Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 12. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 3. APRILA 2014. GODINE


Ustavni sud je na 12. sednici odlučio o 8 predmeta, a u predmetima IUo-222/2013 i IUo-225/2013 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe člana 19. tač. 3) i 4) Zakona o kinematografiji ("Službeni glasnik RS", br. 99/11 i 2/12-ispravka) nisu u saglasnosti sa Ustavom. (predmet IUz- 128/2012)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da Odluka o raspuštanju skupština opština Podujevo, Đakovica, Suva Reka, Dečani, Prizren, Uroševac i Klina ("Službeni glasnik RS", broj 42/10), u vreme važenja, nije bila u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Rešenja o imenovanju opštinskih kordinatora za opštine Podujevo, Đakovica, Suva Reka, Dečani, Prizren, Uroševac i Klina ("Službeni glasnik RS", br. 44/10 i 48/10-ispravka). (predmet IUo-1065/2010)

- utvrdio da odredbe člana 15. tač. 4. i 5, člana 17. tač. 8/b, 9/b i 11/b i člana 18. tač. 1/c, 2/c i 3/c Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Javnog preduzeća Direkcije za građevinsko zemljište, urbanizam, puteve i stambene poslove opštine Bujanovac, broj 947 od 17. aprila 2012. godine, sa dopunom, od 8. juna 2012. godine, u delu u kome su utvrđeni uslovi, u pogledu stručne spreme, za obavljanje poslova radnih mesta obuhvaćenih osporenim odredbama, nisu u saglasnosti sa zakonom. (predmet IUo-718/2012)

- utvrdio da odredba člana 34. Pravilnika o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti Republike Srbije, broj 289 od 1. decembra 2006. godine, sa izmenama i dopunama, od 31. marta 2009. godine, nije u saglasnosti sa Ustavom. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu navedenog Pravilnika. (predmet IUo-817/2012)

- utvrdio da Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u oblasti javnog informisanja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Valjeva, broj: 110-1/2012-09 od 17. januara 2012. godine, koji je doneo načelnik Gradske uprave za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove Valjevo, nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. (predmet IUo-395/2013)

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-810/2011 i Už-3048/2011

- stavio van snage Rešenje Ustavnog suda Už-446/2012 od 16. septembra 2013. godine

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 3.4.2014.