Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POTVRđIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT UNAPREđENJA ZEMLJIšNE ADMINISTRACIJE U SRBIJI) IZMEđU REPUBLIKE SRBIJE I MEđUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ


PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT UNAPREĐENJA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE U SRBIJI)IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o zajmu (Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, potpisan 17. aprila 2015. godine u Vašingtonu, Distrikt Kolumbija, Sjedinjene Američke Države.

Član 2.

Tekst Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u originalu na engleskom jeziku i prevodu na srpski jezik glasi:

BROJ ZAJMA 8486-YF

Sporazum o zajmu

(Projekat unapređenje zemljišne administracije u Srbiji)

između

REPUBLIKE SRBIJE

i

MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Datum: 17. april 2015.


SPORAZUM O ZAJMU

Sporazum sklopljen 17. aprila 2015. godine, između REPUBLIKE SRBIJE ("Zajmoprimca") i MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Banke"). Zajmoprimac i Banka složili su se o sledećem:

ČLAN I - OPŠTI USLOVI; DEFINICIJE

1.01.    Opšti uslovi (na način utvrđen u Prilogu ovog Sporazuma) čine sastavni deo ovog Sporazuma.

1.02.    Ukoliko kontekst ne zahteva drugačije, termini korišćeni u ovom Sporazumu, pisani velikim slovom, imaju značenje koje im je dato u Opštim uslovima ili u Prilogu ovog Sporazuma.

ČLAN II - ZAJAM

2.01.    Banka je saglasna da pozajmi Zajmoprimcu, pod uslovima i na načine koji su određeni ili pomenuti u ovom Sporazumu, iznos od trideset šest miliona dvesta hiljada eura (36.200.000 EUR), s tim da se ta suma može s vremena na vreme konvertovati putem Konverzije Valute u skladu sa odredbama Odeljka 2.08 ovog Sporazuma, ("Zajam"), kao podršku za finansiranje projekta opisanog u Programu 1. ovog Sporazuma ("Projekat").

2.02.    Zajmoprimac može povlačiti sredstva Zajma u skladu sa Odeljkom IV Programa 2. ovog Sporazuma.

2.03.    Zajmoprimac će Banci platiti Pristupnu naknadu na iznos Zajma, po stopi od jedne četvrtine jednog procenta (0,25%) iznosa Zajma.

2.04.    Naknada za angažovanje sredstava koju plaća Zajmoprimac iznosi jednu četvrtinu jednog procenta (0,25%) godišnje na iznos glavnice koji nije povučen.

2.05.    Zajmoprimac će plaćati Kamatu za svaki Kamatni period po referentnoj stopi za valutu zajma uvećanu za Varijabilnu kamatnu maržu; pod uslovom da nakon Konverzije celokupne glavnice zajma ili njegovog dela, kamata koju će Zajmoprimac za taj iznos plaćati tokom perioda Konverzije bude određena u skladu sa relevantnim odredbama Člana 4 Opštih uslova. Uprkos gore pomenutom, ukoliko bilo koji iznos Povučenog dela Zajma ne bude isplaćen u roku, i to plaćanje se ne izvrši u periodu od trideset dana, onda će se kamata koju će Zajmoprimac plaćati umesto toga izračunavati onako kako je naznačeno u Odeljku 3.02 (d) Opštih uslova.

2.06.    Datumi za plaćanje su 15. maj i 15. novembar svake godine.

2.07.    Glavnica Zajma otplaćivaće se u skladu sa amortizacionim planom utvrđenim u Programu 3. ovog Sporazuma.

2.08.    (a)        Zajmoprimac može u svako doba zatražiti bilo koju od sledećih Konverzija uslova Zajma kako bi se olakšalo pažljivo upravljanje dugom: (i) promenu Valute Zajma ukupnog iznosa ili bilo kojeg dela iznosa glavnice Zajma, povučenog i neizmirenog, u Odobrenu Valutu; (ii) promenu osnove kamatne stope koja se primenjuje na: (A) ukupni iznos ili bilo koji deo glavnice Zajma povučeni i neizmireni iz Varijabilne stope u Fiksnu stopu, ili obrnuto; ili (B) ukupni iznos glavnice zajma ili njegov deo, povučeni i neizmireni, iz Varijabilne stope zasnovane na Referentnoj stopi i Varijabilnoj kamatnoj marži na Varijabilnu stopu zasnovanu na Fiksnoj referentnoj stopi i Varijabilnoj kamatnoj marži i obrnuto; ili (V) ukupni iznos glavnice Zajma, povučeni i neizmireni, iz Varijabilne stope zasnovane na Varijabilnoj kamatnoj marži na Varijabilnu stopu zasnovanu na Fiksnoj kamatnoj marži; i (iii) određivanje limita Varijabilne kamatne stope ili Referentne kamatne stope primenjivih na ukupan iznos ili deo glavnice Zajma, isplaćenog i neotplaćenog do momenta uspostavljanja Najviše kamatne stope (Interest Rate Cap) ili najnižih prihvatljivih kamatnih stopa (Interest Rate Collar) za Varijabilne kamatne stope ili Referentne kamatne stope.

(b)        Bilo koja promena tražena u skladu sa stavom (a) ovog Odeljka koju Banka prihvati biće smatrana "Konverzijom" na način na koji je definisana u Opštim uslovima, i stupiće na snagu u skladu sa odredbama Člana IV. Opštih uslova i Smernica za konverziju.

ČLAN III - PROJEKAT

3.01.    Zajmoprimac potvrđuje svoju posvećenost ciljevima Projekta. U tu svrhu, Zajmoprimac će sprovesti: (a) Delove I, II (osim Dela II(vi)), III i IV Projekta preko RGZ uz podršku Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI), i (b) Deo II.(vi) Projekta preko RGZ, uz podršku Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Agencije za privredne registre, sve u skladu sa odredbama člana V. Opštih uslova.

3.02.    Ne ograničavajući odredbe Odeljka 3.01. ovog Sporazuma, i osim ukoliko se u Sporazumu između Zajmoprimca i Banke, ne odluči drugačije, Zajmoprimac će osigurati da se Projekat realizuje u skladu sa odredbama Programa 2. ovog Sporazuma.

