Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KAZAHSTAN O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU PORESKE EVAZIJE U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU: Ugovor je stupio na snagu 24. novembra 2016. godine i počinje da se primenjuje od 1. januara 2017. godine


Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu (u daljem tekstu: Ugovor) stupio je na snagu 24. novembra 2016. godine.

Ugovor je potpisan u Aštani, 28. avgusta 2015. godine, u dva originalna primerka, na srpskom, kazaškom, ruskom i engleskom jeziku, s tim što su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju razlike u tumačenju, merodavan je engleski tekst.

Ugovor je objavljen u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovoriˮ, br. 21/2015 i počinje da se primenjuje od 1. januara 2017. godine.

Obaveštenje o stupanju Ugovora na snagu, objavljeno je u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovoriˮ, br. 11/2016

Blagovremeno ćemo objaviti detaljan komentar rešenja sadržanih u Ugovoru.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 03.01.2017.