Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O ENERGETSKI UGROŽENOM KUPCU: UREDBA NA SNAZI OD 1. JANUARA 2016. GODINE. SVI KORISNICI NOVčANE SOCIJALNE POMOćI I DEčJEG DODATKA SA REšENJEM O PRAVU I RAčUNOM ZA ELEKTRIčNU ENERGIJU ILI GAS, OBRAćAJU LOKALNIM SAMOUPRAVAMA RADI IZDAVANJA REšENJA O PRAVU. UREDBOM JE REGULISANO I TO DA UGROżENI KUPAC, KOME OBUSTAVOM ISPORUKE ELEKTRIčNE ENERGIJE ILI GASA MOżE BITI UGROżEN żIVOT ILI ZDRAVLJE ZBOG ZDRAVSTVENOG STANJA, A KOJI JE DO SADA IMAO PRAVO NA ZAšTITU OD OBUSTAVE DUGA ALI NE I NA BESPLATNE KILOVATE ILI KUBNE METRE GASA, STIčE TO PRAVO NA OSNOVU MEDICINSKE DOKUMENTACIJE


Od 1. januara 2016. godine zaštićene kategorije kupaca mogu da podnesu zahtev za besplatnu struju i gas, na osnovu Uredbe o energetski ugroženom kupcu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015 - dalje: Uredba), koju je Vlada Republike Srbije donela 30. decembra 2015. godine.

Tom Uredbom su otklonjeni nedostaci zbog kojih je prethodna Uredba o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 44/2014 - dr. pravilnik, 124/2014 - dr. pravilnik, 40/2015 - dr. pravilnik i 82/2015 - odluka US) proglašena neustavnom.

Novom Uredbom definisano je da se svi korisnici novčane socijalne pomoći i dečjeg dodatka sa rešenjem o pravu i računom za električnu energiju ili gas, obraćaju lokalnim samoupravama radi izdavanja Rešenja o pravu.

Ostali status kao i do sada dokazuju pred lokalnom samoupravom.

Uvedena je dvostepenost sa pravom žalbe, a novo je i to što su limiti mesečne potrošnje povećani za električnu energiju, sa dva na četiri puta od utvrđenog prava na subvenciju u kWh.

Na taj način povećava se broj kupaca koji će stečeno pravo na umanjenje ostvariti čak i u mesecima uvećane potrošnje, ukoliko se greju na električnu energiju.

Uredbom je regulisano i to da ugroženi kupac, kome obustavom isporuke električne energije ili gasa može biti ugrožen život ili zdravlje zbog zdravstvenog stanja, a koji je do sada imao pravo na zaštitu od obustave duga ali ne i na besplatne kilovate ili kubne metre gasa, stiče to pravo na osnovu medicinske dokumentacije.

Jedno domaćinstvo može da bude korisnik oba prava ako ostvari oba statusa.

Ministar rudarstva i energetike, Aleksandar Antić, istakao je, povodom usvajanja Uredbe, da će veći broj ljudi nego u prethodnoj sezoni moći da aplicira za dobijanje besplatnih kilovat sati i određenih količina gasa.

Da bi neko dobio 250 besplatnih kilovata do sada nije smeo da troši više od 500 kilovata, a prema novoj Uredbi, da bi dobio 250 kilovata može da troši do 1.000 kilovata, objasnio je on.

"Proširili smo i obuhvat onih koji će moći da koriste besplatne kilovate i kubike gasa. Tako pored građana koji dobijaju socijalnu pomoć, i dečiji dodatak, proširili smo obuhvat i na bolesne, i one kojima bi ostajanje bez napajanja energijom ugrozilo zdravlje", rekao je Antić.

Kako je rekao, u budžetu za 2015. godinu je bilo odvojeno 700 miliona dinara za te svrhe, a za 2016. godinu je obezbeđeno 1,6 milijardi dinara.

Procedura apliciranja ostaje ista, i radi se u jedinici lokalne samouprave.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 01.01.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija