Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POLICIJI: RAZDVAJANJEM POSLOVA NA UNUTRAšNJE I POLICIJSKE POSLOVE. DIREKCIJA POLICIJE JE NADLEżNA ZA VRšENJE POLICIJSKIH POSLOVA I DRUGIH POSLOVA, DOK OSTALE POSLOVE IZ DELOKRUGA MINISTARSTVA OBAVLJAJU SEKTORI. PROšIRUJU SE OVLAšćENJA SEKTORA UNUTRAšNJE KONTROLE. ZA OBAVLJANJE POLICIJSKIH I DRUGIH UNUTRAšNJIH POSLOVA OBRAZUJE SE DIREKCIJA POLICIJE. UVODE SE NOVA SREDSTVA PRINUDE, POPUT ELEKTROšOKERA, čIME SE POSTIżE ISTI ZAKONITI CILJ BEZ NANOšENJA TEšKIH TELESNIH POVREDA


Predviđena je reorganizacija unutar Ministarstva unutrašnjih poslova podelom poslova na unutrašnje i policijske, a uvode se i veća ovlašćenja sektora kontrole

Predlogom zakona o policiji predviđena je reorganizacija unutar Ministarstva unutrašnjih poslova podelom poslova na unutrašnje i policijske, a uvode se i nova zvanja i činovi policijskih službenika. Predlog zakona pored ostalog predviđa i veća ovlašćenja sektora unutrašnje kontrole.

Kako je navedeno u obrazloženju predloženog akta, koji se nalazi u proceduri Narodne skupštine Republike Srbije, donošenjem novog Zakona o policiji, od novina koje se uvode u pravni sistem, očekuje se da će značajno doprineti poboljšanju kvaliteta u obavljanju policijskih i drugih poslova u MUP-u.

Razdvajanjem poslova na unutrašnje i policijske poslove, Direkcija policije je nadležna za vršenje policijskih poslova i drugih poslova, dok ostale poslove iz delokruga Ministarstva obavljaju sektori.

"Očekuje se da ta podela dovede do značajnih rezultata u reorganizaciji poslova unutar delokruga ministarstva. širi koncept novog zakona ogleda se u tome da je napravljena jasna razlika u ovlašćenjima službenika koji rade na policijskim poslovima i ovlašćenjima drugih državnih službenika koji obavljaju poslove u vezi sa policijskim poslovima, koja su znatno uža", navodi se u obrazloženju.

Sektor unutrašnje kontrole dobija značajno veća ovlašćenja i predviđa se vršenje "testova integriteta" i deponovanje imovinskih karti rukovodilaca u Ministarstvu, sa mogućnošću provere i ostalih zaposlenih, čime se značajno podiže nivo kontrole i stepen uvida u podatke o imovinskom stanju zaposlenog u svrhu borbe protiv korupcije.

Za obavljanje policijskih i drugih unutrašnjih poslova obrazuje se Direkcija policije.

U sastavu Direkcije policije su organizacione jedinice u sedištu – uprave, centri, jedinice, specijalna i posebne jedinice policije, i van sedišta – Policijska uprava za grad Beograd, područne policijske uprave i policijske stanice.

Specijalna jedinica policije je Specijalna antiteroristička jedinica.

Posebne jedinice policije u sedištu Direkcije policije su Žandarmerija, Helikopterska jedinica i Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, a u Policijskoj upravi za grad Beograd Policijska brigada.

Direkcijom policije rukovodi direktor policije, koga postavlja Vlada Repubike Srbije na pet godina, na predlog ministra, po sprovedenom javnom konkursu i na način predviđen propisima o radnim odnosima koji važe za MUP.

Direktor policije može biti izabran u najviše dva mandata.

Direktora policije razrešava Vlada Repubike Srbije, na obrazloženi predlog ministra, ako ne ostvari rezultate rada u okviru kompetencija propisanih za to radno mesto.

Osim zvanja državnih službenika koji su novina u Ministarstvu unutrašnjih poslova, uvedena su i nova zvanja i činovi policijskih službenika.

Zvanja i činovi su podeljeni u tri nivoa, strateški, srednji i operativni. Nomenklatura zvanja i činova je jedan od elemenata sistema karijernog napredovanja.

Sistem karijernog napredovanja je novina koja treba da obezbedi da zaposleni sa najboljim rezultatima rada budu na odgovarajućim radnim mestima u hijerarhiji.

Predlogom zakonoa je predviđeno i da se u praksu policije uvode nova sredstva prinude, poput elektrošokera.

Nova sredstva prinude su proizvod težnji ka osavremenjivanju opreme policijskih službenika, navodi se u obrazloženju i dodaje da je razlog za uvođenje novih sredstava prinude da se obezbedi da policijski službenici mogu da primenom novih sredstava prinude, umesto vatrenog oružja, postignu isti zakoniti cilj bez nanošenja teških telesnih povreda.

Izvor: Vebsajt Novosti, 02.01.2016.
Naslov: Redakcija