Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: ZAKON STUPA NA SNAGU 9. MARTA 2016. GODINE, A PRIMENJUJE SE OD 1. JUNA 2017. GODINE, IZUZEV ODREDABA čL. 9, 103. I 207. KOJE POčINJU DA SE PRIMENJUJU ISTEKOM 90 DANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA, ODNOSNO 8. JUNA 2016. GODINE


Tri meseca nakon stupanja na snagu Zakona o opštem postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016), odnosno od 8. juna 2016. godine, građani Srbije biće oslobođeni obaveze dostavljanja doumentacije koja im je potrebna za izdavanje lične karte i pasoša, odnosno ti podaci će se pribavljati po službenoj dužnosti i to besplatno.

To znači da papirologija bez koje se, između ostalog, nije mogla dobiti lična karta i putna isprava, odlazi u istoriju, jer će nju obezbeđivati državni službenici uvidom u elektronsku bazu podataka. Obaveza građana biće da podnesu zahtev da bi im dokumenta pribavili državni organi iz službene evidencije.

Uvođenjem besplatnih izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, građani će imati manje troškove pri izradi lične karte ili pasoša. Naime, troškovi promene ličnih dokumenata biće umanjeni za taksu koja se sada plaća za krštenicu i uverenje o državljanstvu, jer će oni biti besplatni. Ostale troškove, po cenovniku koji utvrđuje MUP Srbije, za izdavanje ovih dokumenata moraće da plaćaju kao i do sada.

Smanjeni će biti i troškovi za sve izmene ličnih dokumenata, pa će zbog promene prezimena venčanjem umesto sadašnjih 10.665 dinara biti potrebno 7.7150 dinara. Prijava imena deteta zbog upisa u matičnu knjigu rođenih i prebivalište plaćaće se 584 umesto sadašnjih 4.402 dinara.

U Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu radi boljeg sprovođenja Zakona u toku je obuka službenika, elektronsko umrežavanje baza podataka i niz drugih aktivnosti koje treba da dovedu do potpune primene promene u ophođenju administracije. Službenici će, ukoliko ne budu sprovodili ovaj zakonski akt, moći biti kažnjeni kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

Kada u potpunosti budu ispunjeni svi uslovi za elektronsko dobijanje ličnih dokumenata i državljani Srbije u inostranstvu moći će u diplomatsko-konzularnim predstavništvima naše države u inostranstvu, da besplatno dobiju izvode iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, kao i druga neophodna dokumenta.

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)

Načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka

Član 9

(1) Organ je dužan da strankama omogući da uspešno i celovito ostvare i zaštite prava i pravne interese.

(2) Postupak se vodi bez odugovlačenja i uz što manje troškova po stranku i drugog učesnika u postupku, ali tako da se izvedu svi dokazi potrebni za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja.

(3) Organ je dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje.

(4) Organ može od stranke da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.

Dužnost organa da pribavi podatke po službenoj dužnosti

Član 103

(1) Organ je dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje (član 9. stav (3) ovog zakona).

(2) Ako službenu evidenciju vodi drugi organ, organ koji vodi postupak dužan je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako nije drukčije propisano. Ako se traženi podaci mogu dobiti elektronskim putem, zamoljeni organ ih dostavlja u najkraćem roku.

(3) U postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 59. stav (2) ovog zakona).

Deo deveti

KAZNENE ODREDBE

Prekršajna odgovornost

Član 207

Novčanom kaznom od 5.000 dinara do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj ovlašćeno službeno lice, u smislu ovog zakona, koje po službenoj dužnosti ne izvrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, ne zatraži ih radi pribavljanja i ne obradi, odnosno koje na zahtev organa koji vodi postupak besplatno ne ustupi podatke o kojima se vodi službena evidencija u roku od 15 dana ili drugom roku određenom zakonom (član 103. st. (1) i (2) ovog zakona). 

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 02.03.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija