Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: ZAHTEV ZA REPROGRAM PORESKOG DUGA PODNOSI SE DO 4. JULA 2016. GODINE. PRAVNA LICA I PREDUZETNICI SA PORESKIM DUGOVANJIMA DO DVA MILIONA DINARA MOćI ćE DA IH OTPLATE NA RATE U ROKU OD PET GODINA, UZ MOGUćNOST OTPISA KAMATE REDOVNIM IZMIRIVANJEM OBAVEZA. KOD FIZIčKIH LICA OLAKšICE SE ODNOSE NA POREZ NA DOHODAK GRAđANA, POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA, POREZ NA POKLON I NASLEđE, POREZ NA IZDAVANJE NEKRETNINA U ZAKUP KAO I ONAJ ZA IZNAJMLJIVANJE POKRETNIH STVARI VEćE VREDNOSTI, POREZ NA IMOVINU


Građani i firme koji nisu redovno plaćali porez ponovo imaju priliku da plate dug na odloženo, i to do pet godina. Ko duguje do dva miliona dinara zahtev za reprogram može da podnese do 4. jula 2016. godine, i može da bude oslobođen plaćanja cele kamate. Za one sa većim dugovima nema roka za podnošenje zahteva i može da im bude otpisano samo pola kamate.

Te novine predviđene su Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015 i 15/2016 - dalje: Zakon), a zahtev za reprogram dužnik može da podnese samo jednom.

Umesto najavljene nulte tolerancije – još jednom povlastica za neredovne platiše poreza. Uslov je samo da od 4. marta 2016. godine redovno plaćate porez i da podnesete zahtev za reprogram.

"Poreska uprava na zahtev poreskog obveznika može da odloži plaćanje poreskog duga do 2.000.000 dinara bez kamate, najduže do 60 mesečnih rata. Na isti rok može da se odloži i plaćanje poreskog duga iznad 2.000.000 dinara, s tim da će u tom slučaju biti otpisano 50 odsto kamate, ako obveznik redovno izmiruje tekuće obaveze i obaveze po reprogramu", navodi se u saopštenju Poreske uprave.

"Prilikom odobravanja reprograma Poreska uprava će se rukovoditi ekonomskom sposobnošću samog poreskog obveznika kao i visinom duga", kaže Dragan Agatunović iz Poreske uprave.

Ova ponuda reprograma važi za sve dužnike i za porez na imovinu koji ubiraju lokalne uprave prihoda.

Međutim, ako dužnik u predviđenim rokovima ne uplaćuje rate reprograma, ali i tekuća poreska zaduženja, sporazum o otpisu kamata pašće u vodu.

Poreznici će krenuti u prinudnu naplatu ukupnog duga, prvenstveno iz sredstava obezbeđenja ili hipoteke koju mora da priloži svaki građanin, ako za porez duguje više od 200.000 dinara, a firma ako je taj dug iznad milion i po dinara.

Broj rata raste sa visinom duga. Tako, na primer, građani koji duguju do 50.000 dinara za porez, bez kamate, dug mogu da otplaćuju dve i po godine, a ako duguju više od 200.000 dinara – do pet godina.

"Dobro je što Vlada Republike Srbije tako omogućava ljudima koji do sada nisu mogli da plate svoje dugovanje to sada mogu da otplate kroz duži rok. Pitanje je da li su to zaista socijalne kategorije ili neki drugi što ih mrzi da plate, pa misle da će profitirati. Ne bi ih trebalo podržati da ne plaćaju obaveze prema svojoj državi", kaže Aleksandar Grunauer iz GIZ-a.

Poreski konsultant Milica Bisić smatra da je način na koji je to sada urađeno lošiji način u odnosu na prethodna rešenja iz najmanje dva razloga.

"Jedan je, što je definisan Zakonom, znači kao pravilo, a ne kao izuzetak. Druga stvar je produženje prava na odlaganje – jer je ranije bilo ograničeno na dve godine uz istovremeno smanjivanje kamatne stope na taj dug. Oni su praktično podstakli sve privredne subjekte da svoju likvidnost finansiraju neplaćanjem poreza", rekla je Bisićeva.

Naime, umesto 10 odsto kamata za poreski dug po novim propisima je osnovna kamata Narodne banke koja je sada 4,25 odsto – znatno niža od kamate koju banke obračunavaju za bilo koju dinarsku pozajmicu.

Podignut je i prag poreskog duga za koji je moguće dobiti reprogram bez ikakvog obezbeđenja, hipoteke ili garancije. Za građane granica je 200.000 dinara, a za pravna lica i preduzetnike milion i po dinara.

Iz Ministarstva finansija, tačnije Poreske uprave nema informacija koliko građana i privrednika duguje porez, odnosno koji iznos država pokušava da naplati kad daje nove pogodnosti dužnicima.

Izvor: Vebsajt RTS, 02.04.2016.
Naslov: Redakcija