Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: PUNA PRIMENA ZAKONA POčELA 30. APRILA 2016. GODINE. INSPEKTOR RADI UTVRđIVANJA čINJENICA MOżE DA RADI UVIđAJ, PREGLEDA I PROVERAVA POSLOVNE PROSTORIJE, DVORIšTA, POSTROJENJA, OPREMU, UREđAJE, VOZILA, PREDMETE, ROBU I SVE DRUGO šTO SE ODNOSI NA INSPEKCIJSKI NADZOR. UKOLIKO INSPEKTOR żELI DA KNTOROLIšE STAMBENI PROSTOR, MORA DA PRIBAVI PISANU NAREDBU NADLEżNOG SUDA


Preduzetnici i drugi privrednici već godinama se žale da ih svako malo posećuju inspektori i stavljaju njihov rad pod lupu, dok istovremeno, u komšiluku kolega radi na crno, duboko u sivoj zoni, a niko da ih priupita šta delaju, a kamoli da ga kontorliše ili slučajno kazni.

15. aprila 2015. godine donet je Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon), čija je puna primena počela 30. aprila 2016. godine. Već ovako dug rok govori da se radi o propisu koji donosi mnogo novina.

Jedna od veoma bitnih je da inspektori imaju pravo da kontolišu da li neko radi "na crno" u stanu, kući ili drugim stambenim objektima.

Prvo je savim logično kada se radi o suzbijanju sive ekonomije, ali šta da rade gađani kada im nezvani gost u civilnoj odeći zakuca na vrata predstavi se kao inspektor i zatraži da obavi kontrolu u trpezariji, spavaćoj sobi ili kuhinji. Šta u tom slučaju podstanar, stanar ili vlasnik stana može da uradi, posebno kada se zna da član 40 Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) kaže da u stan niko ne može ući bez odluke suda, a protiv volje onoga ko tu stanuje.

Naime, građani ne moraju da puste inspektora u stan ukoliko nema nalog nadležnog suda.

O zaštiti ovog prava između ostalog brine i Zaštitinik građana, a iz kancelarije pokrajinskog Ombudsmana objašnjavaju da su upoznati sa novinama ovog Zakona.

Novi Zakon pravi razliku kod nadzora u poslovnim prostorijma i nadzora koji se obavlja u stambenom prostoru.

Članom 21 Zakona predviđeno je da inspektor radi utvrđivanja činjenica može da radi uviđaj, pregleda i proverava poslovne prostorije, dvorišta, postrojenja, opremu, uređaje, vozila, predmete, robu i sve drugo što se odnosi na inspekcijski nadzor. Da bi inspektor to uradio dovoljno je da se legitimiše.

Kontrola inspektora u stambenim prostorijama regulisana je članom 22 Zakona. Ukoliko inspektor želi da kntoroliše stambeni prostor, mora da pribavi pisanu naredbu nadležnog suda. Izuzetaka ima.

Uviđaj, odnosno kontrola u stamebnom objektu može se obaviti samo ako vlasnik, korisnik ili lice koje tu stanije to odobri, a pristanak se može dati usmeno.

Pre nego što krene u kontrolu inspektor mora prvo da podnese predlog za izdavanje naredbe o obavljanju uviđaja nadležnom osnovnom sudu. Kada dobije naredbu, može da zakuca ili zazvoni na vrata stana ili druge stambene jedinice.

Šta će otkriti ove inspekcijske kontrole, kada i gde, biće zanimljivo videti nakon godinu dana.

Treba napomenuti da je po slovu pomenutog Zakona inspektor dužan da nakon što dobije sudsku naredbu počne kontrolu u stambenom prostoru najkasnije nakon osam dana od njenog izdavanja.

Uviđaj u stambenom prostoru obavlja se u prisustvu dva punoletna građana i stanara ili kako pravničkim rečnikom - držaoca stana.

Izuzetaka ima i uviđaj se može započeti i bez držaoca, pa čak i bez dva svedoka ali samo ukoliko je to neophodno radi otklanjanja neposredne i ozbiljne opasnosti za ljude i imovinu. Te činjenice moraju se posebno obrazložiti u zapisniku, koji se obavezno mora napisati nakon uviđaja.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D. Vujošević, 29.04.2016.
Naslov: Redakcija