom sistemu (član 15. stav 2.);

7)         u centralni informacioni sistem ne unese podatke o uplaćenoj boravišnoj taksi na propisan način i u propisanim rokovima (član 15. stav 3.);

8)         u centralni informacioni sistem ne unese podatke o uplaćenom porezu na propisan način i u propisanim rokovima (član 15. stav 4.);

9)         u jedinstven informacioni sistem unosi neistinite podatke (član 15. stav 6.);

10)       pre otpočinjanja obavljanja ugostiteljske delatnosti u ugostiteljskom objektu iz člana 18. stav 4. ovog zakona ne pribavi rešenje o kategorizaciji objekta (član 18. stav 5.);

11)       zahtev za kategorizaciju objekta ne podnese preko centralnog informacionog sistema (član 20. stav 2.);

12)       dođe do promene ugostitelja, a novi ugostitelj pre početka rada u tom objektu ne pribavi novo rešenje kojim se objekat razvrstava u kategoriju (član 22. stav 1).;

13)       postupi suprotno odredbama člana 30. stav. 3. ovog zakona;

14)       postupi suprotno odredbama člana 30. stav 4.;

15)       u ugostiteljskom objektu seoskog turističkog domaćinstva usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka pruža licima koja nisu korisnici usluge smeštaja (član 30. stav 5.);

16)       postupi suprotno odredbama člana 30. stav 7.;

17)       postupi suprotno odredbama člana 30. stav 8.;

18)       prostor na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje ne ispunjava propisane minimalno-tehničke i sanitarno-higijenske uslove (član 30. stav 9.);

19)       za pružene ugostiteljske usluge iz člana 30. ovog zakona ne izda poseban račun, (član 34. stav 1.);

20)       poseban račun ne sadrži propisane podatke (član 34. stav 2.);

21)       korisniku usluge ne uruči poseban račun (član 34. stav 3.);

22)       ne vodi evidenciju izdatih računa na propisan način (član 34. stav 4.);

23)       evidenciju izdatih računa ne čuva u propisanom roku (član 34. stav 5.);

24)       postupi suprotno odredbama člana 35. ovog zakona;

25)       boravišnu taksu ne plaća u utvrđenom godišnjem iznosu na propisan način (član 71. stav 2.);

26)       ne postupi po rešenju inspektora (čl. 84, 85, 86 i 87.).

Član 93.

Novčanom kaznom od 50.000 do 120.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1)         se ne evidentira u Registru turizma (član 7. stav 1. tačka 4));

2)         na ulazu u kategorisani ugostiteljski objekat ne istakne vidno oznaku kategorije odnosno posebnog standarda koji se u njemu pruža, utvrđenu rešenjem ministra, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave (član 7. stav 1 tačka 6));

3)         u ugostiteljskom objektu ne održava prostor, prostorije i opremu prema propisanim minimalno-tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima i ne pruža usluge prema standardima za vrstu objekta u kojoj obavlja delatnost i za kategoriju koja mu je određena rešenjem ministra, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave (član 7. stav 1. tačka 7));

4)         u ugostiteljskom objektu ne obavlja ugostiteljsku delatnost na propisan način i prema propisanim uslovima (član 7. stav 1. tačka 8));

5)         u pisanom, govornom, vizuelnom ili elektronskom obaveštavanju netačno koristi vrstu, a kod objekata iz člana 18. stav 4. ovog zakona kategoriju ugostiteljskog objekta koja mu je određena rešenjem ministra, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave (član 7. stav 1. tačka 9));

6)         postupi suprotno odredbama člana 7. stav 1. tačka 11) ovog zakona, u delu isticanja cene u smeštajnom objektu na propisan način;

7)         ne istakne cene hrane, pića i napitaka u cenovnicima i ne učini ih dostupnim korisnicima usluga u dovoljnom broju primeraka na svakom mestu gde se korisnici uslužuju, odnosno ne istakne cene na jasan i lako uočljiv način (član 7. stav 1. tačka 12));

8)         u ugostiteljskom objektu ne omogući korisniku usluge podnošenje reklamacije (član 7. stav 1. tačka 19));

9)         pružanje ugostiteljske usluge uslovljava pružanjem druge usluge, odnosno nekim drugim uslovom koji je korisnik usluga dužan da ispuni (član 7. stav 1. tačka 20));

10)       ugostiteljski objekat ne ispunjava uslove propisane aktom jedinice lokalne samouprave iz člana 26. stav 4. ovog zakona, u pogledu uređaja i opreme za odvođenje dima, pare i mirisa i drugih neprijatnih emisija, radi sprečavanja njihovog širenja u okolinu (član 7. stav 1. tačka 21));

11)       ugostiteljski objekat u kojem se emituje muzika ili izvodi zabavni program, ne ispunjava uslove propisane aktom jedinice lokalne samouprave iz člana 26. stav 4. ovog zakona u pogledu uređenja i opremanja, radi obezbeđenja zaštite od buke (član 7. stav 1. tačka 22));

12)       ugostiteljski objekat koji se nalazi u stambenoj zgradi ne ispunjava tehničke i druge uslove, kao i da ne obavlja ugostiteljsku delatnost na način propisan aktom lokalne samouprave iz člana 26. stav 4. ovog zakona (član 7. stav 1. tačka 23));

13)       ne obavlja delatnost sa pažnjom dobrog privrednika (član 7. stav 1. tačka 24));

14)       sve informacije, kojima obaveštava korisnike usluga o usluzi koju pruža, u pogledu vrste, načina pružanja usluge, naznačene cene nisu na srpskom jeziku (član 8. stav 1.);

15)       svu dokumentaciju u vezi sa evidencijom korisnika usluga smeštaja, podnetim reklamacijama, zaključenim ugovorima i dr. ne čuva u propisanom periodu (član 9. stav 1.);

16)       postupi suprotno odredbama člana 20. stav 3. ovog zakona;

17)       postupi suprotno odredbama člana 22. stav 2. ovog zakona;

18)       postupi suprotno odredbama člana 32. stav 1. ovog zakona;

19)       postupi suprotno odredbama člana 32. stav 2. ovog zakona;

20)       postupi suprotno odredbama člana 32. stav 3. ovog zakona;

21)       saglasnost iz člana 32. st. 2. i 4. ovog zakona nije overena kod javnog beležnika;

22)       postupi suprotno odredbama člana 33. ovog zakona;

Član 94.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1)         postupi suprotno odredbama čl. 6, 40. i 54. ovog zakona;

2)         postupi suprotno odredbama člana 7. stav 1. tačka 15);

3)         postupi suprotno odredbama člana 7 stav 1. tačka 16);

4)         ne utvrdi kućni red u svim objektima za smeštaj i ne istakne ga na recepciji, a izvod iz kućnog reda ne istakne, odnosno ne obezbedi u svim smeštajnim jedinicama (član 7. stav 1. tačka 18));

5)         u objektu lovnog turizma ne istakne vidno pravila, odnosno uslove i način korišćenja lovišta i drugih usluga lovnog turizma (član 55. stav 1. tačka 7));

6)         boravišnu taksu ne naplati za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu za smeštaj (član 70. stav 2.);

7)         u računu za uslugu smeštaja ne iskaže posebno iznos boravišne takse (član 70. stav 5.);

8)         sredstva od naplaćene boravišne takse ne uplati do petog u mesecu za prethodni mesec (član 72.stav 1.);

9)         postupi suprotno odredbama člana 72. stav 2. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 40.000 dinara.

Član 95.

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) na ulazu u objekat ne istakne vidno poslovno ime i sedište, a na ulazu u ogranak, odnosno izdvojeno mesto, poslovno ime, sedište i naziv ili oznaku ogranka, odnosno izdvojenog mesta (član 7. stav 1. tačka 1), član 41. stav 1. tačka 1) i član 55. stav 1. tačka 1));

2) na ulazu u objekat ne istakne vidno naziv objekta i vrstu objekta prema pretežnoj vrsti usluga koje se u njemu pružaju (član 7. stav 1. tačka 2), član 41. stav 1. tačka 2) i član 55. stav 1. tačka 2));

3) na ulazu u ugostiteljski objekat ne istakne vidno propisano radno vreme i ne pridržava ga se u svom poslovanju (član 7. stav 1. tačka 3), član 41. stav 1. tačka 3) i član 55. stav 1. tačka 3));

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 6.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara.

Član 96.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1)         postupi suprotno odredbama člana 7. stav 1. tačka 15. ovog zakona;

2)         postupi suprotno odredbama člana 7. stav 1. tačka 16. ovog zakona;

3)         postupi suprotno odredbama člana 7. stav 1. tačka 18. ovog zakona, u delu utvrđivanja i isticanja kućnog reda u smeštajnom objektu;

4)         postupi suprotno odredbama člana 30. stav 6. ovog zakona;

5)         postupi suprotno odredbama člana 31. stav. 3. ovog zakona;

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 97.

Ministarstvo i nadležni organ jedinice lokalne samouprave je u obavezi da otpočne sa vođenjem evidencije poslovanja privrednog društva, drugog pravno lica, preduzetnik i fizičkog lica, kao i objekata u kojima se pružaju usluge smeštaja, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ministarstvo je u obavezi da centralni informacioni sistem obezbedi i stavi u funkciju do 1. januara 2020. godine.

Ministarstvo i nadležni organ jedinice lokalne samouprave je u obavezi da ugostitelju, odnosno pružaocu usluge smeštaja učini dostupnim pristup centralnom informacionom sistemu u roku od 30 dana od dana stavljanja u funkciju centralnog informacionog sistema.

Ministarstvo je u obavezi da u roku od 30 dana od dana stavljanja u funkciju centralnog informacionog sistema, u centralni informacioni sistem unese podatke ppropisane članom 14. stav 1. ovog zakona.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave je u obavezi da u roku od 30 dana od dana stavljanja u funkciju centralnog informacionog sistema iz stava 1. ovog člana u centralni informacioni sistem unese podatke ppropisane članom 14. stav 3. ovog zakona

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave utvrdiće visinu boravišne takse iz člana 73. ovog zakona u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu akta Vlade kojim se utvrđuje najviši i najniži iznos boravišne takse

Član 98.

Ogranak stranog pravnog lica koji obavlja ugostiteljsku, nautičku ili lovnoturističku delatnost uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i fizičko lice koje obavlja ugostiteljsku, nautičku ili lovnoturističku delatnost uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Fizičko lice koje obavljaja ugostiteljsku delatnost u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva uskladiće svoje poslovanje u delu obaveze plaćanja boravišne takse u utvrđenom godišnjem iznosu od dana stupanja na snagu akta Vlade kojim se bliže propisuje uslove, kriterijume i način utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse, kao način i rokove plaćanja iz člana 75. stav 2. ovog zakona.

Član 99.

Privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik koje pruža usluge smeštaja u nekategorisanim objektima za smeštaj uskladiće svoje poslovanje u roku od šest meseci u delu obaveze propisane čl. 12, 42. i 56. ovog zakona.

Privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i fizičko lice koje pruža usluge smeštaja u u delu propisanih obaveze unošenja podataka u centralni informacioni sistem uskladiće svoje poslovanje u roku od 30 dana od dana stavljanja u funkciju centralnog informacionog sistema.

Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu dužan je da u roku od 15 dana, od dana početka primene ovog zakona postupi saglasno odredbama člana 71. stav 2. ovog zakona.

Član 100.

Odredbe člana 71. stav 2. ovog zakona primenjivaće se počev od 1. jula 2019. godine.

Član 101.

Postupci započeti po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po tim propisima.

Član 102.

Do donošenja podzakonskih akata na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona primenjivaće se, osim u delu u kome su u suprotnosti sa ovim zakonom, sledeći podzakonski akti:

1.         Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije gostiju u domaćoj radinosti ("Sl. glasnik RS", br. 96/2009);

2.         Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije gostiju u seoskom turističkom domaćinstvu ("Sl. glasnik RS", br. 96/2009);

3.         Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije gostiju u ugostiteljskom objektu za smeštaj ("Sl. glasnik RS", br. 96/2009);

4.         Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za izgradnju, uređenje i opremanje nautičkih objekata i standardima za kategorizaciju marina ("Sl. glasnik RS", br. 56/2011);

5.         Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za izgradnju, uređenje i opremanje lovno turističkih objekata i standardima, uslovima i načinu pružanja i korišćenja usluga lovnog turizma ("Sl. glasnik RS", br. 56/2011);

6.         Uredba o visini i vrsti troškova u postupku razvrstavanja ugostiteljskih objekata u kategorije, u zavisnosti od njihove vrste, podvrste i veličine ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011);

7.         Pravilnik o minimalno tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata ("Sl. glasnik RS", br. 41/2010 i 48/2012 - dr. pravilnik);

8.         Pravilnik o načinu pružanja ugostiteljskih usluga u pokretnom objektu i o minimalnim tehničkim, sanitarno-higijenskim i zdravstvenim uslovima koje mora da ispunjava pokretni objekat u kojem se pružaju ugostiteljske usluge ("Sl. glasnik RS", br. 41/2010 i 48/2012 - dr. pravilnik);

9.         Pravilnik o minimalno tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu ("Sl. glasnik RS", br. 41/2010 i 48/2012 - dr. pravilnik);

10.       Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata ("Sl. glasnik RS", br. 48/2012 i 58/2016);

11.       Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj ("Sl. glasnik RS", br. 83/2016 i 30/2017);

12.       Uredba o uslovima koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima ("Sl. glasnik RS", br. 18/2012 i 54/2013);

13.       Uredba o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse ("Sl. glasnik RS", br. 44/2013 i 132/2014);

Član 103.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 01.06.2018.