Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAŠTITNIK GRAĐANA: DRżAVNO PRAVOBRANILAšTVO DA PRECIZIRA PROCEDURU POSTUPANJA U SLUčAJEVIMA KADA JE NEOPHODNO ANGAżOVATI STRUčNA LICA RADI UTVRđIVANJA čINJENICA


Nepostojanje pravnog propisa koji bi predstavljao normativni okvir za postupanje Državnog pravobranilaštva u izvršenju presuda/odluka Evropskog suda za ljudska prava za posledicu ima i nedosledno i neujednačeno postupanje u istim pravnim situacijama. Potrebno je da Državno pravobranilaštvo u budućem radu, radi potpunije i ravnopravnije zaštite prava građana, na jasan i precizan način ustanovi proceduru koju će primenjivati u slučajevima kada je neophodno angažovati stručna lica radi utvrđivanja činjenica, stoji između ostalog u Mišljenju Zaštitnika građana.

Državno pravobranilaštvo ovlašćeno je, saglasno važećim propisima, da zastupa Republiku Srbiju pred Evropskim sudom za ljudska prava. Međutim, do sada uočena praksa postupanja Državnog pravobranilaštva ukazuje da je ustanovljena povećana odgovornost Državnog pravobranilaštva prilikom izvršavanja presuda/odluka Evropskog suda za ljudska prava vezano za isplatu iznosa dosuđenih domaćim presudama protiv preduzeća sa većinskim društvenim kapitalom na ime potraživanja iz radnih odnosa.

Nepostojanje pravnog propisa koji bi predstavljao normativni okvir za postupanje Državnog pravobranilaštva u izvršenju presuda/odluka Evropskog suda za ljudska prava, za posledicu, između ostalog, ima nedosledno i neujednačeno postupanje u istim pravnim situacijama.

Pored toga, isplate iznosadosuđenih domaćim presudama protiv preduzeća sa većinskim društvenim kapitalom na ime potraživanja iz radnih odnosa vrše se neblagovremeno, zbog ograničenih budžetskih sredstava za tu namenu.

Radi utvđivanja visine iznosa za isplatu, Državno pravobranilaštvo veštake sa liste sudskih veštaka angažuje metodom slučajnog izbora, a ne postoje kriterijumi na osnovu kojih se, nakon primedbi poverilaca na nalaze i mišljenja veštaka, radi provere angažuje drugi veštak, a kada se primedbe dostavljaju na izjašnjenje veštaku koji ih je dao.

I pored toga što Državno pravobranilaštvo postupa u interesu građana kada na osnovu njihovih primedbi na nalaze i mišljenja veštaka vrši dodatne provere, nepostojanje jasnih kriterijuma o načinu postupanja, stvara prostor za arbitrarno i neujednačeno postupanje, što dovodi do pravne nesigurnosti i stavljanja građana koji se nalaze u istoj/sličnoj činjeničnoj i pravnoj situaciju u nejednak pravni položaj, uz istovremeno stvaranje dodatnih troškova na štetu javnog interesa koji zahteva što efikasnije izvršenje odluka/presuda Evropskog suda za ljudska prava uz što manje troškove.

Zaštitnik građana je mišljenja da i u budućem radu Državno pravobranilaštvo treba da postupa uvažavajući interese građana, ali da je radi potpunije i ravnopravnije zaštite njihovih prava, doslednog i nepristrasnog postupanja organa, kao i u javnom interesu, neophodno, prethodno, na jasan i precizan način ustanoviti proceduru koju će Državno pravobranilaštvo primenjivati u slučajevima kada je radi utvrđivanja kakve činjenice neophodno stručno znanje kojim taj organ ne raspolaže.

Neophodno je da Državno pravobranilaštvo u postupku izvršenja presuda/odluka Evropskog suda za ljudska prava blagovremeno postupa po podnescima građana, jasno i obrazloženo ih obaveštavajući o svom stavu povodom iznetih zahteva. 

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 01.03.2016.
Naslov: Redakcija