Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O USLOVIMA DAVANJA NA ZAJAM I U ZAKUP POJEDINIH VRSTA ROBA IZ ROBNIH REZERVI I USLOVIMA ZA IZDAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI: Uredba stupa na snagu 5. maja 2018. godine


Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o uslovima davanja na zajam i u zakup pojedinih vrsta roba iz robnih rezervi i uslovima za izdavanje u zakup nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018 - dalje: Uredba), koja će stupiti na snagu 5. maja 2018. godine.

Uredbom se utvrđuju uslovi pod kojima Republička direkcija za robne rezerve, može davati na zajam i u zakup robe iz republičkih robnih rezervi i uslovi za izdavanje u zakup nepokretnosti.

Roba se može davati na zajam zainteresovanim licima, osim fizičkim licima, radi obnavljanja robnih rezervi i smanjenja troškova skladištenja, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove trgovine.

Direkcija je u obavezi da pisanim putem izvesti nadzorno ministarstvo o smanjenim troškovima skladištenja za robu koja se daje na zajam.

Ukoliko ima više zainteresovanih lica prioritet imaju primarni proizvođači, lica koja kao sredstvo obezbeđenja ponude bankarsku garanciju i lica čiji je poslovni prihod za prethodnu godinu u visini traženog zajma.

Robne rezerve se mogu prioritetno dati na zajam ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, za poslove odbrane i Vojsci Srbije, radi obezbeđenja osnovnih životnih potreba i nesmetanog funkcionisanja sistema odbrane u uslovima mogućih poremećaja u sistemu snabdevanja.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima davanja na zajam i u zakup pojedinih vrsta roba iz robnih rezervi i uslovima za izdavanje u zakup nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015).

Izvor: Redakcija, 03.05.2018.