Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: NEUSTAVNA ODREDBA ČLANA 3. STAV 2. ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O VLADI


Ustavni sud je na sednici održanoj 14. novembra 2013. godine doneo Odluku kojom je utvrdio da odredba člana 3. stav 2. Zakona o dopunama Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 72/2012) nije u saglasnosti sa Ustavom.

Odluka Ustavnog suda objavljena je u "Sl. glasniku RS", br. 7/2014 od 28. januara 2014. godine.

Danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda prestala je da važi odredba člana 3. stav 2. navedenog Zakona o dopunama Zakona o Vladi.

Osporenom odredbom člana 3. stav 2. Zakona o dopunama Zakona o Vladi izvršena je dopuna člana 8. stav 3. Zakona o Vladi, koji u celini glasi: "Vlada može poništiti ili ukinuti propis organa državne uprave ili imaoca javnih ovlašćenja na nivou Republike koji su u suprotnosti sa zakonom ili propisom Vlade i odrediti rok za donošenje novog propisa."

Ocenjujući propisano nadzorno ovlašćenje Vlade u odnosu na imaoce javnih ovlašćenja utvrđeno osporenom odredbom člana 3. stav 2. Zakona o dopunama Zakona o Vladi Ustavni sud je konstatovao da je ovo ovlašćenje na dva različita načina uređeno u dva zakona i to u Zakonu o Vladi i Zakonu o državnoj upravi. Naime, prema odredbama člana 57. Zakona o državnoj upravi u situaciji kad imalac javnih ovlašćenja nije postupio po obrazloženom predlogu ministarstva kako da se njegov određeni propis usaglasi sa Ustavom, zakonom, drugim propisom ili opštim aktom Narodne skupštine i Vlade, ministarstvo je dužno da Vladi predloži donošenje rešenja o poništavanju ili ukidanju takvog propisa samo ukoliko on nije u saglasnosti sa drugim propisom ili opštim aktom Narodne skupštine ili Vlade. Kada se radi o preispitivanju usklađenosti propisa imalaca javnih ovlašćenja sa Ustavom i zakonom, prema Zakonu o državnoj upravi, ministarstvo može da predloži Vladi da se takav akt obustavi od izvršenja i da se pokrene postupak pred Ustavnim sudom koji će izvršiti ocenu njegove usklađenosti sa Ustavom i zakonom. Kako je osporenim članom 3. stav 2. Zakona o dopunama Zakona o Vladi dato ovlašćenje Vladi da može samo da poništi ili ukine propis imaoca javnog ovlašćenja koji je u suprotnosti sa zakonom ili propisom Vlade, a da u istoj pravnoj situaciji ministarstvo prema Zakonu o državnoj upravi ima ovlašćenje da predloži Vladi da rešenjem obustavi od izvršenja propis koji nije u saglasnosti sa zakonom i pokrene postupak normativne kontrole, Ustavni sud je stao na stanovište da se predviđena zakonska rešenja koja sadrži Zakon o državnoj upravi povodom nadzora nad zakonitošću propisa imalaca javnih ovlašćenja razlikuju od mera koje Vlada može preduzeti u istoj pravnoj situaciji na osnovu osporenog člana 3. stav 2. Zakona. Polazeći od toga da Ustavom utvrđeno načelo jedinstva pravnog poretka iz člana 4. stav 1. Ustava nalaže da svi akti i norme koje ga čine budu u skladu i da dejstvuju u istom pravcu, da je Zakonom o državnoj upravi detaljno uređen postupak nadzora nad zakonitošću propisa imalaca javnih ovlašćenja iz koga posredno proizlaze i obaveze postupanja Vlade u konkretnim situacijama, Ustavni sud je ocenio da je osporenim članom 3. stav 2. Zakona o dopunama Zakona o Vladi, protivno ustavnom načelu jedinstva pravnog poretka, propisano da Vlada ima šira ovlašćenja od onog koje predviđa Zakon o državnoj upravi koji je, u smislu uređivanja položaja, prava i dužnosti imalaca javnih ovlašćenja, tzv. "matični" zakon za ova pitanja.

Odluka Ustavnog suda IUz-921/2012, objavljena u "Sl. Glasniku RS", br. 7/2014

Izvor: Redakcija, 3.2.2014.