Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVNI STAV VRHOVNOG KASACIONOG SUDA PO KOME USKRAĆIVANJE ADEKVATNOG ODGOVORA TRAŽIOCU INFORMACIJE PREDSTAVLJA POVREDU LIČNOG PRAVA: Tražilac informacija je oštećeni i uvek je ovlašćen da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po članu 180. stav 1. Zakona o prekršajima, jer Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja nije određeno da je za pokretanje prekršajnog postupka isključivo ovlašćen organ iz člana 179. stav 2. ZOP


Tražilac informacija od javnog značaja kome je uskraćen odgovor državnih organa ovlašćen je da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv tog organa bez ikakvog uslovljavanja, smatra Vrhovni kasacioni sud (VKS).

VKS je u svom pravnom stavu zaključio da je tražiocu informacije uskraćivanjem odgovora povređeno lično pravo.

Tražilac informacija zbog toga ima svojstvo oštećenog i uvek je ovlašćen da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa odredbama Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 - odluka US), jer Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) nije određeno da je za pokretanje prekršajnog postupka isključivo ovlašćen organ uprave, ovlašćeni inspektori ili javni tužilac, navodi se u pravnom stavu VKS.

Ovo pitanje najviši sud je raspravljao jer se u praksi prekršajnih sudova na različit način tumačilo pravo za odgovor uskraćenog tražioca informacije za pokretanje prekršajnog postupka.

Pojedini prekršajni sudovi su naime davali to pravo bez ikakvog uslovljavanja, dok su drugi prekršajni sudovi to pravo osporavali uslovljavajući ga prethodnim podnošenjem žalbe u upravnom postupku, kao i time da ovlašćeni inspekcijski organi nisu prethodno podnosili zahtev za pokretanje postupka u datom slučaju.

Na taj način su kako kaže VKS stavljali oštećenog u ulogu supsidijarnog podnosioca zahteva.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 30.12.2016.
Naslov: Redakcija