Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VALIDNOST DOKTORSKIH DIPLOMA


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je mišljenja da se tzv. "sporne doktorske diplome" stečene u skladu sa članom 128. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje, 68/2015 i 87/2016) iz 2005. godine, na visokoškolskim ustanovama za koje se u skladu sa članom 116. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju smatralo da imaju dozvolu za rad, mogu smatrati validnim ukoliko su ih izdale:

– visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, a koje nemaju saglasnost univerziteta (za državne fakultete) na nastavni plan magistarskih studija.

– visokoškolske ustanove čiji je osnivač drugo pravno lice, a koje nemaju saglasnost univerziteta, odnosno nisu pribavile formalnu saglasnost nadležnog ministarstva za nastavni plan magistarskih studija.

- Na ovaj način, pre svega, štitimo veliki broj savesnih studenata koji su stekli zvanje na visokoškolskim ustanovama na kojima rade nastavnici sa diplomama čiju je validnost Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta pokušala da ospori, ali i lica koja su stekla doktorske diplome na renomiranim državnim fakultetima, a koji su obavestili Ministarstvo da nemaju odgovarajuću saglasnost za magistarske studije, kao i samih nastavnika čija se akademska karijera na ovaj način ugrožava. -

Ministarstvo podseća, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta osporila je diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka koje su izdate od strane visokoškolskih ustanova koje, prema proceni komisije za to nisu imale ovlašćenje, što je, u skladu sa članom 127. stav 1. tačka 1 Zakona o visokom obrazovanju nadležnost Ministarstva. Razmera problema je utoliko je veća zbog činjenice da su osporene doktorske diplome nastavnicima visokoškolskih ustanova koje su u prethodnim akreditacionim ciklusima bile akreditovane i što je veliki broj studenata stekao visoko obrazovanje upravo u tim ustanovama.

Ministarstvo je putem informacionog sistema "Dositej" zatražilo od svih visokoškolskih ustanova dostavljanje odgovarajuće saglasnosti za izvođenje magistarskih studija. Pregledom dostavljenog materijala, konstatovano je da su 11 državnih univerziteta i fakulteta i 2 privatna univerziteta i fakulteta obavestili Ministarstvo da nemaju saglasnosti univerziteta, odnosno Ministarstva, na nastavni plan magistarskih studija, među kojima ima i renomiranih državnih fakulteta za dugom tradicijom.

Upravo se zbog toga odluke KAPK-a da ospori doktorske diplome pojedinih, ali ne i svih fakulteta koji nemaju odgovarajuću saglasnost, iako je naizgled u pitanju samo formalna saglasnost, ceo postupak čine selektivnim i ne doprinose pravnoj sigurnosti. Ministarstvo naglašava da je ocenu predmetnih odluka KAPK-a dalo na bazi dosadašnjeg postupanja ovog saziva KAPK-a i ne isključuje da bi KAPK-a osporio i diplome renomiranih državnih fakulteta koji nemaju saglasnost univerziteta kada uđu u postupak akreditacije (reakreditacije).

Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 28.12.2017.