Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKLJUČAK VLADE KOJIM SE PRIHVATA TEKST DOPUNSKOG KOMENTARA KOMBINOVANE NOMENKLATURE EVROPSKE UNIJE


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 31. januara 2019. godine usvojila Zaključak kojim se prihvata tekst Dopunskog komentara Kombinovane nomenklature Evropske unije (u daljem tekstu: Dopunski komentar CN).

Pravni osnov za donošenje ovog zaključka je član 45. stav 3. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US, 44/2014 i 30/2018 - dr. zakon), kojim je propisano da Vlada, kad ne donosi druge akte, donosi zaključke.

Razlog za donošenje Zaključka kojim se prihvata tekst Dopunskog komentara CN je što Pregovaračka pozicija Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za Poglavlje 29 - Carinska unija, koja je usvojena je Zaključkom Vlade Republike Srbije, broj 337-525/2017 od 24. januara 2017. godine, u delu III "Usklađivanje pravnog i institucionalnog okvira sa Pravim tekovinama EU", u tački III.1 "Carinski propisi" pod podnaslovom "Carinska tarifa i svrstavanje", navodi da je "planiran završetak prevoda Dopunskog komentara Kombinovane nomenklature EU (Explanatory Notes to the Combined Nomencalture of the European Union, OJ 2015/C 076/01 i 2015/C 214/04) do kraja 2018. godine".

Objavljivanje Dopunskog komentara EU je ujedno i jedno od pitanja koje se redovno pokreće na sastancima Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje od strane predstavnika Evropske komisije u delu koji se odnosi na razvoj nacionalnog zakonodavstava u carinskoj oblasti.

Evropska komisija je objavila Dopunski komentar CN u skladu sa članom 9. stav 1. Uredbe Saveta (EEZ) broj 2658/87 od 23. jula 1987. godine o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi u "Službenom listu EU" broj L broj 76, deo C, 4.3.2015. godine, kao dokument pod brojem (2015/C 076/01). Pri tom, CN oznake tarifnih brojeva i podbrojeva na koje se upućuje u Dopunskom komentaru CN odražavaju oznake Kombinovane nomenklature za 2015. godinu, u skladu sa Uredbom Komisije (EU) o sprovođenju broj 1101/2014 koja je objavljena u "Službenom listu EUˮ, broj L 312 od 31. oktobra 2014. godine. Takođe, Kombinovana nomenklatura za 2015. godinu sadržana je u Uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", broj 130/14 od 10. decembra 2014.).

Inicijalni prevod Dopunskog komentara CN je pripremila Uprava carina uz napomenu da je stručna redaktura urađena uz uvažavanje preporuka i instrukcija za prevođenje Ministarstva za evropske integracije. Međutim, u pripremi konačnog teksta za usvajanje na Vladi, Ministarstvo finansija je ove preporuke prihvatilo samo u obimu koji dozvoljavaju važeći propisi koji uređuju oblast Carinske tarife Republike Srbije, i to:

- Zakon o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007, 5/2009 i 95/2018 - dr. zakon),

- Carinski zakon ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 i 113/2017 - dr. zakon) i

- Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2017, 10/2018 i 56/2018),

- Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 97/2018).

Primena Dopunskog komentara CN je od izuzetnog značaja prilikom zauzimanja stava o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi, kao pomoćni alat koji daje potrebna pojašnjenja koja se odnose na sve odeljke i glave Carinske tarife, odnosno sve tarifne brojeve i podbrojeve, dakle od značaja je za rad carinskih i drugih državnih službenika i svih učesnika u spoljnotrovinskom postupku.

U skladu sa odredbama člana 19. Carinskog zakona koje se odnose, između ostalog, i na Obavezujuće obaveštenje o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi, propisano je (u stavu 8. pod 1 b)) da Uprava carina donosi odluku o prestanku važenja obavezujućeg obaveštenja zbog izmena Komentara Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka robe ili zbog Mišljenja o svrstavanju, koje je donela Svetska carinska organizacija, osnovana 1952. godine pod nazivom "Savet za carinsku saradnju" ili zbog izmena Dopunskog komentara Kombinovane nomenklature ili zbog odluka o svrstavanju, objavljenih u "Službenom listu Evropske unije".

Odredbe o primeni Dopunskog komentara EU, s pravnim dejstvom od dana njihovog objavljivanja u službenom glasilu, takođe su sadržane u članu 24. stav 8 tačka 1) pod (1) Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018), koji će biti u primeni od 17. juna 2019. godine.

Dopunski komentar CN sadrži Predgovor u kome su sadržana osnovna pravila za primenjivanje Kombinovane nomenklature i osnovna pravila koja se primenjuju na nomenklaturu i na dažbine, kao i objašnjenja uz 21 odeljak i 97 glavu Kombinovane nomenklature EU.

Tačkom 2. Zaključka zadužuje se Ministarstvo finansija da Dopunski komentar Kombinovane nomenklature Evropske unije objavi u "Sl. glasniku RS", što se očekuje do sredine februara 2019. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 01.02.2019.