ČLAN IV-STUPANjE NA SNAGU; RASKID

4.01.    Dodatni uslovi efektivnosti se sastoje od sledećeg:

(a)        JIP je formirana i angažovala je najmanje rukovodioca JIP, savetnika za nabavke i savetnika za upravljanje finansijama, u skladu sa Odeljkom I.A.1. Programa 2. ovog Sporazuma;

(b)        Zajmoprimac je, preko RGZ-a, usvojio Operativni priručnik koji je prihvatljiv za Banku.

4.02.    Krajnji rok za stupanje na snagu je stotinu osamdeset (180) dana od datuma sklapanja ovog Sporazuma.

ČLAN V- PREDSTAVNIK; ADRESE

5.01.    U smislu dela 10.02 Opštih uslova, predstavnik Zajmoprimca koji, između ostalog, može usvojiti izmenu odredbi ovog Sporazuma u ime Zajmoprimca kroz razmenu pisama (ako Zajmoprimac i Banka ne odluče drugačije) je njegov Ministar finansija.

5.02.    Adresa Zajmoprimca je:

Ministarstvo finansija

Kneza Miloša 20

11000 Beograd

Republika Srbija

Faksimil:

(381-11) 3618-961

5.03.    Adresa Banke je:

International Bank for Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Telegram:

Teleks:

Faksimil:

INTBAFRAD

248423(MCI) ili

1-202-477-6391

Washington, D.C.

64145(MCI)

 

SPORAZUM je postignut u Distriktu Kolumbija, Sjedinjene Američke Države, gore navedenog dana i godine.

 

REPUBLIKA SRBIJA

 

Ovlašćeni predstavnik

 

Ime: Dr Dušan Vujović

 

Funkcija: Ministar finansija

 

 

 

MEĐUNARODNA BANKA ZA
OBNOVU I RAZVOJ

 

Ovlašćeni predstavnik

 

Ime: Ellen Goldstein

 

Funkcija: Direktor kancelarije za jugoistočnu Evropu

 

 

 

 

PROGRAM 1

Opis projekta

Cilj Projekta je da unapredi efikasnost, transparentnost, dostupnost i pouzdanost sistema za upravljanje nepokretnostima Zajmoprimca.

Projekat čine sledeće komponente:

Deo I: Procena vrednosti i oporezivanje nepokretnosti

(i)         unapređenje sistema za naplatu godišnjeg poreza na imovinu kroz (a) razvoj registra kupoprodajnih cena nepokretnosti; (b) razvoj softvera za obradu podataka iz registra kupoprodajnih cena; (v) razvoj i ocenjivanje pilot programa masovne procene vrednosti za postupke razrezivanja i naplate poreza u jedinicama lokalne samouprave; i (g) uspostavljanje registra objekata; i

(ii)        unapređenje okvira za procenu vrednosti nepokretnosti kroz unapređenje kvaliteta obrazovanja za procenitelje i usvajanje međunarodno prihvaćenih standarda procene vrednosti.

Deo II: E-uprava za pružanje pristupa informacijama o nepokretnostima

Omogućava pristup informacijama o nepokretnostima, kroz:

(i)         implementaciju integrisanog sistema za katastar nepokretnosti i upis prava, koji se zasniva na strategiji informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) i strategiji arhiva RGZ-a;

(ii)        razvoj poslovnog modela i tehničkog okvira u skladu sa međunarodnim standardima za Nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka Zajmoprimca i unapređenje neophodnih mrežnih servisa;

(iii)       razvoj finansijskih mehanizama i biznis plana za održivost odeljenja informacionih tehnologija u RGZ-u;

(iv)       razvoj i implementaciju strategije upravljanja centralnim digitalnim i analognim arhivom, uz obezbeđivanje neophodne opreme i obuke i izgradnju objekta centralnog arhiva;

(v)        unapređenje kvaliteta standardizacije podataka RGZ-a i sprovođenje kampanje za informisanje građana, u cilju podnošenja katastarskih podataka; i

(vi)       dizajn, razvoj i implementacija sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola po principu "sve na jednom mestu".

Deo III: Institucionalni razvoj RGZ-a

Unapređenje institucionalnog razvoja RGZ-a kroz:

(i)         izradu biznis plana za upravljanje RGZ-om i institucionalno i korporativno planiranje i strategiju;

(ii)        podršku održivosti državnog referentnog sistema i funkcionisanju AGROS mreže, i unapređenje gravimetrijskih mreža i vertikalnog referentnog sistema Zajmoprimca;

(iii)       sprovođenje programa izrade digitalnog katastarskog plana za odabrane katastarske opštine i prevođenje postojećih planova vodova u digitalni oblik;

(iv)       unapređenje postupka upisa nepokretnosti, uklanjanje kašnjenja upisa u gradovima Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, poboljšanje kancelarijske infrastrukture u odabranim opštinama Zajmoprimca i uspostavljanje mobilnih katastarskih službi u određenim službama RGZ-a; i

(v)        prikupljanje katastarskih podataka (geodetska merenja i izrada baze podataka digitalnog katastarskog plana) u regionu Vojvodine Zajmoprimca.

Deo IV:Upravljanje projektom i aktivnosti podrške

Upravljanje projektom i aktivnosti podrške, što obuhvata:

(i)         pružanje podrške za JIP u okviru upravljanja Projektom;

(ii)        praćenje i ocenjivanje Projekta;

(iii)       povezivanje sa javnošću u vezi sa aktivnostima na Projektu, u cilju unapređenja socijalne inkluzije;

(iv)       sprovođenje obuke za interesne grupe iz javnog i privatnog sektora u skladu sa planom obuke koji je propisan Operativnim priručnikom; i

(v)        studije koje, između ostalog, obuhvataju administraciju i upravljanje nepokretnostima, a na osnovu njihovih rezultata, izrada predloga za usvajanje politika i propisa.

PROGRAM 2

Izvršenje projekta

Odeljak I. Aranžmani za implementaciju

A. Institucionalni aranžmani

1.         Zajmoprimac će u okviru RGZ-a formirati i održavati JIP tokom čitave implementacije Projekta, sa neophodnim resursima i kadrovima za sprovođenje Projekta, a u sastavu i sa projektnim zadatkom koji je prihvatljiv za Banku (koji obuhvata rukovodioca, stručnjaka za nabavku, stručnjaka za upravljanje finansijama, stručnjaka za praćenje i ocenjivanje, stručnjaka za obuku, stručnjaka za procenu vrednosti, stručnjaka za zaštitne mere i računovođu).

2.         Zajmoprimac će sprovoditi Projekat u skladu sa Operativnim priručnikom.

3.         Zajmoprimac neće menjati ili brisati bilo koju odredbu Operativnog priručnika bez prethodnog pisanog odobrenja Banke. U slučaju neusklađenosti odredbi Operativnog priručnika i ovog Sporazuma, odredbe ovog Sporazuma imaju veću pravnu snagu.

4.         Zajmoprimac će formirati i održavati Projektni savet tokom čitave implementacije Projekta, a u sastavu, sa projektnim zadatkom i resursima koji su prihvatljivi za Banku. Projektni savet je nadležan za donošenje svih značajnih odluka u vezi sa politikama koje se odnose na implementaciju Projekta, za generalni nadzor nad Projektom, kao i za usvajanje godišnjih planova rada, planova obuke i izveštaja. Projektnim savetom predsedava Koordinator iz MGSI, a članstvo Projektnog saveta obuhvata predstavnike sledećih institucija Zajmoprimca: Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde, Ministarstva privrede, Agencije za privredne registre, Poreske uprave, Zavoda za statistiku i Direktora RGZ-a Zajmoprimca. Rukovodilac JIP ima ulogu sekretara Projektnog saveta.

5.         Zajmoprimac će formirati i održavati Upravni odbor tokom čitave implementacije Projekta, a u sastavu, sa projektnim zadatkom i resursima koji su prihvatljivi za Banku. Članovi upravnog odbora će biti Direktor RGZ-a, direktori relevantnih sektora i odeljenja čije su organizacione jedinice u direktnoj vezi sa aktivnostima na Projektu i odabrani stručnjaci iz drugih institucija Zajmoprimca. Upravni odbor će biti nadležan za nadzor nad redovnom implementacijom aktivnosti na Projektu i dostavlja izveštaje Projektnom savetu kvartalno ili po zahtevu Projektnog saveta u skladu sa kriterijumima definisanim Operativnim priručnikom.

6.         Zajmoprimac će obezbediti da JIP nabavi operativan računovodstveni softver za računovodstvo i finansijsko izveštavanje na Projektu, koji je prihvatljiv za Banku, najkasnije u roku od devedeset (90) dana nakon operativnosti Projekta.

B. Anti-korupcija

Zajmoprimac će osigurati sprovođenje Projekta u skladu sa odredbama Smernica o anti-korupciji.

V. Zaštitne politike

1.         Zajmoprimac će realizovati Projekat u skladu sa tri PUŽS i neće dodeljivati, menjati, stavljati van snage, opozivati, poništavati ili odbacivati bilo koju odredbu PUŽS bez prethodnog odobrenja Banke.

2.         U slučaju da tokom implementacije Projekta Zajmoprimac odluči da promeni lokaciju za objekat centralnog arhiva koja je utvrđena u Delu II(iv) Projekta, pre izvođenja bilo kakvih radova, Zajmoprimac je u obavezi da (a) obavi procenu uticaja na životnu sredinu koja je prihvatljiva za Banku, i (b) izradi, usvoji i sprovede plan upravljanja životnom sredinom u vezi sa obavezama i uslovima koji su prihvatljivi za Banku.

3.         Zajmoprimac će obezbediti da Projektne aktivnosti ne obuhvataju prinudno raseljavanje.

Odeljak II. Praćenje, izveštavanje i vrednovanje projekta

A. Projektni izveštaji

1.         Zajmoprimac će pratiti i vrednovati napredak postignut u sprovođenju Projekta i izrađivati Projektne izveštaje u skladu sa odredbama Odeljka 5.08. Opštih uslova i na osnovu pokazatelja koji su usaglašeni sa Bankom. Svaki Projektni izveštaj obuhvataće period od jednog kalendarskog kvartala, i dostavljaće se Banci u roku od jednog meseca po isteku svakog perioda obuhvaćenog datim izveštajem.

B. Upravljanje finansijama, finansijski izveštaji i revizije

1.         Zajmoprimac će održavati ili učiniti da se održava sistem za upravljanje finansijama u skladu sa odredbama Odeljka 5.09. Opštih uslova.

2.         Ne ograničavajući odredbe Dela A ovog Odeljka, Zajmoprimac će izrađivati i dostavljati Banci, najkasnije u roku od četrdeset pet (45) dana po isteku svakog kalendarskog kvartala, prelazne finansijske izveštaje za Projekat za koje nije izvršena revizija, koji će obuhvatati dati kvartal i čiji će format i sadržaj biti prihvatljivi za Banku.

3.         Zajmoprimac će izvršiti reviziju svojih Finansijskih izveštaja u skladu sa odredbama Odeljka 5.09. (b) Opštih uslova. Svaka revizija Finansijskih izveštaja obuhvataće period od jedne fiskalne godine Zajmoprimca. Finansijski izveštaji za koje je izvršena revizija za svaki takav period dostavljaće se Banci u roku od najkasnije šest (6) meseci po isteku svakog takvog perioda.

Odeljak III. Nabavka

A. Opšte odredbe

1.         Roba, radovi i nekonsultantske usluge. Nabavka robe, radova i nekonsultantskih usluga za potrebe Projekta koji se finansiraju sredstvima zajma vršiće se u skladu sa zahtevima utvrđenim ili pomenutim u Odeljku I Smernica za nabavke i u skladu sa odredbama ovog Odeljka.

2.         Konsultantske usluge. Sve konsultantske usluge koje su neophodne za Projekat i koje će se finansirati iz sredstava Zajma nabavljaće se u skladu sa zahtevima utvrđenim i pomenutim u Odeljcima I i IV Smernica za konsultante i u skladu sa odredbama ovog Odeljka.

3.         Definicije. Termini pisani velikim slovom, korišćeni u nastavku ovog Odeljka za opis pojedinih procedura za nabavke ili procedura za reviziju pojedinih ugovora od strane Banke, odnose se na metode opisane u Odeljcima II i III Smernica za nabavke ili Odeljcima II, III, IV i V Smernica za konsultante, u zavisnosti od potrebe.

B. Pojedinačne procedure za nabavku robe, radova i nekonsultantskih usluga

1.         Međunarodno javno nadmetanje. Osim ukoliko u stavu 2. u nastavku nije drugačije određeno, nabavka robe vrši se u okviru ugovora dodeljenih na osnovu međunarodnog javnog nadmetanja.

2.         Druge metode za nabavku robe, radova i nekonsultantskih usluga. Sledeće metode pored međunarodnog javnog nadmetanja, mogu se koristiti za nabavku robe, radova i nekonsultantskih usluga za ugovore koji su navedeni u planu nabavke: (a) Nacionalno javno nadmetanje, na koje se odnose i dodatne odredbe definisane u Prilogu Programa 2; (b) Kupovina; i (v) Direktno ugovaranje.

V. Posebne metode za nabavku konsultantskih usluga

1.         Izbor na osnovu kvaliteta i cene. Osim ako nije drugačije definisano u stavu 2 u daljem tekstu, konsultantske usluge će se nabavljati primenom metode Izbor na osnovu kvaliteta i cene.

2.         Druge metode za izbor konsultantskih usluga. Pored Izbora na osnovu kvaliteta i cene, za nabavku konsultantskih usluga za ugovore koji su navedeni u Planu nabavke mogu se koristiti i sledeće metode: (a) Izbor na osnovu kvaliteta; (b) Izbor sa fiksnim budžetom; (v) Izbor na osnovu najniže cene; (g) Izbor na osnovu kvalifikacije konsultanta; (d) Izbor konsultantske firme iz jednog izbora; (đ) Procedure navedene u stavu 5.2 i 5.3 Smernica za konsultante za izbor pojedinačnih konsultanata; i (e) Procedura izbora iz jednog izvora za izbor pojedinačnih konsultanata.

G. Revizija odluka o nabavkama od strane Banke

U planu nabavke utvrdiće se koji ugovori podležu Prethodnoj reviziji od strane Banke. Svi ostali ugovori podležu Bančinoj Naknadnoj reviziji.

Odeljak IV. Isplata sredstava zajma

A. Opšte odredbe

1.         Zajmoprimac može povući sredstva Zajma u skladu sa odredbama člana II Opštih uslova, ovog Odeljka i dodatnih instrukcija koje Banka utvrdi u obaveštenju Zajmoprimcu (uključujući "Smernice Svetske banke za isplatu sredstava za projekte", od maja 2006. godine, koje Banka može povremeno revidirati i koje će se primenjivati na ovaj Sporazum u skladu sa datim instrukcijama), za finansiranje Dozvoljenih troškova, na način utvrđen u tabeli u stavu 2. u nastavku.

2.         U tabeli u nastavku, navedene su kategorije Dozvoljenih troškova koji se mogu finansirati iz sredstava Zajma ("Kategorija"), iznosi sredstava Zajma dodeljenih za svaku Kategoriju i procenti rashoda koji će se finansirati u svakoj Kategoriji.

Kategorija

Dodeljena sredstva Zajma

(izraženo u EUR)

Procenat rashoda koji će se finansirati

(1) Roba, radovi i nekonsultantske usluge za Projekat

22.700.000

100 %

(bez poreza)

(2) Konsultantske usluge, obuka i operativni troškovi za projekat

13.409.500

100%

(3) Pristupna naknada

90.500

Iznos se plaća u skladu sa Odeljkom 2.03 ovog Sporazuma i u skladu sa Odeljkom 2.07(b) Opštih uslova

UKUPNO

36.200,000

 

U smislu ove tabele:

Pojam "Operativni troškovi" označava razumne i inkrementalne troškove koje snosi RGZ u vezi sa implementacijom Projekta, za potrebe kancelarijskog materijala i drugog potrošnog materijala, zakupa poslovnog prostora, troškove internet konekcije i komunikacija, podrške za informacione sisteme, troškove prevođenja, bankovne naknade, komunalije, razumne troškove putovanja, prevoza, dnevnica i smeštaja i ostale razumne rashode koji su u direktnoj vezi sa implementacijom Projekta, a u skladu sa dogovorom između Zajmoprimca i Banke, na osnovu polugodišnjih budžeta koji su prihvatljivi za Banku, osim zarada državnih službenika Zajmoprimca; i

Pojam "bez poreza", u vezi sa Delom 2.06 Opštih uslova, označava da se sredstva Zajma neće koristiti za finansiranje poreza koje Zajmoprimac naplaćuje odnosno koji važe na njegovoj teritoriji, a u vezi sa prihvatljivim troškovima ili njihovim uvozom, proizvodnjom, nabavkom ili isporukom.

B. Uslovi isplate; Rok isplate

1.         Nezavisno od odredbi iz Dela A ovog Odeljka, isplate se neće vršiti za plaćanja koja su izvršena pre zaključivanja ovog Sporazuma.

2.         Datum završetka projekta je 31. decembra 2020.godine.

Odeljak V. Ostale obaveze

1.         U vezi sa sprovođenjem obuke, Zajmoprimac je u obavezi da (a) dostavi Banci na usvajanje predlog Plana obuke koji će se sprovoditi u okviru Projekta tokom naredne kalendarske godine najkasnije 1. decembra svake godine tokom implementacije Projekta, koji obuhvata: (i) pregled obima i sadržaja programa ili aktivnosti obuke, (ii) obrazloženje načina na koji bi svaki program ili aktivnost obuke trebalo da doprinese postizanju ciljeva Projekta, (iii) budžet koji se za ovo alocira, (iv) kriterijume za odabir korisnika i izvođača obuke, i (v) raspored sprovođenja Plana obuke; i (b) neposredno nakon toga, sprovodi važeći Plan obuke u skladu sa navedenim uslovima i na način koji je prihvatljiv za Banku.

2.         Ne ograničavajući odredbe Delova 5.03. i 5.06. Opštih uslova, Zajmoprimac je u obavezi da:

a.         obezbedi da sve službe RGZ-a navedene u Delu III (iv) Projekta budu obezbeđene neophodnim finansijskim i materijalnim sredstvima, nameštene i opremljene tako da pružaju neophodne usluge javnosti, sve na način koji je prihvatljiv za Banku; i

b.         obezbedi da službama RGZ-a sa mobilnim službama definisanim u Delu III (iv) Projekta budu obezbeđena neophodna finansijska i materijalna sredstva (kao i sredstva za rad i održavanje vozila) i adekvatni kadrovi, sve na način koji je prihvatljiv za Banku.

Prilog uz

PROGRAM 2

Metode koje će se primenjivati za Nacionalno javno nadmetanje su propisane ovim Prilogom uz Program 2 ovog Sporazuma, pod uslovom da takve metode budu u skladu sa odredbama Odeljka 1 i Odeljaka 3.3. i 3.4. Smernica za nabavke i sa sledećim dodatnim odredbama:

1.         Metode "otvorenog tendera", u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Srbije će se primenjivati na sve ugovore;

2.         Strani ponuđači ne mogu biti sprečeni da učestvuju u nadmetanju, a u postupku nadmetanja se domaćim ponuđačima neće davati bilo kakve preferencije. Preduzeća u državnom vlasništvu iz Srbije mogu učestvovati u nadmetanju isključivo ako su pravno i finansijski nezavisna i ako posluju u skladu sa privrednim pravom Zajmoprimca;

3.         Subjekti koji sprovode nabavku će koristiti uzorke tenderske dokumentacije koje odobri Banka;

4.         U slučaju da cene ponuda budu više u odnosu na zvaničnu procenu, ponude se ne mogu odbiti bez prethodne saglasnosti Banke;

5.         Za podnošenje ponuda će se koristiti procedura sa jednom kovertom;

6.         Naknadna kvalifikacija se vrši isključivo za ponuđača koji je dao najnižu ponudu; ponuda se ne može odbaciti pri otvaranju ponuda zbog nekvalifikovanosti;

7.         Ponuđači koji nastupaju kao zajednički poduhvat se smatraju zajednički i solidarno odgovornim;

8.         Ugovori se dodeljuju ponuđaču sa najnižom ponudom, koji suštinski ispunjava uslove, a za koga se utvrdi da je kvalifikovan za izvođenje u skladu sa kriterijumima evaluacije koji se unapred definišu i objavljuju;

9.         Pregovori nakon nadmetanja nisu dozvoljeni sa ponuđačem koji je dao najnižu ponudu niti sa bilo kojim drugim ponuđačima;

10.       Ugovori koji dugo traju (preko 18 meseci) moraju sadržati odgovarajuće odredbe za prilagođavanje cene;

11.       Tenderska dokumentacija i ugovori koje Banka smatra prihvatljivim moraju sadržati odredbe u kojima se navodi politika Banke da kažnjava preduzeća i pojedince za koje se utvrdi da su učestvovali u prevari i korupciji, u skladu sa definicijama iz Smernica za nabavke; i

12.       U skladu sa Smernicama za nabavke, sva tenderska dokumentacija i svi ugovori koji se finansiraju iz sredstava Zajma moraju sadržati obavezu ponuđača, dobavljača i izvođača, kao i njihovih podizvođača, zastupnika, zaposlenih, konsultanata, pružalaca usluga ili dobavljača da omoguće Svetskoj banci uvid u sve njihove račune, evidencije i ostalu dokumentaciju u vezi sa podnošenjem ponuda i izvršavanjem ugovora i da iste daju na reviziju revizorima koje imenuje Svetska banka. Sva činjenja koja za cilj imaju materijalno onemogućavanje ostvarivanja prava Svetske banke na inspekciju i reviziju u skladu sa Smernicama za nabavke predstavljaju opstruktivno dejstvo koje je njima definisano.

PROGRAM 3

Program amortizacije

1.         U tabeli u nastavku navedeni su Datumi za plaćanje glavnice Zajma i procenat ukupnog iznosa glavnice Zajma koji dospeva za plaćanje na svaki Datum za plaćanje glavnice ("Procenat rate"). U slučaju da su sredstva Zajma u potpunosti isplaćena do prvog Datuma za plaćanje glavnice, Banka će odrediti iznos glavnice Zajma koji Zajmoprimac treba da otplati na svaki Datum za plaćanje glavnice tako što će pomnožiti: (a) iznos Zajma isplaćenog do prvog Datuma za plaćanje glavnice; sa (b) Procentom rate za svaki Datum za plaćanje glavnice, s tim da će se tako dobijeni iznos za otplatu korigovati, ukoliko bude potrebno, i umanjiti za sve iznose iz stava 4. ovog Programa na koje se primenjuje Konverzija valute.

Datum za plaćanje glavnice

Procenat rate

(izraženo u procentima)

Svakog 15. maja i 15. novembra

Počevši od 15. maja 2019. godine

do 15. maja 2029. godine

 

4,55 %

Dana 15. novembra 2029. godine

4,45 %

2.         U slučaju da sredstva Zajma nisu u potpunosti isplaćena do prvog Datuma za plaćanje glavnice, iznos glavnice Zajma koji Zajmoprimac treba da otplati na svaki Datum za plaćanje glavnice odrediće se na sledeći način:

(a)        Za svaki iznos sredstava Zajma koji bude isplaćen do prvog Datuma za plaćanje glavnice, Zajmoprimac će otplatiti Iznos isplaćenog Zajma sa stanjem na taj dan u skladu sa stavom 1. ovog Programa.

(b)        Svaki iznos isplaćen nakon prvog Datuma za plaćanje glavnice otplaćivaće se na svaki Datum za plaćanje glavnice koji usledi nakon datuma takve isplate sredstava, u iznosima koje će odrediti Banka, tako što će iznos svake takve isplate pomnožiti razlomkom, pri čemu će brojilac biti originalni Procenat rate utvrđen u tabeli u stavu 1. ovog Programa za dati Datum za plaćanje glavnice ("Originalni procenat rate"), a imenilac zbir svih preostalih Originalnih procenata rata za Datume za plaćanje glavnice koji padaju na taj datum ili posle tog datuma, s tim da će se tako dobijeni iznosi za otplatu korigovati, ukoliko bude potrebno, i umanjiti za sve iznose iz stava 4. ovog Programa na koje se primenjuje Konverzija valute.

