Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI: Od 1. januara 2018. godine promenjen je način obračuna novčane naknade, propisivanjem njenog bruto iznosa. Mesečni iznos novčane naknade ne može biti niži od 22.390 dinara, niti viši od 51.905 dinara i usklađuje se jednom godišnje


Novčana naknada se od 1. januara 2018. godine više ne upoređuje sa minimalnom zaradom, već je propisan najniži i najviši 'bruto' iznos naknade - 22.390 i 51.905 dinara, rečeno je u Nacionalnoj službi zapošljavanja (NSZ).

Ti iznosi, kao i iznos osnovice dnevne novčane naknade, usklađivaće se jednom godišnje, počev od 2019. godine.

U NSZ-u ističu da su svi parametri jasno postavljeni i poznati, kako u momentu odlučivanja o pravu na novčanu naknadu, tako i tokom celog perioda njenog trajanja.

Na taj način je omogućeno da zainteresovani saznaju na koliki iznos novčane naknade mogu da računaju u momentu prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017) je u celosti promenjena metodologija utvrđivanja visine i obračuna naknade.

Uvode se novi parametri za utvrđivanje visine i obračuna novčane naknade.

To su: ukupna zarada odnosno naknade zarade, osnovice osiguranja i visine ugovorene naknade u poslednjih 12 meseci, koji prethode mesecu u kome je prestao radni odnos, to jest prestalo osiguranje, zatim prosečna godišnja zarada po zaposlenom isplaćena u Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike u trenutku ostvarivanja prava na novčanu naknadu.

Takođe, uvodi se i osnovica dnevne novčane naknade koja je propisana zakonom od 1.000 dinara i u sebi sadrži pripadajuće doprinose za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje.

Osnovica dnevne novčane naknade se usklađuje jednom godišnje sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj kalendarskoj godini.

Prilikom odlučivanja po zahtevima za novčanu naknadu primenjuje se zakon koji je na snazi na dan podnošenja zahteva.

To znači da se na sve zahteve koji budu podneti od 1. januara 2018. primenjuju nove odredbe koje se odnose na visinu novčane naknade.

Lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona ostvarila prava u skladu sa propisima i opštim aktima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu tog zakona, ostvaruju prava u obimu i trajanju utvrđenim tim propisima i opštim aktima.

Takođe, postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona biće okončani po odredbama zakona i opštih akata po kojima su započeti.

Izmenom zakona omogućeno je i uključivanje zaposlenih u programe dodatnog obrazovanja i obuke kako bi zadržali zaposlenje.

U pitanju je sticanje dodatnih znanja i veština, a troškove obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog može snositi NSZ, u skladu sa raspoloživim sredstvima, a na predlog tela nadležnog za ekonomski razvoj i po pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za poslove zapošljavanja.

Nacionalna služba će voditi posebnu evidenciju o poslodavcu i zaposlenom uključenom u ove obuke.

Bliže kriterijume i uslove za uključivanje zaposlenog u obuke za potrebe poslodavca radi sticanja dodatnih znanja i veština propisuje ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 i 113/2017 - dr. zakon)

2.1. Visina novčane naknade

Član 69

Mesečni iznos novčane naknade predstavlja proizvod dnevne novčane naknade i broja kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo i vrši isplata. 

Dnevna novčana naknada utvrđuje se množenjem osnovice dnevne novčane naknade sa ličnim koeficijentom. 

Osnovica dnevne novčane naknade u sebi sadrži pripadajuće doprinose za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje i iznosi 1.000 dinara. 

Lični koeficijent iz stava 2. ovog člana predstavlja odnos ukupne zarade, odnosno naknade zarade, osnovice osiguranja i visine ugovorene naknade u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je prestao radni odnos, odnosno prestalo osiguranje i prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike u trenutku ostvarivanja prava na novčanu naknadu. 

Mesečni iznos novčane naknade utvrđuje se srazmerno broju kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo i vrši isplata novčane naknade, s tim da za ceo kalendarski mesec ne može biti niži od 22.390 dinara, niti viši od 51.905 dinara.

Izvor: Vebsajt RTV, 01.01.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija