Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA: AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE NAVODI DA JE ZAKONITO I TRANSPARENTNO KONKURSNO FINANSIRANJE MEDIJA VAżNO ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI INFORMISANJA


Agenciji za borbu protiv korupcije se već drugu godinu za redom obraća Lokalni antikorupcijski forum u Nišu sa ukazivanjem na gotovo identičan problem koji postoji u sprovođenju javnog konkursa za finansiranje medijskih projekata koji je raspisao Grad Niš.

Agencija pruža podršku ovom samostalnom i nezavisnom gradskom telu u njegovim naporima da proces finansiranja medija iz javnih izvora, odnosno iz lokalnog budžeta, učini što je moguće transparentnijim i otpornijim na moguće koruptivne uticaje, odnosno na one uticaje koji mogu da naruše javni interes građana u pravcu objektivnog, tačnog i kvalitetnog informisanja, navodi se u saopštenju Agencije.

Situacija na koju ukazuje Lokalni antikorupcijski forum u Nišu, kao i reakcija uprave Grada Niša, potvrđuje postojanje više različitih problema u oblasti finansiranja medijskih projekata, na šta Agencija skreće pažnju i u Izveštaju o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za 2015. godinu.

Naime, iako je u ovom krovnom, strateškom antikorupcijskom dokumentu predviđeno ispunjavanje cilja koji se odnosi, između ostalog, i na transparentno finansiranje medija, prva godina primene mehanizma projektnog finansiranja pokazala je da pojedine jedinice lokalne samouprave nisu na pravi način razumele svrhu ovog mehanizma, zbog čega se pojavljuju problemi kao što su sprovođenje konkursa koji nisu uvek u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje), nepropisno i neadekvatno sastavljanje konkursnih komisija i netransparentni konkursni postupci. Sve to vodi potencijalnim zloupotrebama koje i dalje ostavljaju široko polje uticaja na uređivačku politiku medija.

Osim toga, Agencija je u procesu izrade modela planova integriteta kao jedan od rizika za nastanak korupcije i drugih nepravilnosti identifikovala i nedovoljnu transparentnost u radu organa, komisija i tela koje formiraju institucije, naročito u procesu odlučivanja o dodeli sredstava iz javnih izvora.

Grad Niš je jedan od prvih gradova u Srbiji koji je usvojio lokalni plan za borbu protiv korupcije i formirao telo za praćenje primene ovog dokumenta, što je svakako primer dobre prakse. Međutim, samo usvajanje dokumenta, bez poštovanja i primene onoga što je njime propisano, nije dovoljno za manifestaciju suštinske spremnosti za sprečavanje i suzbijanje korupcije.

U tom pravcu, neophodno je omogućiti prisustvo građanskog posmatrača, kao i svih drugih zainteresovanih strana u procesu odlučivanja o konkursnom finansiranju medija, odnosno obezbediti punu transparentnost postupka, što se može učiniti i brojnim drugim formama, kao što su i javne sednice komisije ili objavljivanje zapisnika sa sastanaka komisije. Samo na taj način će se dokazati puna spremnost da se kroz učešće javnosti u ovom procesu otklone sumnje u bilo kakve potencijalne koruptivne ili druge nedozvoljene uticaje, navodi se u saopštenju Agencije.

Agencija poziva sve organe javne vlasti, pa i grad Niš, da obezbede puno poštovanje važećih strateških dokumenata i zakonskih propisa u oblasti konkursnog finansiranja medija, da usvoje i primene interne antikorupcijske mehanizme (među kojima je i plan integriteta) koji će dodatno ojačati kredibilitet i integritet institucije, a naročito da stvore uslove za primenu lokalnog antikorupcijskog plana, koji su sami usvojili.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 31.03.2016.
Naslov: Redakcija