3.         (a)        Iznosi Zajma isplaćeni u periodu od dva kalendarska meseca pre svakog Datuma za plaćanje glavnice tretiraće se, isključivo za potrebe izračunavanja iznosa glavnice koji dospevaju za plaćanje na svaki Datum za plaćanje glavnice, kao isplaćeni a neotplaćeni iznosi na drugi Datum za plaćanje glavnice koji usledi nakon datuma isplate i dospevaće za plaćanje na svaki Datum za plaćanje glavnice, počev od drugog Datuma za plaćanje glavnice koji usledi nakon datuma isplate.

(b)        Nezavisno od odredbi iz pod-stava (a) ovog stava, ukoliko Banka u bilo kojem momentu usvoji sistem izdavanja računa na datume dospeća u kojem će se računi izdavati na ili po isteku odgovarajućeg Datuma za plaćanje glavnice, odredbe date tačke neće se primenjivati na isplate izvršene nakon usvajanja takvog sistema za izdavanje računa.

4.         Nezavisno od odredbi iz stava 1 i 2 ovog Programa, nakon Konverzije valute ukupnog iznosa ili bilo kojeg dela isplaćenih sredstava Zajma u Odobrenu valutu, Banka će odrediti iznos za koji je izvršena takva konverzija u Odobrenu valutu, koji dospeva za otplatu na svaki Datum za plaćanje glavnice koji usledi tokom Perioda za konverziju, tako što će dati iznos u valuti u kojoj je bio izražen neposredno pre Konverzije pomnožiti sa: (i) deviznim kursom koji odražava iznose glavnice u odobrenoj valuti koju Banka plaća za Transakcije za valutni hedžing koje se odnose na datu Konverziju; ili (ii) ukoliko Banka tako odluči u skladu sa Smernicama za konverziju, kursnom komponentom Stope terminala.

5.         Ako je isplaćeni iznos sredstava zajma dat u više od jedne valute zajma, odredbe ovog Programa će se odnositi odvojeno na iznose u svakoj valuti zajma tako da se izradi odvojeni plan za amortizaciju za svaki iznos.

PRILOG

Odeljak I. Definicije

1.         "AGROS" označava Aktivnu geodetsku referentnu osnovu Srbije, osnovnu mrežnu infrastrukturu Zajmoprimca za pružanje geodetskih referentnih usluga RGZ-u i preduzećima iz javnog i privatnog sektora.

2.         ,,Smernice za borbu protiv korupcije" označavaju,,Smernice za sprečavanje i borbu protiv prevare i korupcije u okviru projekata finansiranih iz sredstava zajmova IBRD-a i kredita i grantova IDA-e", od 15. oktobra 2006. godine sa izmenama i dopunama iz januara 2011. godine

3.         "Kategorija" označava kategoriju stavki utvrđenu u tabeli u Odeljku IV Programa 2. ovog Sporazuma.

4.         "Smernice za konsultante" označavaju,,Smernice za izbor i angažovanje konsultanata od strane Zajmoprimaca Svetske banke u okviru zajmova IBRD-a i kredita i grantova IDA-e" od januara 2011. godine (sa revizijom iz jula 2014. godine).

5.         "PUŽS" označavaju tri Plana upravljanja životnom sredinom za određene lokacije, a koji se odnose na projektne aktivnosti koje će se sprovoditi u gradskim opštinama Zajmoprimca koje su u sastavu grada Beograda Zemunu i Sopotu, opštini Ruma, a svaki od njih obuhvata plan ublažavanja uticaja na životnu sredinu i plan praćenja životne sredine, koji obuhvataju plan ublažavanja uticaja na životnu sredinu i plan praćenja životne sredine, a koji će se sprovoditi u skladu sa Programom 2, Odeljak I ovog Sporazuma, koji su prihvatljivi za Banku, i sadrže specifične detalje o merama za upravljanje identifikovanim ili potencijalnim rizicima po životnu sredinu i za ublažavanje, smanjenje i/ili neutralizovanje negativnih uticaja na životnu sredinu u vezi sa sprovođenjem aktivnosti u okviru Projekta, zajedno sa početnim ekološkim i društvenim stanjem za svaku lokaciju, detaljima relevantnog zakonskog okvira o zaštiti životne sredine, odgovarajućim institucionalnim aranžmanima, aranžmanima za praćenje i izveštavanje, kojima se omogućava adekvatno sprovođenje i redovno dostavljanje povratnih informacija o poštovanju odredbi svakog PUŽS, a isti se mogu s vremena na vreme menjati ili dopunjavati nakon prethodnog pisanog odobrenja Banke.

6.         "Opšti uslovi" označavaju,,Opšte uslove za zajmove Međunarodne banke za obnovu i razvoj", od 12. marta 2012. godine, sa izmenama i dopunama definisanim u Odeljku II ovog Priloga.

7.         "Prinudno raseljavanje" označava uticaj prinudnog oduzimanja zemljišta u okviru Projekta, koje pogođenim licima nameće: (i) negativan uticaj na životni standard; ili (ii) privremeno ili trajno sticanje ili preuzimanje prava, vlasništva ili interesa na objektu, zemljištu (između ostalog i građevinskom zemljištu, poljoprivrednom zemljištu i pašnjacima) ili na bilo kojoj drugoj nepokretnoj i pokretnoj imovini; ili (iii) privremeni ili trajan negativan uticaj na dostupnost sredstava za proizvodnju; ili (iv) privremeni ili trajan negativan uticaj na poslovanje, zanimanje, rad ili boravište odnosno stanište.

8.         "Masovna procena vrednosti" označava metodologiju za procenu vrednosti svih nepokretnosti na datom geografskom području, za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu.

9.         "MGSI" označava Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zajmoprimca ili bilo kog njegovog sledbenika.

10.       "Nacionalni referentni sistem" označava permanentnu mrežu stanica Zajmoprimca sa definisanim i usvojenim koordinatama, u skladu sa odredbama Zakona o državnom premeru i katastru Zajmoprimca, koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 72/09, sa izmenama i dopunama do 2013. godine, koje su objavljene u "Službenom glasniku RS", broj 18/12 i 65/13.

