Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UVOĐENJE SISTEMA OVLAŠĆENOG PRIVREDNOG SUBJEKTA: KOMPANIJAMA SA STATUSOM OPS OLAKšAN PUT DA DOBIJU ODOBRENJE ZA CARINSKI POJEDNOSTAVLJENE POSTUPKE


Na trećem sastanku Poslovne kontakt grupe, 29. maja, glavna tema bila je upoznavanje privrednika i predstavnika carinarnica s uvođenjem sistema Ovlašćenog privrednog subjekta. U Evropskoj uniji, pomenuti sistem carinskog poslovanja počeo je da se primenjuje od 2008. i u njega je uključeno 14.000 kompanija koje poseduju takav status. Uvođenje sistema Ovlašćenog privrednog subjekta (OPS) i sprovođenje obuke carinskih službenika radi upoznavanja s procedurama koje treba usvojiti i postupaka koje treba preduzeti za OPS, jedan je od četiri cilja koje želimo da ostvarimo u okviru Projekta IPA 2011 koji sprovodimo, zahvaljujući finansijskim sredstvima iz pretprisutnih fondova Evropske unije, istakao je Veselin Milošević, pomoćnik direktora Uprave carina - Sektora za carinsko poslovanje.

O tome šta je OPS, koji su razlozi za uvođenje ovog sistema, koristima koje donosi status OPS, kao i šta je do sada uradila Uprava carina, učesnike sastanka su upoznali Olga Protić, rukovodilac projekta NCTS i LJubomir Karan, samostalni carinski savetnik.

Ukazano je da je Svetska carinska organizacija definisala OPS kao subjekta uključenog u promet robe, ili neku drugu funkciju, koji je za to dobio odobrenje nacionalne carinske administracije, jer ispunjava i pridržava se standarda Svetske carinske organizacije ili ekvivalentnih standarda bezbednosti lanca nabavke.Zvanična definicija OPS u EU podrazumeva privrednog subjekta koji je u svom poslovanju uključen u aktivnosti koje su definisane carinskim zakonom, koji je pouzdan u čitavoj Zajednici i kao takav uživa prednosti u čitavoj Zajednici. U svakodnevnoj terminologiji koja je u upotrebi u EU, OPS se definiše kao onaj privredni subjekt kome je odobren status pouzdanog partnera, obzirom da je proverom utvrđeno da ispunjava specifične kriterijume.

Olga Protić i LJubomir Karan istakli su da se osnovne prednosti koje donosi sistem Ovlašćenog privrednog subjekta ogledaju, pre svega u mogućnosti: jednostavnijeg odobravanja pojednostavljenih carinskih postupaka; prethodnog obaveštenje da će se vršiti kontrola pošiljke; podnošenju manjeg seta podataka u ulaznim i izlaznim sažetim deklaracijama; smanjenom broju fizičkih i dokumentarnih kontrola; davanju prednosti pošiljkama ako su odabrane za kontrolu;iIzboru mesta kontrole.

Govoreći o tome šta je do sada uradila Uprava carina, Protićeva je napomenula da je napravljen prvi nacrt smernica - obiman dokument koji detaljno objašnjava način na koji se sprovode kontrole podnosioca zahteva za dobijanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta. Pomenuti nacrt se nalazi na sajtu Uprave carina, kako bi se predstavnici Poslovne kontakt grupe i carinarnica upoznali s ovim dokumentom, čija konačna sadržina će biti definisana 1. septembra ove godine.U toku je izrada internog upustva, a samo testiranje aplikacije počinje 5. juna. Prvi zahtevi za dobijanje statusa ovlašćenog ekonomskog operatera, počeće da se podnose Upravi carina početkom septembra.

Takođe je objašnjeno je da je kompanijama sa statusom OPS olakšan put da dobiju odobrenje za carinski pojednostavljene postupke, s obzirom da će imati znatno manje kontrola u odnosu na one koji nemaju pomenuti status.

Na sastanku je bilo reči i o aktuelnim poslovima u vezi relizacije Projekta NCTS. (Novi kompjuterizovani tranzitni sistem). Interno testiranje za sve aplikacije predviđene Projektom IPA2011, a što podrazumeva aplikaciju za tranzitni postupak - NCTS, aplikaciju za sistem upravljanja garancijama - GMS, sistem upravljanja odobrenjima - AMS, sistem upravljanja analizom rizika - ERIAN, sistem evidencije zapisnika o kontroli - IPS, sistem za registraciju Ovlašćenih privrednih subjekata, treba da otpočne ove nedelje, u Elektronskom računskom centru UC. Prema planu Uprave carina, interno testiranje treba da se sprovede u periodu od 1.6.2014. do 1.9.2014. godine. Nakon internog testiranja 1. septembra ove godine planirana je pilot faza NCTS-a a sprovodiće se na dve carinske ispostave, Pojedine firme i špedicije su ponudili svoje usluge da učestvuju u pilot fazi sprovođenja NCTS-a. Iz nedelje u nedelju će se povećavati broj carinskih ispostava na kojima se primenjuje, kako bi sve ispostave bile obuhvaćene do kraja godine. U januaru 2015. je predviđeno da krenemo sa nacionalnim NCTS-om.

Od 1. avgusta će krenuti obuke koje podrazumevaju trening - trenera, onih koji će držati predavanja carinskim službenicima i krajnjim korisnicima NCTS-a. Deo obuka će obavljati i proizvođači softvera.

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 3.6.2014.