Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: PRIORITET MINISTARSTVA PRAVDE JAčANJE JAVNOTUżILAčKE ORGANIZACIJE KROZ JAčANJE STRUčNOG I TEHNIčKOG KADRA


Jedan od osnovnih prioriteta Ministarstva pravde, u narednom periodu, biće da kadrovski i kvalitativno ojača javnotužilačku organizaciju, kako kroz jačanje stručnog, tako i kroz jačanje tehničkog kadra, izjavio jeministar pravde Nikola Selaković na konferenciji "Dominantni pravci razvoja krivičnog zakonodavstva i druga aktuelna pitanja u pravnom sistemu Srbije", koju je organizovalo Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije u saradnji sa Udruženjem pravnika Srbije na Kopaoniku.

U proteklom periodu Ministarstvo pravde je veliku pažnju posvetilo izradi novih pravosudnih propisa, koji definišu novu organizaciju rada i način postupanja pravosudnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, borbi protiv porodičnog nasilja, kao i u oblasti maloletničkog kriminala.

Sa druge strane, Selaković je ukazao da i pored dobrih propisa, koje definišu rad pravosuđa, mora postojati njihova kvalitetna i dosledna primena. On je naveo da uvođenje novih zakonskih rešenja može imati čak i negativan efekat po sistem, ukoliko nisu ispraćena odgovarajućim ljudskim resursima i stručnim znanjem onih koji ta rešenja treba da sprovode.

"Efikasnost i kvalitet svakog pravosuđa najviše zavisi od ljudi koji to pravosuđe čine", naglasio je ministar, i dodao da očekuje da u narednom periodu pravosudni sistem bude unapređen za 200 sudijskih i tužilačkih pomoćnika.

"Kvalitetno krivično zakonodavstvo, ali i njegova efikasna primena, nezaobilazan su preduslov za ostvarivanje svrhe krivičnopravnog sistema, kao poslednje linije zaštite, kako pojedinca, tako i društva u celini", zaključio je Selaković.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 02.04.2016.
Naslov. Redakcija