11.       "Operativni priručnik" označava priručnik Zajmoprimca koji je prihvatljiv za Banku, kojim se opisuju i definišu postupci za implementaciju Projekta i institucionalni aranžmani, u skladu sa odredbama ovog Sporazuma i važećih zakona i propisa i sadrži, između ostalog, termin-planove akcija koje je neophodno obaviti u okviru Projekta, odgovarajuće uloge i odgovornosti agencija koje učestvuju u implementaciji Projekta, kriterijume za selekciju i spisak opština za koje će se vršiti izrada digitalnog katastarskog plana iz Dela III(iii) Projekta, kriterijume za selekciju i spisak opština u kojima će se vršiti aktivnosti unapređenja infrastrukture iz Dela III(iv) Projekta, kriterijume za selekciju i spisak službi RGZ-a u kojima će se uspostaviti mobilne službe iz Dela III(iv) Projekta, kadrovsku popunu, fiducijarne, tehničke i operativne aspekte i postupke za implementaciju Projekta, kao i procedure upravljanja finansijama (budžetiranje, računovodstvo i unutrašnja kontrola, isplate i novčani tokovi, finansijsko izveštavanje, godišnje izveštaje, aranžmane i procedure za unutrašnju i spoljnu reviziju, kao i namenski Kontni plan za projekat), postupke nabavke, aranžmane za praćenje i vrednovanje i ostale fiducijarne i administrativne aranžmane i neophodne projektne zadatke, pri čemu se isti se može s vremena na vreme menjati ili dopunjavati u dogovoru sa Bankom.

12.       "JIP" označava Jedinicu za implementaciju projekta u skladu sa Odeljkom I Programa 2 ovog Sporazuma.

13.       "Smernice za nabavke" označavaju "Smernice: Nabavka dobara, radova i nekonsultantskih usluga u okviru zajmova IBRD-a i IDA kredita i grantova od strane Zajmoprimaca Svetske banke" (sa revizijom iz jula 2014. godine).

14.       "Plan nabavke" označava plan nabavke za Projekat od 29. januara 2015. godine, koji je pomenut u stavu 1.18. Smernica za nabavke i u stavu 1.25. Smernica za konsultante, sa svim povremenim izmenama i dopunama izvršenim u skladu sa odredbama navedenih stavova.

15.       "Projektni savet" označava savet koji je propisan u Delu I.A.4. Programa 2 ovog Sporazuma.

16.       "RGZ" označava Republički geodetski zavod Zajmoprimca, agencije Zajmoprimca koja je nadležna za državni premer, kartografiju i upis prava, koja je osnovana u skladu sa Zakonom o državnom premeru i katastru Zajmoprimca, koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 72/09, sa izmenama i dopunama do 2013. godine, koje su objavljene u "Službenom glasniku RS", broj 18/12 i 65/13 i bilo kog njegovog sledbenika.

17.       "Agencija za privredne registre" označava javnu agenciju osnovanu Zakonom o Agenciji za privredne registre ("Službeni glasnik RS", br. 55/04, 111/09 i 99/11), kojoj je Zakonom o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) povereno vođenje centralne evidencije objedinjenih postupaka za sistem za izdavanje građevinskih dozvola po principu "sve na jednom mestu".

18.       "Republički zavod za statistiku" označava agenciju Zajmoprimca koja je nadležna za izradu, analizu, distribuciju i objavljivanje zvaničnih statističkih informacija, koja je osnovana u skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici, ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).

19.       "Upravni odbor" označava odbor naveden u Delu I.A.5. Programa 2. ovog Sporazuma.

20.       "Poreska uprava" označava upravu u okviru Ministarstva finansija Zajmoprimca, koja je nadležna za utvrđivanje, kontrolu i ubiranje poreza.

21.       "Obuka" označava troškove (osim konsultantskih usluga) koji nastaju tokom implementacije Projekta, na osnovu periodičnih budžeta koji su prihvatljivi za banku, za: : (i) razumne troškove putovanja, smeštaja ishrane i dnevnica za predavače i polaznike u vezi sa njihovom obukom; (ii) naknade za kurseve; (iii) zakup prostorija i opreme za obuku/radionice; i (iv) troškove izrade, nabavke, reprodukcije i distribucije materijala za obuku koji inače nisu obuhvaćeni ovom tačkom.

Odeljak II.       Izmene opštih uslova

Opšti uslovi će biti promenjeni kao što sledi:

1.         U Sadržaju se menjaju pozivanja na Odeljke, nazive i brojeve Odeljaka kako bi se ukazalo na izmene date u daljem tekstu.

2.         Odeljak 3.01.   (Pristupna naknada) se menja i glasi:

"Odeljak 3.01. Pristupna naknada;Naknada za angažovanje

(a)        Zajmoprimac će platiti Banci pristupnu naknadu na iznos Zajma, po stopi navedenoj u Sporazumu o zajmu ("Pristupna naknada").

(b)        Zajmoprimac će platiti Banci Naknadu za angažovanje na neisplaćena sredstva zajma po stopi naznačenoj u Sporazumu o zajmu ("Naknada za angažovanje"). Naknada za angažovanje se obračunava počevši od šezdesetog dana od dana sklapanja Sporazuma o zajmu do datuma povlačenja sredstava od strane Zajmoprimca sa računa zajma ili poništenja. Naknada za angažovanje dospeva šestomesečno na svaki datum plaćanja.

3.         U Dodatku, u Definicijama, sva relevantna pozivanja na brojeve Odeljaka i stavove se menjaju kako bi se ukazalo na izmene date u gore navedenom stavu 2.

4.         Prilog se modifikuje tako što mu se dodaje novi stav 19 koji sadrži sledeću definiciju: "Naknada za angažovanje", i shodno se menja numeracija naknadnih stavova:

"19.      "Naknada za angažovanje" označava naknadu za angažovanje koja je definisana u Sporazumu o zajmu u Odeljku 3.01(b)."

