Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU: DONOšENJE PODZAKONSKIH AKATA OčEKUJE SE ZA DVE NEDELJE


Pravna baza Paragraf Lex

Prateća regulativa uz Zakon o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013) očekuje se za dve nedelje. Potrebno pomeranje rokova za licenciranje i akreditaciju, istaknuto na sednici Grupacije samozaštitne delatnosti u preduzećima PKS.

Zakon većim delom može da se primenjuje, ali donošenje podzakonskih akata - pravilnika i uredbi, još nije završeno, što će dovesti do probijanja zakonskih rokova, naročito u delu vezanom za obuku, licenciranje i akreditacije, istaknuto je na 18. sednici Grupacije samozaštitne delatnosti, koja radi u okviru Udruženja za privatno obezbeđenje PKS.

Predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Rade Krunić upznao je članove Gruapacije da je tehnički deo posla na izradi pravilnika i uredbi priveden kraju i da će one u roku od jedne ili dve nedelje stupiti na snagu. Iako je zakašnjenje u donošenju pravilnika nije veliko, ono može izazvati pomeranja rokova u postupanju po tim pravilnicima, kako bi se obezbediolo neophodno vreme za dobijanje licence. Zbog toga su članovi Grupacije zatražili odloženu primenu zakona u delu koji se donosi na licenciranje pojedinaca i akreditaciju firmi. Centri za obuku već podnose zahteve ministarstvu za akreditaciju, a neki su dobili akreditaciju i sprovode obuku, rekao je Krunić. Grupacija je zatražila da se spisak akreditovanih centara za obuku istakne na sajtu Ministarstva.

Predsednik Grupacije Ivan Ćorić ukazao je da Uredba o obavezno obezbeđenim objektima, na čijoj izradi je Grupacija aktivno radila zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, još nije ušla u proceduru usvajanja. Članovi Grupacije, koji su učestvovali u prvoj fazi izrade Uredbe, zatražili su da budu upoznati sa njenim tekstom pre konačnog usvajanja.

Ukazano je i na činjenicu da zemlje Evropske unije imaju zakone o kritičnoj infrastrukturi, te je bilo bolje da se i u Srbiji odmah pristupilo izradi zakona, a ne uredbe. Ukazano je da u kontekstu harmonizacije našeg zakonodavstva sa evropskim treba pažljivo raditi i na izmenama Zakona o vanrednim situacijama.

Članovi Grupacije saglasili su se da treba raditi na podizanju nivoa bezbednosne kulture u zemlji koji je sada dosta nizak, kao i na boljoj edukaciji profesionalaca u samozaštitnoj delatnosti, i povećati njihovo učešće na seminarima, okruglim stolovima i sajmovima. Ukazali su da je njihova delatnost opterećena šumom propisa jer je reguliše više ministarstava. 

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 03.03.2015.