Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Rok za vanrednu prijavu imovine funkcionera do 31. januara 2019. godine


Funkcioneri u Srbiji koji su imali promene u imovini i prihodima u vrednosti većoj od 4.500 evra imaju rok do 31. januara 2019. godine da Agenciji za borbu protiv korupcije podnesu vanredni izveštaj o bitnim promenama u imovinskim kartama.

Na tu obavezu, koja se odnosi na oko 33.000 funkcionera, podseća i direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić.

On kaže da je funkcioner dužan da podnese izveštaj sa stanjem imovine na dan 31. decembar prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u imovinskoj karti u odnosu na podatke iz prethodnog izveštaja.

"Rok za vanredno prijavljivanje imovine je 31. januar", kaže Sikimić i objašnjava da se bitna promena u odnosu na podatke iz prethodnog izveštaja smatra svaka promena koja se odnosi na imovinu čija vrednost prelazi iznos godišnje prosečne zarade bez poreza i doprinosa.

Sikimić kaže da je to otprilike od 4.500 do 5.000 evra, te da će se tačan iznos znati nakon što Republički zavod za statistiku objavi podatke.

Agencija, kaže, sa organima i institucijama provera da li postoje funkcioneri koji su premašili ovaj iznos za vanredno prijavljivanje imovine, a nisu je prijavili.

Ako funkcioner ne prijavi imovinu Agenciji ili daje lažne podatke o imovini može biti kažnjen zatvorom od šest meseci do pet godina, a funkcioneru koji je osuđen na ovu kaznu prestaje obavljanje javne funkcije i zabranjuje se sticanje javne funkcije u roku od deset godina od dana pravosnažnosti presude.

Funkcioner može biti kažnjen i novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara za prekršaj ako prijavi imovinu nakon isteka roka propisanog Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US).

Funkcioner kome je prestala javna funkcija dužan je da podnese Izveštaj o bitnim promenama u odnosu na podatke iz prethodno podnetog izveštaja i u naredne dve godine od prestanka javne funkcije.

Izvor: Vebsajt RTV, 01.01.2019.
Naslov: Redakcija