5.         U novooznačenom stavu 49 (prvobitno stav 48) Dodatka, definicija "Pristupne naknade" se menja i pozivanje na Odeljak 3.01 se menja u pozivanje u Odeljak 3.01 (a)

6.         U novooznačenom stavu 68 (prvobitno stav 67) Dodatka, definicija "Isplate zajma" se menja i glasi:

"68.      "Isplata zajma" označava iznos zajma koji se isplaćuje Banci u skladu sa Sporazumom o zajmu i ovim Opštim uslovima uključujući (ali ne ograničavajući se) na sve povučene iznose glavnice, kamate, pristupnu naknadu, naknadu za angažovanje, zateznu kamatu (ukoliko postoji), premiju za otplatu duga pre dospeća, naknade za transakcije prilikom Konverzije ili rano okončanje Konverzije, varijabilnu kamatnu maržu (ukoliko postoji), premije koje se isplaćuju po uspostavljanju Najviše kamatne stope (Interest Rate Cap) ili najniže prihvatljive kamatne stope (Interest Rate Collar) ili druge kompenzacije koje Zajmoprimac plaća."

7.         U novooznačenom stavu 73 (prvobitno stav 72) Priloga, definicija "Datuma za plaćanje" se menja tako što se briše reč: "je" i dodaju se reči: "i Naknada za angažovanje su", pre reči: "kamata".

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori"

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u odredbi člana 5. stav 2. Zakona o javnom dugu ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 107/09 i 78/11) prema kojoj Narodna skupština odlučuje o zaduživanju Republike Srbije.

Članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 142/14), predviđeno je da se Republika Srbija zaduži kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za realizaciju projekta Unapređenje zemljišne administracije u Srbiji (u daljem tekstu: Projekat) u iznosu do 50.000.000 američkih dolara (pedeset miliona američkih dolara).

Vlada se strateški opredelila za poboljšanje uslova poslovanja u Republici Srbiji koji će se konkretno odraziti putem poboljšanja ranga na svetskim najpoznatijim listama zemalja po ovoj temi koje objavljuje Svetska banka i Svetski ekonomski forum. Brže i efikasnije izdavanje građevinske dozvole investitorima značajno će uticati na rang Republike Srbije kao investicione destinacije. Korisnici projekta bi bili stanovništvo Republike Srbije, ali i strani investitori i državljani Republike Srbije koji žive u inostranstvu, koji trenutno poseduju nepokretnosti ili koji će u budućnosti steći nepokretnosti. Fokus projekta je na obezbeđivanju tačnih, potpunih i elektronski dostupnih informacija, za potrebe unapređenje servisa i povećanje transparentnosti. Korisnici će biti i profesionalci na tržištu nepokretnosti (advokati, geodete, procenitelji) i organizacije koje se bave hipotekama, koji bi imali koristi od tačnijih i dostupnih podataka o nepokretnostima, pa će biti u mogućnosti da javnosti pruže bolje usluge. Dalje, državne institucije, kao što su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Poreska uprava, Ministarstvo pravde i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i jedinice lokalne samouprave bi imale koristi, pošto će imati mogućnost lakog pristupa informacijama o nepokretnostima za potrebe planiranja i oporezivanja nepokretnosti, usluga socijalne pomoći i drugih aktivnosti lokalnih samouprava i unapređenja korišćenja nepokretnosti kojima upravljaju.

Predloženi Projekat pruža podršku novoj agendi privredne reforme Vlade Srbije, pri čemu bi se omogućila fiskalna konsolidacija, smanjio fiskalni deficit i ojačala lokalna samouprava, uspostavio sistem E-uprave za omogućavanje pristupa informacijama o nepokretnostima, koja bi poboljšala poslovnu klimu, privukla investicije i umanjila troškove i trajanje transakcija, razvoj tržišta nepokretnosti koji će podstaći mala i srednja preduzeća da koriste nepokretnosti kao zalogu i omogućio razvoj Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (NIGP) u cilju podsticanja evropskih integracija.

Predloženi Projekat je u skladu sa preporukama Stuba konkurentnosti u okviru FY12-15 u Strategiji partnerstva sa zemljom (SPZ), koja ima za cilj povećanje sigurnosti stvarnih prava. Strategija takođe preporučuje pojednostavljivanje i smanjivanje troškova pribavljanja građevinske dozvole. Ovakva mera će podstaći investicije i usporiti izgradnju objekata bez neophodnih dozvola.

Primarni korisnici Projekta će biti građani Republike Srbije, ali i strani investitori, kao i državne institucije pošto će imati mogućnost lakog pristupa informacijama o nepokretnostima za potrebe planiranja i oporezivanja nepokretnosti i unapređenja korišćenja nepokretnosti kojima upravljaju.

Sporazum o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji, potpisan je 17. aprila 2015. godine u Vašingtonu, Distrikt Kolumbija, Sjedinjene Američke Države.

Sporazumom o zajmu predviđeno je da Republika Srbija zaduži kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu do 36.200.000 evra (slovima: tridesetšest miliona dvesta hiljada evra). Originalan iznos zajma od 44.000.000 američkih dolara konvertovan je u evre, a iznos zajma u evrima je određen na osnovu kursnog odnosa između američkog dolara i evra na dan 31. decembra 2014. godine, poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se održavaju pregovori.

Sporazumom o zajmu je predviđeno da Međunarodna banka za obnovu i razvoj odobri kredit pod sledećim uslovima:

- zajam u iznosu do 36.200.000 evra (slovima: tridesetšest miliona dvesta hiljada evra);

- period trajanja zajma - 15 godina;

- grejs period - 4 godine;

- kamatna stopa je šestomesečni EURIBOR plus varijabilna marža koja trenutno iznosi 0,40%;

- pristupna naknada koja se plaća banci iznosi 0,25% od iznosa zajma;

- naknada na nepovučena sredstva koja se plaća banci iznosi 0,25% od iznosa zajma;

- Republika Srbija će vratiti kredit u 22 uzastopne polugodišnje rate, svakog 15. maja i 15. novembra svake godine, počevši od 15. maja 2019 godine.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. ovog zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, potpisanog 17. aprila 2015. godine u Vašingtonu, Distrikt Kolumbija, Sjedinjene Američke Države.

Odredba člana 2. ovog zakona sadrži tekst Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik.

U odredbi člana 3. ovog zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12-prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je povlačenje sredstava po Sporazumu o zajmu i sprovođenje aktivnosti radi postizanja navedenih ciljeva u okviru ovog programskog zajma, uslovljeno stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu.

Napomena redakcije: Verziju teksta na engleskom jeziku možete pogledati na sajtu Narodne skuptine.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Srbije, 02.06.2015.