Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O ENERGETSKI UGROŽENOM KUPCU: BROJ KORISNIKA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA BESPLATNE KILOVATE ELEKTRIčNE ENERGIJE ILI KUBNIH METARA GASA NAJVIšE ZAVISI OD KAPACITETA LOKALNIH SAMOUPRAVA DA U UPRAVNOM POSTUPKU DONESU REšENJA PREMA PODNETIM ZAHTEVIMA. PRAVO NA BESPLATNU STRUJU IMAJU KORISNICI NOVčANE SOCIJALNE POMOćI, DEčJEG DODATKA KAO I DOMAćINSTVA SA NAJNIżIM PRIMANJIMA. PORED FOTOKOPIJE LIčNE KARTE, IZVODA IZ MATIčNE KNJIGE ROđENIH, VENčANIH, UVERENJA O PREBIVALIšTU, POTREBNO JE DOVESTI I DVA SVEDOKA


Da bi najsiromašniji dobili besplatnu struju, nova Uredba o energetski ugroženom kupcu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015 - dalje: Uredba) meri im i broj kvadrata. Ovo je samo jedan u nizu dodatnih uslova koje socijalno ugroženi moraju da zadovolje da bi im se račun za kilovate smanjio. Od kada je 1. januara 2016. godine Uredba počela da se primenjuje, broj onih koji dolaze do besplatnih kilovata smanjio se tri puta. Ceo proces je otežan i zbog nesposobnosti opština da u kratkom roku izdaju sva potrebna rešenja.

Manji račun za potrošenu električnu energiju u januaru 2015. godine dobila su 53.254 najsiromašnija domaćinstva u Srbiji, dok broj u januaru 2016. godine iznosi 4.478 potrošača, a u februaru ukupan broj socijalno ugroženih koji je ostvario svoje pravo je - 18.241 domaćinstvo. To je neuporedivo manje nego prošle godine.

- S obzirom na to da je zbog odluke Ustavnog suda procedura sticanja statusa ugroženog kupca složenija nego prema prethodnoj Uredbi o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 44/2014 - dr. pravilnik, 124/2014 - dr. pravilnik, 40/2015 - dr. pravilnik i 82/2015 - odluka US), broj korisnika ovog prava u prvim mesecima primene najviše zavisi od kapaciteta lokalnih samouprava da u upravnom postupku donesu rešenja prema podnetim zahtevima - kažu u Ministarstvu rudarstva i energetike.

Pravo na besplatnu struju imaju korisnici novčane socijalne pomoći, dečjeg dodatka kao i domaćinstva sa najnižim primanjima. Pored fotokopije lične karte, izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih, uverenja o prebivalištu, potrebno je dovesti i dva svedoka.

Izvor: Vebsajt Novosti, M. L. J., 28.04.2016.
Naslov: Redakcija