Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: PREDVIđENO JE UVOđENJE SLUżBENIčKOG SISTEMA PO UGLEDU NA ORGANE DRżAVNE UPRAVE. ZAKON PREDVIđA DA UPRAVOM RUKOVODE SLUżBENICI NA POLOżAJU I DA U NJOJ RADE SLUżBENICI I NAMEšTENICI, ODREđENA RADNA MESTA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA POSTAJU POLOżAJI, A PRVI PUT SE OTVARA MOGUćNOST POSTAVLJENJA V.D. NAčELNIKA. UVODI SE KADROVSKI PLAN, KOJI USVAJA SKUPšTINA OPšTINE ILI GRADA SA CILJEM DA SE OBEZBEDI PLANIRANJE KADROVA I DA SE ZAPOšLJAVANJE OGRANIčI NA RASPOLOżIVA SREDSTVA U BUDżETU


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 3. marta 2016. godine Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Zakonom se uspostavljaju osnovna načela službeničkog sistema, kojima se ispunjava osnovna pretpostavka za punu profesionalizaciju i depolitizaciju kadrova u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Tako se uvode principi rada koji bi omogućili da se poslovi iz nadležnosti autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave obavljaju stručno i zakonito, pri čemu će zaposleni u toku svog rada biti zaštićeni od političkog delovanja koji bi mogao uticati na njihov položaj, karijerni razvoj, stručno usavršavanje i karijerno napredovanje u službi.

Zakon predviđa uvođenje službeničkog sistema po ugledu na organe državne uprave, koji na državnom nivou funkcioniše od 2006. godine.

Predložena rešenja uvode niz novina, među kojima je Kadrovski plan, koji usvaja skupština opštine ili grada sa ciljem da se obezbedi planiranje kadrova i da se zapošljavanje ograniči na raspoloživa sredstva u budžetu.

Novina je i uvođenje detaljnog uređenja konkursnih postupaka zapošljavanja i obaveze ocenjivanja službenika po propisima za državne službenike, pošto se trenutno samo delimično uređuje konkursni postupak, a ocenjivanje je površno i retko se primenjuje.

Postojaće jasni kriterijumi za zapošljavanje službenika, njihovo napredovanje na osnovu rezultata rada i usavršavanja. Predviđen je konkurs i za zapošljavanje službenika na položaju da bi se izabrali najbolji kandidati. Biće forimiran i Savet za stručna usavršavanja zaposlenih na lokalu.

Zakon predviđa da upravom rukovode službenici na položaju i da u njoj rade službenici i nameštenici, određena radna mesta u autonomnim pokrajinama postaju položaji, a prvi put se otvara mogućnost postavljenja v.d. načelnika, koji trenutno ne postoji. Službenici će biti jedini profesionalci u upravi na lokalnom nivou, a postojaće i nameštenici i funkcioneri.

Novina je i unapređen disciplinski postupak, koji znatno podiže i odgovornost službenika.

Primena Zakona počeće 1. decembra 2016. godine.

Izvor: Redakcija, 03.03.2016.