Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKA UPRAVA: PORESKI OBVEZNICI €� PREDUZETNICI KOJI PLAćAJU POREZ NA PRIHODE OD OBAVLJANJA SAMOSTALNE DELATNOSTI NA PAUšALNO I STVARNO UTVRđENI PRIHOD POčEV OD 01. JANUARA 2016. GODINE, UTVRđIVANJE I PLAćANJE SVIH PORESKIH OBAVEZA VRšIćE PREMA JEDINSTVENOM IDENTIFIKATORU - PIB. NAVEDENO SE NE ODNOSI NA POSEBNE KATEGORIJE OBVEZNIKA, POLJOPRIVREDNIKE I FIZIčKA LICA, ODNOSNO SVE KATEGORIJE KOJE NEMAJU OBAVEZU DOBIJANJA PIB


Poreski obveznici – preduzetnici koji plaćaju porez na prihode od obavljanja samostalne delatnosti na paušalno i stvarno utvrđeni prihod (tzv. paušalci i knjigaši), počev od 01. januara 2016. godine, utvrđivanje i plaćanje svih poreskih obaveza (porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje), vršiće prema jedinstvenom identifikatoru - PIB, sa pozivom na broj odobrenja po sledećoj strukturi:

KK - OOO – PIB

Pri čemu je:

KK – kontrolni broj za niz cifara koji predstavljaju opštinu i PIB poreskog obveznika, izračunat po modulu 97, kontrolni broj se upisuje sa vodećom nulom

OOO – oznaka opštine iz priloga 3 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS", br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 66/2014 - ispr., 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015, 63/2015, 97/2015 i 105/2015), sa vodećim nulama

PIB – poreski identifikacioni broj (9 numeričkih mesta)

Bliža obaveštenja i izračunavanje kontrolnog broja je dostupno na sajtu Poreske uprave na adresi: http://www.purs.gov.rs/preduzetnici.html


Navedeno se ne odnosi na posebne kategorije obveznika (samostalni umetnici, sveštenici i verski službenici, inopenzioneri i domaći državljani zaposleni u inostranstvu), poljoprivrednike i fizička lica, odnosno sve kategorije koje nemaju obavezu dobijanja PIB.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 31.12.2015.
Naslov: Redakcija